แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วท.กำแพงเพชร

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วท.กำแพงเพชร แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจติจิทัล

เปิดเหมือนปกติ

งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
29/10/2020

งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2563 ผ่านธนาคารออมสิน
ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2563
นักเรียนสามารถดาวน์โหลดบัตรลงทะเบียนที่ลิงค์ https://student.vec.go.th/web/Login.htm?mode=indexStudent แล้วทำตามขั้นตอนในรูป

!!!อ่านหมายเหตุและคำเตือนให้ชัดเจน!!!
หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่ได้รับการบันทึกการลงทะเบียนเรียนและจะถูกประกาศพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน และไม่สามารถขอคืนเงินได้

03/10/2020
งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

[2 ต.ค. 63]
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ติดต่อหัวหน้างานทะเบียนโดยด่วน และให้นำตารางเรียนที่เรียนในภาคเรียน 1/2563 นี้มาด้วย
1 6021010126 นายวัชเรนทร์ วีวงษ์
2 6021010164 นายสุรชัย ลูกแก้ว
3 6021040111 นายกฤษดา สุริยะ
4 6021060017 นายสุพัฒน์ กุลดี
5 6021080034 นายศิริภูมิ ตรีพิพัฒน์
6 6121040092 นายพงศกร พิลึก
7 6121040152 นายสัภยา ตาทิพย์
8 6121040158 นายทีปต์ เทินสะเกษ
9 6121040162 นายธนกฤต น้อมมานิจ
10 6121040182 นายธณพงษ์ ปรางทอง
11 6121040189 นายอนรรฆ กองแก้ว
12 6232040092 นางสาวชลธิชา ผูกพันธ์

18/09/2020
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับหน่วย  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วท.กำแพงเพชร
09/09/2020

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับหน่วย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วท.กำแพงเพชร

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
08/09/2020

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

📢📢📢📣📣📣แจ้งนักศึกษาส่งตัวแทนห้อง รับใบเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะ ระดับสถานศึกษา ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ ห้องกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา หากไม่มีใบเข้าร่วมกิจกรรมจะถือว่านักศึกษาร่วมกิจกรรมไม่ครบตามที่ส่วนกลางได้กำหนด 🔔🔔🔔🔔🔔

เตรียมสถานที่ไหว้ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
19/08/2020

เตรียมสถานที่ไหว้ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

13/08/2020

แจ้งนศ.ที่ลงแก้กิจกรรมให้มาติดต่อภายในวันที่13-14สิงหาคม เท่านั้นถ้าเลยกำหนด
จะไม่มอบหมายนะคะ
ลงชื่อ ที่อ.ไพริน เท่านั้น

งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
12/08/2020

งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
กรุณาอ่านและปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติหากถูกพ้นสภาพ ที่แนบมาพร้อมโพสนี้

1. รายชื่อผู้พ้นสภาพเนื่องจากขาดคุณสมบัติ (ขาดวุฒิการศึกษา)
1.1 ระดับ ปวช.
https://sites.google.com/site/regkpt/retry/rty-nocert-c-1-2563
1.2 ระดับ ปวส.
https://sites.google.com/site/regkpt/retry/rty-nocert-s-1-2563

2. ประกาศพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียนในเวลาที่กำหนด
2.1 ระดับ ปวช.
https://sites.google.com/site/regkpt/retry/rty-nreg-c-1-12563
2.2 ระดับ ปวส.
https://sites.google.com/site/regkpt/retry/rty-nreg-s-1-2563

30/07/2020
30/07/2020
30/07/2020

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้จัดโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการดำเนินงาน ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ...

