Clicky

สำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใ

สำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใ การศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

Hatyai Learning City เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. 🟢 เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยสำนักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด...
28/12/2022

Hatyai Learning City เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.
🟢 เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยสำนักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลทั้ง 6 แห่ง ได้ดำเนินการประชุมหารือออนไลน์ (Online)
✅ เรื่อง การทำบันทึกข้อตกลงกับภาคีเครือข่ายทางวิชาการ ระหว่าง
เทศบาลนครหาดใหญ่ และ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ซึ่งนางสาวณภัทร วิทยาทันต์ ผอ.สำนักการศึกษา ได้มอบหมายให้
นางบุญสิริ รำจวนจร ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา เป็นประธานในการประชุมฯ
ร่วมด้วยนางขนิษฐา เจริญวิริยะภาพ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 1 ถึง โรงเรียนเทศบาล 6
และนางกมลพร บุญช่วย, นางศจีนาฎ อุ้ยกูล นิติกร เทศบาลนครหาดใหญ่
🔵 ในส่วนของ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
อาจารย์ ดร.สิงหา ตุลยกุล รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและบริหารงานวิทยาเขตพัทลุง
นางปุญญาภา นิธิพิเชฐ หัวหน้าสำนักงานคณะศึกษาศาสตร์
นางสาว ศุกร์พรัตน์ รักษกาญจน์ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
นางสาวรติตา แก้วจุลกาญจน์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ
💙 โดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่
✅ เพื่อหารือและปรับแก้ข้อตกลงด้านวิชาการฉบับร่าง และให้เกิดความสมบูรณ์และนำเรียนผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อวางแผนการลงนามร่วมกันต่อไป

Hatyai Learning City เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 13.00 น. 🔵 เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยสำนักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลท...
28/12/2022

Hatyai Learning City เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 13.00 น.
🔵 เทศบาลนครหาดใหญ่ โดยสำนักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 6 แห่ง ได้ดำเนินการประชุมหารือออนไลน์ (Online)
✅ เรื่อง การทำบันทึกข้อตกลงกับภาคีเครือข่ายทางวิชาการ ระหว่าง เทศบาลนครหาดใหญ่ และ การไฟฟ้าภูมิภาคหาดใหญ่
🟠 ซึ่งนางสาวณภัทร วิทยาทันต์ ผอ.สำนักการศึกษา เป็นประธานในการประชุมฯ ร่วมกับ การไฟฟ้าภูมิภาคหาดใหญ่ นิติกร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนเทศบาล 2 ถึง โรงเรียนเทศบาล 6
🧡 โดยประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่
✅ เพื่อหารือและปรับแก้ข้อตกลงด้านวิชาการฉบับร่าง และให้เกิดความสมบูรณ์และนำเรียนผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อวางแผนการลงนามร่วมกันต่อไป

27/12/2022

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน
“เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (ปีที่ 33) ประจําปี 2565
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 23-30 ธันวาคม 2565
ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองเมืองปัก
อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2565
ประเภททีมหญิง รอบแรก สาย B
โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) จังหวัดสงขลา ชนะ
โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 จังหวัดนนทบุรี
3:1 เซต คะแนน 25:20 , 24:26 , 25:21 , 25:16
เป็นที่ 1 ของสาย B

Photos from เทศบาลนครหาดใหญ่'s post
26/12/2022

Photos from เทศบาลนครหาดใหญ่'s post

Hatyai Learning City ❤️ ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้...
26/12/2022

Hatyai Learning City ❤️ ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่สำหรับบุคลากรทางการศึกษาเพื่อหนุนเสริมและพัฒนาสมรรถนะของครูและผู้เรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจะอาศัยกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากหน่วยงานในพื้นที่สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะนั้น
📌 ในการนี้ สำนักการศึกษาจึงได้เชิญเข้าร่วมหารือและรับฟังการชี้แจงหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่สำหรับบุคลากรทางการศึกษาเพื่อหนุนเสริมและพัฒนาสมรรถนะของครูและผู้เรียนจากสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสถาบันส่งเสริม การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นำโดย นางสาวสุทัศน์นันทน์ เนียมรัตน์ ผู้เชียวชาญพิเศษ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม นางสาวณภัทร วิทยาทันต์ ผอ.สำนักการศึกษา ผอ.สถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ หน. งานวิชาการ หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รร.ท.1 และ ท.3 นางขนิษฐา เจริญวิริยะภาพ หน.ฝ่ายวิชาการ นายชินวัฒก์ มาสชรัตน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้เกี่ยวข้อง ในวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่

