กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรร

กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรร พ.อ.จุลพันธ์ ภระมรทัต ผอ.กคสป.สพ.ทบ.

เปิดเหมือนปกติ

Photos from เรารักกองทัพบก's post
09/11/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

Photos from เรามีในหลวง's post
05/11/2021

Photos from เรามีในหลวง's post

27/10/2021

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิจนิรันดร์

Photos from เรารักกองทัพบก's post
27/10/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

Photos from เรารักกองทัพบก's post
27/10/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

Photos from เรารักกองทัพบก's post
27/10/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

Photos from เรารักกองทัพบก's post
27/10/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

Photos from เรารักกองทัพบก's post
27/10/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

27/10/2021

"ความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นพื้นฐาน ของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้อง ฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง"

พระราชดำรัส
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Photos from เรารักกองทัพบก's post
27/10/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

Photos from เรารักกองทัพบก's post
27/10/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

27/10/2021

"...ศรัทธาความเชื่อนั้น กล่าวได้ว่ามีสองอย่างได้แก่ศรัทธาที่มีผู้อื่นชักนำ กับศรัทธาที่เกิดขึ้นในตนเองศรัทธาอย่างไหนก็ตาม อาจให้ผลได้ทั้งทางดีและทางเสื่อม ขึ้นอยู่กับวิธีการที่สร้างขึ้นถ้าสักแต่ว่าเชื่อ ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จากศรัทธานั้น อาจเกิดโทษก็ได้จำเป็นต้องใช้ปัญญาความรู้เหตุรู้ผล พิจารณาวิเคราะห์ให้เห็นถ่องแท้ก่อน..."

พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานให้พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ณ หอประชุมวัดโสธรฯ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๑๗

23/09/2021

“...คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับ และจะต้องให้ หมายความว่าต่อไปและเดี๋ยวนี้ด้วย เมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้..”

พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Photos from เรารักกองทัพบก's post
23/09/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

Photos from เรารักกองทัพบก's post
23/09/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

Photos from เรารักกองทัพบก's post
23/09/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

23/09/2021

“...ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดี มีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง...”

พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

23/09/2021

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เป็นโครงการที่สามารถแก้ปัญหาให้กับราษฎร จ.ยโสธรจำนวน ๗ หมู่บ้านได้อย่างบูรณาการ ครอบคลุม ตั้งแต่การพัฒนาแหล่งน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงดิน การบรรเทาอุทกภัย การเพิ่มผลผลิตและรายได้ การสร้างอาชีพใหม่ รวมทั้งการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการนี้ เริ่มต้นขึ้นจากการเสด็จพระราชดำเนินของพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ซึ่งได้รับผลกระทบ จากน้ำท่วม ในการนี้ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงาน ราชการต่าง ๆ พิจารณาช่วยเหลือเรื่องปากท้องของราษฎร ในพื้นที่ซึ่งเป็นหมู่บ้านยากจน

“ราษฎรได้รับความรู้เพิ่มเติม และการสนับสนุนปัจจัยผลิตพื้นฐานด้านการประกอบอาชีพ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไปสู่ประชาชน เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ”

ขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๑๐
และขอขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ:พระลาน

Photos from เรารักกองทัพบก's post
23/09/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

23/09/2021

“...ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้ปรากฏตลอดว่า ชาติใดเสื่อมสูญย่อยยับอับปางไป ก็เพราะประชาชาติขาดสามัคคีธรรม แตกแยกเป็นหมู่คณะ เป็นพรรคเป็นพวก คอยเอารัดเอาเปรียบ ประหัตประหารซึ่งกันและกัน บางพรรคบางพวกถึงกับเป็นไส้ศึกให้ศัตรูมาจู่โจมทำลายชาติของตนดังนี้ ข้าพเจ้าจึงขอชักชวนพี่น้องชาวไทยทั้งหลายให้ระลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษ ซึ่งได้กอบกู้รักษาบ้านเกิดเมืองนอนของเรามานั้นให้จงหนัก แล้วถือเอาความสามัคคี ความยินยอมเสียสละส่วนตัวเพื่อประโยชน์ยิ่งใหญ่ของประเทศชาติเป็นคุณธรรมประจำใจอยู่เนืองนิตย์ จึงขอให้ชาวไทยทั้งหลาย จงบำเพ็ญกรณียกิจของตนแต่ละคนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทนและกล้าหาญ แล้วอุทิศความเสียสละส่วนตัว ความเหน็ดเหนื่อยลำบากยากแค้นเป็นพลีบูชาบรรพบุรุษ ผู้ซึ่งได้ก่อสร้างชาติเป็นมรดกตกทอดมาถึงพวกเราชาวไทยจนบัดนี้...”

พระราชดำรัส
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๔๙๔

24/08/2021
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

Photos from เรารักกองทัพบก's post
24/08/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

24/08/2021

“...คนที่ไม่มีความสุจริต คนที่ไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่าย ไม่มีวันจะสร้างสรรค์ประโยชน์ส่วนรวมที่สำคัญอันใดได้ ผู้ที่มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้น จึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริงสำเร็จ...”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๒

Photos from เรารักกองทัพบก's post
24/08/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

24/08/2021

“...ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัว โดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงาน จะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคน
จะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่น แล้วช่วยกันทำ...”

พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

24/08/2021

สายธารพระเมตตา สู้ภัยโควิด-19

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พระราชทานชุดอุปกรณ์ทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ PAPR (Powered Air Purifying Respirator) จำนวน 594 ชุด ใช้ในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล เพื่อปกป้องคุ้มครองบุคลาการทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจาการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องได้รับการผ่าตัด การตรวจหัตถาการพิเศษและการคลอด ให้มีความปลอดภัย

- รพ. ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 6 ชุด

- รพ. สังกัดกองทัพบก 54 ชุด
1. โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
2. โรงพยาบาลอานันทมหิดล
3. โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
4. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
5. โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
6. โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม
7. โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
8. โรงพยาบาลค่ายกาวิละ
9. โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

-รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กองทัพเรือ 6 ชุด

-รพ.ประจำจังหวัด สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 76 จังหวัด 456 ชุด

-รพ. สังกัดกองทัพอากาศ 24 ชุด
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)
โรงพยาบาลจันทรุเบกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี

-รพ. สังกัดกรุงเทพมหานคร 48 ชุด

-พระราชทานอาหารกล่องให้ชุมชน 10,500 กล่อง

ที่มา : เพจ พระลาน

24/08/2021

“ผู้ปฏิบัติราชการ นอกจากจะต้องรู้งานในหน้าที่ อย่างทั่วถึงแล้ว ยังจำเป็นต้องรู้ดีชั่ว ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์อย่างกระจ่างชัดเจนด้วย งานราชการซึ่งเป็นงานของแผ่นดิน จึงจะดำเนินไปอย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมาย และสำเร็จประโยชน์ที่พึงประสงค์ คือยังความดี ความเจริญให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืน”

พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Photos from เรารักกองทัพบก's post
24/08/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

Photos from เรารักกองทัพบก's post
15/08/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่านร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องในวั...
23/07/2021

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.
www.ocsc.go.th/ethics/event

ที่มา : เพจ พระลาน

ขอเชิญข้าราชการและประชาชนทุกท่าน
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.
www.ocsc.go.th/ethics/event

ที่มา : เพจ พระลาน

Photos from เรารักกองทัพบก's post
23/07/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

Photos from เรารักกองทัพบก's post
23/07/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

Photos from เรารักกองทัพบก's post
23/07/2021

Photos from เรารักกองทัพบก's post

ที่อยู่

53 ถนนทหาร แขวงถนนนครไชยศรี
Dusit
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

94950

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองควบคุมสิ่งอุปกรณ์ กรมสรร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Dusit บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สิบเอกรัชพล แสงสืบศรี มาคุยกับผมแล้วนะครับ เป็นเรื่องเข้าใจผิดครับผม ปล.กราบขอบคุณสำหรับพื้นที่นะครับ ผมไม่ได้มีเจตนาเข้ามาป่วนเลยนะครับ🙏🙏
ตู้กันความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สาร..โครงสร้างหนาพร้อมกระจกนิรภัย 5 มม..รับประกันซ่อมบำรุงหลังการขาย..ตั้งค่าความชื้นได้เอง www.weifothailand.com