แจ้งนักศึกษาสป.การเข้าแถวของนศ.ปี1 คือ สป.คู่**แจ้งนศ. ทุกคน มาเข้าแถวหน้าเสาธง เวลา. 07.00น. เริ่มตั้งแต่สป.ที่4 เป็นต้...
15/07/2020

แจ้งนักศึกษา
สป.การเข้าแถวของนศ.ปี1 คือ สป.คู่
**แจ้งนศ. ทุกคน มาเข้าแถวหน้าเสาธง เวลา. 07.00น. เริ่มตั้งแต่สป.ที่4 เป็นต้นไป

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
13/07/2020

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

^^กำหนดการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563^^

**ให้นักศึกษานำผลการเรียนในเทอมที่นักศึกษาประสงค์จะลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมมาให้เรียบร้อย โดยขอได้ที่งานทะเบียนหรืองานวัดผล**

งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
01/07/2020

งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
25/06/2020

งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

[กรุณาอ่านทุกบรรทัด ดูที่รูปให้ชัดเจน]
ประกาศให้มารับใบระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.1) และใบประกาศนีบัตร สำหรับผู้จบรอบ 2 และ ภาคฤดูร้อน
1. ขอให้มาในวันเวลาที่กำหนด
2. กรุณาดูระดับชั้น และแผนกวิชา โดยมาตามรอบให้ถูกต้อง
3. หากไม่สามารถมารับได้ตามกำหนด สามารถติดต่อรับได้ภายหลัง ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

กรณีมีความจะเป็นเร่งด่วนจริง ๆ สามารถมาขอรับได้ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563

แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

ไม่ให้บริการผู้แต่งกายไม่เรียบร้อย และไม่ให้เกียรติต่อสถานศึกษา

01/06/2020
งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาติดต่องานทะเบียนโดยด่วน ในวันและเวลาราชการ การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
(ไม่ใส่ขาสั้น รองเท้าแตะ)
นายธนพงษ์ ตั้งทิวาวาณิชย์
นายกฤษฏา จังอินทร์
นายธนายุ โมกสกุล
นายไตรภพ จันทรภูมิ
นายธนกฤต เอี่ยมสอาด
นางสาวนัฐทริกา ปลอดโปร่ง
นายกิตติพศ แก้วแดง
นายสหรัถ เอี่ยมนิล
นางสาวพัชรินทร์ ชุ่มงาม
นายวิรัตน์ โพธิวัตร
นายธรรพณวัฒน์ ศรีคล้อย
นายธานุวัฒน์ ยศบุญ
นายทัศน์พล พุ่มใย
นางสาวจันทัปปภา น้อยรุ่ง
นายปฏิพัทธ เคนคำ
นายกิตตินันท์ โมลาลาย
นายอรัญญะ เกิดสนอง
นายอนิรุตน์ เหลืองแดง
นายธวัชชัย ดวงสามี
นายนิพนธ์ จันทร์ฉาย
นายเกียรติศักดิ์ ปักธงชัย
นายพัฒนพงษ์ เป้าไธสง
นายเฉลิมพล เกิดพันธุ์
นายเพ็ญเพชร พึ่งรอด
นายธัญชนิต สืบสิงห์
นายสรวิชญ์ สร้อยมุข
นายธนกร กัลพฤกษ์
นายนิรวิทธ์ หอมรื่น

งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
30/05/2020

งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

วิธีการดาวน์โหลด ใบ รบ.1 สำหรับนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช.3 และ ปวส. 2 ที่สำเร็จการศึกษาปี 2562
1. เข้าเว็บ http://std2018.vec.go.th
2. เลือกบริการกลุ่มนักเรียนนักศึกษา
3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย รหัสประจำตัวนักศึกษา และเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และเลือกวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
4. เข้าเมนูบริกานนักเรียน online ทางด้านขวา
5. กดโหลดสำเนาใบ รบ.1

หากเข้าไปแล้วไม่มีเอกสารให้ดาวน์โหลด แสดงว่า
1. ใบ รบ.1 ไม่สมบูรณ์ ให้ติดต่องานทะเบียน
2. รายวิชายังไม่ครบตามโครงสร้าง
3. ยังไม่ผ่านตรวจสอบวุฒิ
4. ยังไม่ได้รับอนุมัติผลการเรียน
5. ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอจบ
***
ส่วนฉบับจริงเมื่อเปิดให้รับ จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายแล้ว
***

งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
23/05/2020

งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ให้นักเรียนนักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกคน ที่จบในปีการศึกษา 2562 ตรวจสอบข้อมูลว่าจบการศึกษาหรือยัง!!!
ตรวจสอบที่นี่ => https://std2018.vec.go.th
(วิธีการตามในรูป)

***ความหมายสถานะ***
"กำลังศึกษาอยู่" แสดงว่ายังไม่จบการศึกษา มีบางรายวิชาที่ตกหรือไม่ผ่าน แต่ไม่ได้ซ่อม

"สำเร็จการศึกษา" แสดงว่าจบการศึกษาแล้ว
- ถ้ามีปุ่มให้ดาวน์โหลดแสดงว่าเอกสารเรียบร้อย สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานแทนใบจริงได้
- ถ้าไม่มีปุ่มให้ดาวน์โหลด แสดงว่าจบช้า หรือ เพิ่งจบ ยังไม่ได้ทำใบ รบ. หรือ ไม่ได้ยื่นคำร้อง หรือ รูปมีปัญหา

หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อที่งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ในวันและเวลาราชการ

งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
20/05/2020

งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ขอให้นักเรียนนักศึกษาที่สั่งจองชุดนักเรียนอุปกรณ์การเรียน เครื่องมือช่างในรอบโควต้าและรอบปกติ(สั่งจองออนไลน์)ให้มารับชุดอุปกรณ์ตามวันเวลาดังกล่าว

งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
20/05/2020

งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่(รอบเพิ่มเติม)
ผู้สนใจสามารถสมัครที่วิทยาลัยตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
ด่วน!! รับจำนวนจำกัด ครบตามจำนวนที่ประกาศปิดรับสมัครทันที
#ดูให้ครบทุกรูป

งานการค้าฯขออนุญาตแจ้ง กำหนดการ การรับชุดเครื่องแบบอุปกรณ์เรียนฟรี และวัดตัวของการสั่งจองออนไลน์... บันทึกจะแจกให้แต่ละแ...
08/05/2020

งานการค้าฯขออนุญาตแจ้ง กำหนดการ การรับชุดเครื่องแบบอุปกรณ์เรียนฟรี และวัดตัวของการสั่งจองออนไลน์... บันทึกจะแจกให้แต่ละแผนกทราบ อีกครั้ง.... ขอบคุณค่ะ

งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
06/05/2020

งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

[ประกาศ 06/05/2563]
แจ้งผู้ที่สมัครเรียน "รอบเพิ่มเติม" ระหว่างวันที่ 20 กพ. - 5 พ.ค. 63 กับวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ หากมีความประสงค์เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สามารถชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนที่ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020137710412 ชื่อบัญชี "ลงทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร" และแจ้งการชำระเงินที่เว็บไซต์ https://regis.kpt.ac.th ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เมื่อถึงกำหนดและไม่มีการแจ้งหลักฐานการชะระเงิน งานทะเบียนจะดำเนินการยกเลิกบัญชีที่ไม่มีการแจ้งชำระเงินทั้งหมด จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบ
(ขั้นตอนตามรูปภาพ)
***หมายเหตุ***
ตั้งแต่วันที่ 11 พค. 63 จะรับเฉพาะสาขาวิชาที่ยังครบตามที่กำหนด ได้ที่งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

