ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการ แนะนำการใช้งาน ฐานข้อมูล?

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม ...
16/08/2023

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ปิดให้บริการระหว่างวันที่ 17-20 สิงหาคม 2566 เนื่องจากสำนักฯ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับศักยภาพการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม จังหวัดระยอง ผู้รับบริการสามารถฝากคำถามไว้ได้ที่ Line ID : #กลับมาตอบและให้บริการอีกครั้งในวันที่21สิงหาคม2566 #ขออภัยในความไม่สะดวก

 #ภาพบรรยากาศ การอบรมออนไลน์ผ่าน MS Team หัวข้อ การสร้างรูปแบบบรรณานุกรมใน Microsoft Word ด้วยโปรแกรม EndNote 20 ภายใต้โ...
16/08/2023

#ภาพบรรยากาศ การอบรมออนไลน์ผ่าน MS Team หัวข้อ การสร้างรูปแบบบรรณานุกรมใน Microsoft Word ด้วยโปรแกรม EndNote 20 ภายใต้โครงการการอบรมการใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 11 วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00-11.00 น. บรรยายโดย นางสาววิริยา สมบูรณ์ผล บรรณารักษ์ชำนาญการ ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
--------------------------------------------------------
ติดตามข่าวสาร กิจกรรม คอร์สอบรมของห้องสมุด มทร.ธัญบุรี ได้ที่
⭐ RMUTT Library : www.library.rmutt.ac.th
💭 LINE add friend : หรือ https://lin.ee/h0kFePK
🗯 โทร. 0-2549-3658 (จ.-ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.)

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรเข้าอบรมออนไลน์”การสืบค้นสารสนเทศในฐานข้อมูลข่าว [e-Newspaper]”  ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เว...
07/08/2023

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรเข้าอบรมออนไลน์”การสืบค้นสารสนเทศในฐานข้อมูลข่าว [e-Newspaper]” ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 - 11.00 น. ผ่าน MS Team
🖱อ่านรายละเอียดและสมัครได้ที่
https://www.library.rmutt.ac.th/2023/08/online-training12/
--------------------------------------------------------
ติดตามข่าวสาร กิจกรรม คอร์สอบรม ได้ที่
⭐ RMUTT Library : www.library.rmutt.ac.th
💭 LINE : หรือ https://lin.ee/h0kFePK
🗯 โทร. 0-2549-3658 (จ.-ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.)

วันเข้าพรรษา เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ เรียกว่า ครบไตรมาส คือ ๓ เดือนนี่เป็นการเข้า "พ...
02/08/2023

วันเข้าพรรษา เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘ จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๑ เรียกว่า ครบไตรมาส คือ ๓ เดือนนี่เป็นการเข้า "พรรษาต้น"ส่วนการเข้า"พรรษาหลัง"เริ่มตั้งแต่วันแรมค่ำ ๑ เดือน ๙ จนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒
หลักธรรมที่ควรปฏิบัติ
ระหว่างเทศกาลเข้าพรรษานั้น พุทธศาสนิกชนนิยมไปวัด ถวาย ทาน รักษาศีล ฟังธรรมและเจริญจิตภาวนา ซึ่งเป็นการเว้นจากการกระทำความชั่วบำเพ็ญความดีและชำระจิตให้สะอาดแจ่มใสเคร่งครัดยิ่งขึ้น หลักธรรมสำคัญที่สนับสนุน คุณความดีดังกล่าวก็คือ "วิรัติ"คำว่า "วิรัติ" หมายถึงการงดเว้นจากบาป และความชั่วต่าง ๆ จัดเป็นมงคลธรรมข้อหนึ่ง เป็นเหตุนำบุคคลผู้ปฏิบัติตามไปสู่ความสงบสุขปลอดภัยและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปวิรัติ การงดเว้นจากบาปนั้น จำแนกออกได้เป็น ๓ ประการ คือ

๑. สัมปัตตวิรัติ ได้แก่การงดเว้นจากบาป ความชั่วและอบายมุขต่าง ๆ ด้วยเกิดความรู้สึกละอาย (หิริ) และเกิดความรู้สึกเกรงกลัวบาป(โอตตัปปะ) ขึ้นมาเอง เช่น บุคคลที่ได้สมาทานศีลไว้ เมื่อถูกเพื่อนคะยั้นคะยอให้ดื่มสุรา ก็ไม่ย่อมดื่มเพราะละอาย และเกรงกลัวต่อบาปว่าไม่ควรที่ชาวพุทธจะกระทำเช่นนั้นในระหว่างพรรษา

