Clicky

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มณฑลทหาร

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มณฑลทหาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม

เปิดเหมือนปกติ

#วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี นับเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปร...
28/12/2022

#วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี นับเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วันที่ 28 ธันวาคม 2310) พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว

และในปี พ.ศ. 2565 ครบ 255 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่ออาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการ

#วันพระเจ้าตากสินมหาราช
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4

22/12/2022
🙏🏻✨ มณฑลทหารบกที่ 42 ร่วมสวดมนต์อธิฐานจิตถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาร...
22/12/2022

🙏🏻✨ มณฑลทหารบกที่ 42 ร่วมสวดมนต์อธิฐานจิตถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว 🧡✨

▫️▫️▫️▫️▫️▫️

🔻 เมื่อ 21 ธ.ค.65
พ.อ.ปกรณ์ จันทรโชตะ รอง ผบ.มทบ.42 รักษาราชการ ผบ.มทบ.42 มอบหมายให้ พ.อ.วิริยะ รุจิวณิชย์กุล เสธ.มทบ.42 เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ น้อมใจอธิฐานจิตถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และรับฟังการอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยมี กำลังพล มทบ.42, พัน.มทบ.42, รพ.ค่ายเสนาณรงค์ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ศาสนสถาน ค่ายเสนาณรงค์

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่42

#วันพระเจ้าตากสิน28 ธันวาคม วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี        วันที่ 28...
22/12/2022

#วันพระเจ้าตากสิน

28 ธันวาคม วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี

วันที่ 28 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย และเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงมีพระนามเดิมว่า "สิน” (ชื่อจีนเรียกว่า "เซิ้นเซิ้นซิน) พระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2277 พระราชบิดาเป็นชาวจีนแต้จิ๋ว ชื่อ "นายไหฮอง” ได้สมรสกับหญิงไทยชื่อ”นางนกเอี้ยง” ในช่วงรัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (สมเด็จพระธรรมราชาธิราชที่ 3) ซึ่งเจ้าพระยาจักรีได้ขอไปอุปการะเป็นบุตรบุญธรรมตั้งแต่ครั้งเยาว์วัย ต่อมาเมื่ออายุครบ 13 ปี เจ้าพระยาจักรีได้นำตัวเด็กชายสิน ไปถวายตัวเป็นมหาดเล็ก ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ครั้น พ.ศ. 2301 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเสด็จสวรรคต สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอุทุมพรเสด็จขึ้นครองราชย์ได้ 3 เดือนเศษ ก็ถวายราชสมบัติแก่สมเด็จพระเชษฐาธิราช "สมเด็จพระบรมราชาที่ 3” (สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์) สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นายสินมหาดเล็กรายงาน เป็นข้าหลวงเชิญท้องตราพระราชสีห์ไปชำระความที่หัวเมืองฝ่ายเหนือซึ่งปฏิบัติราชการได้รับความดีความชอบมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นหลวงยกกระบัตร เมืองตาก ช่วยราชการพระยาตากครั้นพระยาตากถึงแก่กรรม ก็ทรงโปรดให้เลื่อนเป็น "พระยาตาก ปกครองเมืองตาก” พระราชกรณียกิจสำคัญของพระเจ้ากรุงธนบุรี

1. การกู้เอกราช เมื่อปี พ.ศ. 2309 พม่ายกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา ในสมัยพระเจ้าเอกทัศ และได้เสียกรุงแก่พม่าเป็นครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2310 เหตุการณ์ในกรุงศรีอยุธยาขณะนั้นเกิดความระส่ำระสาย ทหารพม่าได้ล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ พระยาตากเห็นว่าคงสู้พม่าไม่ได้แล้ว จึงนำทหารจำนวนหนึ่งตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมา และได้รวบรวมกำลังอยู่ที่เมืองจันทบุรี แล้วยกทัพกลับไปตีพม่าที่กรุงศรีอยุธยา ทัพของพระยาตากสามารถตีพม่าจนแตกพ่ายไป พระยาตากสามารถรวบรวมผู้คนกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมาจากพม่าได้ภายในเวลา 7 เดือน