ระดับ ปวช.
20101631940 นายสุรเชษฐ์ บุญเจริญ
20101631945 นายณัฐกานต์ แก้วหินลาย
20101631946 นายบุณยวีร์ คงสุข
20101631978 นายศิริศักดิ์ ปิตุรงค์
20101631979 นายประจักษ์ ใจคำ
20101631988 นายสิทธิโชค ศรีโสภา
20101632004 นายเจตนิพัทธ์ อนุสนธิ์
20101632005 นายอนุชิต ฝางแดง
20101632010 นายนพพล ใจแสน
20101632019 นายอภิชาติ เลิกนอก
20101632026 นางสาวกนกวรรณ แสงแก้ว
20101632039 นายอภิชาติ จงจอหอ
20101632040 นายพิพัฒน์ จิราพงษ์
20101632077 นายธนวัฒน์ ดีวัน
20102631926 นายอลงกรณ์ โพธิ์พฤกษ์
20102632011 นายสาทิต จีนเอม
20102632064 นายนันทวัฒน์ คีรีวรรณ
20104632002 นายจักรพงษ์ บรรเทิงจิตร
20104632003 นางสาวกมลลักษณ์ มุกดา
20104632075 นายสุรวุฒิ พิลึก
20105631949 นางสาวศรัณย์พร ยาวยืน
20106632063 นายบูรศักดิ์ ทองดอนเปรียง
20106632070 นายธีรภัทร์ สอนเพ็ง
20108632027 นายจตุรพร เอี่ยมสงคราม
20108632048 นางสาวฤทัยรัตน์ เจริญสุข
20108632049 นางสาวแพรวพราว เกษสาคร
20202632016 นางสาวทิพยรัตน์ สุเชียง
20202632042 นางสาวณัฐชา วงษ์โสภณ
20204631977 นางสาวผกามาศ สินกำแพง
20204632041 นางสาวณภาพร หัตถบูลย์
20404631948 นางสาวนันธิดา สุรินทร์
20404632022 นางสาวพรรณวษา พนระพัด
20406632071 นางสาวพิชาพร ตั้งนิยม
20901631982 นางสาวพัชรินทร์ บัวบาน

ระดับ ปวส.
3101632058 นายธวัชชัย มีโพธิ์
3101632059 นายวสรรค์ มั่นเขตวิทย์
3101632082 นายบุญโชค เพ็งศิริ
3101632093 นายภูธเนศ หงษ์จีน
3102632055 นายพีระพงษ์ ปรีเปรม
3104631963 นายพัฒนพงษ์ สาใจ
3104632060 นางสาวครองขวัญ ศรีดา
3104632066 นางสาววชิราพร แก้วถิ่นดง
3104632086 นายนิรวิทธ์ หอมรื่น
3104632092 นายธนายุ โมกสกุล
3105632024 นางสาววรางคณา วารี
3105632090 นางสาวเกตุมณี ใจแสน
3106632023 นายธิชากร โท้นพราหม
3106632087 นายณัฐกรานต์ จุ้ยขาว
3111632030 นายวิศลย์ มีศรี
3111632068 นายรัตน์ชานนท์ บุญจำนงค์
3111632072 นายจักกริช โท้นพราหม
3201631972 นางสาวกิตติยา แสนมี
3201632083 นางสาวเพ็ญนภา นาครัตน์
3201632091 นางสาวนิตยา ค่อนดี
3202631964 นางสาวเรณู ศรีสว่าง
3202632054 นางสาวรัชนีกร กองเครือวัน
3202632088 นางสาวปิยธิดา คำไวย์
3202632089 นางสาวนันท์ภัส มณีศรีวงศ์
3203631951 นางสาวจิดาภา สุขแจ่มใส
3203631958 นางสาวพรพนา พะเนตรัมย์
3204631959 นางสาววิมลสิริ ทิพย์พิมพา
3404632047 นางสาวสโรชา สนิทมาก
3404632084 นางสาวอัจฉรา มิ่งใย

งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
04/05/2020

งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

[โพสต์นี้ยกเลิกแล้ว]
แจ้งผู้ที่สมัครเรียนกับวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ไปชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนที่ธนาคารออมสิน และแจ้งการชำระเงินที่เว็บไซต์ https://regis.kpt.ac.th ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เมื่อถึงกำหนดและไม่มีการแจ้งหลักฐานการชะระเงิน งานทะเบียนจะดำเนินการยกเลิกบัญชีที่ไม่มีการแจ้งชำระเงินทั้งหมด จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ลำดับ ชื่อ -สกุล เลขประจำตัว
1 นางสาวกนกวรรณ แสงแก้ว 20101632026
2 นางสาวกนกวัลย์ ขอนทอง 20204632001
3 นางสาวกมลลักษณ์ มุกดา 20104632003
4 นางสาวขวัญจิรา ใจนิ่ม 20202632038
5 นางสาวณภาพร หัตถบูลย์ 20204632041
6 นางสาวณัฐชา วงษ์โสภณ 20202632042
7 นางสาวทิพยรัตน์ สุเชียง 20202632016
8 นางสาวนันธิดา สุรินทร์ 20404631948
9 นางสาวผกามาศ สินกำแพง 20204631977
10 นางสาวพรนภา ทองเข้ม 20108631985
11 นางสาวพรรณวษา พนระพัด 20404632022
12 นางสาวพัชรินทร์ บัวบาน 20901631982
13 นางสาวแพรวพราว เกษสาคร 20108632049
14 นางสาวฤทัยรัตน์ เจริญสุข 20108632048
15 นางสาวศรัณย์พร ยาวยืน 20105631949
16 นางสาวศศิธร ธนูศร 20106631983
17 นางสาวสริตา โทเวียง 20202631989
18 นางสาวสาริศา คงขันทร์ 20105632006
19 นายกมลพชร อินเมฆ 20105632020
20 นายการัณยภาส แสงเมล์ 20104631987
21 นายจตุรพร เอี่ยมสงคราม 20108632027
22 นายจักรพงษ์ บรรเทิงจิตร 20104632002
23 นายจิรเมธ แก้วทองคำ 20106631947
24 นายจีรวัฒน์ พิมพ์สวรรค์ 20103631941
25 นายเจตนิพัทธ์ อนุสนธิ์ 20101632004
26 นายเจษฎา สุวรรณบาง 20103631995
27 นายชัยวัฒน์ คัฒจรรย์ 20406631934
28 นายณัฐกานต์ แก้วหินลาย 20101631945
29 นายธนวัฒน์ มีโต 20104631986
30 นายธีรภัทร์ นิ่มนวล 20101632021
31 นายธีรภาพ นิ่มนวล 20101631980
32 นายนพพล ใจแสน 20101632010
33 นายนันทโรจน์ สัตติยารักษ์ 20204631929
34 นายบุณยวีร์ คงสุข 20101631946
35 นายปฎิภาณ สุขตัว 20101631933
36 นายประจักษ์ ใจคำ 20101631979
37 นายประวิตร เรืองแจ่ม 20101631998
38 นายปริญญา หาญชาตะ 20106631937
39 นายพิพัฒน์ จิราพงษ์ 20101632040
40 นายไพศาล ปลื้มจิต 20101632018
41 นายภพตะวัน ชามัดสิมา 20104631996
42 นายรพี แสงทอง 20102631944
43 นายรัชพล อินวัง 20101631925
44 นายรัตนชัย อินทพงษ์ 20106632028
45 นายฤาฤทธิ์ สิงห์นวน 20101632000
46 นายวราเทพ คงจุ้ย 20105631981
47 นายศิริศักดิ์ ปิตุรงค์ 20101631978
48 นายสงกรานต์ นังคัล 20104632009
49 นายสหรัฐ ขอนทอง 20101632015
50 นายสาทิต จีนเอม 20102632011