๒. สมาทานวิรัติ ได้แก่การงดเว้นจากบาป ความชั่วและอบายมุขต่าง ๆ ด้วยการสมาทานศีล ๕ หรือศีล ๘ จากพระสงฆ์โดยเพียรระมัดระวังไม่ทำให้ศีลขาดหรือด่างพร้อย แม้มีสิ่งยั่วยวนภายนอกมาเร้าก็ไม่หวั่นไหวหรือเอนเอียง

๓. สมุจเฉทวิรัติ ได้แก่การงดเว้นจากบาป ความชั่วและอบายมุขต่าง ๆ ได้อย่างเด็ดขาดโดยตรงเป็นคุณธรรมของพระอริยเจ้า ถึงกระนั้นสมุจเฉทวิรัติ อาจนำมาประยุกต์ใช้กับบุคคลผู้งดเว้นบาปความชั่วและอบายมุขต่าง ๆ ในระหว่างพรรษากาลแล้ว แม้ออกพรรษาแล้วก็มิกลับไปกระทำหรือข้องแวะอีก เช่นกรณีผู้งดเว้นจากการดื่มสุราและสิ่งเสพติดระหว่างพรรษากาล แล้วก็งดเว้นได้ตลอดไป เป็นต้น
ที่มา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ [National Office of Buddhism]
----------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line :
#วันเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับ วันเพ็ญ เดือน ๘ ก่อนปุริมพรรษา (ปุริมพรรษาเริ่ม ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ในปีที่ไม่มีอธิกมาสเป็น...
01/08/2023

วันอาสาฬหบูชา ตรงกับ วันเพ็ญ เดือน ๘ ก่อนปุริมพรรษา (ปุริมพรรษาเริ่ม ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ในปีที่ไม่มีอธิกมาสเป็นต้นไป ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑) ๑ วัน เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ เทศน์กัณฑ์แรก ชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมือง พาราณสี ในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้เป็นเหตุให้ท่าน พระโกณฑัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้ธรรมจักษุ (โสดาปัตติมรรค หรือ โสดาปัตติมรรคญาณ คือญาณที่ทำให้สำเร็จเป็นโสดาบัน) ดวงตาเห็นธรรม คือ ปัญญา รู้เห็นความจริงว่า สิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไป เป็นธรรมดา แล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์ เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของ พระพุทธศาสนา และทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
🙏ที่่มา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
----------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line :
#วันอาสาฬหบูชา

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ ขอแจ้งปิดบริการระหว่างวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม ถึงวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 ผู้รับบริการสาม...
27/07/2023

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ ขอแจ้งปิดบริการระหว่างวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม ถึงวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 ผู้รับบริการสามารถแจ้งปัญหาหรือฝากคำถามไว้ได้ที่ Line ID :
#กลับมาตอบและให้บริการอีกครั้งในวันที่3สิงหาคม2566นะคะ
#ขออภัยในความไม่สะดวก

ภาพบรรยากาศ >> การแนะนำการลงรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ที่บอกรับเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OPAC) โดย ฝ่ายพัฒ...
26/07/2023

ภาพบรรยากาศ >> การแนะนำการลงรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ที่บอกรับเข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OPAC) โดย ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ พร้อมทีมงานหัองสมุด เกี่ยวกับวิธีการลงรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การระบุค่าเขตข้อมูลรายการ การใส่ภาพหน้าปกหนังสือ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลของรายการหนังสือได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. - 11.00 น.

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรเข้าอบรมออนไลน์”การสร้างรูปแบบบรรณานุกรม ใน Microsoft Word ด้วยโปรแกรม EndNote20″ ในวันพุธที่ 1...
26/07/2023

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรเข้าอบรมออนไลน์”การสร้างรูปแบบบรรณานุกรม ใน Microsoft Word ด้วยโปรแกรม EndNote20″ ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 - 11.00 น. ผ่าน MS Team ของมหาวิทยาลัยฯ สมัครได้ที่ https://www.library.rmutt.ac.th/2023/07/online-training11/
--------------------------------------------------------
ติดตามข่าวสาร กิจกรรม คอร์สอบรม ได้ที่
⭐ RMUTT Library : www.library.rmutt.ac.th
💭 LINE : หรือ https://lin.ee/h0kFePK
🗯 โทร. 0-2549-3658 (จ.-ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.)