2. การสร้างและสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวง หลังจากได้กอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนจากพม่าได้แล้ว พระองค์ทรงเห็นว่าทางกรุงศรีอยุธยาถูกพม่าเผาผลาญเสียหายมากและยากที่จะ ฟื้นฟูให้เจริญเหมือนเดิมได้ พระองค์จึงย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงธนบุรี แล้วทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงพระนามว่า พระบรมราชาธิราชที่ 4 ครองกรุงธนบุรีอยู่ 15 ปี นับว่าเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวที่ปกครองกรุงธนบุรี

3. พระราชกรณียกิจอื่น ๆ นอกจากจะทรงกู้เอกราชและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงแล้ว พระองค์ยังได้ขยายอาณาเขตโดยตีเวียงจันทน์ได้และอัญเชิญพระแก้วมรกตมา ประดิษฐานไว้ที่เมืองหลวง ทรงทำนุบำรุงศาสนาและทรงส่งเสริมให้คนแต่งหนังสือต่าง ๆ ขึ้น เพราะหนังสือตำราอันมีค่าถูกพม่าเผาไปเกือบหมด ทรงเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของราษฎรเป็นอย่างดีแม้ว่าจะต้องทำสงครามกับพม่า ตลอดเวลาก็ตาม

คณะรัฐมนตรีจึงประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระองค์ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ เป็น "วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน" และถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" เพื่อยกย่องพระองค์เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทย ผู้กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย และได้สร้างอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงเครื่องขัตติยาภรณ์ ประทับเหนืออัศวราชพาหนะ พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงดาบ ประดิษฐานบนแท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณวงเวียนใหญ่ ฝั่งธนบุรี

💚แหล่งท่องเที่ยว ไหว้พระเจ้าตาก จ.นครศรีธรรมราช
https://www.facebook.com/100052058990929/posts/688760916202535/?mibextid=cr9u03

#กองทัพภาคที่4
#วันกองทัพบก
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4

Photos from กองทัพบก Royal Thai Army's post
21/12/2022

Photos from กองทัพบก Royal Thai Army's post

🙏🧡 มทบ.42 ขอถวายพระพร พระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน ✨▫️▫️▫️▫️▫️▫️พ.อ.ปกรณ์ จันทรโชตะ รอง ผบ.มทบ.42 รักษาราชก...
19/12/2022

🙏🧡 มทบ.42 ขอถวายพระพร พระองค์ภาฯ ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน ✨
▫️▫️▫️▫️▫️▫️

พ.อ.ปกรณ์ จันทรโชตะ รอง ผบ.มทบ.42 รักษาราชการ ผบ.มทบ.42 คณะผบช., ข้าราชการ, กำลังพลและครอบครัว มทบ.42 ขอถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน กลับมาเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 🇹🇭🙏

#ทรงพระเจริญ
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่42

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post
19/12/2022

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post

🙏🏻✨ มณฑลทหารบกที่ 42 ร่วมสวดมนต์อธิฐานจิตถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาร...
16/12/2022

🙏🏻✨ มณฑลทหารบกที่ 42 ร่วมสวดมนต์อธิฐานจิตถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว

▫️▫️▫️▫️▫️▫️

🔻 เมื่อ 16 ธ.ค.65
พ.อ.ปกรณ์ จันทรโชตะ รอง ผบ.มทบ.42 รักษาราชการ ผบ.มทบ.42 เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ น้อมใจอธิฐานจิตถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมี กำลังพล นายทหาร นายสิบ ทหารกองประจำการ พัน.มทบ.42 และ รพ.ค่ายเสนาณรงค์ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องปฐมภาคย์ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

14/12/2022

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการแก้มลิงบ้านนาเบี้ยพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรบ้านนาเบี้ย ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