51 นายสิทธิโชค ศรีโสภา 20101631988
52 นายสุรเชษฐ์ บุญเจริญ 20101631940
53 นายแสนธารี ฟั้นล้อม 20102631932
54 นายอธิวัฒน์ รักชาติ 20104631997
55 นายอนุชา วังหล้า 20102631935
56 นายอนุชิต ฝางแดง 20101632005
57 นายอภิชาติ จงจอหอ 20101632039
58 นายอภิชาติ เลิกนอก 20101632019
59 นายอภิรักษ์ เป็นสุข 20101631931
60 นายอลงกรณ์ โพธิ์พฤกษ์ 20102631926
61 นายอาทิตย์ แสงเงิน 20101631950
--------------------------------------------------------
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ลำดับ ชื่อ -สกุล เลขประจำตัว
1 นางสาวกันยารัตน์ หวังโสม 3406631974
2 นางสาวกิตติยา แสนมี 3201631972
3 นางสาวเกตุมณี ใจแสน 3105632051
4 นางสาวจิดาภา สุขแจ่มใส 3203631951
5 นางสาวเจนจิรา พันธุรัตน์ 3203631994
6 นางสาวนัทมน ท้วมอยู่ 3111632025
7 นางสาวนิสรา กาฮือ 3201632034
8 นางสาวเบญจมาศ พรหมเมศ 3201632007
9 นางสาวปิยวรรณ น้อยฉลาด 3201632037
10 นางสาวพรพนา พะเนตรัมย์ 3203631958
11 นางสาวแพรวณภา เกิดใจดี 3108632045
12 นางสาวเยาวเรศ พลับเกลี้ยง 3111632008
13 นางสาวเรณู ศรีสว่าง 3202631964
14 นางสาววชิราพร แก้วถิ่นดง 3104632043
15 นางสาววรางคณา วารี 3105632024
16 นางสาววิมลสิริ ทิพย์พิมพา 3204631959
17 นางสาวสโรชา สนิทมาก 3404632047
18 นางสาวสุธีรา พุดทยา 3108631954
19 นางสาวสุภาวิณี พงษ์แขก 3203631976
20 นางสาวสุวนันท์ ตุ้ยบาง 3203631957
21 นายกลูน เมฆเลื่อม 3102631960
22 นายกษิดิศ ลิ่มสกุล 3106632035
23 นายก้องกิดากร บุญสุด 3102631965
24 นายกิตติศักดิ์ มาเกิด 3105632050
25 นายเกรียงไกร แจ้งคำ 3111631991
26 นายเกษมศักดิ์ ฉิมแป้น 3102632031
27 นายเกียรติศักดิ์ เมืองงาม 3101632029
28 นายจตุพร กาสุนันท์ 3102632013
29 นายจตุพร กาสุนันท์ 3104632032
30 นายจิรวัฒน์ ไชยชมภู 3111631955
31 นายจีรวัฒน์ เรียงผา 3102631990
32 นายชนชน การะภักดี 3102631968
33 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิทธิ์ 3406631956
34 นายทวีศักดิ์ ไชยราช 3104632014
35 นายธนกร กองกาญจน์ 3102631961
36 นายธิชากร โท้นพราหม 3106632023
37 นายธีรพัฒน์ ทองแท่งใหญ่ 3104632044
38 นายนันฐวัฒน์ เรื่อศรีจันทร์ 3104631992
39 นายปารเมศ จันทะเสน 3102631953
40 นายพัฒนพงษ์ สาใจ 3104631963
41 นายพิพัฒน์พงษ์ จรูญชาติ 3101631962
42 นายวัชรากร มั่นกิจ 3104631993
43 นายวิศลย์ มีศรี 3111632030
44 นายศักดิ์สิทธิ์ สุพันธ์มาตย์ 3111632017
45 นายสันติภพ สังคง 3103631967
46 นายสุรวิชญ์ ขัดแป้น 3105632046
47 นายสุวรรณ ชูเนตร 3104632036
48 นายโสภณวิชญ์ บุญเฟรือง 3111631969
49 นายอานันท์ กันทะบุตร 3111631971
--------------------------------------------------------

งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
02/05/2020

งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

[โพสต์นี้ยกเลิกแล้ว]
แจ้งผู้ที่สมัครเรียนกับวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ไปชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนที่ธนาคารออมสิน และแจ้งการชำระเงินที่เว็บไซต์ https://regis.kpt.ac.th ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เมื่อถึงกำหนดและไม่มีการแจ้งหลักฐานการชะระเงิน งานทะเบียนจะดำเนินการยกเลิกบัญชีที่ไม่มีการแจ้งชำระเงินทั้งหมด จึงประกาศมาเพื่อโปรดทราบ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ลำดับ ชื่อ -สกุล เลขประจำตัว
1 นางสาวกนกวรรณ แสงแก้ว 20101632026
2 นางสาวกนกวัลย์ ขอนทอง 20204632001
3 นางสาวกมลลักษณ์ มุกดา 20104632003
4 นางสาวขวัญจิรา ใจนิ่ม 20202632038
5 นางสาวณภาพร หัตถบูลย์ 20204632041
6 นางสาวณัฐชา วงษ์โสภณ 20202632042
7 นางสาวทิพยรัตน์ สุเชียง 20202632016
8 นางสาวนันธิดา สุรินทร์ 20404631948
9 นางสาวผกามาศ สินกำแพง 20204631977
10 นางสาวพรนภา ทองเข้ม 20108631985
11 นางสาวพรรณวษา พนระพัด 20404632022
12 นางสาวพัชรินทร์ บัวบาน 20901631982
13 นางสาวแพรวพราว เกษสาคร 20108632049
14 นางสาวฤทัยรัตน์ เจริญสุข 20108632048
15 นางสาวศรัณย์พร ยาวยืน 20105631949
16 นางสาวศศิธร ธนูศร 20106631983
17 นางสาวสริตา โทเวียง 20202631989
18 นางสาวสาริศา คงขันทร์ 20105632006
19 นายกมลพชร อินเมฆ 20105632020
20 นายการัณยภาส แสงเมล์ 20104631987
21 นายจตุรพร เอี่ยมสงคราม 20108632027
22 นายจักรพงษ์ บรรเทิงจิตร 20104632002
23 นายจิรเมธ แก้วทองคำ 20106631947
24 นายจีรวัฒน์ พิมพ์สวรรค์ 20103631941
25 นายเจตนิพัทธ์ อนุสนธิ์ 20101632004
26 นายเจษฎา สุวรรณบาง 20103631995
27 นายชัยวัฒน์ คัฒจรรย์ 20406631934
28 นายณัฐกานต์ แก้วหินลาย 20101631945
29 นายธนวัฒน์ มีโต 20104631986
30 นายธีรภัทร์ นิ่มนวล 20101632021
31 นายธีรภาพ นิ่มนวล 20101631980
32 นายนพพล ใจแสน 20101632010
33 นายนันทโรจน์ สัตติยารักษ์ 20204631929
34 นายบุณยวีร์ คงสุข 20101631946
35 นายปฎิภาณ สุขตัว 20101631933
36 นายประจักษ์ ใจคำ 20101631979
37 นายประวิตร เรืองแจ่ม 20101631998
38 นายปริญญา หาญชาตะ 20106631937
39 นายพิพัฒน์ จิราพงษ์ 20101632040
40 นายไพศาล ปลื้มจิต 20101632018
41 นายภพตะวัน ชามัดสิมา 20104631996
42 นายรพี แสงทอง 20102631944
43 นายรัชพล อินวัง 20101631925
44 นายรัตนชัย อินทพงษ์ 20106632028
45 นายฤาฤทธิ์ สิงห์นวน 20101632000
46 นายวราเทพ คงจุ้ย 20105631981
47 นายศิริศักดิ์ ปิตุรงค์ 20101631978
48 นายสงกรานต์ นังคัล 20104632009
49 นายสหรัฐ ขอนทอง 20101632015
50 นายสาทิต จีนเอม 20102632011
51 นายสิทธิโชค ศรีโสภา 20101631988
52 นายสุรเชษฐ์ บุญเจริญ 20101631940
53 นายแสนธารี ฟั้นล้อม 20102631932
54 นายอธิวัฒน์ รักชาติ 20104631997
55 นายอนุชา วังหล้า 20102631935
56 นายอนุชิต ฝางแดง 20101632005
57 นายอภิชาติ จงจอหอ 20101632039
