สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เพจสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีใ? เพจสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีให้บริการความรู้ต่างๆ
(2)

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิค...
23/10/2023

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 ในการนี้ นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และคณะ ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายความเคารพพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

23/10/2023
วันที่ 22 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ กล้ากรกิจ นักวิชาการสหกรณ์...
22/10/2023

วันที่ 22 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ กล้ากรกิจ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์เคหสถานเอกมงคล จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ผลการตรวจสอบกิจการ พิจารณาอนุมัติงบการเงิน บัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2566 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 พิจารณากำหนดแผนการดำเนินงานประมาณการรายได้ค่าใช้จ่ายประจำปี 2567 กำหนดวงเงินกู้ยืมค้ำประกันประจำปี เพื่อนำเข้าพิจารณาในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดและข้อบังคับสหกรณ์

20/10/2023

📣📣📣มาแล้วจ้าาาาา🍌🍌🍌
🍌กล้วยหอมทองเบรคแตก⭐️
💥มาใหม่ ต้องลอง อร่อยแน่💥
💥💥ซาวครีมหัวหอม💥💥
🏆ผลผลิตเกษตรแปลงใหญ่ปทุมธานี👍
สนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่
📍กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
#สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
☎️0860215014/วิจิตตรา💜

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ ไชยณรงค์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบั...
20/10/2023

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ ไชยณรงค์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์เอไอกรุ๊ป จำกัด ประจำเดือนตุลาคม 2566 มีระเบียบวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการดำเนินงาน การรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ การรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การรายงานข้อมูลด้านการเงิน เรื่องพิจารณาการอนุมัติรายการเงินกู้สามัญ/ฉุกเฉินประจำเดือนตุลาคม 2566 สมาชิกเข้าใหม่ ลาออก รับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดบัญชี 30 มิถุนายน 2566 แผนดำเนินงานและประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปี 2567 และการจัดสรรกำไรสุทธิ ได้ชี้แจงแนวทางการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง จากชั้น 2 สู่ชั้น 1 การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดและข้อบังคับสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์เอไอกรุ๊ป จำกัด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายทศพร พลีดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒ...
20/10/2023

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายทศพร พลีดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และนางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วยทีมงานส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหนี้ (ทีมโค้ช) ร่วมการจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ กับคณะกรรมการสหกรณ์ แนะนำแนวทางการส่งเสริมอาชีพ เพื่อขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ณ สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินธัญบุรี จำกัด

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และคณะได้ลงพื้นที่โรงสีสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด อ.ค...
19/10/2023

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และคณะได้ลงพื้นที่โรงสีสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อแนะนำส่งเสริมและติดตามการดำเนินงานตามโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร ซึ่งเป็นการลดต้นทุนในการผลิตแก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไป โดยเกษตรกรสามารถซื้อปุ๋ยจากสถาบันเกษตรกรได้ในราคาที่ถูกกว่าที่จำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ของสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด ให้การต้อนรับและร่วมในการวางแผนการดำเนินโครงการดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ ไชยณรงค์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบั...
19/10/2023

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ ไชยณรงค์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์จอมธนา จำกัด ประจำเดือนตุลาคม 2566 มีระเบียบวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการดำเนินงาน การรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ การรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สมาชิกเข้าใหม่ ติดตามคดีความ/หนี้ค้างชำระของสมาชิก พิจารณาการอนุมัติรายการเงินกู้สามัญ/ฉุกเฉิน ติดตามการปิดบัญชีรอบปีบัญชีสิ้นนสุด 31 มีนาคม 2563 - 31 มีนาคม 2566 และกำหนดระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2566 การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดและข้อบังคับสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์จอมธนา จำกัด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระ...
19/10/2023

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและให้ความรู้เรื่องหลอดเลือดสมอง ภายใต้โครงการ "แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ปัองกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ" จังหวัดปทุมธานี ในการนี้นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวสุดใจ ยินดี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการกำ...
19/10/2023

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการกำกับดูแลสหกรณ์ และประชุมการชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์ฯปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อนผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยนางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมการประชุม ดังกล่าว เพื่อซักซ้อมการกำกับดูแลตามมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แนวทางปฏิบัติกรณีตรวจพบการกระทำโดยทุจริตต่อสหกรณ์ และเห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช้ระเบียบว่าด้วยการับฝากเงิน และกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ พร้อมทั้งเพื่อวางแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ (Action Plan) การรายงานผลการดำเนินงานทุกแผนงาน แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน และการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานมีการบริหารงบประมาณที่ได้รับให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ณ ห้องประชุมปทุมทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