🔥🔥ด่วนๆๆๆๆๆๆๆ  #รับเพิ่ม30คน เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมอบรม หัวข้อ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม SPEEXX วันอังคารที่ 25 ก...
22/07/2023

🔥🔥ด่วนๆๆๆๆๆๆๆ #รับเพิ่ม30คน เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมอบรม หัวข้อ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม SPEEXX วันอังคารที่ 25 ก.ค. 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. #ชั่วโมงกิจกรรมหมวดวิชาการ3ชั่วโมง
สมัครได้ที่ https://www.library.rmutt.ac.th/2023/06/onsite-training-july2023/
--------------------------------------------------------
ติดตามข่าวสาร กิจกรรม คอร์สอบรมของห้องสมุด มทร.ธัญบุรี ได้ที่
⭐ RMUTT Library : www.library.rmutt.ac.th
💭 LINE add friend : หรือ https://lin.ee/h0kFePK
🗯 โทร. 0-2549-3658 (จ.-ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.)

 #ภาพบรรยากาศ การอบรมออนไลน์ผ่าน MS Team หัวข้อ 5 แหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าข้อมูล ภายใต้โครงการอบรมการใช้สารสนเทศเพื่...
19/07/2023

#ภาพบรรยากาศ การอบรมออนไลน์ผ่าน MS Team หัวข้อ 5 แหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าข้อมูล ภายใต้โครงการอบรมการใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. บรรยายโดย คุณธัญลักษณ์ แซ่โง้ว บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
--------------------------------------------------------
ติดตามข่าวสาร กิจกรรม คอร์สอบรมของห้องสมุด มทร.ธัญบุรี ได้ที่
⭐ RMUTT Library : www.library.rmutt.ac.th
💭 LINE add friend : หรือ https://lin.ee/h0kFePK
🗯 โทร. 0-2549-3658 (จ.-ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.)

19/07/2023

5 แหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าข้อมูล เข้า Ms Team
Meeting ID: 417 201 495 829
Passcode: V78jV8

 #กิจกรรมห้องสมุด  #ชั่วโมงกิจกรรมหมวดวิชาการ
15/07/2023

#กิจกรรมห้องสมุด #ชั่วโมงกิจกรรมหมวดวิชาการ

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 กรกฏาคม 2566 นะคะ เป็นประโยชน์มากๆ สำหรับใครที่ต้องการค้นคว้าหาข้อมูล จากฐานข้อม...
10/07/2023

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 กรกฏาคม 2566 นะคะ เป็นประโยชน์มากๆ สำหรับใครที่ต้องการค้นคว้าหาข้อมูล จากฐานข้อมูลต่างประเทศ ได้แก่ 1. SpringerLink 2. IEL 3.American Chemical Society Journal (ACS) 4. ACM Digital Library ซึ่งในการอบรมจะได้ทราบถึงเทคนิคและวิธีการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่าน zoom ซึ่งในกลุ่มของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะอบรมในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.15 น. โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://shorturl.at/aorX5
-----------------------------------------------------------
Digital Library

ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (ออนไลน์) โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดูรายละเอียดโครงการได้ที่ >> https://www.rmutt.ac.th/2023/07/10/20230707-pr-acm-digital-library-thailis/
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ >> https://shorturl.at/aorX5
ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.15 น.
รูปแบบการอบรม ออนไลน์ผ่านระบบ Meeting Zoom
โดย บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซฮร์วิส จำกัด เป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูลจำนวน 4 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย
1) Springerlink - Journal
2) IEEE Electronic Library (IEL)
3) American Chemical Society Journal (ACS)
4) ACM Digital Library เพื่อให้บริการแก่สถาบันอุดมศึกษา
------------------------------------
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (สบทศ.)
โทรศัพท์ 02 769 3888 ต่อ 3361
E-mail : [email protected]
------------------------------------
ประชาสัมพันธ์โดย 🌐 ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ โทร. 02 549 3083 https://www.arit.rmutt.ac.th/website-development-design/
งานพัสดุ โทร. 02 549 3078
-----------------------------------
#อบรม #โปรแกรมจำลองการทำงาน #อบรมหลักสูตร #วิศวกรรมศาสตร์ #โปรแกรมจำลองการทำงานของหุ่นยนต์อุตสาหกรรม #หุ่นยนต์อุตสาหกรรม #หุ่นยนต์ #อุตสาหกรรม #โปรแกรมจำลอง #จำลองการทำงานของหุ่นยนต์ #โปรแกรมจำลองการทำงาน #ศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรม #พัฒนาบุคลากร #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #มทรธัญบุรี

