สำนักบริหารโครงการ กรมชลประ

สำนักบริหารโครงการ กรมชลประ เป็นเลิศด้านวางโครงการ เชี่ยวชาญเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม พร้อมกิจการต่างประเทศ

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ นางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้เชี่ยว...
28/12/2021

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ นางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านการวางแผน) นายพรมงคล ชิดชอบ ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 1 สำนักบริหารโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายม-น่าน บริเวณปตร. คลองบางแก้ว ในพื้นที่ทุ่งรับน้ำบางระกำโมเดล ซึ่งประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม ปี 2564

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ นางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้เชี่ยว...
28/12/2021

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ นางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านการวางแผน) นายพรมงคล ชิดชอบ ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 1 สำนักบริหารโครงการ ลงพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อชี้แจงและตอบข้อสักถาม โครงการ Enhancing Climate Resilience in Thailand through Effective Water Management and Sustainable Agriculture ซึ่งกรมชลประทานได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากกองทุน Green Climate Fund ภายใต้ UNDP เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำของประเทศไทยด้วยการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ และการเกษตรแบบยั่งยืน บริเวณจุดก่อสร้าง ปตร.คลองตะเข้ โดยมีนายไพฑูรย์ ศรีมุก รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 และคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมและสำรวจพื้นที่

27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ นายพรมงคล ชิดชอบ ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการ...
27/12/2021

27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ นายพรมงคล ชิดชอบ ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 1 สำนักบริหารโครงการ ลงพื้นที่ศึกษา โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในการนี้ นายชยพล ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมลงพื้นที่ เพื่อรับฟังแนวทางในการดำเนินการโครงการ โดยโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระยะเวลาในการศึกษา 360 วัน โดยเมื่อก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บกักน้ำในลำน้ำได้ประมาณ 2.55 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูฝนได้ประมาณ 5000 ไร่ ฤดูแล้ง 2400 ไร่ และสามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ครอบคลุม 16 หมู่บ้าน 2 ตำบล ช่วยเพิ่มพื้นที่ในการปลูกพันธุ์ข้าว เพื่อขายเชิงพาณิชย์ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าการปลูกข้าวเพื่อการบริโภคถึง 3 เท่า ผลไม้ อาทิเช่น ส้ม ส้มโอ เมล่อน ฯลฯ ซึ่งสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในเขตพื้นที่โครงการในอนาคต

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post
27/12/2021

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post

วันที่ 23 ธันวาคม 2564      นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ มอบอาหารสัตว์ปีก จำนวน 28 กระสอบ ให้แ...
24/12/2021

วันที่ 23 ธันวาคม 2564
นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ มอบอาหารสัตว์ปีก จำนวน 28 กระสอบ ให้แก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร (พื้นที่ทรงงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)

วันที่ 13 ธันวาคม 2564       นายอัคราวุฒิ อินทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย นาย...
23/12/2021

วันที่ 13 ธันวาคม 2564
นายอัคราวุฒิ อินทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย นายอดิศร จำปาทอง ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา การอบรมสัมมนาทางไกลร่วมกับผู้แทนฝ่ายญี่ปุ่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนด้วยระบบเรดาร์ Solid-State Polarimetric X-band ในหัวข้อ เทคนิคการใช้งานระบบปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำ โดยมี ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาเป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ชั้น 3 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564      นายกาญจดินทร์ สระประทุม ที่ปรึกษาในการวางยุทธศาสตร์หรือกรอบในการทำงานความร่วมมื...
23/12/2021

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564
นายกาญจดินทร์ สระประทุม ที่ปรึกษาในการวางยุทธศาสตร์หรือกรอบในการทำงานความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักบริหารโครงการ พร้อมด้วย ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ดร.สมภพ สุจริต ที่ปรึกษาสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา คณะเจ้าหน้าที่วิศวกรจากกองทัพสหรัฐอเมริกา (US Army Corps of Engineers : USACE) ผู้แทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมความร่วมมือระหว่างกรมชลประทาน กับ USACE เพื่อร่วมหารือในประเด็นความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อาทิ การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ HEC เวอร์ชั่นปัจจุบัน, การเตือนภัยน้ำท่วม ตะกอนและคุณภาพน้ำ (ความรู้ เทคนิค การอบรม) และความปลอดภัยของเขื่อน (ความรู้ เทคนิค การตรวจสอบสภาพเขื่อน เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน การดูแลบำรุงรักษา การอบรม) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการอบรมให้ความรู้ทางด้านเทคนิคต่าง ๆ ให้กับกรมชลประทาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทาน (SWOC) ชั้น 3 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

