Clicky

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ, หน่วยงานราชการ, Kamphaeng Phet.

เปิดเหมือนปกติ

12/04/2022

🙏🏻สวัสดีวันปีใหม่ไทยครับ❤️🌈

ปีใหม่ไทยบรรจบ
วาระครบรอบปีศรีสมัย
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย
อำนวยพรชัยบันดาลประทานพร

อนุกูล ปีดแก้ว
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

#สงกรานต์ปลอดภัย🎉
#ห่างไกล_COVID19✌🏻✌🏻
#ด้วยความปรารถนาดี
#อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

12/04/2022
Photos from ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกำแพงเพชร's post
11/04/2022

Photos from ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกำแพงเพชร's post

Photos from ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกำแพงเพชร's post
07/04/2022

Photos from ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกำแพงเพชร's post

07/04/2022

พม.แจงกรณี สื่อออนไลน์ เปิดผลตรวจสอบโครงการส่งเสริมคนไร้ที่พึ่ง – ขอทาน

วันที่ 6 เมษายน 2565 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายอุเทน ชนะกุล โฆษกกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชี้แจงกรณีสื่อออนไลน์ นำเสนอการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน โพสต์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565

นายอุเทน ชี้แจงว่า งบประมาณการดำเนินโครงการฯ 4.3 พันล้าน ซึ่งเป็นการประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ รวม 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ สำหรับดูแลกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ จ่ายตรงถึงประชาชน 2) เงินสำหรับดูแลผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทั่วประเทศ ซึ่งดูแลผู้ใช้บริการกว่า 6,000 คน และ 3) เงินสำหรับการบริหารจัดการและโครงการต่าง ๆ สำหรับการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2563 สำนักการตรวจเงินแผ่นดินได้มีการประชุมหารือและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาะบบและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของประชาชน ปัจจุบัน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว ดังนี้
1. พัฒนาระบบฐานสารสนเทศ ตั้งแต่ปี 2562 สำหรับบันทึกข้อมูลกลุ่มเป้าหมายผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อตรวจสอบข้อมูลและ ลดความซ้ำซ้อนในการช่วยเหลือ
2. กำหนดเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ โดยมีนักสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริง เพื่อประเมินและวินิจฉัยให้ความช่วยเหลือร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และมีคณะกรรมการระดับจังหวัด เป็นกลไกหลักในการพิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน
3. กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ โอนเงินเข้าบัญชีผ่านระบบออนไลน์ (Krungthai Corporate Online) ตั้งแต่ปี 2561
4. การนำข้อมูล TPMAP เป็นฐานข้อมูลหลักในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน
5. การพัฒนาระบบ Telemedicine ในการส่งเสริมการฟื้นฟูทางด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจแก่กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการวางแนวทางการประสานส่งต่อกลุ่มเป้าหมายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้มีการจ่ายเงินสงเคราะห์ที่รัดกุม โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีมาตรฐานในการให้ความช่วยเหลือ ทั้งนี้ยังมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือ อพม. ในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและติดตามผลการดำเนินงานหลังจากการจ่ายเงินสงเคราะห์แล้ว

05/04/2022
Photos from ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกำแพงเพชร's post
04/04/2022

Photos from ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกำแพงเพชร's post

ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร
02/04/2022

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร วางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์นายเชาวลิตร  แสงอุ...
01/04/2022

จังหวัดกำแพงเพชร วางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดกำแพงเพชร ลงนามคำสั่งที่ 40 /2565 "มาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์" สารสำคัญมี ดังนี้

》 ผู้ที่เดินทางเข้ามาพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ครบ 2 เข็ม ไม่น้อยกว่า 14 วัน หลีกเลี่ยงการเดินทาง หรือ เข้าร่วมงาน ต้องตรวจ ATK ก่อนเดินทาง หรือ ร่วมงานก่อน 72 ชั่วโมง

》 ผู้จัดงานที่เกี่ยวข้องกับงานสงกรานต์ ให้แจ้งผู้ปกครองท้องที่ก่อนดำเนินกิจกรรม

○ อนุญาตให้เล่นน้ำ จัดกิจกรรมตามประเพณีได้ ×ห้าม ประแป้ง ×ห้าม ปาร์ตี้โฟม ×ห้าม จำหน่ายและดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน ×ท้องถนน ห้าม เล่นน้ำ ×ห้าม ประแป้ง ×ห้าม เล่นปาร์ตี้โฟม

การจัดกิจกรรมครอบครัว เช่น การรดน้ำดำหัว การรับประทานอาหาร ขอความร่วมมือปฏิบัติ การจัดกิจกรรมในที่มีอากาศระบายดี หรือ ที่โล่ง สวมหน้าการอนามัย งดกิจกรรมสัมผัสใกล้ชิด ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน หลีกเลี่ยงการรับประทาน หรือ เครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน

ผู้สูงอายที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ควรได้รับวัคซีนในครบก่อนร่วมกิจกรรมสังสรรค์ และสัมผัสใกล้ชิดลูกหลาน ผู้ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงห้ามร่วมกิจกรรม

โดยหลังจากสงกรานต์ ให้สังเกตอาการตนเอง 7 วัน หากสงสัยติดเชื้อให้ทำการตรวจ ATK การจัดจิกกรรมยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด คือ D M H T T A อย่างเคร่งครัด

หากพบการฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งมีความผิด พรบ.โรคติดต่อ

ทั้งนี้ประกาศฉบับดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 10 – 20 เมษายน 2565

01/04/2022

🟣๑ - ๓ เม.ย. ๖๕ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ www.royaloffice.th

🟣สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ เมษายน ๒๕๖๕

01/04/2022
01/04/2022

พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

31/03/2022

72 อัตรา ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ
รายละเอียด https://www.ratchakarnjobs.com/m-society-18/
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ สมัครตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2565
.
.
กดติดตาม และ การตั้งค่าการติดตาม ตั้งเป็น ⭐️รายการโปรดท่านจะได้ไม่พลาดข่าวงานราชการและอื่นๆ ที่น่าสนใจ ในประเทศไทย #หางานราชการ #งานราชการ #งานดี

Photos from ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกำแพงเพชร's post
31/03/2022

Photos from ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกำแพงเพชร's post

30/03/2022
นางประทุมพร ประคำ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมจุดประสานงานปฏิบั...
30/03/2022

นางประทุมพร ประคำ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมจุดประสานงานปฏิบัติการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “ปักหมุดจุดประสานคนไร้บ้าน เพื่อบริการให้คำปรึกษา รับแจ้งปัญหา แนะนำสิทธิและสวัสดิการแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป ณ สถานีตำรวจชุมชนเกาะทวี (โคบัง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

#จุดประสานงานคนไร้บ้าน
#พม.

29/03/2022

👨‍🦽 การขอรับ "รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ" 👨‍🦽

👨‍🦽 รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการมีอายุการใช้งาน 3-5 ปีขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน

1.ยื่นเรื่อง - ณ ศูนย์บริการคนพิการ กทม. / ศูนย์บริการคนพิการ 4 สาขา และศูนย์บริการคนพิการ 76 จังหวัด

2. ให้คำแนะนำ/ประสานส่งต่อ - ให้แนะนำคนพิการไปโรงพยาบาล ตามสิทธิบัตรคนพิการ ท.74


3.หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
💚โรงพยาบาลจังหวัด
💚 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู (หน่วยงานเครือข่าย)
💚 สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

4.พิจารณาเอกสาร
1) บัตรประจำตัวคนพิการ
2) บัตรประชาชน
3) ใบรับรองแพทย์ (ระบุว่าสามารถใช้รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการได้)

5 .ขั้นตอนดำเนินการ
- ตรวจสอบสิทธิตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
- แพทย์ประเมินความจำเป็นในการใช้รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ และออกใบรับรองแพทย์

⛔️หมายเหตุ
✅ พบแพทย์เพื่อประเมินอุปกรณ์ที่ เหมาะสมกับความพิการ ติดต่อ จันทร์-ศุกร์ ก่อนเวลา 11.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) สามารถสอบถามเรื่องสิทธิการรักษาเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ ทางการแพทย์
งานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ โทร 02-591-4242 , 02-591-5455 ต่อ 8948

✅สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
88/26 หมู่4 ซอยติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โทร. 0-2591-5455 , 0-2591-4242

Photos from ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกำแพงเพชร's post
29/03/2022

Photos from ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกำแพงเพชร's post

Photos from ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกำแพงเพชร's post
28/03/2022

Photos from ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกำแพงเพชร's post

Photos from ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกำแพงเพชร's post
25/03/2022

Photos from ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกำแพงเพชร's post

25/03/2022

พม. ขยายระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร พ.ศ.......จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2565

ทั้งนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่
1. ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ที่ www.m-society.go.th
2. เว็บไซต์ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการที่ www.dsdw.go.th
3.ระบบกลางทางกฎหมาย https://www.law.go.th
4. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : [email protected] โดยขอให้ ตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ....”
5. ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ มายัง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

Photos from กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ's post
24/03/2022

Photos from กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ's post

"หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้"
24/03/2022

"หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้"

Photos from สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว's post
24/03/2022

Photos from สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว's post

Photos from ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกำแพงเพชร's post
24/03/2022

Photos from ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกำแพงเพชร's post

24/03/2022

👍กดไลค์ ↪️กดแชร์ 🔔 กดติดตาม

📣ข่าวสาร พม.📧

📢กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พม.📥

🔴Website:
https://www.m-society.go.th/more_news.php?cid=30
🟠page:
https://www.facebook.com/Msociety.go.th/
🟡Instagram :
https://www.instagram.com/socialmsociety/
🔵Twitter :
https://twitter.com/MsocietySocial?t=QKzgNdKsezT76qWLeBTUYw&s=06
🟢Line official :
https://lin.ee/WqyhXnf

Photos from ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกำแพงเพชร's post
22/03/2022

Photos from ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกำแพงเพชร's post

22/03/2022

💲การกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการ

1.แบบรายบุคคล - รายละไม่เกิน 60,000 บาท ถ้ามากกว่า 60,000 บาท จะพิจารณาเป็นรายๆ โดยไม่เกิน 120,000 บาท (ผ่อนชำระกายใน 5 ปี) ไม่มีดอกเบี้ย

👩‍🦽คุณสมบัติ
✅ อายุ 20 ปีบริบูรณ์ หรือ 17 ปีขึ้นไปซึ่งสมรสถูกต้องตามกฎหมาย
✅สามารถประกอบอาชีพได้
✅สามารถชำระหนี้ได้ โดยต้องมีผู้ค้ำประกัน
✅ มีภูมิลำเนาในทะเบียนบ้าน/ มีที่อยู่ถาวร / อาศัยอยู่พื้นที่ที่ขอกู้ไม่น้อยกว่า 90 วัน
✅ มีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงิน
⛔️ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
⛔️ ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้งินกองทุนฯ เว้นแต่ได้รับการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
⛔️ ไม่มีหนี้ค้างกับกองทุนฯ หรือชำระหนี้มาแล้วมากกว่าร้อยละ 60

🦻คนพิการ 👉 บัตรประจำตัวคนพิการ

👨‍🦯 ผู้ดูแลคนพิการ 👨‍🦽

✅มีชื่อบนบัตรประจำตัวคนพิการ / มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือบุคคลที่กำหนด
✅ดูแลคนพิการที่เป็นผู้เยาว์ / คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ/คนพิการทางจิตใจ
หรือพฤติกรรม ออทิสติก สติปัญญา และคนพิการที่ดูแลต้องไม่มีหนี้กับกองทุนฯ
✅ ต้องรับดูแลคนพิการไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. แบบรายกลุ่ม - ไม่เกิน 1,000,000 บาท (ผ่อนชำระภายใน 5 ปี) ไม่มีดอกเบี้ย

👩‍🦽คุณสมบัติ
✅ กลุ่มคนพิการ /ผู้ดูแลคนพิการ ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 คน โดยสมาชิกเป็นคู่ค้ำประกันให้กัน
✅ มีการออมงินในสถาบันการงินอย่างสม่ำเสมอมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
✅ ต้องผ่านการฝึกอบรมอาชีพมีหนังสือรับรองการอบรม และต้องเป็น อาชีพเดียวกับที่ขอกู้
✅ ได้รับการรับรองกลุ่มจากหน่วยงานที่กำหนด
✅ มีแผนงานชัดเจน
✅ ต้องมีคำว่า "กลุ่ม" ประกอบอยู่ในชื่อกลุ่ม
✅ มีสถานที่ทำการแน่นอน

🤝ขั้นตอนการยื่นขอกู้

1. ยื่นคำร้องขอกู้
🛤กทม. : กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ / ศูนย์บริการคนพิการกรงเทพฯ
🛤ส่วน ภูมิภาค : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด/ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ

💻Online : https://efund.dep.go.th/

⬇️
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล / ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน
⬇️

3.พิจารณาผล
⬇️
4. แจ้งผล และตรวจสอบสัญญา
⬇️
5. ทำสัญญา/โอนเงินผ่านระบบ E-Payment

☎️ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ 02 1069338-40

21/03/2022
21/03/2022

ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 167 รูป ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 10 เมษายน 2565

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร แจ้งว่า มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 167 รูป ขึ้นระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 10 เมษายน 2565 ณ มูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ถนนตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ และพระบรม วงศานุวงศ์ทุกพระองค์

จึงขอเชิญชวนบุคลากรและประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาสมัครใจอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ที่มีอายุระหว่าง 20-80 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมัครได้ด้วยตนเองที่กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 4 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ ผู้สมัครอุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ปักหมุดจุดประสานงานคนไร้บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2565 พบกันบริเวณสถานีตำรวจชุมชนเกาะทวี (โคบัง) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต...
21/03/2022

ปักหมุดจุดประสานงานคนไร้บ้าน ประจำเดือนมีนาคม 2565 พบกันบริเวณสถานีตำรวจชุมชนเกาะทวี (โคบัง) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปนะคะ 😊

19/03/2022

รับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ทำอย่างไร

ที่มา : แอปฯ เป๋าตัง

18/03/2022

ศบค.ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร เริ่ม 18 มี.ค. 65

》 พื้นที่ควบคุม 20 จังหวัด
ตาก นครนายก นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก ระนอง ระยอง ราชบุรี สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี อุดรธานี อุตรดิตถ์

》 พื้นที่เฝ้าระวังสูง 47 จังหวัด
กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตราด นครพนม นครสวรรค์ นราธิวาส น่าน บึงกาฬ ปราจีนบุรี ปัตตานี พะเยา เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อำนาจเจริญ อุทัยธานี อุบลราชธานี

》 พื้นที่สีฟ้า (นำร่องท่องเที่ยว) 10 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี กระบี่ ชลบุรี เชียงใหม่ นนทบุรี ปทุมธานี พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต (จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่)

ที่มา : ศบค.
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

18/03/2022

ที่อยู่

Kamphaeng Phet
62000

เบอร์โทรศัพท์

+6655868713

เว็บไซต์

https://kpp-pcd.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Kamphaeng Phet

แสดงผลทั้งหมด