 #ภาพบรรยากาศ การอบรมออนไลน์ผ่าน MS Team หัวข้อ การใช้งานฐานข้อมูล CU e-Library ภายใต้โครงการอบรมการใช้สารสนเทศเพื่อสนับ...
08/07/2023

#ภาพบรรยากาศ การอบรมออนไลน์ผ่าน MS Team หัวข้อ การใช้งานฐานข้อมูล CU e-Library ภายใต้โครงการอบรมการใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. บรรยายโดย คุณชรินทิพย์ อิศรางกูล ณ อยุธยา บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
--------------------------------------------------------
ติดตามข่าวสาร กิจกรรม คอร์สอบรมของห้องสมุด มทร.ธัญบุรี ได้ที่
⭐ RMUTT Library : www.library.rmutt.ac.th
💭 LINE add friend : หรือ https://lin.ee/h0kFePK
🗯 โทร. 0-2549-3658 (จ.-ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.)

ได้รับชั่วโมงกิจกรรมหมวดวิชาการกันแล้วใช่มั้ยเด็กๆ 😃ภาพบรรยากาศการอบรม เรื่อง การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote 20 ...
07/07/2023

ได้รับชั่วโมงกิจกรรมหมวดวิชาการกันแล้วใช่มั้ยเด็กๆ 😃ภาพบรรยากาศการอบรม เรื่อง การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote 20 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2566

🖊"เบื้องหลังถ้ำหลวง" ได้รวบรวมองค์ความรู้ เหตุการณ์ ทฤษฎี เทคนิคในการบริหาร การตัดสินใจที่ท่านผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ โอสถธนาก...
04/07/2023

🖊"เบื้องหลังถ้ำหลวง" ได้รวบรวมองค์ความรู้ เหตุการณ์ ทฤษฎี เทคนิคในการบริหาร การตัดสินใจที่ท่านผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ได้นำมาปรับใช้ในเหตุการณครั้งนั้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่าน สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการเผชิญเหตุเมื่อเกิด "วิกฤติ" หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในรูปแบบ e-book เข้าดูที่
http://www.elib.rmutt.ac.th/book-detail/7177
---------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line :

รู้ยัง! ฐานข้อมูล Turnitin สามารถตรวจสอบเนื้อหาการเขียนด้วย AI ได้แล้วนะ วันนี้แอดมินจึงนำข้อมูลมาบอกต่อให้ผู้ใช้งานทุกค...
26/06/2023

รู้ยัง! ฐานข้อมูล Turnitin สามารถตรวจสอบเนื้อหาการเขียนด้วย AI ได้แล้วนะ วันนี้แอดมินจึงนำข้อมูลมาบอกต่อให้ผู้ใช้งานทุกคนได้ทราบกัน

>> ฐานข้อมูล Turnitin ได้เปิดตัวบริการโซลูชันตรวจจับการเขียนผลงานด้วย AI เพื่อช่วยปกป้องความถูกต้องทางวิชาการที่นักศึกษา นักวิจัย นักการศึกษา ได้ใช้เครื่องมือช่วยเขียนจาก AI ภายในผลงานของตนเอง เช่น ChatGPT, Google Bard และเครื่องมือการเขียน AI อื่น ๆ เป็นต้น

>> เทคโนโลยีการตรวจจับการเขียนด้วย AI ขั้นสูงของฐานข้อมูล Turnitin มีความน่าเชื่อถือและมีความสามารถในการแยกความแตกต่างระหว่างข้อความที่เขียนด้วย AI และข้อความที่เขียนโดยมนุษย์ได้