19/10/2023

📣เปิดรับออเดอร์สละสุมาลี สละคุณภาพจากจังหวัดพัทลุง
💰กล่องละ 5 กก. ราคา 230 บาท
📌สั่งได้ตั้งแต่วันนี้-19 ต.ค.66
📌สั่งซื้อโทร 065-510-1915 / 02-567-0399 หรือ📱สแกน QR CODE
📌ส่งออเดอร์วันที่ 20 ต.ค. 66 หรือสามารถมารับเองได้ในวันที่ 19 ต.ค. 66 ช่วงเวลา 13.00 ขึ้นไป
🎈🎈หรือสนใจสอบถามสั่งซื้อผ่าน🎈🎈
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
#สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
☎️0860215014/วิจิตตรา

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการเกษตรพิรุณรา...
18/10/2023

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และถ่ายทอดสดผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom ถ่ายทอดไปยังหน่วยงานสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ในการนี้นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมเปิดศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระดับจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธาน...
18/10/2023

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นางสาวสอาดจิต ประสงค์สิน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า คณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บรรพต ชมงาน รองประธานกรรมการ คณะกรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้การต้อนรับทั้งนี้ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการบริหารจัดการร้านสหกรณ์ ภายใต้บริบทของร้านค้าในสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการให้ความสำคัญในเรื่องการปรับตัวให้ทันต่อพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าเป็นหลัก ผ่านการสำรวจกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคที่สหกรณ์พบเจอ เพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนเพื่อพัฒนาสหกรณ์ร้านค้าในประเทศให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นไป ผ่านโครงการหลักสูตรต่างๆ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคาร A6 อีกทัังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด ซึ่งภายในร้านมีการจัดวางสินค้าแต่ละประเภทอย่างสวยงาม เป็นหมวดหมู่ ณมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายพิทักษ์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสร...
18/10/2023

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายพิทักษ์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และนางสาวภัสชลิสา หลวงชัยสินธุ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประจำเดือนตุลาคม 2566 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ผลการตรวจสอบกิจการ ติดตามผลการจัดทำ Applilcation Smart Member การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด ณ ห้องประชุมบริษัท โตชิบา แคเรียร์

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  มอบหมายให้นางสาววิยะดา อินคำน้อย นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่...
18/10/2023

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาววิยะดา อินคำน้อย นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารทางบัญชีของกลุ่มเกษตรกรทำนาสวนพริกไทย พร้อมทั้งลงเอกสารการซื้อปุ๋ย-ปล่อยปุ๋ย เป็นเงินเชื่อ ให้กับสมาชิกกลุ่มฯ จากการได้รับเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จากกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อให้สามารถจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้สมาชิก เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์

18/10/2023
วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมาย ให้นายกอบเกียรติ ปัญญาโรจน์ เจ้ าพนักงานส่งเสริ...
17/10/2023

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมาย ให้นายกอบเกียรติ ปัญญาโรจน์ เจ้ าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เคหสถานสร้างสรรค์นครรังสิต จำกัด ในคราวประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อเตรียมการก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ โดยได้ให้ข้อแนะนำส่งเสริมที่สำคัญ อาทิ การกำหนดแผนงานประจำปีเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์ตามหลักการและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ได้แก่ แผนงานในการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ แผนงานในการเพิ่มปริมาณธุรกิจและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก แผนงานในการเร่งรัดการปิดบัญชีของสหกรณ์ แผนงานในการสร้างสวัสดิการและหลักประกันความมั่นคงในชิวิตของสมาชิก การตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองของสมาชิกผ่านช่องทางการสื่อสารระหว่างสหกรณ์กับสมาชิก ตลอดจนแผนงานในประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานให้กับสมาชิกในทุกช่องทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการดำเนินงานของสหกรณ์ ในการนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบพร้อมทั้งกำหนดมอบหมายให้คณะกรรมการอำนวยการ ดำเนินการพิจารณาตามอำนาจหน้าที่แล้วนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประรานในการประชุมพร้อมด้วยคณะ ร่วมหารือประชุมคณะกรร...
16/10/2023

