สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ จั

สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ จั ส่งเสริมการเกษตร

เปิดเหมือนปกติ

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ ปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 เป็นไปด้วยความเรี...
20/04/2021

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ ปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ชี้แจงให้ทางผู้ประกอบการทราบ ว่า ให้นายอำเภอ หรือผู้แทนจะเป็นผู้ลงนามรับรองการขนส่ง(ปลายทาง) ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดตาม ลิงค์ด้านล่าง
https://www.opsmoac.go.th/news-files-431191791915

จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งว่า เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ ปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ชี้แจงให้ทางผู้ประกอบการทราบ ว่า ให้นายอำเภอ หรือผู้แทนจะเป็นผู้ลงนามรับรองการขนส่ง(ปลายทาง) ตั้งแต่ 15 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดตาม ลิงค์ด้านล่าง
https://www.opsmoac.go.th/news-files-431191791915

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังและหว่านพืชปุ๋ยสด ณ บ้านโนนสันติสุข อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 9 เมษายน 2564
10/04/2021
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวและหว่านพืชปุ๋ยสด ตำบลโพธิวงศ์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการรณรงค์ไถกลบตอซังและหว่านพืชปุ๋ยสด ณ บ้านโนนสันติสุข อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 9 เมษายน 2564

นำเสนอการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองจิก ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศร...
04/04/2021
วิดิทัศน์ประเมินศูนย์เศษรฐกิจโรงเรียนบ้านหนองจิก

นำเสนอการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองจิก ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

นำเสนอการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองจิก ประจำปีการศึกษ.....

การดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะดำ ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
20/03/2021
ยุวเกษตรกรบ้านสะดำ

การดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน โรงเรียนบ้านสะดำ ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ขอเชิญผู้ประกอบการสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน และ SMEs รับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ....
16/03/2021

ขอเชิญผู้ประกอบการสมุนไพร วิสาหกิจชุมชน และ SMEs รับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพรตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ.2562
โดยลงทะเบียนที่
https://www.dtam.moph.go.th
แล้วเลือกเมนู "ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์และใช้งานระบบส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร"
#สมุนไพร #สมุนไพรไทย #ผลิตภัณฑ์สมุนไพร #ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย #ผู้ประกอบการ #ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร #ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
#กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ #dtam #กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก #moph #กระทรวงสาธารณสุข

CR:กองสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

(อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ)      วันนี้ (๑๒ มี.ค.๒๕๖๔ )เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๒๐ น. นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ พร้...
12/03/2021

(อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ)

วันนี้ (๑๒ มี.ค.๒๕๖๔ )เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๒๐ น.
นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ พร้อมด้วย
นายเทพพิทักษ์ เหมือนสวรรค์ ปลัดอำเภอขุนหาญ นายยงยุทธ นนทโคตร เกษตรอำเภอขุนหาญ นายมงคลชัย ชุมโท่โล่ เกษตรประจำตำบลพราน ออกเยี่ยมและร่วมเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูก/ผลิตทุเรียนภูเขาไฟคุณภาพ ณ สวนทุเรียน นายคำตา บุญวัน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองเก่า ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีสมาชิกชาวสวนทุเรียนคุณภาพ มาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 40 ราย สรุปสาระสำคัญดังนี้
๑.ให้ข้อแนะนำและขอความร่วมมือเกี่ยวกับการลดการใช้สารเคมีและการผลิตทุเรียนภูเขาไฟคุณภาพ/ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
๒.การจัดการเกี่ยวกับเปลือกทุเรียนหลังแกะ การบริหารจัดการขยะ และสิ่งของเหลือใช้จากนักท่องเที่ยว การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในสวน งดใช้กล่องโฟมบรรจุทุเรียนที่แกะแล้วเพื่อจำหน่าย
๓.การร่วมกันถอดบทเรียนปีการผลิต ปี ๖๓ ที่ผ่านมา ว่ามีข้อบกพร่อง จุดอ่อน จุดแข็งหรือมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงอย่างไร เพื่อเตรียมการฤดูการผลิตปี ๒๕๖๔ และในปีต่อๆไป
๔.การเน้นย้ำ กับกลุ่มทุเรียนคุณภาพว่า ต้องรักษามาตรฐานการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพ การตัดทุเรียนที่ได้อายุ การติดป้ายแสดงวันวัน เดือน ปี ที่เริ่มนับนับอายุผลทุเรียน และมีการบริการหลังการขาย ติดตามผลและรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยเฉพาะสมาชิกทุเรียนคุณภาพ จะได้รับการรับรองจากนายอำเภอขุนหาญ
เกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ โดยจะมีลายมือชื่อของทั้ง ๓ ท่าน กับให้ทุกลูก ทุกสวน พร้อมทำข้อตกลง(MOU)กำหนดเงื่อนไขการรับประกันและทำทุเรียนคุณภาพโดยทีมงานอำเภอได้ให้ข้อแนะนำให้ชาวสวนเก็บภาพขั้นตอนการผลิตมาลงข้อมูลให้ลูกค้าที่ สแกนคิวอาร์โค้ด ได้เห็นในทุกๆการเจริญเติบโตจนถึงเก็บผลผลิต
๕.รับทราบปัญหา ข้อเสนอจากเกษตรกรชาวสวน โดยได้รับความสนใจจากสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ระหว่างสมาชิกด้วยกันเป็นอย่างดี และต่างยืนยันที่จะร่วมมือกันผลิตและคัดสรรทุเรียนภูเขาไฟคุณภาพของอำเภอขุนหาญให้ได้มาตรฐานใกล้เคียงกันที่สุด เพื่อยกระดับการผลิตทุเรียนภูเขาไฟระดับซุปเปอร์พรีเมียมในฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๔ นี้

ชวนเกษตรกรมาเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชอย่างถูกวิธี ก่อนการปลูกพืช ขั้นตอนไม่ยาก ทำตามกันได้ง่ายๆ ลองมาทำก...
10/03/2021

ชวนเกษตรกรมาเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชอย่างถูกวิธี ก่อนการปลูกพืช ขั้นตอนไม่ยาก ทำตามกันได้ง่ายๆ ลองมาทำกันดูก่อนปลูกพืชในครั้งต่อไปกันนะครับ

ชวนเกษตรกรมาเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชอย่างถูกวิธี ก่อนการปลูกพืช ขั้นตอนไม่ยาก ทำตามกันได้ง่ายๆ ลองมาทำกันดูก่อนปลูกพืชในครั้งต่อไปกันนะครับ

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรใช้พันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและทนทานโรคใบด่าง ก่อนปลูกฤดูใหม่อ่านต่อ >> https://www.matichon....
10/03/2021

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรใช้พันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและทนทานโรคใบด่าง ก่อนปลูกฤดูใหม่
อ่านต่อ >> https://www.matichon.co.th/publicize/news_2593163
>> https://www.facebook.com/403718843138984/posts/1923854204458766/

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะเกษตรกรใช้พันธุ์มันสำปะหลังสะอาดและทนทานโรคใบด่าง ก่อนปลูกฤดูใหม่
อ่านต่อ >> https://www.matichon.co.th/publicize/news_2593163
>> https://www.facebook.com/403718843138984/posts/1923854204458766/

มารู้จักชีวิตเกษตรตำบล จากอีกหนึ่งมุมมองกันนะคะ ^^ "ใจสู้ ทันสมัย ใกล้ชิดเกษตรกร" #กรมส่งเสริมการเกษตรก้าวสู่เกษตรวิถีให...
10/03/2021
เทยเท่ EP.7 เทยเกษตรตำบล: ใจสู้ ทันสมัย ใกล้ชิดประชาชน

มารู้จักชีวิตเกษตรตำบล จากอีกหนึ่งมุมมองกันนะคะ ^^
"ใจสู้ ทันสมัย ใกล้ชิดเกษตรกร"
#กรมส่งเสริมการเกษตรก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่
https://www.youtube.com/watch?v=yoVPayUCVf4...

นอกจากเพลงกสิกรแข็งขัน และภาพผู้ชายที่ใส่ชุดข้าราชการในละครแล้ว เราก็นึกภาพเกษตรตำบลไม่ออกว่าเขาทำงาน....

