PR_Health KPmoph PR--Health KPmoph

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการป...
28/12/2016

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร โดยมีคุณมลวิภา กาศสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ กล่าวรายงาน การจัดประชุมครั้งนี้สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 3 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบลและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขระดับอำเภอ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน ผู้รับชอบงานพฤติกรรมสุขภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นแบบ อำเภอละ 1 ตำบล ครูโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสที่อยู่ในพื้นที่ตำบลต้นแบบและประธานอาสาสมัครสาธารณสุขระดับจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งสิ้น 60 คน

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการปร...
27/12/2016

วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ “การเพื่อพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบบูรณาการใน Setting โรงเรียน ปีงบประมาณ 2560 พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3” ณ ห้องประชุมนครชุม โรงแรมเพชร การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 นครสวรรค์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เขตพื้นที่การประถมศึกษาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคให้กับโรงเรียนในเขตสุขภาพที่ 3 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูประถมศึกษา ครูผู้ช่วยเหลือนักเรียน ครูอนามัยโรงเรียน ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 85 คน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และผู้เกี่ยวข้อง ร่...
26/12/2016

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (VDO Conference) ณ ห้องประชุมนครชุม (202) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อชี้แจงแนวทางการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ (Long Term Care : LTC) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประ...
26/12/2016

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Care manager เรื่องกระบวนการ Care manager จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ จังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ Care manager สามารถวางแผนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตาม Care Plan ร่วมกับทีมสหวิชาชีพและ Care giver นักบริบาลผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี โรงพยาบาลทัพทัน เทศบาลทัพทันและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำซึม จังหวัดอุทัยธานี ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย Care manager ที่ผ่านการอบรม ปี 2558/2559 และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 55 คน

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบร...
26/12/2016

วันที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการการดำเนินงานประกันสุขภาพสำหรับคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวของหน่วยบริการในจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2560” ในกิจกรรมที่ 6 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านภาษาต่างประเทศ ในหน่วยบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาที่ใช้กันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะภาษาพม่า ให้สามารถสื่อสารเข้าใจได้ง่ายขึ้นในขณะปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากศูนย์เมียนมาร์การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด จังหวัดตาก ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานแรงงานต่างด้าวและงานประกันสุขภาพของหน่วยบริการในโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง รวมทั้งสิ้น 50 คน

ช่วงบ่ายวันนี้ (23 ธันวาคม 2559) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ลงพื้นที่ดูสถานที่โครงการก่อสร...
23/12/2016

ช่วงบ่ายวันนี้ (23 ธันวาคม 2559) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 ลงพื้นที่ดูสถานที่โครงการก่อสร้างอาคารคลินิกหมอครอบครัว ของโรงเพยาบาลกำแพงเพชร ต่อจากนั้นเดินทางตรวจเยี่ยมคลินิกหมอครอบครัว (PCC: Primary Care Cluster) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร ซึ่งเปิดดำเนินการเป็นแห่งที่ 4 ของจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้ คุณสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิช...
23/12/2016

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้ คุณสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง (CFO) ระดับจังหวัดและคณะทำงานบริหารการเงินการคลังระดับโรงพยาบาลในจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมถนอม โรงพยาบาลกำแพงเพชร

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.45 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการปร...
23/12/2016

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.45 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาและเสริมสร้างการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้กับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลกำแพงเพชร โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวนทั้งสิ้น 112 คน

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเช...
23/12/2016

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 9.30 น. นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว (PCC: Primary Care Cluster) เขตสุขภาพที่ 3 ประจำปี 2560 โดยมีแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมประธาน กาญจนาลัย โรงพยาบาลกำแพงเพชร ในการนี้ นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมพิธีเปิดการประชุม เพื่อสร้างระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่เข้มแข็ง โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และทีมสหวิชาชีพร่วมกันดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร และทีมสหวิชาชีพที่ปฏิบัติงานคลินิก หมอครอบครัว (PCC) ปี 2560 ในเขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 300 คน

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้คุณสมศิริ ศัล...
22/12/2016

วันที่ 22 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้คุณสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำ และการสร้างทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมนครชุม โรงแรมเพชร เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำให้ความรู้การเอาชีวิตรอดและพื้นฐานการว่ายน้ำ รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ครูพี่เลี้ยงศูนย์เด็กเล็ก เจ้าหน้าที่งานป้องกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนระดับประถม มัธยม และผู้รับผิดชอบงานป้องกันเกจมน้ำของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รวมทั้งสิ้น 260 คน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติก...
20/12/2016

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรโดยแพทย์หญิงจันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ และทีมงานจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ความรู้ในการสัมภาษณ์ญาติผู้เสียชีวิตโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลสาเหตุการตายเพื่อสรุปสาเหตุการตายลงในมรณบัตร ในการนี้ นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ร่วมรับฟังด้วย การอบรมประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมคือ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นายทะเบียนอำเภอ นายทะเบียนเทศบาลเมือง และนายทะเบียนเทศบาลตำบล รวมทั้งสิ้น 150 คน

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายแพทย์บัลลั...
20/12/2016

วันที่ 20 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อการบริการที่ดีในหน่วยบริการสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมชากังราว (101) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีคุณใจทิพย์ สิงห์คาร หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ กล่าวรายงานการจัดประชุม
การจัดประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีทักษะในการพัฒนาด้านการบริการ การทำงานเป็นทีม รวมถึงการใช้ทักษะและเทคนิคในการจัดการความขัดแย้งต่าง ๆ ในหน่วยบริการสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานร้องเรียนและงานประกันสุขภาพของหน่วยบริการในจังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งสิ้น 35 คน