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประรานในการประชุมพร้อมด้วยคณะ ร่วมหารือประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายสร้างวิธีทำงานสู่การปฏิบัติโครงการศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่ 1/2566 ในการนี้นางรนินท์พรรณ ภววัฒนานุสรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมรานี เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom เพื่อรับฟังแนวทางการจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 15 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวศรีประไพ เมืองหอม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญ...
15/10/2023

วันที่ 15 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวศรีประไพ เมืองหอม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 2 ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพึ่งพาคลองหก จำกัด ประจำเดือนตุลาคม 2566 ระเบียบวาระรับทราบเรื่องติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว และพิจารณา สมาชิกเข้าใหม่-ลาออก/กำหนดระเบียบขึ้นถือใช้/ส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตรบทบาทหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์/ซึ่งการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด ภายในกรอบข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาเอนกประสงค์กลางหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหก จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดประทุมธานี มอบหมายให้นางสาวอำไพ ทำสะดวก ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งแ...
13/10/2023

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดประทุมธานี มอบหมายให้นางสาวอำไพ ทำสะดวก ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ เข้าร่วมพิธี สวดพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช และร่วม พิธีวางพวงมาลา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้ ณ อาคารรักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายพิทักษ์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริ...
12/10/2023

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายพิทักษ์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด เพื่อรับรองงบการเงิน สำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ จำนวน 60,089,326.27 บาท รวมถึงรับทราบผลการตรวจสอบกิจการ พิจารณากำหนดแผนปฏิบัติงาน ประมาณการรายได้ค่าใช้จ่าย เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและแนะนำให้มีการเตรียมการจัดประชุมใหญ่ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จำกัด

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายนิวัฒน์ สุกดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกร...
12/10/2023

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายนิวัฒน์ สุกดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ครั้งที่ 2 ของสหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด ประจำเดือนตุลาคม 2566 ระเบียบวาระรับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณา สมาชิกเข้าใหม่-ลาออก/การขออนุมัติตามแผนงานต่างๆ/การกำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญ/การแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของสหกรณ์ฯ (ฉบับที่ 11)/ซึ่งการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด ภายในกรอบข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ กล้ากรกิจ กลุ่มส่งเสริมสหก...
12/10/2023

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ กล้ากรกิจ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์บริการรัตตัญญูบุญชู จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน สมาชิกเข้าใหม่ ลาออก แนะนำการรับสมาชิกใหม่ให้ปฎิบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ คุณสมบัติของสมาชิก โดยเคร่งครัด ติดตามการแก้ไขข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชี ชี้แจงแนวทางการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง แนะนำการกำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดและข้อบังคับสหกรณ์

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายทศพร พลีดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒ...
12/10/2023

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายทศพร พลีดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือนสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินธัญบุรี จำกัด เพื่อแนะนำส่งเสริม และขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ณ สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินธัญบุรี จำกัด

12/10/2023

📈🗂 การขับเคลื่อนงานตามแผนงานและนโยบาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2567
โดย ท่านวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ❤😃

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19EyBDJzdtfxj4YM9lq0Ghti4XtJHIIPu

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิ...
12/10/2023

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไปและบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธีดังกล่าวเพื่อร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งปล่อยพันธุ์ปลา และกำจัดผักตบชวา ณ วัดมูลจินดาราม ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายพิทักษ์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริ...
11/10/2023

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายพิทักษ์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และนางสาวภัสชลิสา หลวงชัยสินธุ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ของสหกรณ์เกษตรสามโคก จำกัด เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 พิจารณาอนุมัติการดำเนินกิจการของสหกรณ์ และพิจารณาอนุมัติแผนฟื้นฟูการดำเนินงานของสหกรณ์ปี 2566-2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้า...
11/10/2023

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการขับเคลื่อนตามแผนงานและนโยบาย ปี 2567 ของท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรสำนักงาน พร้อมกำหนดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป้าหมายเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 การรายงานปัญหาอุปสรรคในการเข้าแนะนำ พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ แนะนำส่งเสริม กํากับดูแลและติดตาม ให้สหกรณ์มีการใช้แอพพลิเคชั่นเพิ่มขึ้น ทั้งนี้สมาชิกสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบกับสหกรณ์ตลอดเวลา อีกทั้งในการป้องกันปัญหาการทุจริตของสหกรณ์ได้อีก ณ ห้องประชุมปทุมทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายเขมชาติ ศิริโอภาสวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำน...
10/10/2023