14/12/2022

แม่ทัพภาคที่4 ย้ำหน่วยความมั่นคง ยกระดับรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว ด้านเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 จับกุมวัยรุ่น ลักลอบถอดหมุดรางรถไฟ
.
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 5 ได้บูรณาการการปฏิบัติร่วมกัน 3 ฝ่าย ทั้งทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง เพื่อปฏิบัติตามแผนการรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจ โดยได้ร่วมกันเดินลาดตระเวนเส้นทางรถไฟ เมื่อมาถึงพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านท่าข่อย ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ได้ตรวจพบรางรถไฟถูกถอดน็อต ออกไป จำนวน 80 ตัว จึงแจ้งให้แขวงทางการรถไฟปาดังเบซาร์ดำเนินการซ่อมแซม และได้สืบสวน ติดตามการก่อเหตุดังกล่าว จนพบว่ามีชายวัยรุ่น 2 คน นำน็อตพร้อมสกรูมาขายที่ร้านขายของเก่า ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการเข้าจับกุมตัววัยรุ่นดังกล่าว1คน ซึ่งผลการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า นำเงินที่ได้จากการขายหมุดรางรถไฟไปซื้อยาเสพติด สำหรับผู้ต้องหาอีก 1 คน ปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการติดตามจับกุมตัว
.
ซึ่งหลังจากที่ได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจาก หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาจำนวน 2 ครั้ง ทางแม่ทัพภาคที่ 4 จึงได้สั่งการให้หน่วยงานความมั่นคง ยกระดับมาตรการในการดูแลสถานที่สำคัญ รวมทั้งเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น พร้อมบูรณาการกำลังทุกภาคส่วน ควบคุมพื้นที่ล่อแหลม โดยเฉพาะในเขตเมืองและเขตเศรษฐกิจสำคัญ พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดสืบสวนขยายผลนำตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษตามกฎหมายให้เร็วที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวในพื้นที่

#รางรถไฟ

https://www.facebook.com/1735462810038299/posts/3328190510765513/

14/12/2022

🎡 ชวนเที่ยวชม งานกาชาดประจำปี 2565 ที่สวนลุมพินี กทม.
8-18 ธ.ค. 65 เวลา 11.00 น. -22.00 น. #งานกาชาด2565

Join us at
“the Red Cross Fair”

⏰From 8-18 Dec 2022

⛳️Join activities, play games, and buy various products

from The Royal Thai Army &
Thai Army Wives Association

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4

14/12/2022

สำเร็จ! 3 ปี รัฐบาลช่วยเหลือ “นักเรียนยากจน” แบบพุ่งเป้า เพิ่มโอกาสเข้าเรียนต่อ สร้างภาคีเครือข่ายช่วยเหลือ นร. กว่า 200 องค์กร

ขอบคุณข้อมูลจาก : ไทยคู่ฟ้า

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4

14/12/2022

สตรีทอาร์ต “คิงภูมิพล” แห่เยี่ยมชมไม่ขาดสาย

กิจกรรมวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมนำคำสอนของพระองค์ท่าน ในรูปแบบงานสตรีทอาร์ตบนฝาผนังตึก 10 ชั้นโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4

ขอบคุณข้อมูลจาก : รักษ์ราชย์

09/12/2022
💂🏻‍♀️ รำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของทหารกล้าฯ 8 ธันวา “ วันวีรไทย “ ประจำปี 2565▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️🔺 เมื่อ  8 ธ.ค. 65พ.อ.ปกรณ...
08/12/2022

💂🏻‍♀️ รำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของทหารกล้าฯ
8 ธันวา “ วันวีรไทย “ ประจำปี 2565

▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️

🔺 เมื่อ 8 ธ.ค. 65
พ.อ.ปกรณ์ จันทรโชตะ รอง ผบ.มทบ. 42 รักษาราชการ ผบ.มทบ.42 เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา พร้อมกล่าวสดุดีวีรกรรมของทหารกล้า เนื่องในวันวีรไทย 8 ธันวาคม 2565 โดยมีทหารผ่านศึกสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หน่วยงาน ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน นักธุรกิจ ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ร่วมวางพวงมาลา พิธีสงฆ์ เพื่อรำลึกและอุทิศให้แด่ผู้วายชนม์ที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต ภายหลังเมื่อสงครามสิ้นสุดลงได้มีการก่อตั้งอนุสาวรีย์ พลเอกหลวงเสนาณรงค์ ขึ้นเพื่อแสดงความกล้าหาญของเหล่านักรบผู้ กล้าหาญของจังหวัดสงขลา โดยมีเหล่าทหาร นักธุรกิจ พ่อค้า ประชาชน ร่วมกันบริจาคทรัพย์ในการจัดสร้างขึ้น ตามความประสงค์ของประชาชนและจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ณ อนุสาวรีย์พลเอกหลวงเสนาณรงค์ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post
07/12/2022