Hatyai Learning City วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.น.ส.ณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้รับการแ...
23/12/2022

Hatyai Learning City วันศุกร์ ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น.
น.ส.ณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลาจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประชุมเพื่อสรรหาคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดสงขลา ตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ 2562 และตามประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาต่อไป

📢 ประชาสัมพันธ์ 📣 เทศบาลนครหาดใหญ่โดยสำนักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดทั้ง 6 แห่ง จะดำเนินการประชุมหารือออนไลน์ เรื่องการ...
23/12/2022

📢 ประชาสัมพันธ์ 📣 เทศบาลนครหาดใหญ่โดยสำนักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดทั้ง 6 แห่ง จะดำเนินการประชุมหารือออนไลน์ เรื่องการทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
🕐 สามารถติดตามการประชุมฯได้ใน วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 𝟭𝟯.𝟬𝟬 น. ผ่านทางระบบ Zoom Meeting

ลิงก์เข้าร่วม Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/85912271418?pwd=TDNMdmwzejF3ZElrSmhGK0JZR1Axdz09

Meeting ID: 859 1227 1418
Passcode: 697312

📢 ประชาสัมพันธ์ 📣 เทศบาลนครหาดใหญ่โดยสำนักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดทั้ง 6 แห่ง จะดำเนินการประชุมหารือออนไลน์ เรื่องการ...
23/12/2022

📢 ประชาสัมพันธ์ 📣 เทศบาลนครหาดใหญ่โดยสำนักการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดทั้ง 6 แห่ง จะดำเนินการประชุมหารือออนไลน์ เรื่องการทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับการไฟฟ้า ภูมิภาคหาดใหญ่
🕐 สามารถติดตามการประชุมฯได้ใน วันอังคารที่ 𝟮𝟳 ธันวาคม 𝟮𝟱𝟲𝟱 เวลา 𝟭𝟯.𝟬𝟬 น. ผ่านทางระบบ Zoom Meeting

ลิงก์เข้าร่วม Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87873290607?pwd=WHgvelZSNFRSYmFPY2dJUElXZzBvdz09

Meeting ID: 878 7329 0607
Passcode: 856049

Hatyai Learning City🔵 ตามที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่หลากหลายยึดหลักการดำเนินงาน...
22/12/2022

Hatyai Learning City
🔵 ตามที่เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่หลากหลายยึดหลักการดำเนินงานตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินงานนั้น ต้องถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบหลักเกณฑ์และสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ของผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
✅ โดยดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบพิเศษตามความพร้อมของผู้เรียนและสถานศึกษา และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว บรรลุตามวัตถุประสงค์ วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น.
✅ จึงได้มีการประชุมหารือ เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ห้องเรียนพิเศษ) ปีการศึกษา 2566
✅ นำโดยนางสาวกรุณา ทองแกมนาก รองปลัดเทศบาล เป็นประธาน
ร่วมกับ
นางสาวสุทัศน์นันทน์ เนียมรัตน์ ผู้เชียวชาญพิเศษ ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม
นางสาวณภัทร วิทยาทันต์ ผอ.สำนักการศึกษา นางบุญสิริ รำจวนจร ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา ผอ.สถานศึกษา
และผู้ที่เกี่ยวข้อง รร.ท.2 และ ท.6 หน.ฝ่ายวิชาการ หน.ฝ่ายงานโรงเรียน ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่

Hatyai Learning City🔵 วันที่ 22 ธันวาคม 65 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษานางสาวณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการสำนั...
22/12/2022

Hatyai Learning City
🔵 วันที่ 22 ธันวาคม 65 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา
นางสาวณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา มอบหมายให้ ผอ. บุญสิริ รำจวนจร ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา และ นางขนิษฐา เจริญวิริยะภาพ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
✅ เข้าร่วมหารือ เรื่องโครงการหนังสือเรียนเพิ่มเติมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง "การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและประหยัด" กับ นายธนา กุรางกูร รองผู้อำนวยการกองวิศวกรรมและวางแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา และ นายศุภฤกษ์ นิลรัตน์ หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่
✅ ทั้งนี้ เพื่อนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ระดับชั้นประถมศึกษา 6 ต่อไป