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายเขมชาติ ศิริโอภาสวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด ประจำเดือนตุลาคม 2566 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และร่วมพิจารณาเรื่องต่างๆของสหกรณ์ โดยได้แนะนำให้สหกรณ์ดำเนินงานให้เป็นไปตาม พรบ.สหกรณ์ ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ต่อไป

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิ...
09/10/2023

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ (ศขช.) หรือ Gene Bank โดยมี นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายศุภธีร์ อยู่วัฒนา ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการ ที่ 1 2 และ 3 และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมฯ Gene Bank หรือธนาคารเชื้อพันธุ์ เป็นการรักษาและอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรม มีความสำคัญในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าว แต่เนื่องจากมีอายุการใช้งานที่เก่าแก่ และมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มศักยภาพ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศูนย์แห่งนี้ให้มีความทันสมัย สามารถปฏิบัติการได้เต็มศักยภาพ จะส่งผลให้ได้พันธุ์ที่มีผลผลิตสูง เพิ่มรายได้ให้ชาวนา ในการนี้ นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และคณะ เข้าร่วมงานด้วย ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนจังหวัดให...
09/10/2023

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนจังหวัดให้แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด นายอำเภอ ณ ห้องประชุมบัวหลวง ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมีหลักปฏิบัติราชการ 3 ประการ คือ หลักคุณธรรม ยุติธรรม และเมตตาธรรม ทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง โดยเน้นหนัก ดังนี้ 1. ปกป้องเทิดทูนสถาบัน 2. การป้องกันแก้ไขปัญหาสาธารณภัย การดูแล ช่วยเหลือ เยียวยาพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยอย่างครบถ้วนรวดเร็ว การซ้อมแผนฯ อย่างสม่ำเสมอ 3. การแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่าจริงจัง 4. เรื่องผู้มีอิทธิพล มอบหมายหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร กอ.รมน.จ.ปท. จัดทำบัญชีแบบ Cross Check เพื่อให้เกิดความชัดเจน 5. การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้อง สอดรับ กันทุกภาคส่วน ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาค ท่องเที่ยว บริการ และภาคเกษตร โดยเน้นการเพิ่มมูลค่า กระตุ้นเศรษฐกิจ 6. การบริหารสัญญา การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย ต้องถูกต้อง เรียบร้อย ตามเวลาที่กำหนด ตั้งแต่กระบวนการจัดทำงบประมาณ แผนงานโครงการ 7. ตรวจเยี่ยม เพื่อหารือข้อราชการกับ ส่วนราชการจังหวัด อำเภอ อปท. โดยมอบหมายให้สำนักงานจังหวัด และเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด จัดตารางการตรวจเยี่ยมให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม ทั้งนี้ ขอให้ทุกส่วนราชการ ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ มุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ในการดังกล่าว นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานี เข้ารับนโยบายโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 8 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายนิวัฒน์  สุกดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกร...
08/10/2023

วันที่ 8 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายนิวัฒน์ สุกดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เคหสถานเมืองลำลูกกา จำกัด ประจำเดือนตุลาคม 2566 ระเบียบวาระติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา/การจัดส่งเอกสารการปิดบัญชีของสหกรณ์ให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี และพิจารณา หาแนวทางร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ในการก่อสร้างบ้าน โดยได้แนะนำส่งเสริม/ติดตามผลการขอสินเชื่อ กับ พอช.เพื่อก่อสร้างบ้านในเฟส 2 และประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้สินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร /การอบรมหลักสูตร การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ระดับมาตรฐาน ซึ่งการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด ภายในกรอบข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ได้เข้าร่วมการประชุมอำนวยสินเชื่อและเลือกแบบบ้าน พร้อมกับผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)/(พอช.) และภาคีเครือข่ายบ้านมั่นคง ณ เทศบาลตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 8 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายนิวัฒน์ สุกดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ...
08/10/2023

วันที่ 8 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายนิวัฒน์ สุกดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 8/2566 ของสหกรณ์บริการบ้านมั่นคงสานฝันนครรังสิต จำกัด ประจำเดือนตุลาคม 2566 ระเบียบวาระเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงาน/การขาดส่งเงินออมของสมาชิกสหกรณ์ และพิจารณาแผนการส่งชำระค่างวดของสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าใหม่ โดยได้แนะนำส่งเสริม/ติดตามผลการขอสินเชื่อ กับ พอช.เพื่อก่อสร้างบ้านในเฟส 3 และประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการหนี้สินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร /การอบรมหลักสูตร การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ระดับมาตรฐาน ซึ่งการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด ภายในกรอบข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ทำการของสหกรณ์บริการบ้านมั่นคงสานฝันนครรังสิต จำกัด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 8 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้นายพิทักษ์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเส...
08/10/2023

