สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพม

สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพม สำนักงานเขตคลองสาน ตั้งอยู่ที่ 861 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตคลองสาน

เปิดเหมือนปกติ

#คลองสาน ลงพื้นที่ รร.มัธยมวัดสุทธาราม สำรวจความพร้อมใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่นักเรียน(24 ต.ค. 64) : นา...
24/10/2021

#คลองสาน ลงพื้นที่ รร.มัธยมวัดสุทธาราม สำรวจความพร้อมใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่นักเรียน

(24 ต.ค. 64) : นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายให้นางศุภพิชญาณ์ ชาวบางรัก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน ลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เพื่อสำรวจความพร้อมในการใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (เข็ม 2) ในวันที่ 25 ต.ค. 64 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม

#คลองสาน ลงพื้นที่เตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (หน่วยรถเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิค-19)(23 ต.ค. 64) เว...
23/10/2021

#คลองสาน ลงพื้นที่เตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (หน่วยรถเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิค-19)

(23 ต.ค. 64) เวลา 09.00 น. นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน พร้อมด้วย นายวุฒิชัย เชื้อมั่นคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน คณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมหน่วยรถเคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้บริการแก่ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ที่อาศัยในพื้นที่เขตคลองสานและที่ยังไม่ได้รับวัคซีน (เข็ม 1) เพื่อให้เข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

23/10/2021

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
.
.
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
.
.
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร
.
🙇🏻🙇🏻🙇🏻🙇🏻

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
21/10/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

#คลองสาน ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 1/2565(20 ต.ค. 64) : นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเ...
20/10/2021

#คลองสาน ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 1/2565

(20 ต.ค. 64) : นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2565 พร้อมคณะผู้บริหารเขต คณะอนุกรรมการกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเขตคลองสาน

การประชุมในครั้งนี้ได้แจ้งให้กลุ่มประชาชนที่ได้รับงบประมาณจัดสรรแล้วและขอเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ จำนวน 11 โครงการ ให้เร่งดำเนินการ พร้อมแจ้งกรอบงบประมาณจัดสรรปีงบประมาณ 2565 เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม

ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในพื้นที่และชุมชนที่สนใจสามารถส่งข้อมูลแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ดำเนินการตรวจสอบให้ถูกต้องตามระเบียบและแนวทางที่กำหนดไว้ของทางกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครต่อไป

#คลองสาน ตรวจมาตรการป้องกันโควิด-19 สถานประกอบการในพื้นที่เขตคลองสาน(20 ต.ค. 64) เวลา 14.00 น. : นางสาวอารียา เพ็งประเสร...
20/10/2021

#คลองสาน ตรวจมาตรการป้องกันโควิด-19 สถานประกอบการในพื้นที่เขตคลองสาน

(20 ต.ค. 64) เวลา 14.00 น. : นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน พร้อมด้วยนายมงคล กองลี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ตรวจสอบมาตรการป้องกันโควิด-19 ของสถานประกอบการในห้างสรรพสินค้าพื้นที่เขตคลองสาน ได้แก่ Babies Genius สาขาไอคอนสยาม และร้าน Bar-B-Q Plaza สาขาไอคอนสยาม โดยมีผู้แทนสถานประกอบการได้ให้ข้อมูลถึงมาตรการป้องกันโควิด-19

ทั้งนี้ผู้อำนวยการเขตคลองสาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของทางการอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้คำแนะนำตามมาตรการ D-M-H-T-T-A เพื่อให้การป้องกันโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

#คลองสาน ประชาสัมพันธ์จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ การคัดแยกขยะ ขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ   (20 ต.ค. 64) นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ...
20/10/2021

#คลองสาน ประชาสัมพันธ์จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ การคัดแยกขยะ ขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ

(20 ต.ค. 64) นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายให้นางสาวธนาภรณ์ อมรพิพัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ให้กับประชาชน ณ ชุมชนเกษมใหม่ ดังนี้

1. วันอาทิตย์ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. จะดำเนินกิจกรรมตามโครงการ จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ วัสดุสิ่งของเหลือใช้ และขยะอันตราย ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาประชาชนลักลอบนำขยะมาทิ้งในที่ว่างและนอกเวลาการจัดเก็บ และประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะลงคลอง

2. ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ และวิธีการทิ้งขยะที่ถูกสุขลักษณ เป็นการลดปริมาณขยะและเป็นการคัดแยกขยะจากต้นทาง ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