เตือนเกษตรกรตัดทุเรียนอ่อนขายผิดกม. พ่อค้ารับซื้อโดนด้วย-เข้าข่ายหลอกลวง อ่านต่อ >> https://www.naewna.com/local/554877>...
10/03/2021

เตือนเกษตรกรตัดทุเรียนอ่อนขายผิดกม. พ่อค้ารับซื้อโดนด้วย-เข้าข่ายหลอกลวง
อ่านต่อ >> https://www.naewna.com/local/554877
>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3719425721428327&id=327080917329508

เตือนเกษตรกรตัดทุเรียนอ่อนขายผิดกม. พ่อค้ารับซื้อโดนด้วย-เข้าข่ายหลอกลวง
อ่านต่อ >> https://www.naewna.com/local/554877
>> https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3719425721428327&id=327080917329508

www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com “เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง”อยากลงขายสินค้ากับเว็บไซต์เรามีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง มาดูกันค่ะสามารถ...
09/03/2021

www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com
“เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง”
อยากลงขายสินค้ากับเว็บไซต์เรามีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง มาดูกันค่ะ
สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์
https://www.xn--12ca9cdcza1fboh6b4ca0evmxcuh.com/ ในเมนู "เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com
“เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง”
อยากลงขายสินค้ากับเว็บไซต์เรามีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง มาดูกันค่ะ
สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์
https://www.xn--12ca9cdcza1fboh6b4ca0evmxcuh.com/ ในเมนู "เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก

เลี้ยงปลาหมอในบ่อซีเมนต์เลี้ยงง่ายราคาดีตัวใหญ่มากCR:ไร่ชายเค khttps://www.youtube.com/watch?v=xJm_NGGqRvU
09/03/2021
เลี้ยงปลาหมอชุมพรในบ่อซีเมนต์เลี้ยงง่ายราคาดีตัวใหญ่มาก

เลี้ยงปลาหมอในบ่อซีเมนต์เลี้ยงง่ายราคาดีตัวใหญ่มาก

CR:ไร่ชายเค k
https://www.youtube.com/watch?v=xJm_NGGqRvU

เลี้ยงปลาหมอชุมพรในบ่อซีเมนต์ #ปลาหมอ #เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์

เลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อปูน เลี้ยงง่าย ลงทุนน้อย ขายได้ราคาดี 400 บาท/กิโลกรัมเมื่อก่อนนั้นกุ้งฝอยสามารถหาได้ตามแหล่งน้ำธรรมชา...
09/03/2021
เลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อปูน เลี้ยงง่าย ลงทุนน้อย ขายได้ราคาดี 400 บาท/กิโลกรัม

เลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อปูน เลี้ยงง่าย ลงทุนน้อย ขายได้ราคาดี 400 บาท/กิโลกรัม

เมื่อก่อนนั้นกุ้งฝอยสามารถหาได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ในคลอง หรือ ในนาทั่วๆไป แต่การทำการเกษตรในปัจจุบันนั้น นิยมใช้สารเคมีกันมากขึ้น ทำให้เกิดสารเคมีตกค้างในพื้นที่การเกษตรมาก ทำให้กุ้งฝอยขยายพันธุ์ได้น้อยลงเรื่อยๆ จึงทำให้กุ้งฝอยตามธรรมชาตินั้นมีปริมาณน้อยลงไปเรื่อยๆ สวนทางกับจำนวนผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น

จึงทำให้การเลี้ยงกุ้งฝอยนั้นเป็นอาชีพที่น่าสนใจมาก อีกทั้ง การเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์นั้นลงทุนน้อย ใช้พื้นที่น้อย เลี้ยงง่าย อีกทั้งยังเป็นที่ต้องการของตลาดด้วย และ สามารถทำเป็นอาชีพหลัก หรือ อาชีพเสริมก็ได้

CR:คลังความรู้ Great idea

https://www.youtube.com/watch?v=D1ELih9m0EI

เมื่อก่อนนั้นกุ้งฝอยสามารถหาได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ ในคลอง หรือ ในนาทั่วๆไป แต่การทำการเกษตรในปัจจุบันน.....

เลี้ยง “หอยขม” ในบ่อซีเมนต์ ใช้พื้นที่น้อย สร้างรายได้ให้ครอบครัวถึงครึ่งแสนcr:คลังความรู้ Great ideahttps://www.youtube...
09/03/2021
เลี้ยง “หอยขม” ในบ่อซีเมนต์ ใช้พื้นที่น้อย สร้างรายได้ให้ครอบครัวถึงครึ่งแสน

เลี้ยง “หอยขม” ในบ่อซีเมนต์ ใช้พื้นที่น้อย สร้างรายได้ให้ครอบครัวถึงครึ่งแสน

cr:คลังความรู้ Great idea
https://www.youtube.com/watch?v=hsBmT0pU4BU

ขั้นตอนการเลี้ยงก็ไม่ยุ่งยากอะไร-นำวงบ่อซีเมนต์มาขังน้ำ-นำหยวกกล้วยสับ มูลสัตว์ มาใส่เพื่อกำจัดกลิ่นแล.....