58 นายอภิชาติ เลิกนอก 20101632019
59 นายอภิรักษ์ เป็นสุข 20101631931
60 นายอลงกรณ์ โพธิ์พฤกษ์ 20102631926
61 นายอาทิตย์ แสงเงิน 20101631950
--------------------------------------------------------
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ลำดับ ชื่อ -สกุล เลขประจำตัว
1 นางสาวกันยารัตน์ หวังโสม 3406631974
2 นางสาวกิตติยา แสนมี 3201631972
3 นางสาวเกตุมณี ใจแสน 3105632051
4 นางสาวจิดาภา สุขแจ่มใส 3203631951
5 นางสาวเจนจิรา พันธุรัตน์ 3203631994
6 นางสาวนัทมน ท้วมอยู่ 3111632025
7 นางสาวนิสรา กาฮือ 3201632034
8 นางสาวเบญจมาศ พรหมเมศ 3201632007
9 นางสาวปิยวรรณ น้อยฉลาด 3201632037
10 นางสาวพรพนา พะเนตรัมย์ 3203631958
11 นางสาวแพรวณภา เกิดใจดี 3108632045
12 นางสาวเยาวเรศ พลับเกลี้ยง 3111632008
13 นางสาวเรณู ศรีสว่าง 3202631964
14 นางสาววชิราพร แก้วถิ่นดง 3104632043
15 นางสาววรางคณา วารี 3105632024
16 นางสาววิมลสิริ ทิพย์พิมพา 3204631959
17 นางสาวสโรชา สนิทมาก 3404632047
18 นางสาวสุธีรา พุดทยา 3108631954
19 นางสาวสุภาวิณี พงษ์แขก 3203631976
20 นางสาวสุวนันท์ ตุ้ยบาง 3203631957
21 นายกลูน เมฆเลื่อม 3102631960
22 นายกษิดิศ ลิ่มสกุล 3106632035
23 นายก้องกิดากร บุญสุด 3102631965
24 นายกิตติศักดิ์ มาเกิด 3105632050
25 นายเกรียงไกร แจ้งคำ 3111631991
26 นายเกษมศักดิ์ ฉิมแป้น 3102632031
27 นายเกียรติศักดิ์ เมืองงาม 3101632029
28 นายจตุพร กาสุนันท์ 3102632013
29 นายจตุพร กาสุนันท์ 3104632032
30 นายจิรวัฒน์ ไชยชมภู 3111631955
31 นายจีรวัฒน์ เรียงผา 3102631990
32 นายชนชน การะภักดี 3102631968
33 นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสิทธิ์ 3406631956
34 นายทวีศักดิ์ ไชยราช 3104632014
35 นายธนกร กองกาญจน์ 3102631961
36 นายธิชากร โท้นพราหม 3106632023
37 นายธีรพัฒน์ ทองแท่งใหญ่ 3104632044
38 นายนันฐวัฒน์ เรื่อศรีจันทร์ 3104631992
39 นายปารเมศ จันทะเสน 3102631953
40 นายพัฒนพงษ์ สาใจ 3104631963
41 นายพิพัฒน์พงษ์ จรูญชาติ 3101631962
42 นายวัชรากร มั่นกิจ 3104631993
43 นายวิศลย์ มีศรี 3111632030
44 นายศักดิ์สิทธิ์ สุพันธ์มาตย์ 3111632017
45 นายสันติภพ สังคง 3103631967
46 นายสุรวิชญ์ ขัดแป้น 3105632046
47 นายสุวรรณ ชูเนตร 3104632036
48 นายโสภณวิชญ์ บุญเฟรือง 3111631969
49 นายอานันท์ กันทะบุตร 3111631971
--------------------------------------------------------

ที่อยู่


เบอร์โทรศัพท์

055-711090

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วท.กำแพงเพชรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ให้ น.ศ. ปวส. ชั้นปีที่ 2 เข้ากิจกรรมการแนะแนว ณ ห้อง 817 ในเวลา 13.30 พร้อม เช็คชื่อ
ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ให้นักศึกษาระดับ ปวส ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกิรรม การศึกษาต่อ ณ ห้อง 817 พร้อมเช็คชื่อ การเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
เรียน Photoshop ฟรีแบบเน้น ๆ บทความ Update ทุกสัปดาห์