3. รณรงค์ลดการใช้พลาสติกและโฟม ตามโครงการ ลด ละเลิกใช้พลาสติหและโฟม และอธิบายให้ทราบถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ "วน" เพื่อให้ประชาชนนำถุงพลาสติกชนิดอ่อนที่สะอาด ทิ้งยังจุดรับของสำนักงานเขตเพื่อรวบรวมส่งต่อไป

4. ประชาสัมพันธ์ การให้บริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและไขมัน พร้อมให้คำแนะนำในการทิ้งไขมันส่งสู่ท่อระบายน้ำ

5. โครงการ "แยกขวด ช่วยหมอ" เพื่อนำไปผลิตเป็นชุด PPE โดยนำขวดพลาสติกใส ที่แห้งสะอาดและบีบแบนแล้ว มาร่วมบริจาคเข้าโครงการได้ที่จุดรับบริจาคสำนักงานเขต

#คลองสาน ตรวจวัดควันดำรถของ สนง.เขต ป้องกันฝุ่น PM 2.5”(19 ต.ค. 64) เวลา 09.00-12.00 น. นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำน...
19/10/2021

#คลองสาน ตรวจวัดควันดำรถของ สนง.เขต ป้องกันฝุ่น PM 2.5”

(19 ต.ค. 64) เวลา 09.00-12.00 น. นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายให้นายมงคล กองลี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ตรวจวัดควันดำรถราชการของสำนักงานเขตคลองสานพร้อมตรวจเช็ครถยนต์เบื้องต้น ร่วมกับ กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง บริเวณสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อป้องกันมลพิษอากาศที่แหล่งกำเนิด ตามนโยบายของกรุงเทพมหานครในการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

#คลองสาน ประชุมคณะผู้บริหารเขต​ ครั้งที่ 21/2564 (19 ต.ค. 64) เวลา 13.30 น. : นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคล...
19/10/2021

#คลองสาน ประชุมคณะผู้บริหารเขต​ ครั้งที่ 21/2564

(19 ต.ค. 64) เวลา 13.30 น. : นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารเขต​คลองสาน​ ครั้งที่ 21/2564 โดยมีคณะผู้บริหารเขตคลองสาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานเขตคลองสาน ทั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ อาทิ การถ่ายทอดนโยบายและข้อราชการจากปลัดกรุงเทพมหานคร, การติดตามเรื่องราวร้องทุกข์, ข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565​ และข้อราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
19/10/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

#คลองสาน ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  (19 ต.ค. 64) เวลา 09.00 น. :...
19/10/2021

#คลองสาน ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

(19 ต.ค. 64) เวลา 09.00 น. : นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายให้นายมงคล กองลี หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (เข็ม 2) ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตคลองสาน ณ สวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การเว้นระยะห่าง (Social Distancing), การสวมหน้ากากอนามัย เพื่อให้การป้องกันโควิด-19 ในพื้นที่เขตคลองสาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
19/10/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

#คลองสาน ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ และระดับน้ำท่าเรือท่าดินแดง(18 ต.ค. 64) เวลา 09.00 น. : นางสาวอารียา​ เพ็งประเสริฐ​ ผู้อำน...
18/10/2021

#คลองสาน ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำ และระดับน้ำท่าเรือท่าดินแดง

(18 ต.ค. 64) เวลา 09.00 น. : นางสาวอารียา​ เพ็งประเสริฐ​ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน​ มอบหมายให้นายพงศธร​ ชั้นไพศาลศิลป์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย​จุดอ่อนน้ำท่วม​เครื่องสูบน้ำ ใช้งานได้ปกติ และตรวจสอบระดับน้ำท่าเรือท่าดินแดง​ ระดับน้ำปกติ​ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#คลองสาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร.มัธยมวัดสุทธาราม ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่นักเรียน(18 ต.ค. 64) : นายโกสิน เทศวงษ์ ที่...
18/10/2021

#คลองสาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รร.มัธยมวัดสุทธาราม ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่นักเรียน

(18 ต.ค. 64) : นายโกสิน เทศวงษ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม

ในการนี้ นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายให้นางศุภพิชญาณ์ ชาวบางรัก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน นางสาวสุภาพร นาคเกตุ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 และข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม ลงพื้นที่โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม เพื่อร่วมตรวจเยี่ยมและให้ข้อมูล โดยการฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#คลองสาน ลงพื้นที่ตรวจสอบการฉีดวัคซีนโควิด โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม(18 ต.ค. 64) นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขต...
18/10/2021