วิธีทำบ่อเลี้ยงปูนาใช้งบหลักร้อย บ่อดินน้ำใสCR:เกษตรวิถีไทย CHANNEL
09/03/2021
วิธีทำบ่อเลี้ยงปูนาใช้งบหลักร้อย บ่อดินน้ำใส

วิธีทำบ่อเลี้ยงปูนาใช้งบหลักร้อย บ่อดินน้ำใส

CR:เกษตรวิถีไทย CHANNEL

วิธีทำบ่อเลี้ยงปูนาใช้งบหลักร้อย บ่อดินน้ำใสบ่อขนาด5*2.5เมตร ทั้งหมดใช้กระเบื้อง16แผ่น แผ่นละ33บาท กระเบื้อง.....

ทุเรียนมีประโยชน์นะครับ......
06/03/2021

ทุเรียนมีประโยชน์นะครับ......

ทุเรียนมีประโยชน์นะครับ......

พืชหลังนาคืออะไรดีอย่างไร ทำไมต้องปลูกแล้วจะปลูกอะไรดีปลูกอย่างไร แล้วได้อะไรตอบคำถามได้ภายใน 4 นาที--------------------...
06/03/2021
พืชหลังนาเยียวยาภัยแล้ง

พืชหลังนาคืออะไร
ดีอย่างไร ทำไมต้องปลูก
แล้วจะปลูกอะไรดี
ปลูกอย่างไร แล้วได้อะไร
ตอบคำถามได้ภายใน 4 นาที
---------------------------------------------
ขอมูลเพิ่มเติม
ถั่วเขียว: https://www.nstda.or.th/agritec/kuml-...​
งา: https://www.nstda.or.th/agritec/wpcon...​

ขอบคุณช่อง:Agritec channal

พืชหลังนาคืออะไรดีอย่างไร ทำไมต้องปลูกแล้วจะปลูกอะไรดีปลูกอย่างไร แล้วได้อะไรตอบคำถามได้ภายใน 4 นาที----------...

ศจช.ดีเด่น ประจำปี 2563 จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลไพร ตั้งอยู่ที่บ้านปุน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ...
06/03/2021
ศจช.ดีเด่น ประจำปี 2563 จังหวัดศรีสะเกษ

ศจช.ดีเด่น ประจำปี 2563 จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลไพร ตั้งอยู่ที่บ้านปุน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรา

สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตลาดนัดเกษตรออินทรีย์ วิถีศรีสะเกษ ที่อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ อดใจรออีกนิดน...
05/03/2021
ตลาดนัดเกษตรออินทรีย์ วิถีศรีสะเกษ ที่อ.ขุนหาญ

ตลาดนัดเกษตรออินทรีย์ วิถีศรีสะเกษ ที่อำเภอขุนหาญ
จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้ อดใจรออีกนิดนะครับ สำหรับคนที่รักสุขภาพ

สำนักวงานเกษตรอำเภอขุนหาญสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดูยังไงให้รู้ว่าแก่..........
04/03/2021

ดูยังไงให้รู้ว่าแก่..........

ดูยังไงให้รู้ว่าแก่..........

ปลูกทุเรียนภูเขาไฟให้รีบไปทำประกัน
04/03/2021

ปลูกทุเรียนภูเขาไฟให้รีบไปทำประกัน

ปลูกทุเรียนภูเขาไฟให้รีบไปทำประกัน

ธุระกิจการเลี้ยงรังนก............................ทุนนิยมรังนก : Backpack Journalistรังนกถ้ำ VS รังนกออนไลน์ ทุนนิยมแสนล้...
04/03/2021
ทุนนิยมรังนก : Backpack Journalist (23 พ.ย. 61)

ธุระกิจการเลี้ยงรังนก............................
ทุนนิยมรังนก : Backpack Journalist

รังนกถ้ำ VS รังนกออนไลน์
ทุนนิยมแสนล้านในขุมทรัพย์ "รังนก"
ฟอกธุรกิจสีเทาให้ขาวสะอาด
ต้นทุนราคาแพงที่รัฐไทยยอมจ่าย
ดีลนี้ใครได้ใครเสีย?
ขอขอบคุณ:ไทยพีบีเอส

รังนกถ้ำ VS รังนกออนไลน์ ทุนนิยมแสนล้านในขุมทรัพย์ "รังนก"ฟอกธุรกิจสีเทาให้ขาวสะอาดต้นทุนราคาแพงที่รัฐไทย....

