องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เพจนี้ เป็นเพจเผยแพร่ะประชาสัมพันธ

อบจ.กำแพงเพชร ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
04/01/2024

อบจ.กำแพงเพชร ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อบจ.กำแพงเพชร ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวันที่ 4 มกราคม 2567 ที่ ศูนย์การ เรียนรู้ศึก...
04/01/2024

อบจ.กำแพงเพชร ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 4 มกราคม 2567 ที่ ศูนย์การ เรียนรู้ศึกษาอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตำบลมหาชัย จังหวัดกำแพงเพชร สิบเอก ดร. ณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมด้วย นางสาวสุกฤตยา ปงกันทา ผู้อำนวยการโรงเรียนสหวิทยาคม คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักคิดและหลักปฎิบัติในการดำเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสขี้แนะแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 40 ปี หลักพอเพียง เป็นหลักการดำเนินชีวิตตามแนวทางสายกลาง ที่ไม่สุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่ง เป็นวิธีการที่เน้นการ รักษาความสมดุลในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ บนพื้นฐานของความเป็นจริง ความถูกต้อง อย่างเป็นเหตุเป็นผล เป็นหลักการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย ซึ่งมีพื้นฐานตั้งอยู่บนหลัก คำสอนในพระพุทธศาสนา อันเป็นคำสอนที่เป็นสากล ทันสมัยตลอดเวลา เพราะเป็นคำสอน ที่ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้ เพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และสามารถนำมาประยุกต์ ในปัจจุบัน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นหลักคิดและแนวทางในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างพอเพียง
โดยในวันนี้เป็นการดำเนินงานตามโครงการในรุ่นที่ 9 โรงเรียนสหวิทยาคม ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการอบรมให้ความรู้ ปฏิบัติ ในฐานการเรียนรู้ต่าง ๆเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจในการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนการใช้จ่ายตามหลักแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำหลักการแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไปใช้ในการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง ครอบครัว และชุมชนอย่างสมดุล และยั่งยืน

เริ่มต้นศักราชใหม่ ด้วยกิจกรรมดีๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมอาหารพื้น...
02/01/2024

เริ่มต้นศักราชใหม่ ด้วยกิจกรรมดีๆ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร "คนกำแพง เที่ยวเมืองกำแพง"

ครั้งที่ 1 วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร
ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

ครั้งที่ 2 วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ตลาดย้อนยุคนครชุม
ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

อย่าลืมมาพบกันนะคะ ^^

#ตลาดย้อนยุคนครชุม #อบจ #กำแพงเพชร #สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร

🔊ข่าวประชาสัมพันธ์🔊จังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2566 #กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒ...
28/12/2023

🔊ข่าวประชาสัมพันธ์🔊
จังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2566
#กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
#อบจ.กำแพงเพชร

🔊ข่าวประชาสัมพันธ์🔊หมอทร ลงพื้นที่บ้านคลองมดแดง เปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มชาติพันธุ์ หวังเสริมสร้างความสามัคคี เชื่อมความสั...
28/12/2023

🔊ข่าวประชาสัมพันธ์🔊
หมอทร ลงพื้นที่บ้านคลองมดแดง เปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มชาติพันธุ์ หวังเสริมสร้างความสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
#กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
#อบจ.กำแพงเพชร

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง (รพ.สต.) ครั้งที่ 5/2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาค...
28/12/2023

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง (รพ.สต.) ครั้งที่ 5/2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมชากังราว ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2566จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่อง...
28/12/2023

จังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2566

จังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม พ.ศ.2566 ช่วงเช้าเวลา 07.30 น. ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยนางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี พิธีกรเชิญประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นเจ้าหน้าที่อาราธนาศีล โดยประธานสงฆ์ พระครูโสภณวัชรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวงให้ศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานในพิธี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ 10 รูป ประธานในพิธีทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์ (ภูษาโยง) พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก ประธาน และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ กรวดน้ำ กราบลาพระรัตนตรัย พิธีกรเชิญประธานในพิธีประจำที่โต๊ะหมู่บูชาหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประธานและผู้ร่วมพิธียืนถวายความเคารพ จากนั้นร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ และสามเณรจำนวน 48 รูป เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์

