Clicky

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ ให้บริ

เปิดเหมือนปกติ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ  กศน.อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติ...
16/12/2022
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหล

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ กศน.อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน

ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ กศน.อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เ...

20/11/2022
14 พฤศจิกายน "วันเบาหวานโลก"
14/11/2022

14 พฤศจิกายน "วันเบาหวานโลก"

5 และ 6 พฤศจิกายน 2565 งานการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอบางกล่ำ โดยนางสาวสุดารัตน์  จันทฤทธิ์ ครูอาสาฯ รับผิดชอบงานการศึก...
07/11/2022

5 และ 6 พฤศจิกายน 2565
งานการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอบางกล่ำ โดยนางสาวสุดารัตน์ จันทฤทธิ์ ครูอาสาฯ รับผิดชอบงานการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอบางกล่ำ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในงาน"ประเพณีการแข่งเรือ ประจำปี 2565 ณ ตลาดน้ำบางหยี ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

5 ธันวาคม "วันครูโลก"
05/10/2022

5 ธันวาคม "วันครูโลก"

02/10/2022

เอกสาร "มาตรฐาน กศน.ตำบล" เพื่อให้ครู กศน.ตำบล และผู้เกี่ยวข้อง มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมหลักของ กศน.ตำบล/แขวง ให้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน ให้ไปสู่มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม

กรอบมาตรฐาน กศน.ตำบล ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านการติดตามผล ประเมินผล และรายงานผล

https://drive.google.com/file/d/1cpxMJbuKV_mtZIp4F-0qtP30wCiqKQew/view

Photos from กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ สำนักงาน กศน.'s post
29/09/2022

Photos from กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ สำนักงาน กศน.'s post

27/09/2022

💕มาแล้วจ้าาาา💕หนังสือใหม่...
ในห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
#ผู้รับบริการการอ่าน

19 -21 กันยายน 2565สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้นางปรียรัตน์ มณีโชติ ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ กศน.อำเภอบางก...
22/09/2022

19 -21 กันยายน 2565
สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้นางปรียรัตน์ มณีโชติ ตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ กศน.อำเภอบางกล่ำ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้โปรแกรมสำนักงานภายใต้โครงการศูนย์ดิจิตอลชุมชน รุ่นที่ 2 ณโรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

15-16 กันยายน 2565ร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2565 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
16/09/2022

15-16 กันยายน 2565
ร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2565 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

14 กันยายน 2565นางปรียรัตน์ มณีโชติ บรรณารักษ์ นางสาวสุธาทิพย์  นวลนิ่ม ครู กศน.ตำบล นางสาวปรีชฎา  สกุลดี นักศึกษา กศน.ต...
14/09/2022

14 กันยายน 2565
นางปรียรัตน์ มณีโชติ บรรณารักษ์ นางสาวสุธาทิพย์ นวลนิ่ม ครู กศน.ตำบล นางสาวปรีชฎา สกุลดี นักศึกษา กศน.ตำบลท่าช้าง เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนานักศึกษา กศน. เพื่อขับเคลื่อนการอ่านในรูปแบบบรรณารักษ์น้อยคู่ชุมชน ณ ห้องประชุมทิพย์ดนตรี ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา และร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา

24- 26 สิงหาคม 2565สำนักงาน กศน.จังหวัดเสงขลาได้มอบหมายให้ นางปรียรัตน์  มณีโชติ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ...
24/08/2022

24- 26 สิงหาคม 2565
สำนักงาน กศน.จังหวัดเสงขลาได้มอบหมายให้ นางปรียรัตน์ มณีโชติ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (TKP) ณ โรงแรมเดอไพร์ม รางน้ำ กรุงเทพฯ

15 และ 19 สิงหาคม 2565กศน.และห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ นำรถส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการแม่ทอมร่วมใจ...
19/08/2022

15 และ 19 สิงหาคม 2565
กศน.และห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ นำรถส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการแม่ทอมร่วมใจห่างไกลยาเสพติด โดยนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "การทำสมุดเล่มเล็ก" และสามธิตอาชีพ เช่น การทำเครื่องแกง การน้ำสบู่น้ำผึ้ง การทำกระถางต้นไม้ และการสกรีนกระเป๋าผ้า ณ วัดนารังนก ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