#คลิกที่ลิงก์เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฐานข้อมูล Turnitin เป็นฐาน […]

[PR] มาจ้ามา  #อบรมออนไลน์ เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม SPEEXX แบบติดตั้งกับ PC และ Notebook นักศึกษารับชั่วโมงกิจกรรมหมวดวิ...
21/06/2023

[PR] มาจ้ามา #อบรมออนไลน์ เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม SPEEXX แบบติดตั้งกับ PC และ Notebook นักศึกษารับชั่วโมงกิจกรรมหมวดวิชาการ 1 ชั่วโมง

ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี บริการห้องสมุด สื่อ ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สำหรับใครที่พลาด‼️การบรรยายเรื่อง “ Solutions to Plastic Pollution” ที่สำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) จัดขึ้...
16/06/2023

สำหรับใครที่พลาด‼️การบรรยายเรื่อง “ Solutions to Plastic Pollution” ที่สำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) จัดขึ้น เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.66 ที่ผ่านมา ท่านสามารถรับฟังการบรรยายย้อนหลังได้ที่ลิงค์ 🔈🔈
https://public.3.basecamp.com/p/BCu5oXfsVoxY75G4YXcxEYXj

Subscribe กันยัง! ทาง e-Library มีช่อง YouTube ด้วยนะ สามารถเข้าไปรับชมและติดตามเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้งานฐ...
16/06/2023

Subscribe กันยัง! ทาง e-Library มีช่อง YouTube ด้วยนะ สามารถเข้าไปรับชมและติดตามเนื้อหาสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้งานฐานข้อมูล และบริการต่าง ๆ เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาการเรียนรู้ และบริการ อย่าลืมเข้าไปสับตะไคร์ อุ้ย! ซับสไครบ์ กันนะคะ

YouTube Channel : www.youtube.com/

===================
ติดตามข่าวสารได้ที่
Website : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์

น้องๆ นักศึกษารีบสมัครให้ไว!! ตารางการอบรมแบบแน่นๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 สำหรับนักศึกษาเท่านั้น สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป...
08/06/2023

น้องๆ นักศึกษารีบสมัครให้ไว!! ตารางการอบรมแบบแน่นๆ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 สำหรับนักศึกษาเท่านั้น สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป++
✅ ทุกหลักสูตรเป็นการบรรยาย Onsite
💥 รับชั่วโมงกิจกรรม หมวดวิชาการ รุ่นละ 3 ชั่วโมง ใบประกาศนียบัตร / RMUTT Privilege 30 คะแนน / ของว่างและน้ำดื่ม
---------
🌈 เดือนกรกฎาคม 2566 สำหรับนักศึกษาเท่านั้น
🌻 รุ่นที่ 3 วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 9.00-12.00 น.
การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote
🌻 รุ่นที่ 4 วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 9.00-12.00 น. .
การใช้งานฐานข้อมูล e-Book เพื่อสนับสนุนการเรียน
🌻 รุ่นที่ 5 วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 9.00-12.00 น.
การตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin
🌻 ❌เต็มแล้วค่ะ❌รุ่นที่ 6 วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 9.00-12.00 น.
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม SPEEXX
======
⭐ ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
💭 LINE add friend : หรือ https://lin.ee/h0kFePK
🗯 โทร. 0-2549-3658 (จ.-ศ. เวลา 08.30 - 16.30 น.)

📣ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าอบรมการใช้ฐานข้อมูล IEEE Xplore ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้อ...
07/06/2023

📣ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าอบรมการใช้ฐานข้อมูล IEEE Xplore ในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 2 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
🖱ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 16.30 น.
---------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line :
#วิศวกรรมศาสตร์

ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี บริการห้องสมุด สื่อ ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หนังสือที่อยากให้ลองอ่าน! หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณรู้ทัน "คน" ในทุกสถานการณ์ ด้วยการวิเคราะห์ภาษากาย การฟัง และการสังเ...
06/06/2023

หนังสือที่อยากให้ลองอ่าน! หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณรู้ทัน "คน" ในทุกสถานการณ์ ด้วยการวิเคราะห์ภาษากาย การฟัง และการสังเกต ในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สามารถบอกถึงตัวตนที่ซ่อนอยู่ เพื่อจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อและเครื่องมือให้ใครหลอกใช้