#คลองสาน ลงพื้นที่ตรวจสอบการฉีดวัคซีนโควิด โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม

(18 ต.ค. 64) นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน พร้อมด้วยนางศุภพิชญาณ์ ชาวบางรัก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน นางสาวสุภาพร นาคเกตุ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1- 3 ณ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม พร้อมมีคณะครูโรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม ให้ข้อมูล

ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบรับลงทะเบียน​ ตรวจวัดอุณหภูมิ​ พร้อมทั้งการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ประชาชนในการเข้ารับวัคซีน โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#คลองสาน กวาดไล่น้ำ ถนนสายหลักและสายรอง หลังฝนตกช่วงเช้ามืด(17 ต.ค. 64)  เวลา 09.00 น. : นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำ...
17/10/2021

#คลองสาน กวาดไล่น้ำ ถนนสายหลักและสายรอง หลังฝนตกช่วงเช้ามืด

(17 ต.ค. 64) เวลา 09.00 น. : นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายให้นางสาวธนาภรณ์ อมรพิพัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่เข้ากวาดเก็บกวาดขยะ และกวาดน้ำลงตะแกรงระบายน้ำ บริเวณถนนสายหลักและสายรองในพื้นที่เขตคลองสาน หลังฝนตกช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เพื่อให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก เนื่องจากเศษขยะเเละสิ่งปฏิกูล​ตามท้องถนน​ อาจไหลไปอุ​ดตันบริเวณ​หน้าตะเเกรงระบายน้ำ ทำให้น้ำฝนระบายได้ช้า เเละอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบาย

#คลองสาน ตรวจสถานการณ์น้ำขังในพื้นที่ หลังฝนตกช่วงเช้ามืด(17 ต.ค. 64) นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอ...
17/10/2021

#คลองสาน ตรวจสถานการณ์น้ำขังในพื้นที่ หลังฝนตกช่วงเช้ามืด

(17 ต.ค. 64) นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายให้นายพงศธร ชั้นไพศาลศิลป์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำขังบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมและจุดอื่น ๆ ในพื้นที่เขตคลองสาน หลังจากมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง ในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา โดยภาพรวมเหตุการณ์ปกติ ไม่มีน้ำขัง

#คลองสาน พร่องน้ำพร้อมรับน้ำทะเลหนุน(16 ต.ค. 64) นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายให้นายยศวัสส์ เล...
16/10/2021

#คลองสาน พร่องน้ำพร้อมรับน้ำทะเลหนุน

(16 ต.ค. 64) นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายให้นายยศวัสส์ เล่ห์บ้านเกาะ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำ เข้าประจําจุดอ่อนนํ้าท่วมท่าเรือท่าดินแดง เดินเครื่องสูบนํ้า และซอยโรงเกลือ พร่องนํ้าในท่อระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำทะเลหนุน พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

#กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงคลองและท่อระบายน้ำ

#คลองสาน ลงพื้นที่ตรวจความเตรียมพร้อมในการฉีดวัคซีน โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม(16 ต.ค. 64) เวลา 09.30 น. นางสาวอารียา เพ็ง...
16/10/2021

#คลองสาน ลงพื้นที่ตรวจความเตรียมพร้อมในการฉีดวัคซีน โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม

(16 ต.ค. 64) เวลา 09.30 น. นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน พร้อมด้วยนางศุภพิชญาณ์ ชาวบางรัก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน นายพงศธร ชั้นไพศาลศิลป์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นายพิเชษ รักสนิท หัวหน้างานตรวจและบังคับการ และเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจปฏิบัติการชุด 253 ว.4 ตรวจความเตรียมพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1- 3 ในวันจันทร์ที่ 18 ต.ค. ณ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม

#คลองสาน ลงพื้นที่ตรวจความเตรียมพร้อมในการฉีดวัคซีน โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม(16 ต.ค. 64) เวลา 09.30 น. นางสาวอารียา เพ็ง...
16/10/2021

#คลองสาน ลงพื้นที่ตรวจความเตรียมพร้อมในการฉีดวัคซีน โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม

(16 ต.ค. 64) เวลา 09.30 น. นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน พร้อมด้วยนางศุภพิชญาณ์ ชาวบางรัก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน นายพงศธร ชั้นไพศาลศิลป์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นายพิเชษ รักสนิท หัวหน้างานตรวจและบังคับการ และเจ้าหน้าที่เทศกิจสายตรวจปฏิบัติการชุด 253 ว.4 ตรวจความเตรียมพร้อมในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 1- 3 ในวันจันทร์ที่ 18 ต.ค. ณ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม

#คลองสาน พร่องน้ำพร้อมรับน้ำทะเลหนุน(15 ต.ค. 64) นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายให้นางศุภพิชญาณ์...
15/10/2021

#คลองสาน พร่องน้ำพร้อมรับน้ำทะเลหนุน

(15 ต.ค. 64) นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมายให้นางศุภพิชญาณ์ ชางบางรัก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน ลงพื้นที่ตรวจสอบการดําเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขน้ำท่วม

โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา กลุ่มงานระบายน้ำ เข้าประจําจุดอ่อนนํ้าท่วมท่าเรือท่าดินแดง เดินเครื่องสูบนํ้า และซอยโรงเกลือ พร่องนํ้าในท่อระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำทะเลหนุน พร้อมมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

#กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงคลองและท่อระบายน้ำ

#คลองสาน ตรวจมาตรการป้องกันโควิด-19 ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่(15 ต.ค. 64) เวลา 17.00 น. : นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำน...
15/10/2021

#คลองสาน ตรวจมาตรการป้องกันโควิด-19 ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่

(15 ต.ค. 64) เวลา 17.00 น. : นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน พร้อมด้วยนางศุภพิชญาณ์ ชาวบางรัก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สำเหร่, สน.บุปผาราม และ สน.ปากคลองสาน ตรวจสอบมาตรการป้องกันโควิดของห้างสรรพสินค้าในพื้นที่เขตคลองสาน ได้แก่ ศูนย์การค้าเสนาเฟสท์ ศูนย์การค้าแพลทฟอร์ม วงเวียนใหญ่ และศูนย์การค้าไอคอนสยาม ตามลำดับ โดยมีผู้แทนห้างสรรพสินค้าได้ให้ข้อมูลถึงมาตรการป้องกันโควิด-19

ทั้งนี้ผู้อำนวยการเขตคลองสาน ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของทางการอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้คำแนะนำตามมาตรการ D-M-H-T-T-A เพื่อให้การป้องกันโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองสาน จัดกิจกรรมจิตพัฒนาปรับปรุง​ภูมิ​ทัศน์​ พัฒนารักษาสภาพคลองอย่างยั่งยืน คลองวัดสุวรรณเ...
15/10/2021

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองสาน จัดกิจกรรมจิตพัฒนาปรับปรุง​ภูมิ​ทัศน์​ พัฒนารักษาสภาพคลองอย่างยั่งยืน คลองวัดสุวรรณเหนือ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

โดยวันนี้ (15 ต.ค. 64) : นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน มอบหมาย นายยศวัสส์ เลห์บ้านเกาะ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายโยธา จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนารักษาสภาพคลองวัดสุวรรณเหนือ ความกว้าง 0.50-1.40 เมตร ความยาว 564 เมตร ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และวัชพืช ตลอดแนวคลองสาธารณประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมคลองสาธารณประโยชน์

#คลองสาน​ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มพร้อมยารักษาโรค ชุมชนวัดทองนพคุณ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19(15 ต.ค. 64) เวลา 10.30 น. นา...
15/10/2021

#คลองสาน​ ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มพร้อมยารักษาโรค ชุมชนวัดทองนพคุณ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19

(15 ต.ค. 64) เวลา 10.30 น. นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน พร้อมด้วยนางศุภพิชญาณ์ ชาวบางรัก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน นางสาวสุนีย์ โชคธนะสกุลชัย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม นายพงศธร ชั้นไพศาลศิลป์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนวัดทองนพคุณ ลง​พื้นที่เพื่อมอบน้ำดื่ม พร้อมยารักษาโรค ให้แก่ผู้อยู่อาศัยชุมชนวัดทองนพคุณ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19

#คลองสาน​ ลงพื้นที่​ตรวจแนวคันกันน้ำ ชุมชนวัดทองนพคุณ(15 ต.ค. 64) เวลา 10.00 น. นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขต...
15/10/2021

#คลองสาน​ ลงพื้นที่​ตรวจแนวคันกันน้ำ ชุมชนวัดทองนพคุณ

(15 ต.ค. 64) เวลา 10.00 น. นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน พร้อมด้วยนางศุภพิชญาณ์ ชาวบางรัก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน นางสาวสุนีย์ โชคธนะสกุลชัย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม นายพงศธร ชั้นไพศาลศิลป์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้อง ลง​พื้นที่​ตรวจสอบจุดอ่อนน้ำท่วมและแนวคันกันน้ำบริเวณชุมชนวัดทองนพคุณ โดยมีคณะกรรมการชุมชนวัดทองนพคุณ ร่วมให้ข้อมูล