18 สิงหาคม 2565กศน.และห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ นำรถส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับสมาคมเยาวชนจังหวัดสง...
19/08/2022

18 สิงหาคม 2565
กศน.และห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ นำรถส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ร่วมจัดกิจกรรมร่วมกับสมาคมเยาวชนจังหวัดสงขลา เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางการเมืองให้กับเยาวชนอำเภอบางกล่ำ ณ โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

12/08/2022

ศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Center) สรุปผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการอบรมการใช้ MOE Safety Platform แจ้งเหตุความไม่ปลอดภัย (ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565)
https://moe360.blog/2022/08/11/moe-safety-platform

จากการสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าอบรม 327 คน พบว่า ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นว่าโครงการ MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย เป้นระบบที่ช่วยแก้ไขปัญหา ให้การช่วยเหลือ เยียวยา และคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบที่สามารถติดตามผลการแจ้งเหตุ การแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง และสามารถรักษาความลับในการแจ้งเหตุได้ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนโยบายสถานศึกษาปลอดภัย เพราะมีประโยชน์และมีความสำคัญต่อนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

สำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทุกคน หากพบเหตุความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกสังกัด สามารถแจ้งเหตุได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
- แอปพลิเคชัน MOE Safety Center
- เว็บไซต์ www.MOESafetyCenter.com
- LINE
- Call Center 0-2126-6565

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
https://drive.google.com/file/d/1U8jPACzhrOzXayPoaB45juzzq_11tX9c/view?usp=sharing

11 สิงหาคม 2565กศน.และห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน โดย...
11/08/2022

11 สิงหาคม 2565
กศน.และห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในชุมชน โดยมีรถโมบายส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ให้บริการในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ ณ โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 350 คน มีกิจกรรม นิทานไม่รู้จบสายรัดข้อมือหนูน้อย และป๊อปอัพการ์ดวันแม่

06/08/2022

ก.ค.ศ.เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู ทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ ครูผู้ช่วยบรรจุเป็นข้าราชการครูแล้ว ยื่นคำร้องได้เลย ไม่ต้องรอ 4 ปี

หลักเกณฑ์ฯ ใหม่นี้ กำหนดการย้ายเป็น 3 กรณี ได้แก่ การย้ายกรณีปกติ การย้ายกรณีพิเศษ และการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

1. การย้ายกรณีปกติ
• คุณสมบัติของผู้ขอย้าย โดยผู้ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อพ้นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูแล้ว สามารถยื่นคำร้องได้เลย (ไม่ต้องรอ 4 ปี)
• ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย โดยสามารถนำระยะเวลาที่เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในสถานศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า 24 เดือนมาใช้ได้
• ให้ยื่นคำร้อง 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ยื่นคำร้องเดือนมกราคม ให้ใช้พิจารณาย้ายระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 30 เม.ย. และครั้งที่ 2 ยื่นคำร้องเดือนกรกฎาคม ให้ใช้พิจารณาย้ายระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค.
• องค์ประกอบการพิจารณาย้าย ปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งฯ ว 3/2564

2. การย้ายกรณีพิเศษ
เพิ่มเติมรายละเอียดเหตุของการย้ายให้ชัดเจนขึ้น และกำหนดให้ผู้ขอย้ายระบุอำเภอ ในจังหวัดที่ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง เพื่อให้ผู้ขอย้ายได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ว โดยให้ สพท. ที่รับย้าย เป็นผู้พิจารณาสถานศึกษาให้ไปดำรงตำแหน่ง และต้องดำเนินการนำเสนอ กศจ. พิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายใน 45 วัน

3. การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
กำหนดเหมือนเดิม เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการฯ เดิมได้กระจายอำนาจให้ สพท. หรือส่วนราชการอื่นเป็นผู้พิจารณาย้ายได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ในกรณี ดังนี้
• การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
• การย้ายเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา
• การย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตาม ว 8/2549 ว 24/2559 และ ว 32/2564
https://moe360.blog/2022/07/27/27765

3 สิงหาคม 2565 นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะทำงานนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึก...
03/08/2022