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post
07/12/2022

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post
07/12/2022

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post

07/12/2022

🙏🏻การไหว้ครูมวยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 🥊
2-6 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ณ อุทยานราชภักดิ์ และศูนย์นันทนาการทะเลหัวหิน ,หัวหิน

เนื่องในโอกาส "วันมวยไทย" 6 กุมภาพันธ์ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือสมเด็จพระเจ้าเสือ ที่ได้เสวยราชสมบัติ ในวันนี้ โดยทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านมวยไทย ได้ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้น และถ่ายทอดเป็นตำรามวยไทยให้แก่คนรุ่นหลังมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ตลอดจนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของไทย

กองทัพบกจึงได้ จัดกิจกรรม การไหว้ครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ณ ลานอเนกประสงค์ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติ

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น
– เทศกาลไหว้ครูมวยไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลก
– ศึกชิงแชมป์โลก WBC มวยไทย
– ออกกำลังกายริมชายหาดกับ MUAY THAI STARS
– การแข่งขันมวยไทยนานาชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.wbcmuaythai.com/2022/12/06/hua-hin-awaits-the-amazing-muaythai-festival/

07/12/2022

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

#ทรงพระเจริญ

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post
06/12/2022

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post

06/12/2022
Photos from กองทัพภาคที่ 4's post
06/12/2022

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post

🔸มทบ.42 (พัน.มทบ.42)ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธ...
05/12/2022

🔸มทบ.42 (พัน.มทบ.42)
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
▫️▫️▫️▫️▫️
วันที่ 5 ธ.ค.65 เวลา 0900 น.
มทบ.42 นำกำลังพลจิตอาสาฯของหน่วย จำนวน 8 นาย ร่วมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศาสนสถาน ณ วัดหาดใหญ่ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีส่วนราชการ ในพื้นที่ จิตอาสาอำเภอหาดใหญ่ ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมพัฒนาบูรณาการร่วมกัน
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่42
#วันพ่อ

💛 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประ...
05/12/2022

💛 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565

📍 เมื่อ 5 ธ.ค.65

พ.อ.วิริยะ รุจิวณิชย์กุล เสธ.มทบ.42 ผู้แทน รอง ผบ.มทบ.42 รักษาราชการ ผบ.มทบ.42 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา

🔸”ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้” มทบ.42 จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9▫️▫️▫️▫️▫️เมื่อ 2 ธ.ค...
02/12/2022

🔸”ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้” มทบ.42 จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9
▫️▫️▫️▫️▫️
เมื่อ 2 ธ.ค. 65 เวลา 0700 น.
พ.อ.ปกรณ์ จันทรโชตะ รอง ผบ.มทบ. 42 รักษาราชการ ผบ.มทบ.42 เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม โดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และถวายราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี การเทิดทูน และการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี กำลังพล มทบ.42,ร.5,ร.5พัน.1,พัน.มทบ.42,ศฝ.นศท.มทบ.42,สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสงขลา,โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์,โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา (กองทัพบกอุปถัมภ์) สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขาค่ายเสนาณรงค์ ณ กองบัญชาการ มณฑลทหทารบกที่ 42 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
#5ธันวาคม #วันพ่อแห่งชาติ #วันดินโลก

🟠จิตอาสาเฉพาะกิจ มทบ.42 ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ค่ายเสนาณรงค์ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ▫️▫️▫️▫️▫️วันที่ 1 ธ.ค.65 ศอ.จ...
01/12/2022