เขียน : สำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=606843464579686&id=100057621130902
18/12/2022

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=606843464579686&id=100057621130902

ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วม ในวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2565 และเปิดเรียนในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

อุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่ Hatyai Learning City🟤 คณะขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้เทศบาลนครหาดใหญ่ส่งเสริมและสนับสนุน ห...
16/12/2022

อุทยานการเรียนรู้นครหาดใหญ่ Hatyai Learning City
🟤 คณะขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้เทศบาลนครหาดใหญ่ส่งเสริมและสนับสนุน หนังสือนิทาน สื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่น เรื่อง "เที่ยวสามวัน กับ ไก่ทอดสามกระทะ" ที่สร้างสรรค์โดยเยาชนในพื้นที่ท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาการเรียนรู้

🤎 เสริมสร้าง การปลูกฝังนิสัย รักการอ่าน และกระจายโอกาศในหารเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความสนใจ ของเด็ก เยาชน และประชาชน

✅ เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาชนได้มีบทบาทเป็นผู้สร้างสรรค์เรื่องราว นำเสนอเรื่องท้องถิ่นผ่านนิทาน ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกวัย ส่งคุณค่าด้านศิลปะและความภาคภูมิใจในท้องถิ่น

⌛ ติดตามฉบับเต็มได้ในเร็วๆนี้ 💤

Hatyai Learning City🔵 สำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กไทยให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้แ...
16/12/2022

Hatyai Learning City
🔵 สำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ สนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กไทยให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความรู้และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ส่งเสริมให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และบูรณาการกิจกรรมที่หลากหลายให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงตามกิจกรรม "หนูน้อยปลูกผักสวนครัว" เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

14/12/2022
Hatyai Learning Cityวันที่ 12 ธันวาคม 2565 นายอาหมัด เบญอาหลี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานและกล่าวปาฐกถา การสัมมนาสื่อการ...
13/12/2022

Hatyai Learning City
วันที่ 12 ธันวาคม 2565
นายอาหมัด เบญอาหลี รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานและกล่าวปาฐกถา การสัมมนาสื่อการเรียนรู้สาระท้องถิ่น นิทานเล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ และออกแบบแผนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ สู่การพัฒนาหาดใหญ่เมืองแห่งการเรียนรู้ Hatyai Learning City ให้แก่ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดโดยสถาบันอุทยานการเรียนรู้ TK Park และเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีกิจกรรมการเดินสำรวจเมืองหาดใหญ่ และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามนิทานเล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่ ณ โรงแรมนิวซีซั่นสแควร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

13/12/2022

Hatyai Learning City
นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นำเสนอเรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ 3 เมืองล่าสุด ปี 2022” ได้แก่ สุโขทัย, พะเยา,หาดใหญ่ เมืองแห่งการเรียนรู้) ในงาน Chiang Mai Learning City Mini Forum เมื่อวันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2565

Hatyai Learning City🟢 ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมฉายภาพยนต์วิทยาศาสคร์เพื่อการเรียนรู้ 2022 ครั้...
07/12/2022

Hatyai Learning City
🟢 ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมฉายภาพยนต์วิทยาศาสคร์เพื่อการเรียนรู้ 2022 ครั้งที่ 18
โดยจัดฉายภาพยนต์ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์
เวลา 09.00 น. - 10.00 น.

💚 โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้สนใจเข้าร่วม ได้ส่งเสริมการเรียนรู้ในวิทยาศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยต่างๆ ตั้งแต่ สุโขทัย อยุธยา กรุงธนบุรี รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-10

✅ เป้าหมาย ได้ส่งเสริมการศึกษานอกห้องเรียน เพื่อให้หาดใหญ่เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้

✅ ทั้งนี้หากผู้ที่สนใจเข้าร่วม สนใจเข้าร่วมรับชม หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ เทศบาลนครหาดใหญ่