วันที่ 8 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้นายพิทักษ์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์เคหสถานเมืองบางพูนจำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ผลการตรวจสอบกิจการ ชี้แจงแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ สู่ความเข้มแข็ง แนะนำการกำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ให้ครอบคลุมกับการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ติดตามเร่งรัดลูกหนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเพื่อป้องกันปัญหาการขาดทุน การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดและข้อบังคับสหกรณ์

07/10/2023

🍌กล้วยหอมทองเบรคแตก⭐️
🏆ผลผลิตเกษตรแปลงใหญ่ปทุมธานี
📢มาอร่อยแบบหยุดไม่อยู่กันค่ะ😍
📺ดูหนัง ฟังเพลง ฝนตก ฟ้าร้อง🌦⚡️
เราจะไม่เหงาถ้ามีของอร่อย ให้ทาน😋
สนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่
📍กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
#สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
☎️0860215014/วิจิตตรา💜

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายนิวัฒน์ สุกดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ...
06/10/2023

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายนิวัฒน์ สุกดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ของสหกรณ์เคหสถานมั่นคงนครรังสิต จำกัด ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือนตุลาคม 2566 ระเบียบวาระติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และพิจารณารายรับ-รายจ่าย/การใช้จ่ายเงินตามโครงการสร้างแรงจูงใจให้กับองค์กรผู้ใช้สินเชื่อของ พอช. โดยได้แนะนำส่งเสริม/ติดตามสมาชิกสหกรณ์ที่ขาดส่งชำระหนี้และกำชับการส่งชำระหนี้ค้างกับ พอช. ซึ่งการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด ภายในกรอบข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ตั้งของสหกรณ์เคหสถานมั่นคงนครรังสิต จำกัด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายเขมชาติ ศิริโอภาสวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนา...
05/10/2023

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายเขมชาติ ศิริโอภาสวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ประจำเดือนตุลาคม 2566 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และร่วมพิจารณาเรื่องต่างๆของสหกรณ์ โดยได้แนะนำเรื่องการลงทุนของสหกรณ์ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2563 และได้แนะนำสหกรณ์เรื่องอื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฏหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้นายพิทักษ์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเส...
05/10/2023

วันที่ 5 ตุลาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้นายพิทักษ์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และนางสาวกรรณิการ์ กล้ากรกิจ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์การเกษตรลาดหลุมแก้วพัฒนา จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบแผนการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ผลการตรวจสอบกิจการ ชี้แจงแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ สู่ความเข้มแข็ง โดยการกำหนดแผนการดำเนินงานแผนการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ชี้แจงนโยบายภาครัฐ โครงการส่งเสริมอาชีพระหว่างการพักชำระหนี้ โครงการลดต้นทุนการผลิต ติดตามเร่งรัดลูกหนี้ให้เป็นไปตามสัญญาเพื่อป้องกันปัญหาการขาดทุน การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดและข้อบังคับสหกรณ์

วันที่ 5 ต.ค.66 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่  ณ ศาลากลางจังหวัด พร้อมด้วย น...
05/10/2023

วันที่ 5 ต.ค.66 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ ศาลากลางจังหวัด พร้อมด้วย นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี จากนั้นเข้ากราบสักการะพระปทุมธรรมราช พระพุทธรูปประจำจังหวัดปทุมธานี สักการะศาลหลักเมือง สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ลานหน้าอาคารศาลากลางจังหวัด แล้วขึ้นห้องปฏิบัติราชการ สักการะพระประจำห้องปฏิบัติราชการ โดยมี นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานีได้ให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานีและคณะ ได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี ได้ให้การต้อนรับและเข้าพบเพื่อแสดงความยินดี ต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพั...
03/10/2023

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน ปลัดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำปี พ.ศ.2566 ในห้วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้ นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้กลุ่มตรวจการสหกรณ์และบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธีดังกล่าวเพื่อร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน จากกรมประมง โดยจัดกิจกรรม จิตอาสา ณ วัดธัญญะผล ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 51/8 ม. 10 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง
Khlong Luang
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625294993

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Khlong Luang

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