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ https://dds.bangkok.go.th/ ตลอด 24 ชั่วโมง

#คลองสาน​ พร้อมกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ชาวบ้านซอยเจริญนคร 29/2 พร้อมเตือนระวังน้ำหนุ...
15/10/2021

#คลองสาน​ พร้อมกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ชาวบ้านซอยเจริญนคร 29/2 พร้อมเตือนระวังน้ำหนุน

(15 ต.ค. 64) เวลา 09.00 น. นางสาวอารียา เพ็งประเสริฐ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน พร้อมด้วยนางศุภพิชญาณ์ ชาวบางรัก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน นางสาวสุนีย์ โชคธนะสกุลชัย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม นายพงศธร ชั้นไพศาลศิลป์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับนาวาเอก ธีรดิษย์ รอดดี รองผู้อำนวยการกองบรรเทาสาธารณภัย สำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ลง​พื้นที่เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมยารักษาโรค ให้แก่ผู้อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยนอกคันกั้นน้ำ ภายในซอยเจริญนคร 29/2 ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อเข้าบ้าน

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน ผู้แทนกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และเจ้าหน้าที่ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่อาศัยนอกคันกั้นน้ำ ติดตามข่าวสารสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา และยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันทรัพย์สินเสียหาย ในกรณีที่มีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านพักอาศัย

ที่อยู่

861 ถนนลาดหญ้า
Khlong San
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

024375279

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Khlong San บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