สำนักบริหารโครงการร่วมพิจารณาแนวทางการศึกษาและจัดทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่า...
23/12/2021

สำนักบริหารโครงการร่วมพิจารณาแนวทางการศึกษาและจัดทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง
เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ พร้อมด้วย นายสยาม นนท์คำจันทร์ โฆษกสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และ ดร.เกษม ปิ่นทอง ประธานอนุกรรมการวิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมระบบทางไกล (VDO Conference) ณ ห้องประชุมสำนักบริหารโครงการ ชั้น 14 กรมชลประทาน สามเสน เพื่อพิจารณารายงานการเริ่มงาน (Inception Report) โครงการศึกษาจัดทำแบบจำลองคณิตศาสตร์ นิเวศวิทยาทางทะเลและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี โดยทางกรมชลประทานได้ว่าจ้างที่ปรึกษา คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินโครงการดังกล่าว เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ระยะเวลาในการศึกษา 270 วัน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อจัดทำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์นิเวศวิทยาทางทะเล การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมมาตรการป้องกันแก้ไขฯ และการพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมและการออกแบบเบื้องต้นในการระบายน้ำออกสู่ทะเล พื้นที่ศึกษาของโครงการ ได้แก่ พื้นที่ชายฝั่งและปากคลองระบายน้ำ D1 D9 และ D18 ในจังหวัดเพชรบุรี ภายหลังจากโครงการนี้แล้วเสร็จคาดหวังว่าจะได้รูปแบบแนวทางที่เหมาะสมในการรองรับการระบายน้ำจากคลองระบายทั้ง 3 สายออกสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งและระบบนิเวศให้น้อยที่สุด โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเข้าหารือเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ ของกรมเจ้าท่า...
23/12/2021

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเข้าหารือเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ ของกรมเจ้าท่า
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ เข้าร่วมการประชุมหารือ โครงการสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ ของกรมเจ้าท่า ณ ห้องประชุมสำนักบริหารโครงการ ชั้น 14 กรมชลประทาน สามเสน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ ได้แก่ สบอ. สชป.4 สชป.10 สชป.12 คป.นครสวรรค์ คบ.เขื่อนเจ้าพระยา คบ.ยางมณี และเจ้าหน้าที่ สบก. โดยการหารือในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ให้กรมเจ้าท่าและที่ปรึกษาหารือร่วมกรมชลประทานในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอรายงานเข้าสู่การพิจารณาของ คชก. อีกครั้ง
สำหรับองค์ประกอบของโครงการนี้ ได้แก่ การก่อสร้างเขื่อนยกระดับน้ำ 2 แห่ง โดยเขื่อนบนอยู่ใน อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ และเขื่อนล่างอยู่ใน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี การก่อสร้างประตูเรือสัญจรใหม่ที่เขื่อนเจ้าพระยา รวมถึงการขุดลอกร่องน้ำ วัตถุประสงค์เพื่อขยายขีดความสามารถในการเดินเรือตั้งแต่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นไปจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ ประเด็นที่หารือร่วมกัน ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำภายหลังเมื่อมีโครงการ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง และงบประมาณในการบำรุงดูแลรักษาเขื่อนหรือประตูระบายน้ำภายหลังมอบให้กรมชลประทานดูแล โดยที่ปรึกษาจะได้นำข้อห่วงกังวลและข้อเสนอแนะจากการประชุมไปพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม และนำมาหารือร่วมกับกรมชลประทานอีกครั้งในช่วงเดือนมกราคม 2565

วันที่ 22 ธันวาคม 2564      เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่สอบในการประ...
22/12/2021

วันที่ 22 ธันวาคม 2564
เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้เป็นสถานที่สอบในการประเมินสมรรถนะครั้งที่2(สอบสัมภาษณ์ )ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักบริหารโครงการ ในตำแหน่งวิศวกรชลประทาน และเจ้าพนักงานธุรการ ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 07.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักบริหารโครงการ ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน กทม.