ทุเรียนแตกใบอ่อนจะเป็นยังไงนะ
03/03/2021

ทุเรียนแตกใบอ่อนจะเป็นยังไงนะ

ทุเรียนแตกใบอ่อนจะเป็นยังไงนะ

สวนทุเรียนพ่อวันนา ศรีวรรณะ บ้านซำขี้เหล็กหวานละมุนกับทุเรียนพ่อวันนา - ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ กลิ่นไม่ฉุน หวานหอม กรอบ...
03/03/2021
หวานละมุนกับทุเรียนพ่อวันนา ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

สวนทุเรียนพ่อวันนา ศรีวรรณะ บ้านซำขี้เหล็ก

หวานละมุนกับทุเรียนพ่อวันนา - ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ กลิ่นไม่ฉุน หวานหอม กรอบนอกนุ่มใน เหนียวนุ่มละมุนลิ้น

Facebook : สวนพ่อวันนา บ้านซำขี้เหล็ก // นุทจะดี พันลำจันทร์. โทร.081-790-6564
CR:Grich Jungjareon

หวานละมุนกับทุเรียนพ่อวันนา - ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ กลิ่นไม่ฉุน หวานหอม กรอบนอกนุ่มใน เหนียวนุ่มละมุนลิ.....

แจ้งข่าวจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ..
02/03/2021

แจ้งข่าวจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ..

แจ้งข่าวจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ..

“ทุเรียน” ผลไม้อีก 1 ชนิดที่คนไทยชื่นชอบ แต่ใครจะรู้ว่า ราชาผลไม้ชนิดนี้ จะช่วยในเรื่องการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ ดร. K....
02/03/2021

“ทุเรียน” ผลไม้อีก 1 ชนิดที่คนไทยชื่นชอบ แต่ใครจะรู้ว่า ราชาผลไม้ชนิดนี้ จะช่วยในเรื่องการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ ดร. K. Francis หัวหน้าแผนกพฤกษศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Bharathiar ในอินเดีย ได้กล่าวถึงประโยชน์ของทุเรียนไว้ว่า
👉🏻กระตุ้นความต้องการทางเพศ
เปรียบได้กับอาหารบำรุงชั้นยอดของเพศชาย เพิ่มจำนวนอสุจิ และลดภาวะการมีบุตรยากในเพศชายอีกด้วย
👉🏻มีปริมาณฮอร์โมนเอสโตเจนสูง
ในทุเรียนที่มีปริมาณฮอร์โมนเอสโตเจนสูง พอผู้หญิงกินเข้าไปก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้สร้างฮอร์โมนนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะ คนที่มีบุตรยาก
👉🏻ควบคุมน้ำหนักได้ดี
ถึงแม้ว่าในทุเรียนจะมีไขมันก็ตามแต่ไขมันนั่นเป็นไขมันดีที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะ แถมยังมีปริมาณกากใยค่อนข้างสูง มีแร่ธาตุ อย่างไรก็ควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ วันละ 1 พูก็ชื่นใจแล้วค่ะ
👉🏻ช่วยลดโรคหิตจาง
ในทุเรียนมีกรดโฟลิกจำนวนมากที่ช่วยในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง รวมทั้งมีทองแดงและเหล็กที่เป็นส่วนประกอบของเซลล์ดังกล่าง ทำให้เลือดสามารถไหลเวียนได้ดี
🔴แต่ขอเตือนว่าการกินทุเรียนในปริมาณมาก อาจทำให้เกิดอาการท้องอืด และเกิดการปวดเกร็งที่ท้องได้ เพราะฉะนั้นควรทานทุเรียนไม่เกิน 2 – 3 ลูกต่อสัปดาห์ ดูตามความเหมาะสมของแต่ละคนแล้วกัน นะครับ🔴