เขียน : สำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่

ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลนครหาดใหญ่
ได้จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ 2022 ครั้งที่ 18
ในหัวข้อ "โอกาสที่เท่าเทียมกันทางวิทยาศาสตร์"
ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลนครหาดใหญ่
โดยจัดฉายภาพยนต์ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 09.00 น.- 11.00 น.
--
กำหนดการจัดฉายภาพยนตร์
• เวลา 09.00 น.-10.00 น.
จัดฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
เนื้อหาตามระดับชั้นที่เข้าร่วมรับชม ซึ่งมี 4 ระดับชั้น ได้แก่
1.อนุบาลศึกษา 5-8 ปี
2.ประถมศึกษา 9-11 ปี
3.มัธยมศึกษา 12-16 ปี
4.มหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป
--
• เวลา 10.15 น.- 11.00 น.
จัดฉายภาพยนตร์การ์ตูน บันทึกประวัติศาสตร์
ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยต่างๆ
ตั้งแต่ สุโขทัย อยุธยา กรุงธนบุรี รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-10
--
สนใจเข้าร่วมรับชม สามารถติดต่อได้ที
074-225158 และ 095-4416555 ในเวลาทำการ
ตารางโปรแกรมการจัดฉายภาพยนตร์ >>
https://www.hatyaicity.go.th/news/detail/260499

Hatyai Learning City🔴 กองสวัสดิการสังคมได้จัด โครงการฝึกอบรมนวดแผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2566โดยในโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้...
07/12/2022

Hatyai Learning City
🔴 กองสวัสดิการสังคมได้จัด โครงการฝึกอบรมนวดแผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2566โดยในโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 20 คน
รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 6 -27 ธันวาคม 2565
รุ่นที่2 ระหว่างวันที่ 9 -27 มกราคม 2566 มีผู้รับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 40 คน
❤️ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาชนในเขตเทศบาล,บุคคลว่างงานและผู้ต้องการประกอบอาชีพ ได้มีงานทำ และสามารถสามารถสร้างรายได้
จากการเรียนนวดแผนไทยมีหลักสูตร 150 ชั่วโมงนี้
✅ เป้าหมาย ประชาชนสามารถประกอบอาชีพได้จริง เปิดร้านนวดเพื่อสุขภาพเองได้ หรือทำงานตามสถานประกอบการนวดสุขภาพต่างๆ เช่น โอลิเวอร์นวดแผนไทย ชบานวดเพื่อสุขภาพ และอื่นๆอีกมาก
✅ ทั้งนี้หากต่อยอดความรู้หลักสูตรครับ 300 ชั่วโมง 🎉สามารถประกอบอาชีพนวดไปยังสถานประกอบการของรัฐ เช่น โรงพยาบาลหาดใหญ่ ศูนย์หาดใหญ่ชีวาสุขเทศบาลนครหาดใหญ่ คลินิกการแพทย์แผนไทย เป็นต้น

เพจฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคมเทศบาลนครหาดใหญ่,ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่ : ภาพ
สำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ : เขียน

โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)                                             ...
06/12/2022

โรงเรียนเทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน) ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.2565 - 2569) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 จากการประเมินประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ระยะที่ 2 ผลการประเมิน "ดีเยี่ยม" ทั้ง 6 มาตรฐาน

 Hatyai Learning Cityศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลนครหาดใหญ่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ...
06/12/2022

Hatyai Learning City
ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลนครหาดใหญ่
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ผู้อำนวยการสำนัก/กองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี นายณัฐภูมินทร์ สังข์พงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ดำเนินงาน “โครงการเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ ๑๘” เพื่อสร้างความเข้าใจให้สาธารณชน ตระหนักในความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยการกระตุ้นบรรยากาศการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อภาพยนตร์ และสื่อต่างๆ อันจะเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ตลอดจนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในท้องถิ่นอย่างกว้างขวาง

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา จะส่งมอบสื่อภาพยนตร์ในรูปแบบ Link Video และรหัสผ่านชมภาพยนตร์ให้ผู้ร่วมมือ เพื่อให้ผู้ร่วมมือสามารถเข้าชมภาพยนตร์และนำไปจัดฉาย ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลนครหาดใหญ่​ ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และสถานศึกษาอื่น ๆ ในสังกัดที่สนใจ​ พร้อมกับการจัดกิจกรรมวิชาการที่เกี่ยวข้องระหว่างเทศบาลนครหาดใหญ่กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่​ เวลา​ ๑๐.๐๐​ น.

