คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563      ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.สำเนียง องสุพันธ์กุล คณบ...
03/11/2020

วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.สำเนียง องสุพันธ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมงาน Executive Breakfast Forum Ep.2 Reinventing the Future of Teacthing and Learning จัดโดยสมาคมผู้ใช้ดิจิทัล (DUGA) ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 3 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมุ่งหน้าสู่การเป็น digital learning ในการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสู่วิถีใหม่ตามพัฒนาการของดิจิทัลเทคโนโลยี

ในวันพุธที่28 ตุลาคม 2563 ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโก...
28/10/2020

ในวันพุธที่28 ตุลาคม 2563 ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษาทราบระเบียบต่าง ๆ ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพื่อแนะนําและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่นักศึกษาสหกิจศึกษาจะต้องใช้ในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต่อไป
จัดโดย ณ ห้องเรียนรวม ทค 101 สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ประชาสัมพันธ์
26/10/2020

ประชาสัมพันธ์

22/10/2020

ขอเชิญชวนนักศึกษา ❗️❗️❗️

✨✨ร่วมทำกิจกรรมใน วันโปลิโอโลก ✨✨
โดยการบริจาคเงิน จำนวน 20 บาท เพื่อบริจาคให้กับมูลนิธิโปลิโอ และ ส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมของสโมสรโรทาแรคท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

❗️โดยสามารถรวบรวมเงิน และ รายชื่อผู้บริจาค มอบให้คณะกรรมการสโมสรโรทาแรคท์ฯ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ✨✨

ผู้บริจาค จะได้รับ ชั่วโมงกิจกรรม 1 ชั่วโมง

❗️❗️ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่สนใจสมัคร วิ่ง ❗️❗️ได้รับสิทธิพิเศษดังนี้ ✨✨1. ลดทันที ทุกระยะ คนละ 100 บาท/คน ✨✨2. ได้รั...
20/10/2020

❗️❗️ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาที่สนใจสมัคร วิ่ง ❗️❗️
ได้รับสิทธิพิเศษดังนี้ ✨✨

1. ลดทันที ทุกระยะ คนละ 100 บาท/คน ✨✨

2. ได้รับชั่วโมงกิจกรรม 10 ชั่วโมง✨✨

3. ได้รับชั่วโมงจิตอาสา 18 ชั่วโมง✨✨

✨✨สามารถสมัครได้ที่ ฝ่ายงานบริการการศึกษา

20/10/2020
19 ตค. 2563 นำเสนอความก้าวหน้า โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จากสินค้าเกษตรพื้นถิ่นด...
20/10/2020

19 ตค. 2563 นำเสนอความก้าวหน้า โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จากสินค้าเกษตรพื้นถิ่นด้วยกลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าใหม่ ในการนี้มี ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนที คณบดี อ.วรุตม์ บุญเลี่ยม รองคณบดี และอ.อาทิตย์ อยู่เย็น เป็นตัวแทนคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เข้าร่วมดังนี้

นักศึกษารหัส 63 ทั้ง 4 พื้นที่ ท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทำบัตรนักศึกษาระบบจะเปิดให้เข้าไปลงทะเบียนทำบัตรนักศึกษาได้ในร...
15/10/2020

นักศึกษารหัส 63 ทั้ง 4 พื้นที่ ท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทำบัตรนักศึกษาระบบจะเปิดให้เข้าไปลงทะเบียนทำบัตรนักศึกษาได้ในรอบเก็บตกระหว่างวันที่ 5 - 16 ตุลาคม 2563 พร้อมอัพโหลดไฟล์รูปสำหรับจัดทำบัตรนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ https://grade.rmutr.ac.th/ลงทะเบียนทำบัตรนักศึกษ-3/
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานบริหารข้อมูลและสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร. 0-2441-6000 ต่อ 2300, 2302

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบ...
09/10/2020

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 5,7,8,9 เมษายน 2564 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

#คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
#ราชมงคลรัตนโกสินทร์
#RMUTR

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
09/10/2020

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2 หลักสูตร 6 สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2564
เทคโนโลยีบัณฑิต
รหัส 019 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 ปี
รหัส 020 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี
รหัส 073 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
รหัส 024 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม ปี 4
รหัส 076 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม ปี 4 (เทียบโอนรายวิชา)
รหัส 022 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 4
รหัส 075 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 4 (เทียบโอนรายวิชา)
รหัส 024 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 4
รหัส 074 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 4 (เทียบโอนรายวิชา)
รหัส 023 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต ปี 4

สมัครออนไลน์ 1 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ตามลิ้งนี้จ้า
http://kkwcampus.rmutr.ac.th/newsdetail.php?nd=TlRBJTNEJTBB
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ
สัมภาษณ์พร้อมรายงานตัว (วันเดียวรู้ผล)
เอกสารและค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์
http://kkwcampus.rmutr.ac.th/newsdetail.php...

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/komsun.tubchai/videos/10221071208784468

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 2 ชุด
2) สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
3) สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
4) รูปถ่ายจากสถานศึกษาเดิม 1 รูป
5) ค่าลงทะเบียน
#เน้นปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาทำงานได้จริง
#มาเป็นครอบครัวเดียวกัน

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี     2 หลักสูตร 6 สาขาวิชา ประจำปีการศึ...
09/10/2020

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2 หลักสูตร 6 สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2564
เทคโนโลยีบัณฑิต
รหัส 019 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 4 ปี
รหัส 020 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี
รหัส 073 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี (เทียบโอนรายวิชา)

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
รหัส 024 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม ปี 4
รหัส 076 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม ปี 4 (เทียบโอนรายวิชา)
รหัส 022 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 4
รหัส 075 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 4 (เทียบโอนรายวิชา)
รหัส 024 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 4
รหัส 074 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปี 4 (เทียบโอนรายวิชา)
รหัส 023 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต ปี 4

สมัครออนไลน์ 1 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ตามลิ้งนี้จ้า
http://kkwcampus.rmutr.ac.th/newsdetail.php?nd=TlRBJTNEJTBB
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ
สัมภาษณ์พร้อมรายงานตัว (วันเดียวรู้ผล)
เอกสารและค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมมาในวันสัมภาษณ์
http://kkwcampus.rmutr.ac.th/newsdetail.php...

บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย
https://www.facebook.com/komsun.tubchai/videos/10221071208784468

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1) สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 2 ชุด
2) สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
3) สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
4) รูปถ่ายจากสถานศึกษาเดิม 1 รูป
5) ค่าลงทะเบียน
#เน้นปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาทำงานได้จริง
#มาเป็นครอบครัวเดียวกัน

#ร่วมบุญกับชมรมถ่ายภาพสร้างสรรค์ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคสิ่งของให้กับเด็กๆจากโรงเรียนตชด.        ติดต่อขอบริจา...
05/10/2020

#ร่วมบุญกับชมรมถ่ายภาพสร้างสรรค์
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคสิ่งของให้กับเด็กๆจากโรงเรียนตชด. ติดต่อขอบริจาคได้ที่นักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
#ชมรมถ่ายภาพสร้างสรรค์ #สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

📌 รับบริจาค 📌
-เสื้อผ้า 👕
-รองเท้า 👟
-เสื้อกันหนาว 🧣
-ถุงเท้า 🧦
-หนังสือการ์ตูน นิทาน และหนังสือความรู้ต่างๆ 📚
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง(อนุบาล1-ป.6) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม
ผู้ใดที่สนใจร่วมบริจาคสามารถติดต่อได้ทางเพจ 📫 หรือ Facebook ด้านใต้คอมเมนต์ 👇👇👇 หรือโทร 0611786589 ดั๊ม (โทรในเวลาราชการ)

ขอแสดงความยินดีกับL5 นางสาวฐิติภรณ์ พิมพ์สอาดนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า ตัวแทนคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(Miss...
03/10/2020

ขอแสดงความยินดีกับ
L5 นางสาวฐิติภรณ์ พิมพ์สอาด
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
ตัวแทนคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(Miss)
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1Miss RMUTR 2020 และได้รับรางวัล smart girl
ในการประกวด RMUTR STAR 2020
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
พื้นที่ศาลายา

ขอแสดงความยินดีกับQ6ผ้าแพร แพรวผกา สุนทวงศ์นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนตัวแทนคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (Miss Qu...
03/10/2020

ขอแสดงความยินดีกับ
Q6ผ้าแพร แพรวผกา สุนทวงศ์
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ตัวแทนคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (Miss Queen )
ได้รับรางวัลนางงามมิตรภาพ และ รางวัล
นางงาม confidence ในการประกวด RMUTR STAR 2020 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 “รอบโควตารับตรงพิเศษ”สมัครออนไลน์ 1 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง)htt...
01/10/2020

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 “รอบโควตารับตรงพิเศษ”
สมัครออนไลน์ 1 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
http://kkwcampus.rmutr.ac.th/newstudent/home.php

#สัมภาษณ์พร้อมลงทะเบียนทันที !!
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ

ประชาสัมพันธ์งานโครงการพระราชดำริ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ขอเชิญชวนบุคลากรวิทยาเขตวั...
23/09/2020

ประชาสัมพันธ์

งานโครงการพระราชดำริ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ

ขอเชิญชวนบุคลากรวิทยาเขตวังไกลกังวลทุกท่าน ร่วมโครงการวิทยาเขตวังไกลกังวลและงานโครงการพระราชดำริร่วมใจปลูกไม้เลื้อยประดับ เหลือง ม่วง (ต้นพวงคราม, ต้นเหลืองชัชวาลย์)

ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณสวนป่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ (เขต 4)

ทบทวนกันหน่อยนะครับชาว IDT
23/09/2020

ทบทวนกันหน่อยนะครับชาว IDT

งานทะเบียนนักศึกษา วิทยาเขตวังไกลกังวล
17/09/2020

งานทะเบียนนักศึกษา วิทยาเขตวังไกลกังวล

แจ้งนักศึกษาเก่าทุกท่าน

09/09/2020
IDT Contest 2020

ประกวดดาวเดือน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปี 2563

ประกวดดาวเดือน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 2020

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ารับชมการประกวดดาว-เดือนคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา2563. ณ หอประชุมปกเกล้าราชมงคลมหาวิทย...
08/09/2020

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ารับชมการประกวดดาว-เดือนคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประจำปีการศึกษา2563. ณ หอประชุมปกเกล้าราชมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกตรวจงานประกันคุณภาพ ประจำปี 2563 ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีวันพฤหัสบดีที่ 3 กั...
03/09/2020

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกตรวจงานประกันคุณภาพ ประจำปี 2563 ของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีนำโดย ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยให้เกียรติเป็นกรรมการในการตรวจ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

25/08/2020
จบการแข่งขันเกมสุดท้ายทีมคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พลาดท่าแพ้ทีมคณะบริหารธุรกิจ บพิตรภิมุขจักรวรรดิ 1:2 เกม ทำให้ทีมคณะอ...
23/08/2020

จบการแข่งขันเกมสุดท้าย
ทีมคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พลาดท่าแพ้ทีมคณะบริหารธุรกิจ บพิตรภิมุขจักรวรรดิ 1:2 เกม
ทำให้ทีมคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3
ได้รับทุนการศึกษา1500บาท พร้อมเกียรติบัตร

สรุปผลการแข่งขัน
ชนะเลิศ : ทีมคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา
รองชนะเลิศอันดับที่1 : ทีมวิทยาลัยเพาะช่าง
รองชนะเลิศอันดับที่2 : ทีมคณะบริหารธุรกิจ
พื้นที่บพิตรภิมุขจักวรรดิ
รองชนะเลิศอันดับที่3 : คณะอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี

การแข่งขันRMUTR Freshy E-sports Championship วันที่2 (รอบ4ทีมสุดท้าย)ทีมคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พลาดท่าแพ้ทีมบริหารธุร...
23/08/2020

การแข่งขันRMUTR Freshy E-sports Championship วันที่2 (รอบ4ทีมสุดท้าย)
ทีมคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พลาดท่าแพ้
ทีมบริหารธุรกิจ ศาลายา 0:2 เกม

เหลือการแข่งขันชิงที่3เวลา 13:30
ฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆจากทีมคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยครับ

ผลการแข่งขันรอบแรกทีมคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสามารถพลิกชนะทีมคณะบริหารธุรกิจ วังไกลกังวลไปได้2:1เกมโดยในวันพรุ่งนี้จะแข...
22/08/2020

ผลการแข่งขันรอบแรก
ทีมคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสามารถพลิกชนะทีมคณะบริหารธุรกิจ วังไกลกังวลไปได้2:1เกม

โดยในวันพรุ่งนี้จะแข่งรอบรองชนะเลิศกับทีมคณะบริหารธุรกิจ พื้นที่ศาลายา ในเวลา9:00น.

มาร่วมเป็นกำลังใจให้ทีมคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีไปด้วยกันครับ

วันที่22 สิงหาคม 2563ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี คณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้เดินทางมาให้กำลังใจนักศึกษาที่เป็นต...
22/08/2020

วันที่22 สิงหาคม 2563
ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี คณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้เดินทางมาให้กำลังใจนักศึกษาที่เป็นตัวแทนคณะเข้าแข่งขัน โครงการ
RMUTR Freshy E-sports Championship รอบชิงชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

วันที่20 สิงหาคม พ.ศ.2563ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์วรุตม์ บุญเลี่ยม รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษ...
20/08/2020

วันที่20 สิงหาคม พ.ศ.2563
ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี คณบดี
พร้อมด้วย อาจารย์วรุตม์ บุญเลี่ยม รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ได้ทำการมอบรางวัลกับผู้ชนะการแข่งขัน RMUTR Freshy E-sports (รอบคัดเลือกระดับคณะ) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมน้อนนE-sports
จากสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ได้รับเงินรางวัล2,000บาท พร้อมเป็นตัวแทนคณะในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ ทีม705
จากสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ได้รับเงินรางวัล1,500บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ ทีมฮ๊อยย๊าาา
จากสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
ได้รับเงินรางวัล1,000บาท

วันที่19 สิงหาคม พ.ศ.2563 ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี คณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ทำการมอบเสื้อคลุมให้กับสโมสรน...
19/08/2020

วันที่19 สิงหาคม พ.ศ.2563
ดร.รักชนกชรินร์ พูลสุวรรณนธี คณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ทำการมอบเสื้อคลุมให้กับสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมส่งมอบนโยบายในการดำเนินงานในปีการศึกษา2563ให้กับสโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีชุดใหม่

ขอแสดงความยินดีกับทีม น้อนนE-Sports ผู้ชนะเลิศการแข่งขันRMUTR Freshy E-Sports (รอบคัดเลือกระดับคณะ) คณะอุตสาหกรรมแลัเทคโ...
19/08/2020

ขอแสดงความยินดีกับทีม น้อนนE-Sports ผู้ชนะเลิศการแข่งขันRMUTR Freshy E-Sports (รอบคัดเลือกระดับคณะ) คณะอุตสาหกรรมแลัเทคโนโลยี ได้รับเงินรางวัลจำนวน2,000บาท และได้เป็นตัวแทนของคณะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัย

19/08/2020
ROV

การแข่งขันRMUTR Freshy E-Sports (รอบคัดเลือกระดับคณะ) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (รอบชิงชนะเลิศ)
ทีม705 พบกับ ทีมน้อนนE-Sports

19/08/2020
แข่ง ROV

การแข่งขันRMUTR Freshy E-Sports (รอบคัดเลือกระดับคณะ) คณะอุตสาหกรรมแลัเทคโนโลยี
ทีมฮ๊อยย๊าา พบกับทีมน้อนนE-Sports
(คู่ชิงที่1สายA)

ผลการแข่งขัน RMUTR Freshy E-Sports (รอบคัดเลือกระดับคณะ)คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทีม ฮ๊อยย๊าาา(ชุดคณะ) พบกับ ทีม Chicken...
18/08/2020

ผลการแข่งขัน RMUTR Freshy E-Sports (รอบคัดเลือกระดับคณะ)
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ทีม ฮ๊อยย๊าาา(ชุดคณะ) พบกับ ทีม Chicken noodle
ผลการแข่งขัน:ทีมฮ๊อยย๊าา สามารถเอาชนะไปได้ 2:0 เกม

ผลการแข่งขัน RMUTR Freshy E-Sports (รอบคัดเลือกระดับคณะ)คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทีม CET09(ชุดคณะ) พบกับ ทีม 7Attack(ชุด...
18/08/2020

ผลการแข่งขัน RMUTR Freshy E-Sports (รอบคัดเลือกระดับคณะ)
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ทีม CET09(ชุดคณะ) พบกับ ทีม 7Attack(ชุดนักศึกษา)
ผลการแข่งขัน:ทีมCET09 สามารถเอาชนะไปได้ 2:0 เกม

18/08/2020
แข่งROV

การแข่งขันRMUTR Freshy E-Sports (รอบคัดเลือกระดับคณะ) คณะอุตสาหกรรมแลัเทคโนโลยี
ทีมฮ๊อยย๊าาา พบกับทีมChicken noodle

ผลการแข่งขัน RMUTR Freshy E-Sports (รอบคัดเลือกระดับคณะ)คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทีม ฮ๊อยย๊าา(ชุดคณะ) พบกับ ทีม 7ประจันบ...
18/08/2020

ผลการแข่งขัน RMUTR Freshy E-Sports (รอบคัดเลือกระดับคณะ)
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ทีม ฮ๊อยย๊าา(ชุดคณะ) พบกับ ทีม 7ประจันบาน(ชุดนักศึกษา)
ผลการแข่งขัน:ฮ๊อยย๊าา สามารถเอาชนะไปได้ 2:0 เกม

ป.ล.เกิดปัญหาในขณะบันทึกไฮไลต์

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
Hua Hin
77110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

032-618-500 - 4712

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Hua Hin บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เบื้องต้นก็ทิ้งลงถังกันก่อนสำหรับพี่ #ตึกคณะของเรา
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ แคลคูลัส 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"