20 ธันวาคม 2564 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้แทนกรมชลประทาน ร่วมประชุมหารือโครงการ Asia Pa...
21/12/2021

20 ธันวาคม 2564
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นผู้แทนกรมชลประทาน ร่วมประชุมหารือโครงการ Asia Pacific Water Scarcity Program (WSP) ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายอัคราวุฒิ อินทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการส่วนโครงการเงินกู้และกิจการต่างประเทศ นายกาญจดินทร์ สระประทุม ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ นายเลอบุญ อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

วันที่ 21 ธันวาคม 2564      นายพรมงคล ชิดชอบ ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 1 สำนักบริหารโครงการ เข้าร่วมปฐมนิเทศโครง...
21/12/2021

วันที่ 21 ธันวาคม 2564
นายพรมงคล ชิดชอบ ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 1 สำนักบริหารโครงการ เข้าร่วมปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

นายกาญจดินทร์ สระประทุม ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ สำนักบริหารโครงการ เข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างกรมชลประทาน กับ USACE
16/12/2021

นายกาญจดินทร์ สระประทุม ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ สำนักบริหารโครงการ เข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างกรมชลประทาน กับ USACE

วันที่ 15 ธันวาคม 2564       นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ พร้อมด้วย นายไพโรจน์ เตชะเจริญสุขจี...
15/12/2021

วันที่ 15 ธันวาคม 2564
นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ พร้อมด้วย นายไพโรจน์ เตชะเจริญสุขจีระ ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 2 สำนักบริหารโครงการ เข้าร่วมนำเสนอและชี้แจงข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 14 ธ.ค. 64      นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักบร...
14/12/2021

วันที่ 14 ธ.ค. 64
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักบริหารโครงการ นางดรรชณี เฉยเพ็ชร ผชช.สล. นายพรมงคล ชิดชอบ ผวค.1 บก. และนายไพโรจน์ เตชะเจริญสุขจีระ ผวค.2 บก. เข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำห้วยแม่อ้อ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย์ ปลัดอาวุโสอำเภอเชียงดาว เป็นประธานการประชุม
โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อ้อมีที่ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 8 บ้านแม่อ้อใน ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ความจุอ่างฯ ที่ระดับเก็บกัก 3.86 ล้าน ลบ.ม. ช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 4,577 ไร่ และฤดูแล้ง 1,700 ไร่ และน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ประมาณ 1,285 ครัวเรือน ในหมู่ 5 บ้านแม่ยะ หมู่ 7 บ้านสบอ้อ และหมู่ 8 บ้านแม่อ้อใน อย่างไรก็ตาม โครงการมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาว จึงต้องมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจากกรมป่าไม้ตามระเบียบต่อไป

วันที่ 9 ธันวาคม 264นางสาวธนกร จาตะวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมด้วยคณะทำงานที่เกี่ยว...
13/12/2021

วันที่ 9 ธันวาคม 264
นางสาวธนกร จาตะวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมด้วยคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้ำของประเทศไทยฯ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมกรม อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน

วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2564นายมหิทธิ์ วงศ์ษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ พร้อมด้วย นางสาวพรศิริ คณะใหญ่...
09/12/2021

วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2564
นายมหิทธิ์ วงศ์ษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ พร้อมด้วย นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 1 และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงมาตรการและแผนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมต้นน้ำ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 โดยได้รับเกียรติจากนายวิเชียร เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งกรมชลประทานได้ส่งโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนนฤบดินทรจินดา) เข้าร่วมการคัดเลือก และโครงการดังกล่าวได้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขั้นต้นแล้ว

วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2564
นายมหิทธิ์ วงศ์ษา ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ พร้อมด้วย นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 1 และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมชี้แจงมาตรการและแผนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมต้นน้ำ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 โดยได้รับเกียรติจากนายวิเชียร เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดา เป็นประธานในการประชุม ซึ่งกรมชลประทานได้ส่งโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขื่อนนฤบดินทรจินดา) เข้าร่วมการคัดเลือก และโครงการดังกล่าวได้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขั้นต้นแล้ว

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 มอบหมายให้ นายวิทยา อาวุธเพชร หัวหน้าฝ่...
09/12/2021

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 มอบหมายให้ นายวิทยา อาวุธเพชร หัวหน้าฝ่ายแผนงาน นายมนัส จอกเงิน หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานชลประทานที่ 17 ร่วมกับ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานยะลา หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการโครงการชลประทานยะลา นายอัตตพันธ์ ดิลกโศภณ และคณะสำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 ลงพื้นที่สำรวจโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านกุดง ตำบลปะแต โครงการอ่างเก็บน้ำปูแล ตำบลบาโร๊ะ และโครงการอ่างเก็บน้ำตาชี ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามในการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ลุ่มน้ำสาขา แม่น้ำปัตตานีตอนล่าง
ช่วงบ่าย นายพีรพัฒน์ วรธรรม ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 17 พร้อมด้วย นางศิรมณี ทิพย์อรรถ หัวหน้าฝ่ายโครงการพิเศษ ส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 17 ร่วมกับ สำนักบริหารโครงการ ส่วนวางโครงการที่ 4 กรมชลประทาน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2-3 โครงการชลประทานปัตตานี ร่วมลงพื้นที่พิจารณาแนวทางการก่อสร้างโครงการอาคารบังคับน้ำคลองไม้แก่น (ปตร.) ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำในพื้นที่

วันที่ 8 ธันวาคม 2564นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมคว...
09/12/2021

วันที่ 8 ธันวาคม 2564
นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “THA 2022 International Conference on Moving Towards a Sustainable Water and Climate Change Management After COVID-19”

วันที่ 8 ธันวาคม 2564นายไพโรจน์ เตชะเจริญสุขจีระ ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 2 สำนักบริหารโครงการ เป็นผู้แทนกรมชลประทาน...
09/12/2021

วันที่ 8 ธันวาคม 2564
นายไพโรจน์ เตชะเจริญสุขจีระ ผู้อำนวยการส่วนวางโครงการที่ 2 สำนักบริหารโครงการ เป็นผู้แทนกรมชลประทาน กล่าวรายงานในการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 การปฐมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมการแก้ปัญหาการจัดการน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายปรัชญา ฉายวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (วางแผน) ผู้แทนสำนักบริหารโครงการ และนายวิวัฒน์ ...
09/12/2021

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
นายปรัชญา ฉายวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (วางแผน) ผู้แทนสำนักบริหารโครงการ และนายวิวัฒน์ ฉัตรชัยสุริยา หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม สำนักบริหารโครงการ พร้อมเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าชี้แจงข้อมูลโครงการอ่างเก็บน้ำหนองตาดั้ง จังหวัดราชบุรี ต่อนายอุดม เพชรคุต รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ณ โครงการชลประทานราชบุรี

วันที่ 7 ธันวาคม 2564นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ พร้อมด้วยนางดรรชนี เฉยเพ็ชร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึ...
08/12/2021

วันที่ 7 ธันวาคม 2564
นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ พร้อมด้วยนางดรรชนี เฉยเพ็ชร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เข้าหารือกับ นายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือการขออนุญาตเข้าพื้นที่ป่าไม้ และอุทยาน ในการเข้าศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post
04/12/2021

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post
01/12/2021

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post
27/11/2021

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post
22/11/2021

Photos from รอบรั้วชลประทาน's post

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น.นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ ได้เข้าพบและหารือกับ นายอวิรุทธ์ ...
18/11/2021

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น.
นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ ได้เข้าพบและหารือกับ นายอวิรุทธ์ ทองเนตร รองผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย ในเรื่องโครงการคลองระบายน้ำหลาก ป่าสัก-อ่าวไทย ที่ตัดผ่านเส้นทางรถไฟสายตะวันออกและ รถไฟความเร็วสูง
เส้นทาง สุวรรณภูมิ-สัตหีบ โดยรองผู้ว่าการฯ ได้สั่งการให้ฝ่ายปฏิบัติการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายก่อสร้างในส่วนของการออกแบบรายละเอียดจุดตัดระหว่าง
คลองระบายฯ กับเส้นทางรถไฟ ถึงรูปแบบในการดำเนินการร่วมระหว่างกรมชลประทาน และการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามข้อแนะนำของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานฯ (คชก.)

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 กรมชลประทาน นำคณะคชก. ลงสำรวจพื้นที่โครงการทางระบายน้ำหลากเจ้าพระยา เพื่อการบรรเทาปัญหาอุทกภัยแ...
18/11/2021

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
กรมชลประทาน นำคณะคชก. ลงสำรวจพื้นที่โครงการทางระบายน้ำหลากเจ้าพระยา เพื่อการบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง อย่างยั่งยืน

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 นางภัทราภรณ์ เมฆพฤกษาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง นำคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (คชก.) ลงสำรวจพื้นที่โครงการทางระบายน้ำหลากเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง บริเวณปลายคลองระบายน้ำป่าสัก-อ่าวไทย และบริเวณที่จะสร้างเขื่อนทดน้ำป่าสัก

นายสุรพล ปัตตานี คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เสนอให้จัดทำภาพรวมของคลองชัยนาท-ป่าสัก และอาคารควบคุมเดิม เพื่อเบี่ยงน้ำเข้าเขื่อนทดน้ำป่าสัก(แห่งใหม่) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด พร้อมแผนการบริหารจัดการน้ำรายเดือนทั้งระบบ และอธิบายรายละเอียดผลประโยชน์จากโครงการ ทั้งการบรรเทาอุทกภัย การใช้ประโยชน์จากถนนของโครงการ และการใช้น้ำจากคลองระบายน้ำหลาก โดยศึกษาข้อมูลปริมาณการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ต้องระบายทิ้งส่วนที่เหลือจากความต้องการใช้น้ำและผลักดันน้ำเค็ม คิดจากน้ำที่ไม่ใช้เพื่อผลักดันน้ำเค็ม สามารถนำไปใช้เพื่อการเกษตรในพื้นที่ชลประทานป่าสักใต้ รังสิตเหนือ-รังสิตใต้ในช่วงฤดูแล้งที่ขาดแคลนและมีความต้องการใช้น้ำอย่างน้อยเป็นแหล่งน้ำสำรองประมาณ 50-60 ล้าน ลบ.ม. เพื่อให้โครงการเกิดผลประโยชน์อย่างสูงสุด

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เสนอให้ที่ปรึกษาวางแผนการป้องกันแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง การผันน้ำลงท้ายน้ำระหว่างก่อสร้างให้ชัดเจน และดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมให้ครบถ้วน โดยการสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ 3,000 กว่าครัวเรือนให้รับรู้รับทราบอย่างครบถ้วน จากบริเวณเหนือเขื่อนทดน้ำป่าสักระบายน้ำลงสู่ทะเลอ่าวไทย แนวคลองผ่านพื้นที่ 38 ตำบล 11 อำเภอ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสระบุรี นครนายก ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ รวมความยาวทั้งสิ้น 135.90 กิโลเมตร

ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงรายงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (คชก.) ทั้งนี้ หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ ทั้งในสภาวะปกติและวิกฤติ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

ที่อยู่

811 แขวงถนนนครไชยศรี
Dusit
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622410068

เว็บไซต์

http://oopm.rid.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักบริหารโครงการ กรมชลประผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักบริหารโครงการ กรมชลประ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Dusit

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลตอบคำถามชิงรางวัลกับสำนักบริหารโครงการ จากการร่วมชมนิทรรศการ 119 ปี กรมชลประทาน
สำรวจป่าต้นน้ำคลองวังหีบ ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชhttps://www.youtube.com/watch?v=Lgo38tuw7Gg&t=285s
สำรวจป่าต้นน้ำคลองวังหีบ ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรียนท่านเจ้าหน้าที่สำนักยริหารโครการกรมชลผมขอถามหน่อยนะครับผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับแม่น้ำลำคลองเลยครับช่วยตอบให้ผมให้เข้าใจด้วยนะครับเกี่ยววีดีโอที่ผมลงมานี้นะครับขอขอบมานะที่นี้เป็นอย่างสูงครับ