 Hatyai Learning Cityเริ่มแล้ว เทศบาลนครหาดใหญ่ กับกิจกรรมด้านดนตรี ประเภทวงดนตรีออร์เคสตร้า วงหาดใหญ่ออร์เคสตร้า HYO ด...
06/12/2022

Hatyai Learning City
เริ่มแล้ว เทศบาลนครหาดใหญ่ กับกิจกรรมด้านดนตรี ประเภทวงดนตรีออร์เคสตร้า วงหาดใหญ่ออร์เคสตร้า HYO ดำเนินการจัดการเรียนการสอน ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารฟุตซอล สนามกีฬากลางจิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

06/12/2022
 Hatyai Learning Cityวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ บึนทึกเสียงประเด็นใช้นำเสนอห...
05/12/2022

Hatyai Learning City
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ บึนทึกเสียงประเด็นใช้นำเสนอหาดใหญ่เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กุญแจสำคัญการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก ณ ศูนย์พื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่หอศิลปวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งจะมีการนำเสนอมุมมองการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ของเครือข่าย เมืองแห่งการเรียนรู้ 3 เมือง ประกอบด้วย สุโขทัย หาดใหญ่และ พะเยา

 Hatyai Learning Cityวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 พลตำรวจโทสาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เตรียมข้อมูลในเรื่องของประ...
05/12/2022

Hatyai Learning City
วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 พลตำรวจโทสาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เตรียมข้อมูลในเรื่องของประเด็นการนำเสนอหาดใหญ่เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ในเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ 3 เมืองณศูนย์พื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่หอศิลปวัฒนธรรมอำเภอเมืองเชียงใหม่ซึ่งจะมีการนำเสนอมุมมองการพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ของเครือข่าย เมืองแห่งการเรียนรู้ 3 เมือง

Hatyai Learning Cityวันที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ คณะขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้เทศ...
05/12/2022

Hatyai Learning City
วันที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ คณะขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้เทศบาลนครหาดใหญ่ โดย มีกลุ่ม มานีมานะ ห้องสมุด Tk park คณาจารย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครูสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ครูสังกัดโรงเรียนเอกชน และผู้ปกครอง เข้าร่วมเวทีเครือข่ายให้ความเห็นต่อร่างต้นฉบับสื่อสาระท้องถิ่นหนังสือนิทาน "เล่าเรื่องเมืองหาดใหญ่" 3 เล่ม ได้แก่ เพื่อนกันมันเดือย นักสืบหมวกใหญ่ และ เที่ยวสามวันกับไก่ทอดสามกระทะ

 Hatyai Learning Cityวันที่​ 3-4​ ธันวาคม​ 2565​ ห้องสมุด​ประชาชน​เทศบาลนคร​หาดใหญ่​ จัดกิจกรรม​ประดิษฐ์​โมบาย​ ตกแต่ง...
05/12/2022

Hatyai Learning City
วันที่​ 3-4​ ธันวาคม​ 2565​ ห้องสมุด​ประชาชน​เทศบาลนคร​หาดใหญ่​ จัดกิจกรรม​ประดิษฐ์​โมบาย​ ตกแต่ง​มุมเด็ก​จากวัสดุเหลือใช้​ โดยมีนักเรียน​จาก​โรงเรียน​สมานคุณ​วิทยา​ทาน​และโรงเรียน​หาดใหญ่​วิทยาลัย​ สมัครเป็นจิตอาสา​มาเรียนรู้การทำโมบายจากวัสดุเหลือใช้ ลูกปัด ที่หลากหลายรูปแบบ ได้รู้จักเพื่อน มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ร่วมกันทำงานอย่างมีความสุข สนุกสนานก่อให้เกิดความสำเร็จ​ของงาน

๕ ธันวาคม ๒๕๖๕วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระชนกาธิเบศวรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนามบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห...
05/12/2022

๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระชนกาธิเบศวร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนามบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

และขอเชิญประชาชน บริษัท ห้างร้าน ประดับพระมฉายาลักษณ์ บริเวณหน้าที่พักอาศัย และ หน้าอาคารสำนักงาน ตลอดทั้งเดือนธันวาคม นี้

Photos from เทศบาลนครหาดใหญ่'s post
02/12/2022

Photos from เทศบาลนครหาดใหญ่'s post

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
02/12/2022

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย

กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าแถวยืนตรงเคารพธงชาติ และร่วมร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการเทศบาลนครหาดใหญ่

 Hatyai Learning Cityวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นำโดย นางสาวณภัทร วิทยาทันต์ ผอ.สำนักการศึกษา ร...
24/11/2022