นัดตรวจโควิคเวลา9.00น ที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานตากสิน แต่ตอนนี้เวลา09.30น ยังไม่มีการเรียกตรวจ คนก็มายืนออเต็มไปหมด ไม่มีการเว้นระยะห่างเลยค่ะ
ช่วยด้วยครับ มีใครรู้จักคนนี้ไหม ?? ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ กรุณาติดต่อเรา LINE ID : cf 556899 ขอบคุณครับ
ช่วยด้วยครับ มีใครรู้จักคนนี้ไหม ?? ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ กรุณาติดต่อเรา LINE ID : cf 556899 ขอบคุณครับ
ศรีสุวรรณเผยพร้อมยื่นเอาผิด ขรก.ทุกคนหลังศาลปค.เพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดแอซตัน อโศก ไม่ชอบด้วยกม. นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า ตามที่ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาเพิกถอนใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ที่ออกให้แก่บริษัท อนันดา เอ็มเอฟ เอเชีย อโศก จำกัด หรือบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ทู จำกัด โดยให้มีผลย้อนหลังถึงวันที่ออกหนังสือทุกฉบับในกรณีดังกล่าวนั้น ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ถนนสุขุมวิท ซอย 19 แยก 2 เขตวัฒนา กทม. จำนวน 16 คน ได้ยื่นฟ้อง ผอ.สำนักงานเขตวัฒนา ผอ.สำนักการโยธา กทม. ผู้ว่าการ กทม. ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และคณะกรรมการผู้ชาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-5 ต่อศาลปกครองกลางมาตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย.2559 ฐานใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายด้วยการอนุญาตให้ บจก.อนันดา เอ็มเอฟ เอเชียอโศก ดำเนินการก่อสร้างโครงการอาคารชุดที่พักอาศัยแอชตัน อโศก ซึ่งเป็นอาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดความสูง 50 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น ในพื้นที่ขนาด 2 ไร่ 3 งาน 47.6 ตร.ว. ในซอยสุขุมวิท 19 แยก2 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินดังกล่าวมีด้านที่ดินถนนสาธารณะเพียง 6.40 เมตรเท่านั้น ไม่ถึง 12 เมตรตามที่กฎหมายกำหนด แม้จะขอเช่าจาก รฟม.เพิ่มอีก 6.60 เมตร แต่ก็หาใช่ที่สาธารณะไม่ ทั้งนี้ ศาลปกครองกลางได้วินิจฉัยว่า ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารโครงการแอชตัน อโศก ไม่มีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินยาวไม่น้อยกว่า 12 เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18 เมตร ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2 วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 การที่ผู้อำนวยการสำนักการโยธา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อนุญาตให้บริษัท อนันดาฯ ทำการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารโครงการแอชตัน อโศก ที่ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลจึงพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือรับแจ้งการก่อสร้างอาคารพิพาททุกฉบับโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่งดังกล่าว เพื่อมิให้คำสั่งดังกล่าวมีผลในระบบกฎหมายต่อไป กรณีดังกล่าวแม้อาคารคอนโดแอชตัน อโศก จะก่อสร้างเสร็จไปนานแล้ว มีการขาย การโอนให้กับผู้จองซื้อ และมีคนย้ายเข้าไปอยู่อาศัยกันกว่า 83% แล้วก็ตาม แต่กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย ผู้ซื้อจะต้องไปไล่เบี้ยเอากับผู้ขายกันเอาเอง ส่วนสมาคมฯจะต้องนำคำพิพากษาไปดำเนินการเอาผิดกับข้าราชการทุกคนที่ใช้อำนาจโดยมิชอบด้วยกฎหมายในกรณีนี้ต่อไป โดยเฉพาะฝ่ายโยธา กทม. และผู้บริหาร รฟม. นายศรีสุวรรณ กล่าวในที่สุด
อยากให้ฟังจนจบ หมอพูดเข้าใจง่าย เมื่อตรวจพบการติดเชื้อโควิด ต้องทำอะไร อย่างไร ค่อนข้างชัดเจนมาก คนแบบนี้คือคนที่ประเทศชาติต้องการ !!!
ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองกทม. ผู้พิการ ไม่สะดวกไปรับยาโรคประจำตัวที่คลินิกหรือโรงพยาบาล สามารถแอ้ดไลน์ id: udmsclinic หรือinbox สอบถามเพื่อรับบริการฟรีได้ค่ะ
สวัสดีค่ะ ขอเชิญร่วมลงทะเบียน งานสัมมนาออนไลน์สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ที่จะจัดในพฤหัสบดีที่ 6 พค. เวลา 13.30-15.00 น. นี้ ลิ้งค์ลงทะเบียน https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvdOmqpjoqHNJaKR9_defsCP9WA6m-E0wt ขอบคุณค่ะ __________________ ช่องทางการเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ : สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภัยโควิด – 19 📌 วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น.🗓 เข้าร่วมโดย ระบบ Zoom ลิ้งค์เข้าร่ามงาน https://us02web.zoom.us/meeting/85230281066 Meeting ID : 852 3028 1066 Passcode : 343435 หรือชมผ่านระบบ YouTube : https://www.youtube.com/channel/UChCfvqAy4rKxnlHKL7Njxmw สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสมาคมฯ โทร. 0-2318-3371,08-0397-9963 XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us XMA Header Image Welcome! You are invited to join a meeting: การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “สตรีเครือข่ายหัวใจแม่ สร้างสังคมเข้มแข็ง สู้ภั us02web.zoom.us
13.00 น. และแล้ว ฝนก็ตกลงมา มาดูกันว่า ทรายกองนี้จะเหลือเท่าไหร่....😡
ต้นถนน กรุงธนบุรี ด้านทางขึ้นสะพาน"ตากสิน"สามแยกไฟแดง หลังป้อมตำรวจ ***มีการนำทรายกองใหญ่ มากองบนทางเท้าอีกแล้ว เดี๋ยวฝนตก ก็ไหลลงท่อระบายน้ำอีก ทำไมไม่ใส่ถุงกระสอบล่ะคะ
กราบเรียนสำนักงานเขตคลองสานที่เคารพ ที่ได้ให้อนุมัติงบมาทำทางให้ งบที่ สำนักงานเขตช่างน้อยนิดจริงๆ แจ้งเรื่องซ่อมถนนช่องทางเล็กๆ ที่สมควรได้รับการแก้ไข ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าได้ทำการซ่อมแซมแล้วที่คือภาพวิดีโอล่าสุดที่ท่านส่งคนมาทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ท่านเห็นทางที่ได้รับการแก้ไขแล้วใช่ไหมคะ แก้ไขแล้วจริงๆ ใช่ไหมคะ ได้แค่นี้จริงๆ ใช่ไหมคะ
ทำใมหน้าห้างไอค่อนรถเข้าออกห้างถืงต้องกักถนนหลักทั้งถนนทำใมไม่ให้รถออกจากห้างออกซ้ายเลนเดียวแล้วไปชิดขวากลับรถข้างหน้า
ปากซอยท่าดินแดง14จอดใด้เหรอแบบนี้