3 สิงหาคม 2565
นางเกษร ธานีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะทำงานนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา คณะที่ 3 นิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา (งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานการศึกษาตามอัธยาศัย งานการศึกษาต่อเนื่อง งานตามนโยบายเร่งด่วน และการนิเทศแบบคู่สัญญา) ณ กศน. อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

กศน.และห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา...
02/08/2022

กศน.และห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ำ ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.00 น. บุคลากร กศน. อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้...
28/07/2022

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.00 น. บุคลากร กศน. อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีนายอำเภอบางกล่ำ เป็นประธานในพิธี กล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอบางกล่ำ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

27/07/2022

รู้ไหมว่า ยิ่งหัวใจของเราเต้นช้า ก็ยิ่งดีต่อสุขภาพนะ แต่แอดไม่ได้หมายถึงไม่ให้ไปออกกำลังกายให้หัวใจเต้นแรงเลยนะ เพราะความจริงควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจนต่อให้ออกยังไงก็ไม่ค่อยเหนื่อยแล้ว อัตราการเต้นของหัวใจไม่พุ่งสูงเท่าไรแล้วแบบนักกีฬา แบบนี้ดีต่อสุขภาพและระบบหลอดเลือดและหัวใจมากๆ

#ชีวจิต #หัวใจเต้นช้า &Mind

27/07/2022

ก.ค.ศ.เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู ทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ ครูผู้ช่วยบรรจุเป็นข้าราชการครูแล้ว ยื่นคำร้องได้เลย ไม่ต้องรอ 4 ปี

หลักเกณฑ์ฯ ใหม่นี้ กำหนดการย้ายเป็น 3 กรณี ได้แก่ การย้ายกรณีปกติ การย้ายกรณีพิเศษ และการย้ายเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

1. การย้ายกรณีปกติ
• คุณสมบัติของผู้ขอย้าย โดยผู้ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อพ้นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มและได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูแล้ว สามารถยื่นคำร้องได้เลย (ไม่ต้องรอ 4 ปี)
• ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันสุดท้ายที่กำหนดให้ยื่นคำร้องขอย้าย โดยสามารถนำระยะเวลาที่เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในสถานศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า 24 เดือนมาใช้ได้
• ให้ยื่นคำร้อง 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ยื่นคำร้องเดือนมกราคม ให้ใช้พิจารณาย้ายระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 30 เม.ย. และครั้งที่ 2 ยื่นคำร้องเดือนกรกฎาคม ให้ใช้พิจารณาย้ายระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – 31 ต.ค.
• องค์ประกอบการพิจารณาย้าย ปรับให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่งฯ ว 3/2564

2. การย้ายกรณีพิเศษ
เพิ่มเติมรายละเอียดเหตุของการย้ายให้ชัดเจนขึ้น และกำหนดให้ผู้ขอย้ายระบุอำเภอ ในจังหวัดที่ประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่ง เพื่อให้ผู้ขอย้ายได้รับการช่วยเหลือโดยเร็ว โดยให้ สพท. ที่รับย้าย เป็นผู้พิจารณาสถานศึกษาให้ไปดำรงตำแหน่ง และต้องดำเนินการนำเสนอ กศจ. พิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ภายใน 45 วัน

3. การย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
กำหนดเหมือนเดิม เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการฯ เดิมได้กระจายอำนาจให้ สพท. หรือส่วนราชการอื่นเป็นผู้พิจารณาย้ายได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ ในกรณี ดังนี้
• การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
• การย้ายเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษา
• การย้ายเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังของสถานศึกษา

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตาม ว 8/2549 ว 24/2559 และ ว 32/2564
https://moe360.blog/2022/07/27/27765

ที่อยู่

ม. 1 ต. บางกล่ำ
Hat Yai
90110

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6674328027

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ห้องสมุดประชาชนอำเภอบางกล่:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Hat Yai

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Hat Yai (แสดงผลทั้งหมด)

ประเทศไทย ราชาแห่งเอนามุล ศูนย์คุ้มครองพันธุ์พืชป่า จ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังห สำนักงานเกษตรอำเภอศรีบุญเร ปลวกแดง 21140 เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสิ คนของดอกไม้ ฮาลา - บาลา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน Public Relations. Khaokai องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสอ ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ เทศบาลตำบลยะหริ่ง  อ.ยะหริ่ง