จากนั้นเวลา 09.30 น. นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธี พร้อมด้วย พ.อ.อ. อนุชา พัสถาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และถวายราชสดุดี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กล่าวถวายราชสดุดี จากนั้นผู้เข้าาร่วมพิธียืนตรงถวายความเคารพพร้อมกัน เป็นอันเสร็จพิธีในวันนี้

การประกอบพิธีในวันนี้ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีน้อมรำรึกถึง “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” หรือวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์พระองค์แรก และพระองค์เดียวแห่งกรุงธนบุรี

หมอทร ลงพื้นที่บ้านคลองมดแดง เปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มชาติพันธุ์ หวังเสริมสร้างความสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
28/12/2023

หมอทร ลงพื้นที่บ้านคลองมดแดง เปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มชาติพันธุ์ หวังเสริมสร้างความสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน

28/12/2023

อบจ.กำแพงเพชร เดินหน้าตัดตอนมะเร็งปากมดลูก ร่วมมือ สาธารณสุขจังหวัด, สปสช. เขต 3 และศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค....

หมอทร ลงพื้นที่บ้านคลองมดแดง เปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มชาติพันธุ์ หวังเสริมสร้างความสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเ...
28/12/2023

หมอทร ลงพื้นที่บ้านคลองมดแดง เปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มชาติพันธุ์ หวังเสริมสร้างความสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีนายจรูญ คุ้ยเจี๊ยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน กล่าวรายงาน มีผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

การแข่งขันกีฬากลุ่มชาติพันธุ์ จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ภายในจังหวัดกำแพงเพชร มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ช่วยให้ห่างไกลจากยาเสพติด และมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ โดยจัดการแข่งขันกีฬา จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ กีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน พร้อมทั้งการแสดงทางศิลปะวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ประธานเปิดการแข่งขัน กล่าวว่ากีฬา คือ สื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้กับนักกีฬา อีกทั้งเป็นการปลูกฝังความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการอยู่ร่วมกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักกีฬาทุกคนจะเกิดความรัก ความสามัคคีต่อกัน มีสุขภาพที่แข็งแรง และห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมทั้งอวยพรให้การแข่งขันกีฬาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และบรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ


#กีฬากลุ่มชาติพันธุ์ #ปีใหม่ม้ง #อบจ. #กำแพงเพชร #กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม #กีฬาชาวม้ง

🔊ข่าวประชาสัมพันธ์🔊อบจ.กำแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 256...
27/12/2023

🔊ข่าวประชาสัมพันธ์🔊
อบจ.กำแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567
#กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
#อบจ.กำแพงเพชร

มะเร็งปากมดลูก ภัยเงียบที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงมากเป็นอัน 2 ของประเทศไทย และเป็นอันดับ 4 ของโลก อบจ.กำแพงเพชรมุ่งตัดตอนมะเร็ง ...
27/12/2023

มะเร็งปากมดลูก ภัยเงียบที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงมากเป็นอัน 2 ของประเทศไทย และเป็นอันดับ 4 ของโลก อบจ.กำแพงเพชรมุ่งตัดตอนมะเร็ง ให้ความสำคัญ ตรวจเจอก่อน รักษาหาย ร่วมมือ สาธารณสุขจังหวัด, สปสช. เขต 3 และศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดกิจกรรม Kick Off ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้กลุ่มผู้หญิง อายุ 30-60 ปี

ที่ห้องประชุมชากังราวชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) และกิจกรรม Kick Off ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้กลุ่มผู้หญิง อายุ 30-60 ปี ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ โดยนางศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์ปริญญา นาคปุณบุตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 3 นครสวรรค์ โดยนายเอกรินทร์ อุ่นอบ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 3 นครสวรรค์ ในชื่อโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มสตรี 30 - 60 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงให้กับสตรีในจังหวัดกำแพงเพชร” ในกลุ่มสตรี 30 - 60 ปีขึ้น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2568 มีจำนวนถึง 59,113 ราย และในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ได้รับการตรวจคัดกรองเพียง 14,765 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.38 ของกลุ่มสตรีเสี่ยงทั้งหมดทั้งนี้ แต่หากต้องการให้สตรีกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดในจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการคัดกรองทั้งหมด 100% จะต้องดำเนินการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายที่เหลือ อีกจำนวน 44,348 ราย โดยให้สตรีกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการเข้าถึงบริการการตรวจ คัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง ด้วยวิธี HPV Self-Collected Test เป็นชุดตรวจที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเก็บสิ่งตรวจไปตรวจวิเคราะห์การติดเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุของมะเร็งต่างๆ ทั้งในผู้ชายและผู้หญิง โดยทั่วไปเชื้อ HPV เมื่อติดแล้วจะไม่แสดงอาการในบางราย จนฟักตัวและกลายเป็นมะเร็งในที่สุด การตรวจด้วย HPV Self-Collected Test 'สะดวก ส่วนตัว ถูกต้อง' เมื่อพบผลผิดปกติ ดำเนินการให้ได้รับการตรวจยืนยันผล โดยวิธีการส่องกล้องขยายปากมดลูก (Colposcopy) และเมื่อพบว่าผลผิดปกติจริง เข้าสู่ระบบการส่งต่อ ไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพตามสิทธิการรักษา

ด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มีนโยบายการให้บริการด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชน แบบไร้รอยต่อ คือ มุ่งเน้นการให้บริการด้านสุขภาพทุกด้านอย่างดีที่สุด รวมถึงการให้ความรู้ ให้คำแนะนำด้านวิชการแก่เจ้าหน้าที่อนามัยฯ และโรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกันในการดำเนินการครั้งนี้ ได้มีการให้ความรู้ด้านการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยชุด HPV Self-Collected Test ตลอดจนเมื่อพบผู้มี่มีความผิดปกติสามารถจัดทำการนัดหมายผู้ที่มีความผิดปกติ ส่งตรวจต่อเพื่อรับคำยืนยัน และรับการวินิจฉัยเพื่อการรักษาจากแพทย์ รวมถึงติดตาม ประเมินผลอาการของกลุ่มเป้าหมายด้วย ขอเพียงเป็นสตรีไทยที่มีอายุตั้งแต่ 30 - 60 ปี สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนขอรับชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง ได้ที่ สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลสุขเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ใกล้บ้านได้ ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2566 โดยจะทำการตรวจเพียงจำนวน 45,000 คน เท่านั้น

มะเร็งปากมดลูก ภัยเงียบที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงมากเป็นอัน 2 ของประเทศไทย และเป็นอันดับ 4 ของโลก อบจ.กำแพงเพชรมุ่งตัดตอนมะเร็ง ...
27/12/2023

มะเร็งปากมดลูก ภัยเงียบที่ฆ่าชีวิตผู้หญิงมากเป็นอัน 2 ของประเทศไทย และเป็นอันดับ 4 ของโลก อบจ.กำแพงเพชรมุ่งตัดตอนมะเร็ง ให้ความสำคัญ ตรวจเจอก่อน รักษาหาย ร่วมมือ สาธารณสุขจังหวัด, สปสช. เขต 3 และศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดกิจกรรม Kick Off ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้กลุ่มผู้หญิง อายุ 30-60 ปี

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567 ในกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
26/12/2023

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567 ในกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

อบจ.กำแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567เช้าวันที่ 26 ธันว...
26/12/2023

อบจ.กำแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567

เช้าวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสุพรรณิการ์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สิบเอก ดร.ณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567 ในกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน มีนางรัตนา เพ็ชร์ทูลย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด และได้รับเกียรติจากผศ.ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ดร.รังสวรรค์ เกิดสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ศึกษานิเทศก์ คณะครู คณะอาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมภาษาจีน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ฯ ในครั้งนี้

ปัจจุบันภาษามีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมมากขึ้น สำหรับเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 จะต้องก้าวทันยุคแห่งการสื่อสาร และในยุคนี้เป็นยุคแห่งการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ ภาษาจีนจึงเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางด้านธุรกิจทั่วโลก และเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างประเทศต่าง ๆ ในการเรียนภาษาจีนให้ได้ผลดีนั้น นักเรียนจะต้องได้เรียนรู้ปฏิบัติจริง และฝึกทักษะต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีกระบวนการในการสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนในด้านการพัฒนาทักษะภาษาจีน และการสร้างองค์ความรู้ให้ใช้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้ จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมฐานต่าง ๆ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการและวัฒนธรรมไทย-จีน โดยยึดแนวความคิดให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีน คำศัพท์ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้ภาษาจีนของนักเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและให้ก้าวสู่ระดับสากล บนพื้นฐานและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย นอกจากนั้น ยังส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนที่เรียนรู้ภาษาจีนจากกิจกรรมที่หลากหลายและเรียนรู้ด้วยตนเอง อันจะนำไปสู่การเป็นผู้เรียนที่พึ่งตนเองได้ (Learner Independence) และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยใช้ภาษาจีนเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้เพื่อการประกอบอาชีพและใช้ในการศึกษาต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในจังหวัดกำแพงเพชร ในการดำเนินการกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะภาษาสู่การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน ได้ฝึกฝนทักษะ การใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ และให้ได้รับความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง โดยจัดกิจกรรมค่ายภาษาจีน จำนวน 3 รุ่น รวมทั้งสิ้น 300 คน สำหรับวันนี้เป็น รุ่นที่ 2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนวัดบ้านบ่อสามแสน โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ และโรงเรียนสาธิต(ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันราชภัฏกำแพงเพชรกับสำนักงานการประถมศึกษากำแพงเพชร)

อบจ กำแพงเพชรมุ่งตัดตอนมะเร็งปากมดลูก ให้ความสำคัญ ตรวจเจอก่อน รักษาหาย
26/12/2023

อบจ กำแพงเพชรมุ่งตัดตอนมะเร็งปากมดลูก ให้ความสำคัญ ตรวจเจอก่อน รักษาหาย

🔊ข่าวประชาสัมพันธ์🔊อบจ.กำแพงเพชร พัฒนาศักยภาพ เพิ่มเครื่องจักรหนัก เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างรวดเร็ว สามารถบ...
26/12/2023

🔊ข่าวประชาสัมพันธ์🔊
อบจ.กำแพงเพชร พัฒนาศักยภาพ เพิ่มเครื่องจักรหนัก เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างรวดเร็ว สามารถบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น
#อบจ.กำแพงเพชร

อบจ.กำแพงเพชร พัฒนาศักยภาพ เพิ่มเครื่องจักรหนัก เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างรวดเร็ว สามารถบรรเทาทุกข์ให้ประชาช...
26/12/2023

อบจ.กำแพงเพชร พัฒนาศักยภาพ เพิ่มเครื่องจักรหนัก เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้อย่างรวดเร็ว สามารถบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เขตอำเภอคลองขลุง นายสันติ ทวดเสนา, นายชัยยศ ตั้งนิยม, นางเบญจมาศ สบายเมือง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เขต อ.ปางศิลาทอง นายจำนงค์ แก้วทองดี,นายกฤศณัฎฐ์ ชินวัชร์ชยังกูร สมาชิกสภา อบจ.กำแพงเพชร เขต 6 อำเภอเมือง, นายอำนวย ตาวงค์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, นายพิทักษ์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการสำนักช่าง และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร และ ต.หินดาต อ.ปางศิลาทอง ร่วมพิธีปล่อยเครื่องจักรกลหนักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจัดซื้อจำนวน 5 คัน ประกอบด้วยรถแม็คโครชนิดแขนยาว 2 คัน, รถแม็คโครชนิดแขนสั้น 2 คัน และรถน้ำ 2 คัน เพื่อลงพื้นที่ร่วมกับเครื่องจักรที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรมีอยู่ ในการให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ โดยการนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการภายในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ภัยธรรมชาติ ภายในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ได้รวดเร็ว ทันท่วงที ตลอดจนเพื่อเป็นการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการคมนาคม และการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และพี่น้องประชาชน

อบจ.กำแพงเพชร ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย จัดโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25...
25/12/2023

อบจ.กำแพงเพชร ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย จัดโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร นายศักดิ์สิน ศรีวิไล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เขต 2 อำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีนางภิญญาพัชญ์ เดรสเซอร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนายชัชวาลย์ ชุ่มวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบอน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ฯ สำหรับการอบรมในวันนี้ เป็นรุ่นที่ 5 โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานเกษตรอำเภอขาณุวรลักษบุรี นายหาญ หงส์ยนต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดกำแพงเพชร และนางศิริพร อิ่มสุขศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ สาธิตและฝึกปฏิบัติกิจกรรมด้านการเกษตร