Hatyai Learning City
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นำโดย นางสาวณภัทร วิทยาทันต์ ผอ.สำนักการศึกษา ร่วมด้วยนางบุญสิริ รำจวนจร ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา นางปิยะรัตน์ รัตนธน ผอ.ส่วนส่งสริมการศึกษาฯ นางขนิษฐา เจริญวิริยะภาพ หน.ฝ่ายวิชาการ และ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Hatyai Learning City : HLC) ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการสร้างการรับรู้ และรูปแบบการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่

หาดใหญ่เมืองแห่งการเรียนรู้ Hatyai Learning City
22/11/2022

หาดใหญ่เมืองแห่งการเรียนรู้
Hatyai Learning City

วันเสาร์ ที่ 19พ.ย.2565 ที่ผ่านมา ผอ.ณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานแ...
22/11/2022

วันเสาร์ ที่ 19พ.ย.2565 ที่ผ่านมา ผอ.ณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะการพัฒนาเมืองกับเยาวชนริทัศน์ ภายใต้โครงการ ReThink Urban Spaces - RTUS (ริทัศน์)เป็นโครงการส่งเสริมการมีส่วมร่วมของเยาวชนในการพัฒนาชุมชนเมืองซึ่งสนับสนุนโดยสหภาพยุโรป (European Union: EU) เยาวชนริทัศน์จากทั้ง 5 เมืองเริ่มออกเดินสร้างเส้นทางสู่การให้พื้นที่เยาวชนในการมีส่วมร่วมของเยาวชนในการพัฒนาเมืองของตน ผ่านการจัดกิจกรรมอภิปราย เปิดวงสนทนา และสร้างแนวร่วมเพื่อร่วมผลักดันความเป็นไปได้รวมทั้งโอกาสในการให้เยาวชนได้ส่งเสียงและความต้องการเมืองในอุดมคติไปสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเยาวชนริทัศน์ได้เก็บเกี่ยวเรื่องราว และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง ทั้งที่ได้ประสบกับตัวเองและผ่านการแลกเปลี่ยนกับแนวร่วมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Hatyai Learning City

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป สำนักการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมการเปิดหล...
16/11/2022

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

สำนักการศึกษา ได้ดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมการเปิดหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ณ โรงเรียนนำร่อง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 และ 6 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ตามประกาศเทศบาล ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยส่วนบริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา , คณะครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และคณะครูโรงเรียนหาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา
โดยกำหนดเปิดหลักสูตร ดังนี้
รร.ท.2
- ระดับการศึกษาปฐมวัย โปรแกรม (MEP) Mini English Program
- ระดับประถมศึกษา โปรแกรม (SME) Science Math English และ (CP) Chinese Program
รร. ท.6
- ระดับการศึกษาปฐมวัยโปรแกรม (MEP) Mini English Program
- ระดับประถมศึกษา โปรแกรม (EP) English Program

21/09/2022

วงหาดใหญ่ออร์เคสตร้าเทศบาลนครหาดใหญ่
Learning City

21/09/2022

Hell Hatyai กับ วงหาดใหญ่ออร์เคสตร้า เทศบาลนครหาดใหญ่
Learning City

20/09/2022

รักฉันนั้นเพื่อเธอ | ฟงเย่ เพียวเพียว(楓葉飄飄): หาดใหญ่ ออร์เคสตรา HYO (HATYAI ORCHESTRA) | WATCH THE SHOW

Learning City

19/09/2022

วันเสาร์ที่ 17 ก.ย. 2565 Hello Hatyai กับวงหาดใหญ่ออร์เคสตร้า (HYO)
Learning City

19/09/2022

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 วงหาดใหญ่ออร์เคสตร้า (HYO) ร่วมแสดงในงาน Hello Hatyai
Learning City

ที่อยู่

445 ถนน เพชรเกษม
Hat Yai
90110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6674200189

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Hat Yai

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Hat Yai (แสดงผลทั้งหมด)

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทย Battalion of military students Y R S หน่วยฝึกทหารใหม่กรมทหารราบ ศูนย์ MRI โรงพยาบาลหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ตำรวจภูธรหาดใหญ่ RTP Cyber Village ชุมชนคลองหวะ 1 สภ.หาดให We Love Hatyai Sadao Khanchai Teacher ติวเตอร์ ปุ้ม - Tutor poom เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 V.2 สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลา สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยส