สำนักบริหารโครงการ กรมชลประ

สำนักบริหารโครงการ กรมชลประ เป็นเลิศด้านวางโครงการ เชี่ยวชาญเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม พร้อมกิจการต่างประเทศ

เปิดเหมือนปกติ

ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล...
22/02/2021

ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

รอบรั้วชลประทาน
22/02/2021

รอบรั้วชลประทาน

ชป.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการฯ อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี (ครั้งที่ 2)
.
กรมชลประทาน จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนางสาวธนกร จาตะวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ สำนักบริหารโครงการ เป็นผู้แทนกรมชลประทาน พร้อมด้วยหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าของการศึกษาและรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ผู้ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากโครงการฯ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการศึกษาโครงการฯ ต่อไป
.
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้แบ่งเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนออกเป็น 3 เวที ได้แก่ เวทีที่ 1 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เวทีที่ 2 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ เป็นประธานการประชุมทั้งเวทีที่ 1 และ 2 ส่วนเวทีที่ 3 จัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมอำเภอมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีนายศิริศักดิ์ ผดุงโภก ปลัดอำเภอมะขาม เป็นประธานการประชุม

รอบรั้วชลประทาน
19/02/2021

รอบรั้วชลประทาน

กรมชลประทาน จัดกิจกรรม RID Big Cleaning Day สู้ COVID -19

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานเปิดกิจกรรม RID Big Cleaning Day สู้ COVID -19 โดยมี นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม จากนั้น ได้ร่วมกับนายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายเอนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ทำความสะอาดสถานที่ทำงานภายในสำนัก กองต่างๆ และบริเวณพื้นที่โดยรอบ พร้อมทั้ง เยี่ยมชม และให้กำลังใจบุคลากรที่ร่วมกิจกรรม ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ที่มีสถานการณ์น่ากังวลในปัจจุบัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด กรมชลประทานจึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ขึ้น ซึ่งมีแนวทางในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ภายในกรมชลประทานมาอย่างสม่ำเสมอ การจัดกิจกรรม RID Big Cleaning Day สู้ COVID -19 ในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีบุคลากรชาวชลประทาน จะได้ร่วมแรง ร่วมใจ ในการทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขลักษณะ และลดความเสี่ยงจากโรคระบาด

นอกจากนี้ การจัดกิจกรรม RID Big Cleaning Day สู้ COVID -19 ยังได้จัดขึ้น ณ กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 เป็นผู้นำจัดกิจกรรม และร่วมทำความสะอาดกับ นายธนา สุวัฑฒน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากสำนัก กองต่างๆ ในพื้นที่กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด อีกด้วย

ประชุมเตรียมพร้อมข้อมูลโครงการขนาดใหญ่ ก่อนนำเสนอคณะทำงานกลั่นกรองฯ
19/02/2021

ประชุมเตรียมพร้อมข้อมูลโครงการขนาดใหญ่ ก่อนนำเสนอคณะทำงานกลั่นกรองฯ

รอบรั้วชลประทาน
19/02/2021

รอบรั้วชลประทาน

ชป.ส่งรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โครงการอ่างฯห้วยเฮี้ยฯ จ.เชียงราย ให้ คชก. พิจารณา

เช้านี้ (19 กุมภาพันธ์ 2564) นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (คชก.) ครั้งที่ 5/2564 เพื่อพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสันติ บุญประคับ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านห้วยเฮี้ย หมู่ 5 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งน้ำให้กับราษฎรในพื้นที่ ที่มักจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและอุทกภัยเป็นประจำ เก็บกักน้ำได้ประมาณ 2.23 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 2,140 ไร่ พื้นที่ชลประทานในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง 1,800 ไร่

ทั้งนี้ เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างหัวงานและอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยฯ มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย เขตพื้นที่อนุรักษ์ (Zone C) จำนวน 162 ไร่ ซึ่งอยู่ในข่ายโครงการที่จะต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม โดยในที่ประชุม คชก. ได้มอบหมายให้กรมชลประทานดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ผลการศึกษามีความถูกต้องสมบูรณ์ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

รอบรั้วชลประทาน
19/02/2021

รอบรั้วชลประทาน

รองฯเฉลิมเกียรติฯ ประชุมเตรียมพร้อมข้อมูลโครงการขนาดใหญ่ ก่อนนำเสนอคณะทำงานกลั่นกรองฯ

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2564) นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมข้อมูลโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ผ่านระบบ VDO Conference จากสำนักงานชลประทานที่ 7 อุบลราชธานี โดยมีนายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และนายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันสรุปข้อมูลโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ประกอบไปด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) พร้อมกับนำเสนอปัญหาและอุปสรรค และความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ปี 2563-2580)

รอบรั้วชลประทาน
19/02/2021

รอบรั้วชลประทาน

รองฯเฉลิมเกียรติฯ ประชุมเตรียมพร้อมข้อมูลโครงการขนาดใหญ่ ก่อนนำเสนอคณะทำงานกลั่นกรองฯ

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2564) นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมข้อมูลโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ผ่านระบบ VDO Conference จากสำนักงานชลประทานที่ 7 อุบลราชธานี โดยมีนายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และนายนิติพัฒน์ บุญช่วยเรืองชัย ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันสรุปข้อมูลโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ประกอบไปด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) พร้อมกับนำเสนอปัญหาและอุปสรรค และความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ปี 2563-2580)

กรมชลประทานร่วมกับกรมราชทัณฑ์ริเริ่มโครงการแก้มลิงตลาดใหม่ ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
18/02/2021

กรมชลประทานร่วมกับกรมราชทัณฑ์ริเริ่มโครงการแก้มลิงตลาดใหม่ ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรโครงกำร เข้ำร่วมประชุมเตรียมพร้อมข้อมูลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ในพื้นที่ 3 จังหวัดภำคตะวัน...
16/02/2021

ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรโครงกำร เข้ำร่วมประชุมเตรียมพร้อมข้อมูลโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ ในพื้นที่ 3 จังหวัดภำคตะวันออก

รอบรั้วชลประทาน
16/02/2021

รอบรั้วชลประทาน

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ เตรียมพร้อมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว นครนายก และปราจีนบุรี โดยมีนายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

ทั้งนี้ เพื่อเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวม 4 โครงการ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะทำงานเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว นครนายก และปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 23 ก.พ. 64 นี้ ประกอบไปด้วย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระแก้ว โครงการอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก โครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำใสน้อย-ใสใหญ่ และโครงการศึกษาแผนการพัฒนาแหล่งน้ำและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำลำพระยาธาร จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้การดำเนินการทั้ง 4 โครงการ สามารถบรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งประโยชน์ของโครงการสามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎร รวมทั้งบรรเทาปัญหาทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง ช่วยยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้นในระยะต่อไป

กรมชลประทานเร่งหารือ แผนงานก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่น้ำเพชรบุรี (เขื่อนเพชรบุรี 2) โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอน...
11/02/2021

กรมชลประทานเร่งหารือ แผนงานก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่น้ำเพชรบุรี (เขื่อนเพชรบุรี 2) โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัด

รอบรั้วชลประทาน
11/02/2021

รอบรั้วชลประทาน

กรมชลประทานเร่งหารือ แผนงานก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่น้ำเพชรบุรี (เขื่อนเพชรบุรี 2) โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2564) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา เป็นประธานการประชุมหารือแผนงานก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่น้ำเพชรบุรี (เขื่อนเพชรบุรี 2) โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี คณะผู้บริหารกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนงานก่อสร้างประตูระบายน้ำแม่น้ำเพชรบุรี (เขื่อนเพชรบุรี 2) ซึ่งจะใช้เป็นอาคารหลักในการบริหารจัดการน้ำของโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่าง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามวัตถุประสงค์ และมีความชัดเจนในทุกภาคส่วน รวมถึง พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาและการเตรียมพร้อมรับมือกรอบเวลาที่จะประสบปัญหาในช่วงฤดูน้ำหลาก ที่จะส่งผลประโยชน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

รอบรั้วชลประทาน
08/02/2021

รอบรั้วชลประทาน

ชป. ร่วมประชุม คชก. พิจารณารายงานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่บอม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลำปาง

วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ 2564) นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อพิจารณาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่บอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยโครงการอ่างเก็บน้ำแม่บอมฯ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 3 บ้านป่าเหว ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง พื้นที่ก่อสร้างบางส่วนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ชั้นคุณภาพชั้น 1 เอ ลุ่มน้ำชั้น 1 บี และอ่างเก็บน้ำอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนเป็นพื้นที่อนุรักษ์เพิ่มเติม โซน C และป่าไม้ถาวร กรมชลประทาน ได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาคารทิปโก้ 2 กรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่บอมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หากดำเนินการได้จะเก็บกักน้ำได้ประมาณ 12.48 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่ได้รับผลประโยชน์ประมาณ 11,615 ไร่ เป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับราษฎรในพื้นที่ได้ใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตร ช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รอบรั้วชลประทาน
05/02/2021

รอบรั้วชลประทาน

ชป.เผยผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ อ่างเก็บน้ำแม่แวนฯ จ.เชียงใหม่

กรมชลประทาน เผยผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ หวังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำให้ราษฎรในเขตอ.พร้าว ไว้ใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในฤดูแล้ง

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แวนฯเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีรับสั่งให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการจัดหาน้ำให้กับราษฎรตามหมู่บ้านต่าง ๆ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร ในพื้นที่ตำบลเขื่อนผาก และตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่​ เมื่อปี 2530 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ให้ราษฎรใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตรในฤดูแล้ง ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่แวนฯ มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ซ้อนทับป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งัด ต้องเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อสร้างตามขั้นตอน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาโครงการฯ ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งได้จัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุมองค์ประกอบหลักทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกายภาพ ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตอย่างครบถ้วน พร้อมกับจัดให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอน ได้ผลสรุปว่า ให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แวนฯ ได้ในบริเวณหมู่ที่ 1 บ้านล้อง และหมู่ที่ 9 บ้านไชยงาม ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว โดยมีความจุที่ระดับเก็บกักประมาณ 4.42 ล้าน ลบ.ม มีลักษณะเป็นเขื่อนดินแกนดินเหนียว พื้นที่รับประโยชน์ครอบคลุม 2 ตำบลในเขตอำเภอพร้าว ได้แก่ ตำบลเขื่อนผาก และตำบลแม่แวน รวมประมาณ 10,206 ไร่ มีพื้นที่ชลประทาน 7,923 ไร่ ส่งน้ำลงระบบเหมืองฝายเดิม และระบบท่อส่งน้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตรในปัจจุบัน ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปี

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างครอบคลุมและคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อประชาชนในหลายด้าน อาทิ ก่อให้เกิดเศรษฐกิจของชุมชน มีแหล่งน้ำต้นทุนเพิ่มมากขึ้น ทำให้สามารถปลูกพืชได้มากขึ้น เป็นผลดีต่อการรักษาสภาพนิเวศวิทยาของลำน้ำแม่แวน ช่วยให้แหล่งน้ำมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะฤดูแล้งรวมทั้งการระบายน้ำเพื่อรักษาสมดุลนิเวศวิทยาทางน้ำด้านท้ายน้ำ จะทำให้มีปริมาณน้ำด้านท้ายน้ำสม่ำเสมอในช่วงฤดูแล้งอีกด้วย ช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นได้เป็นอย่างมาก

รอบรั้วชลประทาน
01/02/2021

รอบรั้วชลประทาน

วันนี้​ (1 กุมภาพันธ์​ 2564) นาย​เกื้อ​ศักดิ์​ ทา​ทอง​ ผู้​เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการจัดทำแผนงานและงบประมาณด้านการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม​ ครั้งที่​ 2 ประ​จำ​ปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2564 ร่วมกับ​ คณะทำงาน​ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง​ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปี พ.ศ.​ 2564 ณ​ ห้องประชุม​ 300 อาคาร​ศูนย์​วิศวกรรม​การ​ชลประทาน​ กรมชล​ประทาน​ ถนน​สาม​เสน​ กรุงเทพ​ฯ ในการนี้ นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหาร​โครงการ​ ร่วมติดตามรับฟังและมอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้การใช้งบประมาณในแต่ละโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รอบรั้วชลประทาน
14/01/2021

รอบรั้วชลประทาน

ชป.ปัจฉิมนิเทศโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำคลองกระถิน จ.นครสวรรค์

นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ)โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำคลองกระถิน (ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล) เพื่อศึกษาและจัดทำแผนหลักการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ รว มถึงแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการพัฒนาการเกษตรทั้งในปัจจุบันและความต้องการน้ำในอนาคต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ข่าว/ภาพ สำนักบริหารโครงการ

รอบรั้วชลประทาน
14/01/2021

รอบรั้วชลประทาน

ชป.จับมือ 4 หน่วยงาน นำร่องสร้างต้นแบบการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนให้เกษตรกรในระดับพื้นที่

กรมชลประทานจับมือ​ 4 หน่วยงาน​ เดินหน้านำร่องสร้างต้นแบบในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน พร้อมด้วยนายโอภาส ศรีฉันทมิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พม.) นายสยาม นนท์คำจันทร์ โฆษกสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายศักดา ดวงดารา รักษาการหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กฟก.) ได้พบเข้าหารือ 3 ผู้นำท้องถิ่นได้แก่ นางธันยวีร์ ศรีอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลปราณบุรี นายสังวร มุ่งดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี และนายธีระกิจ อัจฉริยพันธกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทั้งนี้ เพื่อหารือความร่วมมือในการแก้ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อาศัยกลุ่มเปราะบาง(คนพิการ/ผู้สูงอายุยากจน) และคนจนที่มีที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิด-19 การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ และการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย เป็นต้น

สำหรับแนวทางในการแก้ไขความยากจนของเกษตรกรหรือของพี่น้องประชาชน ส่วนราชการหลายหน่วยงาน มีภารกิจหน้าที่ของตนชัดเจนอยู่แล้ว แต่จะต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งการร่วมมือกันในระดับพื้นที่ยิ่งมีความสำคัญ เพราะจะเข้าถึงความต้องการของประชาชน กรมชลประทาน จึงได้ร่วมกับอีก 4 หน่วยงานได้แก่ กฟก. พม. พอช. และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำหนดนโยบายร่วมกันในการทำงานแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด

ส่วนแนวทางการบูรณาการร่วมกัน แต่ละหน่วยงานจะมีบทบาทหน้าที่ชัดเจน ได้แก่
-กรมชลประทาน จัดหาแหล่งน้ำให้เกษตรกร/ประชาชน เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภคได้อย่างทั่วถึง
-เทศบาลตำบลปราณบุรี อบต.ปราณบุรี และอบต.หนองตาแต้ม จะเป็นผู้คัดกรองประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาเข้ารับการช่วยเหลือ
-สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะลงไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่ยากจนหรือได้รับความเดือนร้อนในด้านความจำเป็นขั้นฐานเบื้องต้นของชีวิต
- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ลงไปจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่เดือดร้อนไม่ที่บ้านที่อยู่อาศัย
-สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ลงไปช่วยเหลือปัญญาหนี้สินให้กับเกษตรกรและสนับสนุนส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกกองทุน

ทั้งนี้ เมื่อ 4 หน่วยงาน ได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือบูรณาการทำงานร่วมกันแล้ว จะเริ่มลงพื้นที่เพื่อสร้างต้นแบบการบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากระดับพื้นที่ให้กับประชาชนใน 3 องค์กรปกครองท้องถิ่นดังกล่าว เพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

ข่าว/ภาพ​ สำนักบริหารโครงการ

รอบรั้วชลประทาน
07/01/2021

รอบรั้วชลประทาน

บ่ายวันนี้ (6 ม.ค. 64) นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ประชุมร่วมกับนายสยาม นนท์คำจันทร์ โฆษกสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ปฐมนิเทศโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น อ่างเก็บน้ำคลองสีสุก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ผ่านระบบ VDO Conference จากศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.3 บ้านทับคริสต์ ต.คลองชะอุม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมด้วย

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีสุก เป็นแผนงานที่กรมชลประทานมีแผนงานที่จะดำเนินการก่อสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ความจุประมาณ 6.82 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่อ่าง 773 ไร่ มีพื้นที่รับประโยชน์ 5,000 ไร่ ทั้งยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่เกษตรกรรรมที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง และเป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนสัตว์เลี้ยงในฤดูแล้ง คาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ในปีงบประมาณ 2566

สำหรับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จะเข้ามาให้คำแนะนำในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่และงานคุณภาพชีวิตอื่นร่วมกับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ที่อยู่

811 แขวงถนนนครไชยศรี
Dusit
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30
เสาร์ 08:30 - 16:30
อาทิตย์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622410068

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักบริหารโครงการ กรมชลประผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักบริหารโครงการ กรมชลประ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

สำรวจป่าต้นน้ำคลองวังหีบ ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชhttps://www.youtube.com/watch?v=Lgo38tuw7Gg&t=285s
สำรวจป่าต้นน้ำคลองวังหีบ ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรียนท่านเจ้าหน้าที่สำนักยริหารโครการกรมชลผมขอถามหน่อยนะครับผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับแม่น้ำลำคลองเลยครับช่วยตอบให้ผมให้เข้าใจด้วยนะครับเกี่ยววีดีโอที่ผมลงมานี้นะครับขอขอบมานะที่นี้เป็นอย่างสูงครับ