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรอย่างปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม และพัฒนาทักษะทางการเกษตร โดยการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพแทนการใช้สารเคมี อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดไปสู่ครอบครัวและชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพราะปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตพืชที่เป็นอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงประชากร อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพพื้นฐานของคนไทย สำหรับจังหวัดกำแพงเพชร ประชากรส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม และในการทำเกษตรกรรมเกษตรกรมักจะใช้สารเคมีเร่งรัดให้พืชเจริญเติบโต โดยเฉพาะพืชผักที่คนส่วนใหญ่นิยมบริโภคจะปนเปื้อนสารเคมี ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและทำลายสภาพแวดล้อม ดังนั้น ส่วนราชการต่าง ๆ จึงจำเป็นจะต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม โดยการให้ความรู้สำหรับเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการนำความรู้ไปขยายผลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

นายก อบจ.กพ. ช่วนเที่นวบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงฯ
21/12/2023

นายก อบจ.กพ. ช่วนเที่นวบ่อน้ำพุร้อนพระร่วงฯ

อบจ.กำแพงเพชร ขับเคลื่อนสร้างเยาวชน สู่นักสร้างสรรค์สื่อแบบมืออาชีพ ภายใต้โครงการ“ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสื่อประชาสั...
21/12/2023

อบจ.กำแพงเพชร ขับเคลื่อนสร้างเยาวชน สู่นักสร้างสรรค์สื่อแบบมืออาชีพ ภายใต้โครงการ“ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2567

อบจ.กำแพงเพชร ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย จัดโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25...
21/12/2023

อบจ.กำแพงเพชร ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย จัดโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

อบจ.กำแพงเพชร ขับเคลื่อนสร้างเยาวชน สู่นักสร้างสรรค์สื่อแบบมืออาชีพ ภายใต้โครงการ“ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสื่อประชาสั...
21/12/2023

อบจ.กำแพงเพชร ขับเคลื่อนสร้างเยาวชน สู่นักสร้างสรรค์สื่อแบบมืออาชีพ ภายใต้โครงการ“ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2567

ที่ห้องประชุมบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. สิบเอก ดร.ณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพูดคุยกับน้องๆที่เข้ารับการอบรม ในวันนี้เป็นรุ่นที่ 7 จาก วิทยาลัยเกษตร จำนวน 60 คน


โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น เพราะสามารถตอบสนองความต้องการและความจำเป็นที่หลากหลายแก่ผู้บริโภค จนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การเข้าถึงข่าวสาร การตลาดดิจิทัล รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นทั่วโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ดังกล่าว ขณะเดียวกันยังตระหนักถึงภัยเงียบจากสื่อออนไลน์ จึงจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง เหมาะสม พัฒนาความรู้ในการสร้างสรรค์สื่อ และนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ด้าน สิบเอก ดร.ณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ประธานเปิดโครงการ กล่าวว่า สื่อออนไลน์มีอิทธิพลต่อมนุษย์ในการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก ส่งผลทั้งด้านบวกและด้านลบ จึงจำเป็นต้องร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยการสร้างการรับรู้ให้เท่าทันสื่อและสามารถวิเคราะห์สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ตกเป็นเหยื่อและภัยสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 5 แห่ง พร้อมทั้งเน้นย้ำว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเยาวชนให้เป็นนักสร้างสรรค์สื่อแบบมืออาชีพ และใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างปลอดภัย จึงขอให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้ มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกค์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องต่อไป

อบจ.กำแพงเพชร ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย จัดโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25...
20/12/2023

อบจ.กำแพงเพชร ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย จัดโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านดงเจริญ อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร สิบเอก ดร.ณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมด้วย นางธนพรรณ ปรางโท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเจริญ และคณะครูจากโรงเรียนบ้านดงเจริญ เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ มีนางปาริชาติ เสาศิลา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กล่าวรายงาน
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรอย่างปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม พัฒนาทักษะทางการเกษตร โดยการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพแทนการใช้สารเคมี อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดไปสู่ครอบครัวและชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพราะปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตพืชที่เป็นอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงประชากร อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพพื้นฐานของคนไทย สำหรับจังหวัดกำแพงเพชร ประชากรส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม และในการทำเกษตรกรรมเกษตรกรมักจะใช้สารเคมีเร่งรัดให้พืชเจริญเติบโต โดยเฉพาะพืชผักที่คนส่วนใหญ่นิยมบริโภคจะปนเปื้อนสารเคมี ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและทำลายสภาพแวดล้อม ดังนั้น ส่วนราชการต่าง ๆ จึงจำเป็นจะต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม โดยการให้ความรู้สำหรับเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการนำความรู้ไปขยายผลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
โดยการจัดโครงการดังกล่าวนี้ มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจำนวน 550 คน แบ่งการจัดอบรมออกเป็น 5 รุ่น รุ่นละ 110 คน ระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2566 สำหรับการอบรมในวันนี้ เป็นรุ่นที่ 3 ซึ่งได้รับเกียรติจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านดงเจริญ