หนังสือ: ฉลาดทันคนในทุกสถานการณ์
เขียนโดย: ปรีดา อริยะมิตร

เนื้อหาภายในหลังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ในส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการ "รู้เขา" ทะลุให้ถึงใจเขา และส่วนที่ 3 จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการ "รู้เรา" เพื่อซ้อมรับมือกับเขา

ดูรายละเอียดหนังสือ: https://opac.rmutt.ac.th/catalog/BibItem.aspx?BibID=b00181531
#ถ้าเรารู้ชนะกี่ครั้งก็ชนะ #ฉลาดทันคน #การพัฒนาตนเอง

----------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line :

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คื...
03/06/2023

วันวิสาขบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ) เดือนหก หรือเดือนเวสาขะ พระจันทร์เสวยวิสาขฤกษ์ เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อกว่าสองพันห้าร้อยปีมาแล้ว ในห้วงระยะเวลาที่ต่างกันคือ
🙏ครั้งแรก เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ โอรสพระเจ้าสุทโธธนะ และ พระนาง สิริมหามายาแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ โดยประสูติที่ป่าลุมพินีวัน ณ เขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ของฝ่ายพระราชบิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดา
🙏ครั้งที่สอง เกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ ออกทรงผนวชได้ ๖ ปี พระชนมายุ ๓๕ พรรษา ได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นอรหันตพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ริ่มฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
ประเทศมคธปัจจุบันคือที่ตั้งพุทธคยา
🙏ครั้งที่สาม เกิดเมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธ ปรินิพพาน เมื่อพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ณ เมืองกุสินารา
ที่มา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
----------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line :
#วันวิสาขบูชา

 #ภาพกิจกรรม อบรมออนไลน์ผ่าน MS Team หัวข้อ การใช้งานฐานข้อมูล e-lib/ CU-eLibraryภายใต้โครงการอบรมการใช้สารสนเทศเพื่อสนั...
02/06/2023

#ภาพกิจกรรม อบรมออนไลน์ผ่าน MS Team หัวข้อ การใช้งานฐานข้อมูล e-lib/ CU-eLibraryภายใต้โครงการอบรมการใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 11.00 น. วิทยากรโดย คุณชรินทิพย์ อิศรางกูล ณ อยุธยา
----------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line :
-Lib

 #ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ห...
31/05/2023

#ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้องอบรม 2 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม EndNote https://www.library.rmutt.ac.th/endnote/
----------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line :

 #ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00...
30/05/2023

#ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องอบรม 2 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม Turnitin https://www.library.rmutt.ac.th/turnitin/
----------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line :

30/05/2023

เพิ่มช่องทางสำหรับท่านที่ลงทะเบียนไม่ทัน
โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96192088179?pwd=S2RoYWsrRGN0SWpqU3pCayt0cnhpZz09

Meeting ID: 961 9208 8179
Passcode: 300566

Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original software-based conference room solution used around the world in board, confer...

📣ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจ ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ จากสำนักพิมพ์ American Chemical...
24/05/2023

📣ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจ ลงทะเบียนฟังบรรยายออนไลน์ จากสำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) โดยจะจัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจในเรื่อง “ Solutions to Plastic Pollution”
โดยจัดบรรยาย วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00 น. -12.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
📍รายละเอียดและหัวข้อการบรรยาย ดังนี้
Agenda (GMT +7)
09.00 - 09.10 : Opening Remarks by Dr. Yuli Setyo Indartono
09.10 - 09.40 : Individualized Community Refuse Audits for Plastic Waste Reduction and Management by Associate Professor Dr Jane Gew Lai Ti
09.40 - 10.10 : Developing and Conducting Marine Plastic Debris Monitoring in Indonesia by Emenda Sembiring, Ph.D.
10.10 - 10.30 : Q&A Panelist Discussion by Dr. Anindrya Nastiti, S.T, M.T. as Moderator
10.30 - 10.40 : ITB Student Chapter Sharing by President of ITB Student Chapter
10.40 - 10.50 : Infographic poster competition by ITB Student Chapter & UM Student Chapter
10.50 - 12.00: Closing Remarks by Mr. Helwis Tjhai
📥สนใจคลิ๊กลงทะเบียน: Registration page: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOhKRFw07_UQWUv5SauOYouTt0JTfbljEuNNTFzxIuCddn1A/viewform

  ยังว่าง อีก 3 ที่ 🖱สมัครได้ถึง 24 พ.ค. 2566 เวลา 16.30 น.
23/05/2023

ยังว่าง อีก 3 ที่
🖱สมัครได้ถึง 24 พ.ค. 2566 เวลา 16.30 น.