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายอาริยะ บุญเก...
19/12/2016

วันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนาศักยภาพนักจัดการน้ำหนักเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน โดยมีคุณอรัญญา ศรีโพธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพกล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน โดยดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 อ. ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดปัญหาเด็กวัยเรียนที่มีภาวะอ้วนให้ได้มากที่สุด การประชุมในวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยครูและบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 120 คน

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายแพทย์บัลล...
16/12/2016

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ คลินิกหมอครอบครัว (PCC : Primary Care Cluster) ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน PCC จังหวัดกำแพงเพชร ระยะ 5 ปี แผนพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งแนวทางการดำเนินงาน PCC จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2560

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประกวดเยาวช...
16/12/2016

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7 จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้างสรรพสินค้าบิ้กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน
จังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE มาตลอดระยะเวลากว่า 14 ปี อีกทั้งยังได้รับพระราชทานรางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2 เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7 จังหวัดกำแพงเพชร การประกวดครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประกวด 37 คน และจะทำการคัดเลือกเยาวชนจำนวน 6 คน จำแนกเป็นเยาวชนชาย 3 คน และเยาวชนหญิง 3 คน เพื่อคัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนของจังหวัด เข้าร่วมประกวดในระดับภาคเหนือต่อไป

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการปร...
15/12/2016

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยโครงการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีคุณวรีรัตน์ สุนทรสุข หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชร
การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอและตำบล พร้อมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล ให้มีความรู้ ทักษะ สามารถให้คำปรึกษาแนะนำวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยแก่ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยระดับอำเภอและตำบลทุกแห่ง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาล จำนวนทั้งสิ้น 160 คน
นอกจากนี้ ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2559 จากชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยและโล่เชิดชูเกียรตินักวิชาการต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 จากกรมอนามัย ให้แก่ นายชูเกียรติ ฟักนาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองน้ำขุ่น อำเภอคลองลาน

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญ...
14/12/2016

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดภายใต้การบำบัดฟื้นฟูในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน ตลอดจนให้ผู้เสพยาเสพติด ลด ละ เลิก และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสม โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 24 ธันวาคม 2559 รวมมีผู้เข้ารับการบำบัดทั้งสิ้น จำนวน 123 คน

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานการประชุมค...
14/12/2016

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ (CIO) เขตสุขภาพที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชากังราว(101) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ สนับสนุนการบริหารจัดการ การวางแผนควบคุมกำกับ และการติดตามผลการดำเนินงานการใช้ข้อมูลสารสนเทศ

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการอบร...
14/12/2016

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการอบรมครู ก. ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีนายอาริยะ บุญเกตุ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ จัดการอบรมขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล พร้อมทั้งบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ ทักษะในด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม การประชุมในครั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พร้อมทั้งบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ตำบล Long Term Care จำนวน 14 ตำบล รวมทั้งสิ้น 60 คน

วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุ...
13/12/2016

วันที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ การสนับสนุนให้คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้ได้รับบริการขั้นพื้นฐานให้สามารถดำรงชีวิตประวันได้อย่างอิสระ และพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือในครอบครัว/ชุมชน ครั้งที่ 3/2559 ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมชากังราว (101) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 13 ธันวาคม 2559) เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประช...
13/12/2016

วันที่ 13 ธันวาคม 2559) เวลา 09.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม “ชี้แจงแนวทางการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ประสบภัยจากรถผ่านโปรแกรม E – Claim” ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ในการประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ประสบภัยจากรถในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นทางจราจรของจังหวัดกำแพงเพชร

วันนี้ (5 ธันวาคม 2559) เวลา 08.39 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางสมศิริ ศัลย...
05/12/2016

วันนี้ (5 ธันวาคม 2559) เวลา 08.39 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นางสมศิริ ศัลยพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ณ หอประชุมใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญ...
01/12/2016

วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 17.00 น นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (ครบ 50 วัน แห่งการเสด็จสวรรคต) เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ในการนี้ นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในครั้งนี้ด้วย

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการ...
30/11/2016

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2559) เวลา 09.00 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดการประชุม “โครงการกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ 2560” ณ ห้องประชุมวชิรปราการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อถวายเป็นพระราชการกุศลและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกๆ ด้าน รวมทั้งด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ด้วยพระเมตตา พระราชวิริยะอุตสาหะ นำความสุขมาสู่ประชาชน
นอกจากนี้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมกันปลูกสมุนไพรไม้ยืนต้น ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช และเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตรงกับวันที่ 27 พฤศจิกายนของทุกปี

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2559) เวลา 13.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการปร...
29/11/2016

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2559) เวลา 13.30 น. นายแพทย์เพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัดประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมวชิรปรการ (201) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักชำนาญการพิเศษ และมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข ดีเด่นระดับจังหวัด 10 สาขา พร้อมกับพี่เลี้ยงอาสาสมัครสาธารณสุข นอกจากนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงาน และบุคคลที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน อาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)ด้วย

ที่อยู่

Kamphaeng Phet
62000

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ PR_Health KPmophผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Kamphaeng Phet

แสดงผลทั้งหมด