19/12/2023
🔊ข่าวประชาสัมพันธ์🔊อบจ.กำแพงเพชร ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย จัดโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ประ...
19/12/2023

🔊ข่าวประชาสัมพันธ์🔊
อบจ.กำแพงเพชร ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย จัดโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 #รุ่น1
#อบจ.กำแพงเพชร

อบจ.กำแพงเพชร สืบสานปณิธานพ่อหลวง จัดงานสืบสานงานพ่อ สานต่อวันดินโลก World Soil Day
19/12/2023

อบจ.กำแพงเพชร สืบสานปณิธานพ่อหลวง จัดงานสืบสานงานพ่อ สานต่อวันดินโลก World Soil Day

อบจ.กำแพงเพชร สืบสานปณิธานพ่อหลวง จัดงานสืบสานงานพ่อ สานต่อวันดินโลก World Soil Day  วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2566 องค์การ...
19/12/2023

อบจ.กำแพงเพชร สืบสานปณิธานพ่อหลวง จัดงานสืบสานงานพ่อ สานต่อวันดินโลก World Soil Day
วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานวันดินโลกขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ บริเวณแปลง โคก หนอง นา ด้านหลังสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงงานตลอดพระชนม์ชีพในการศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินเพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี โดยพระราชปณิธานของพระองค์มีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนนับล้านผ่านการจัดการดินอย่างยั่งยืน ซึ่งเช้าวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ได้จัดให้มีพิธีเปิดงาน โดยนายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี มีนางสาวปาริชาต บริบูรณ์ ผู้แทนเครือขายกสิกรรมธรรมชาติจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน
องค์การสหประชาชาติ ได้มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็น "วันดินโลก" เพื่อให้ทั่วโลกเห็นความสำคัญของทรัพยากรดิน เนื่องจากทรงมี พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม และพัฒนา ที่ดินในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการจัดการดินที่ได้พระราชทานไว้ไปสู่การปฏิบัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการขานรับ และขับเคลื่อนตามศาสตร์ พระราชา ด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “โครงการโคก หนอง นา โมเดล” มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยการส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกฯ ได้เข้ารับการศึกษาการอบรมด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ อย่างจริงจังมาโดยตลอดปัจจุบันจังหวัดกำแพงเพชรมีสมาชิก โคก หนอง นา โมเดล ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วทั้ง 11 อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร กว่า 1,700 คน เกิดเป็นเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ หรือโคก หนอง นา โมเดล ที่มีขนาดใหญ่ระดับประเทศ โดยได้ดำเนินการจัดงาน วันดินโลก มาตลอดเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริ และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เกิดจิตสำนึก ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน เผยแพร่ความรู้และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงาน และเพื่อให้เกิดกระบวนการ ขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจ พอเพียงในระดับพื้นที่
สำหรับงานวันดินโลกในปีนี้ ภายในงานจัดให้มีการประกอบพิธีสู่ขวัญข้าว การบรรยายพิเศษจาก ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อ.ยักษ์) ในหัวข้อ สถานการณ์โลกเดือด การจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงและจำหน่ายสินค้าของสมาชิกเครือข่ายแต่ละอำเภอ, กิจกรรมสาธิตการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานคนรักษ์ป่า ฐานคนรักษ์น้ำ ฐานคนเอาถ่าน เป็นต้น, กิจกรรมการเอามื้อสามัคคี และ กิจกรรมอื่นๆ สำหรับช่วงกลางคืน จะได้จัดให้มีกิจกรรมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และบรรยากาศยังครุกรุ่นไปด้วยความอบอุ่น ความสามัคคี การร่วมมือใจกันของพี่น้อง โคก หนอง นา เหมือนเช่นเดิมทุก ๆ ปี