✅โครงการอบรมการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote
🕘วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรม 2 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกาารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมได้ที่ https://www.library.rmutt.ac.th/2023/04/24/endnote-training-staff2566/

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็ทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เ...
15/05/2023

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็ทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ เข้าอบรมออนไลน์ผ่าน MS Team หัวข้อ การใช้งานฐานข้อมูล e-lib ภายใต้โครงการอบรมการใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 7 ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 11.00 น.
🖱ผู้สนใจลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น. >> https://www.library.rmutt.ac.th/2023/05/12/online-training-07/
----------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line : หรือ https://lin.ee/h0kFePK

ห้องสมุดสำนักวิทยบริการฯ มีบริการทางเลือกในการเข้าถึงตัวเล่มหนังสือรูปแบบออนไลน์มาแนะนำค่ะ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส...
08/05/2023

ห้องสมุดสำนักวิทยบริการฯ มีบริการทางเลือกในการเข้าถึงตัวเล่มหนังสือรูปแบบออนไลน์มาแนะนำค่ะ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย (e-Books) ที่มีให้บริการ จำนวน 3 ฐานข้อมูล ซึ่งฐานข้อมูล e-Books สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทาง Website และ Mobile Application แถมยังรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android อยู่ที่ไหนก็สามารถค้นหา และเข้าถึงตัวเล่มหนังสือได้ตลอดเวลา มาลองเข้าใช้งานฐานข้อมูลกันนะคะ

📌ฐานข้อมูล eLib@RMUTT : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวม e-Book, e-Textbook, e-Magazine และสื่อความรู้ประเภทต่าง ๆ ไว้ด้วยกันบนฐานข้อมูล
📌ฐานข้อมูล CU-eLibrary : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ กว่า 100 องค์กร และกว่า 1,000 รายการ ให้บริการทั้งหนังสือหมวดวิชาการ หมวดความรู้ทั่วไป หนังสืออ่านเล่น และหนังสืออ่านฟรี
📌ฐานข้อมูล i Love Library : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บริการหมวดหมู่หนังสือมากกว่า 25 หมวด เช่น หนังสือการศึกษา, หนังสือเทคโนโลยี, หนังสือเรื่องสั้น, นิตยสาร และหนังสืออื่นๆ

หมายเหตุ :
🖱 ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนและเข้าใช้งานด้วยอีเมลของมหาวิทยาลัย .ac.th, .rmutt.ac.th, .rmutt.ac.th เท่านั้น
🖱 ผู้ใช้สามารถอ่านหนังสือผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาได้
🖱 ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.library.rmutt.ac.th/e-books

----------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line :

📝แนะนำเครื่องมือสำหรับการเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์   https://www.library.rmutt.ac.th/2023/05/02/manuscripts/ #เขียนบทควา...
02/05/2023

📝แนะนำเครื่องมือสำหรับการเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์
https://www.library.rmutt.ac.th/2023/05/02/manuscripts/
#เขียนบทความ #สายวิทยาศาสตร์
⚙️ใช้งานเครื่องมือสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุด มทร.ธัญบุรี ได้ที่ https://www.library.rmutt.ac.th/research-support/
---------------------------
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ที่
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line :

Manuscripts เป็นเครื่องมือ […]

📣ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเดือนพฤษภาคม 2566  >>📌โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin ...
24/04/2023

📣ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเดือนพฤษภาคม 2566 >>
📌โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. และ
📌โครงการอบรมการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
🏢ณ ห้องอบรม 2 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30 น. สมัครได้ที่ www.regtraining.rmutt.ac.th
---------------------------------------------------
สอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
โทร. 0 2549 3658 จ.-ศ. 08.30-16.30 น.
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line :