🟠จิตอาสาเฉพาะกิจ มทบ.42 ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ค่ายเสนาณรงค์ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ
▫️▫️▫️▫️▫️
วันที่ 1 ธ.ค.65 ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.42 นำกำลังพลจิตอาสาของหน่วยบูรณาการร่วมกับจิตอาสา 904 ประจำพื้นที่ และจิตอาสาในพื้นที่ จิตอาสาจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ เยาวชนนักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการในพื้นที่ ปภ.เขต 12 ส.ข. บน.56 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด เก็บขยะ ฉีดล้างสถานที่ เส้นทางเสด็จ ออกกำลังพระวรกาย ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี พ.อ.ปกรณ์ จันทรโชตะ ผบ.กอร.ถปภ.มทบ.42 ประจำพื้นที่/รอง.ผบ.มทบ.42 รักษาราชการ ผบ.มทบ.42 เป็นประธานในพิธี
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่42

30/11/2022

วันนี้แอดมินมีกิจกรรมมาให้ลูกเพจทุกคนร่วมสนุกลุ้นรับของที่ระลึกกันครับ

กิจกรรมก็คือให้ลูกเพจทั้งกำลังพล ทบ. และประชาชนที่สนใจ ร่วมส่งคลิปสั้นในหัวข้อ “ความรู้สึกในใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับ” มีรายละเอียดดังนี้

สำหรับกำลังพลกองทัพบก
- อัคคลิปความรู้สึกที่ได้ไปช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์ต่างๆ (จำนวน 1 นายต่อ 1 คลิป)
- ความยาวคลิป ไม่เกิน 1 นาที
- ระบุ ยศ/ชื่อ/สกุล ผู้เล่าเรื่องราว
- ระบุเหตุการณ์ วัน เวลา สถานที่ โดยสังเขป

สำหรับประชาชนทั่วไป
- อัคคลิปความรู้สึกที่ได้รับความช่วยเหลือจากทหารในเหตุการณ์ต่างๆ (จำนวน 1 คนต่อ 1 คลิป)
- ความยาวคลิป ไม่เกิน 1 นาที
- ระบุชื่อ/สกุล ผู้เล่าเรื่องราว
- ระบุเหตุการณ์ วัน เวลา สถานที่ โดยสังเขป

ช่องทางการส่ง
v
ส่งคลิปพร้อมแนบข้อมูลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มาได้ที่
email: [email protected]
และทาง Inbox fanpage : Smart Soldiers Strong Army

***ส่งได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง 16 ธ.ค. 65

***ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเพจ Smart Soldiers Strong Army วันที่ 25 ธ.ค. 65 (วันคริสต์มาส) หลังจากนั้นจะเริ่มทำการจัดส่งของที่ระลึกให้กับผู้โชคดีเป็นลำดับต่อไป

มาร่วมสนุกกันเยอะๆ นะครับ

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post
30/11/2022

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post
25/11/2022

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post

25/11/2022
🔸 ประชุมแถลงแผนการถวายความปลอดภัย 🔸พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรก...
23/11/2022

🔸 ประชุมแถลงแผนการถวายความปลอดภัย 🔸

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา

เมื่อ 23 พ.ย.65 เวลา 0900
พ.อ.ปกรณ์ จันทรโชตะ รอง ผบ.มทบ.42 รักษาราชการ ผบ.มทบ.42 เป็นประธานในการประชุมแถลงแผนเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จังหวัด สงขลา ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2565 ผ่านระบบ VTC โดยมีฝ่ายเสธ มทบ.42 ,นขต.มทบ.42 ,หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ และส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม บก.มทบ.42 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post
23/11/2022

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post

22/11/2022

💂🏻ทบ.ต้อนรับ ผบ.ทบ. สิงคโปร์กระชับสัมพันธ์ สานร่วมมือด้านการข่าวและดิจิทัลเพื่อความมั่นคงของภูมิภาค

🪖วันนี้ (๒๑ พ.ย. ๖๕) ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ให้การต้อนรับ พลตรี เดวิด เนียว ผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ โดยกองทัพบกได้จัดทหารกองเกียรติยศพร้อมเชิญเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ นำเสนอประวัติศาสตร์การรบ วิวัฒนาการทางทหารที่เป็นความภาคภูมิใจของกองทัพบก, รับฟัง การบรรยายสรุปข้อมูลการฝึกผสมไทย-สิงคโปร์ รหัสคชสีห์ ๒๐๒๒ ซึ่งกำลังดำเนินการฝึกในห้วง ๑๑ - ๒๕ พ.ย. ๖๕ ณ ค่ายสุรสีห์และสนามฝึกทางยุทธวิธี กองทัพภาคที่ ๑ (เขากำแพง) จ.กาญจนบุรี ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้ประดับเครื่องหมายแสดงขีดความสามารถนักโดดร่มกิตติมศักดิ์ให้กับคณะกองทัพบกสิงคโปร์ และแลกเปลี่ยนของที่ระลึกกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ตลอดจนหารือร่วมกัน โดยผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย - สิงคโปร์ ที่มีอย่างยาวนานถึง ๕๗ ปี และขอบคุณที่ผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์ที่มาร่วมในพิธีปิดการฝึกผสมรหัสคชสีห์ ๒๐๒๒ (KOCHA SINGA 2022) ตามความร่วมมือด้านการฝึกของกองทัพบกตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ ซึ่งถือเป็นการพัฒนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติทางยุทธวิธีระหว่างกองทัพ อันจะสามารถนำไปปฏิบัติร่วมกันได้เป็นอย่างดีในอนาคต

🤝 พร้อมชื่นชมความร่วมมือของกองทัพบกทั้งสองประเทศที่ได้มีโครงการแลกเปลี่ยนการฝึกศึกษาระหว่างกันอย่างต่อเนื่องให้กับกำลังพลทุกระดับ อาทิ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก การแลกเปลี่ยนการเยือนของนายทหารระดับกลาง และนักเรียนนายร้อย การฝึกร่วมผสมรหัส Flash Thunder และ Cope Tiger และล่าสุดการฝึกคชสีห์ ๒๐๒๒ ที่ผู้บัญชาการทหารบกและ ผู้บัญชาการทหารบกสิงคโปร์ มีกำหนดการร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกในวันที่ ๒๓ พ.ย. ๖๕

💂🏻ในช่วงท้ายของการหารือ ผู้บัญชาการทหารบกได้ขอบคุณกองทัพบกสิงคโปร์ที่ได้ให้ความร่วมมืองานข่าวกรองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหวังว่ากองทัพบกจะได้ไปศึกษาดูงานด้านดิจิทัลแลกเปลี่ยนงานด้านการข่าวและความมั่นคงทางไซเบอร์ นำไปสู่การพัฒนากำลังด้านการข่าวต่อไป พร้อมขอบคุณการมาเยือนในครั้งนี้ ย้ำถึงมิตรภาพระหว่างกองทัพทั้งสองประเทศ ที่เป็นไปด้วยความมแน่นแฟ้นยั่งยืน ส่งผลให้เกิดความมั่นคงในภูมิภาค
......................................... ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

22/11/2022

21 พฤศจิกายน 2512 #วันนี้ในอดีต
ร.9 พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่ราชบุรี ณ ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานสิ่งของเครื่องใช้แก่ ศูนย์อนามัยแม่และเด็กเขต 7 จังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดราชบุรี ในคราวที่เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดศูนย์อนามัยฯ

#กองทัพภาคที่4
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4

ขอบคุณข้อมูลจาก : รักษ์ราชย์

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post
22/11/2022

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post
22/11/2022

Photos from กองทัพภาคที่ 4's post

ที่อยู่

Hat Yai
90110

เบอร์โทรศัพท์

+6674586685

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มณฑลทหารผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มณฑลทหาร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Hat Yai

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Hat Yai (แสดงผลทั้งหมด)

แพขนานยนต์ อบจ.สงขลา กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมื ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ย สถานีตำรวจภูธรเหล่าต่างคำ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินท กองทะเบียนจัดหางานกลางเเละ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ สำนักทะเบียนอำเภอเฉลิมพระเ RTP Cyber Village สภ.อากาศอำนวย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติแล สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบ ปลวกแดง 21140 Public Relations. Khaokai