อบจ.กำแพงเพชร ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย จัดโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25...
19/12/2023

อบจ.กำแพงเพชร ส่งเสริมการทำเกษตรปลอดภัย จัดโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร สิบเอก ดร.ณรงค์ อยู่ปาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมเกษตรกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด และได้รับเกียรติจากนายยุทธนา หงษ์ยนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 คณะครูจากโรงเรียนบ้านท่าเสากระโดงเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ มีนางปาริชาติ เสาศิลา ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นผู้กล่าวรายงาน

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรอย่างปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม และพัฒนาทักษะทางการเกษตร โดยการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพแทนการใช้สารเคมี อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดไปสู่ครอบครัวและชุมชนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพราะปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตพืชที่เป็นอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงประชากร อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพพื้นฐานของคนไทย สำหรับจังหวัดกำแพงเพชร ประชากรส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม และในการทำเกษตรกรรมเกษตรกรมักจะใช้สารเคมีเร่งรัดให้พืชเจริญเติบโต โดยเฉพาะพืชผักที่คนส่วนใหญ่นิยมบริโภคจะปนเปื้อนสารเคมี ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและทำลายสภาพแวดล้อม ดังนั้น ส่วนราชการต่าง ๆ จึงจำเป็นจะต้องมีการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม โดยการให้ความรู้สำหรับเด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการนำความรู้ไปขยายผลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

โดยการจัดโครงการดังกล่าวนี้ มีกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดจำนวน 550 คน แบ่งการจัดอบรมออกเป็น 5 รุ่น รุ่นละ 110 คน ระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2566 สำหรับการอบรมในวันนี้ เป็นรุ่นที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง

น้อมรำลึก รัชกาลที่ 5 เสด็จประภาสต้นตำบลวังแขม อบต.วังแขมจัดงาน "บางแขม ย้อนยุค ย้อนใจ ห่มสไบกันนะ ออเจ้า" ตามรอยละครดัง...
19/12/2023

น้อมรำลึก รัชกาลที่ 5 เสด็จประภาสต้นตำบลวังแขม อบต.วังแขมจัดงาน "บางแขม ย้อนยุค ย้อนใจ ห่มสไบกันนะ ออเจ้า" ตามรอยละครดัง “พรหมลิขิต

น้อมรำลึก รัชกาลที่ 5 เสด็จประภาสต้นตำบลวังแขม อบต.วังแขมจัดงาน "บางแขม ย้อนยุค ย้อนใจ ห่มสไบกันนะ ออเจ้า" ตามรอยละครดัง...
19/12/2023

น้อมรำลึก รัชกาลที่ 5 เสด็จประภาสต้นตำบลวังแขม อบต.วังแขมจัดงาน "บางแขม ย้อนยุค ย้อนใจ ห่มสไบกันนะ ออเจ้า" ตามรอยละครดัง “พรหมลิขิต”

เมื่อค่ำคืน วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ริมแม่น้ำปิงหน้า "วัดจันทาราม" ม.1 ต.วังแขม อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม โดย นายชัยวัฒน์ พันธุ์วิทยากูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม จัดงาน “บางแขม ย้อนยุค ย้อนใจ ห่มสไบกันนะ ออเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกถึงการเสด็จประภาสต้นของรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งในอดีต โดยได้รับเกียรติจาก นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี และนายอนันต์ ผลอำนวย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.กำแพงเพชร เขต 3, นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอคลองขลุง และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องที่ แต่งกายย้อนยุคร่วมงานในวันนี้

ในงานได้จัดให้มีนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตำนานบางแขม เมื่อครั้งทรงประภาสต้นบริเวณท่าน้ำหน้าวัดจันทราราม ภายในงานได้มีการจัดตลาดย้อนยุคของดีในตำบลวังแขม ทั้ง 16 หมู่บ้าน นำมาจำหน่าย ทั้งอาหารหวานคาว ขนมไทยโบราณที่หารับประทานได้ยาก ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สร้างรายได้เป็นอาชีพให้กับคนในชุมชน ผู้ที่มาร่วมงานจะต้องสวมใส่ชุดไทย นุ่งโจง ห่มสไบ ให้เข้ากับบรรยากาศ และตามรอยละครพรหมลิขิตที่กำลังฮิตในขณะนี้อีกด้วย

ก่อนพิธีเปิดเริ่มจากการรำบวงสรวงต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 มีนางรำกว่า 100 ชีวิตสวมใส่ชุดไทยสีแดงอย่างสวยงาม พร้อมทั้งนำพวงมาลัยดอกมะลิมาวางถวายในพานเพื่อแสดงความเคารพ สำหรับบรรยากาศภายในงานนอกจากมีกิจกรรมหลากหลายแล้ว ยังมีจุดเช็คอินให้ถ่ายรูปเซลฟี่เก็บไว้เป็นความทรงจำหลายจุด พร้อมทั้งนั่งรับประทานอาหารขันโตก ที่นำมาจำหน่ายในงาน นั่งชมการแสดงดนตรีจากศิลปิน เยาวชนสถานศึกษาในพื้นที่ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งจากตัวแทนทั้ง 11 หมู่บ้าน และการแสดง แสง สี เสียง พลุดอกไม้ไฟอย่างสวยงาม

ด้านนายชัยวัฒน์ พันธ์วิทยากูล กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม “บางแขม ย้อนยุค ย้อนใจ ห่มสไบกันนะ ออเจ้า“ นอกจากจะเป็นการรำลึกถึงการประพาสต้นของรัชกาลที่ 5 แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งจัดในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ระหว่าง 18-19 ธ.ค.66 นี้ และจะต่อยอดจัดต่อเนื่องในช่วงวันหยุดในเทศกาลปีใหม่นี้ด้วย

18/12/2023

ปัจจุบันจังหวัดกำแพงเพชร มีสมาชิก โคก หนอง นา โมเดล ที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วทั้ง 11 อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร ....

🔊ข่าวประชาสัมพันธ์🔊โครงการ "ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" รุ่นที่ 2 #อบจ.กำแพงเพชร ...
15/12/2023

🔊ข่าวประชาสัมพันธ์🔊
โครงการ "ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" รุ่นที่ 2
#อบจ.กำแพงเพชร

“อบจ.กำแพงเพชร” ปันรัก ปันสุข แด่ผู้ด้อยโอกาส คืนความรัก ความห่วงใยสู่สังคม.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับนาย...
15/12/2023

“อบจ.กำแพงเพชร” ปันรัก ปันสุข แด่ผู้ด้อยโอกาส คืนความรัก ความห่วงใยสู่สังคม.

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับนายสมศักดิ์ เอี่ยมดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินโครงการ “ปันรัก ปันสุข” ขึ้น เพื่อคืนความรัก ความห่วงใยสู่สังคม โดยการขอรับบริจาคสิ่งของ หนังสือ และเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เพื่อนำไปบริจาคให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอย่างมาก โดยมีพี่น้องประชาชนนำสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม มาบริจาคเป็นจำนวนมาก

นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นตัวแทน นำสิ่งมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสให้แก่โรงเรียน ทั้ง 11 อำเภอ ระหว่างวันที่ 12 – 26 ธันวาคม 2566 จำนวน 17 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโนนจั่น อ.ไทรงาม, โรงเรียนบ้านไผ่งาม, โรงเรียนบ้านโนนพลวง, โรงเรียนบ้านหนองคล้า, โรงเรียนบ้านกระบวยทอง อ.บึงสามัคคี, โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์, โรงเรียนบ้านคลองสมุย อ.คลองลาน, โรงเรียนบ้านหนองหิน, โรงเรียนบ้านคลองขุด อ.ปางศิลาทอง, โรงเรียนบ้านศรีเกษตรพัฒนา, โรงเรียนบ้านศรสมบูรณ์พัฒนา อ.ขาณุวรลักษบุรี, โรงเรียนบ้านช้างคับ อ.คลองขลุง, โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ อ.ทรายทองวัฒนา, โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง ต.วังทอง อ.เมืองฯ, โรงเรียนบ้านวังชมภู อ.โกสัมพีนคร, โรงเรียนบ้านหนองจิก อ.ไทรงาม, โรเรียนบ้านลานกระทิง อ.พรานกระต่าย และโรงเรียนบ้านหนองจิก อ.ลานกระบือ

ที่อยู่

ต. อ่างทอง
อ่างทอง
62000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน อ่างทอง

แสดงผลทั้งหมด