ปิดเทอมถ้าว่างไม่ได้ไปไหน! วันนี้ทางห้องสมุดมีหนังสือ e-Books ที่ให้บริการอยู่บนฐานข้อมูลมาแนะนำ 2 ฐานข้อมูล >> i Love L...
19/04/2023

ปิดเทอมถ้าว่างไม่ได้ไปไหน! วันนี้ทางห้องสมุดมีหนังสือ e-Books ที่ให้บริการอยู่บนฐานข้อมูลมาแนะนำ 2 ฐานข้อมูล

>> i Love Library เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ฉบับภาษาไทย ที่ให้บริการหมวดหมู่หนังสือ eBook มากกว่า 25 หมวด เช่น หนังสือการศึกษา, หนังสือเทคโนโลยี, เรื่องสั้น, นิตยสาร และอื่นๆ จากหลากหลายแหล่งที่มาของหนังสือ

>> CU-eLibrary เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการ eBook ฉบับภาษาไทย จากสำนักพิมพ์ชั้นนำ กว่า 100 องค์กร และกว่า 1,000 รายการ ให้บริการทั้งหนังสือหมวดวิชาการ หมวดความรู้ทั่วไป หนังสืออ่านเล่น และหนังสืออ่านฟรี

อยากดูหนังสือเพิ่ม! สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้ที่ : www.library.rmutt.ac.th/e-books

ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line :

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ ขอแจ้งปิดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2566 สามารถแจ้งปัญหาหรือฝ...
13/04/2023

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ ขอแจ้งปิดบริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2566 สามารถแจ้งปัญหาหรือฝากคำถามไว้ได้ที่ Line ID : #ขออภัยในความไม่สะดวก #กลับมาตอบวันที่18เมษายน2566นะคะ

 #ทรงพระเจริญ
02/04/2023

#ทรงพระเจริญ

✌️✌️✌️Final นี้ Fight ไปด้วยกันน๊าาาา..✌️✌️✌️
27/03/2023

✌️✌️✌️Final นี้ Fight ไปด้วยกันน๊าาาา..✌️✌️✌️

 #ภาพบรรยายกาศ ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์จัดอบรมออนไลน์ผ่าน MS Team หัวข้อ แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุด ในโครงการ...
23/03/2023

#ภาพบรรยายกาศ ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์จัดอบรมออนไลน์ผ่าน MS Team หัวข้อ แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุด ในโครงการอบรมการใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 6 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น.
------------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line : FPT Shop (Fptshop.com.vn)xuhc
#อบรมออนไลน์ #เครื่องมือสนับสนุนงานวิจัย

 #ภาพการอบรมออนไลน์ หัวข้อ เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ด้วย EBSCO Discovery Service (EDS) โดยวิทยากรจาก บริษัท EBSCO ...
15/03/2023

#ภาพการอบรมออนไลน์ หัวข้อ เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ด้วย EBSCO Discovery Service (EDS) โดยวิทยากรจาก บริษัท EBSCO International, Inc. วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น.
----------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลได้ที่
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line :
#อบรมออนไลน์ #เครื่องมือสนับสนุนงานวิจัย

ที่อยู่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Khlong Luang
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625493655

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Khlong Luang บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน และการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1 หัวข้อ พัฒนาทักษะด้านภาษาด้วยโปรแกรม SPEEXX ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน MS Team เวลา 10.00 – 11.00 น. ผู้เข้าอบรมเป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรของสำนักฯ เป็นต้น
จัดโดย ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
---------------------------------------
ติดตามข่าวสาร
Website ห้องสมุด : www.library.rmutt.ac.th
FB Page : ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์
Line :
🔥ใกล้เปิดเทอมแล้วทุกกกคนน มีโครงการสำหรับนักศึกษามทร.ธัญบุรี จัดโดยห้องสมุด มาให้ความรู้กันก่อนใคร อบรมแบบออนไลน์ ในวันพฤหัสบดี ที่16มิ.ย65 นี้
👉ช่วงเช้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและวารสารต่างประเทศ ได้แก่Thailis/sciencedirect/EDS)
👉ช่วงบ่ายหัวข้อการใช้ e-lib (หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) และ การสืบค้นหนังสือในห้องสมุด มาลงทะเบียนกันเยอะๆนร้า🥰🥰
#}