“ทุเรียน” ผลไม้อีก 1 ชนิดที่คนไทยชื่นชอบ แต่ใครจะรู้ว่า ราชาผลไม้ชนิดนี้ จะช่วยในเรื่องการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ ดร. K. Francis หัวหน้าแผนกพฤกษศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Bharathiar ในอินเดีย ได้กล่าวถึงประโยชน์ของทุเรียนไว้ว่า
👉🏻กระตุ้นความต้องการทางเพศ
เปรียบได้กับอาหารบำรุงชั้นยอดของเพศชาย เพิ่มจำนวนอสุจิ และลดภาวะการมีบุตรยากในเพศชายอีกด้วย
👉🏻มีปริมาณฮอร์โมนเอสโตเจนสูง
ในทุเรียนที่มีปริมาณฮอร์โมนเอสโตเจนสูง พอผู้หญิงกินเข้าไปก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้สร้างฮอร์โมนนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะ คนที่มีบุตรยาก
👉🏻ควบคุมน้ำหนักได้ดี
ถึงแม้ว่าในทุเรียนจะมีไขมันก็ตามแต่ไขมันนั่นเป็นไขมันดีที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะ แถมยังมีปริมาณกากใยค่อนข้างสูง มีแร่ธาตุ อย่างไรก็ควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะ วันละ 1 พูก็ชื่นใจแล้วค่ะ
👉🏻ช่วยลดโรคหิตจาง
ในทุเรียนมีกรดโฟลิกจำนวนมากที่ช่วยในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดง รวมทั้งมีทองแดงและเหล็กที่เป็นส่วนประกอบของเซลล์ดังกล่าง ทำให้เลือดสามารถไหลเวียนได้ดี
🔴แต่ขอเตือนว่าการกินทุเรียนในปริมาณมาก อาจทำให้เกิดอาการท้องอืด และเกิดการปวดเกร็งที่ท้องได้ เพราะฉะนั้นควรทานทุเรียนไม่เกิน 2 – 3 ลูกต่อสัปดาห์ ดูตามความเหมาะสมของแต่ละคนแล้วกัน นะครับ🔴

ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษอะไร อะไร ก็ดีที่ศรีสะเกษขอบคุณทีมงาน:Thibaan Channel
02/03/2021
ทุเรียนภูเขาไฟ จังหวัดศรีสะเกษ

ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ
อะไร อะไร ก็ดีที่ศรีสะเกษ

ขอบคุณทีมงาน:Thibaan Channel

------ ติดตามได้ที่ ------Facebook: https://www.facebook.com/ThiBaanTheSe...ข่าวไทบ้านสดก่อนใคร: https://www.thibaans.com ------ ติดต่องานแสดง ------บริษัท...

ข้อแตกต่างของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี
02/03/2021

ข้อแตกต่างของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี

ข้อแตกต่างของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี

สายพันธุ์กัญชาของไทยและการอนุรักษ์ | นพ.สมนึก ศิริพานทอง | รู้จักกับกัญชา | CANNHEALTHCR:ช่อง youtube | CANNHEALTH
02/03/2021
สายพันธุ์กัญชาของไทยและการอนุรักษ์ | นพ.สมนึก ศิริพานทอง | รู้จักกับกัญชา | CANNHEALTH

สายพันธุ์กัญชาของไทยและการอนุรักษ์ | นพ.สมนึก ศิริพานทอง | รู้จักกับกัญชา | CANNHEALTH

CR:ช่อง youtube | CANNHEALTH

อยากรู้ไหมว่า กัญชาพันธุ์ไทยมีพันธุ์อะไรบ้าง ?ในอดีต กัญชาที่ใช้ทำยา และกัญชาที่ใช้สูบ เป็นพันธุ์เดียวกั...

การเพาะปลูกกัญชาแบบภาพรวม | นพ.สมยศ กิตติมั่นคง | เทคนิคการจัดการกัญชา | CR:=ช่อง youtube | CANNHEALTH
02/03/2021
การเพาะปลูกกัญชาแบบภาพรวม | นพ.สมยศ กิตติมั่นคง | เทคนิคการจัดการกัญชา | CANNHEALTH

การเพาะปลูกกัญชาแบบภาพรวม | นพ.สมยศ กิตติมั่นคง | เทคนิคการจัดการกัญชา |

CR:=ช่อง youtube | CANNHEALTH

ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกัญชาเพิ่มเติมที่ Website : https://www.cannhealth.orgFacebook : https://www.facebook.com/cannhealth/Line ID : ...

แต่งดอกทุเรียนยังไงนะ...?????
02/03/2021

แต่งดอกทุเรียนยังไงนะ...?????

แต่งดอกทุเรียนยังไงนะ...?????

ที่อยู่

Khun Han
33150

เบอร์โทรศัพท์

+6645679243

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนหาญ จัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Khun Han บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ
ต้องไปลงทะเบียนที่เกษตรขุนหาญก่อนไหมค่ะ
เงินเกษตรกรชาวนาไร่ละ500ไม่เข้าติดต่อยังบ้างครับ
ระวังแมลงนูนหลวง..ศัตรูชาวไร่อ้อย!!! แมลงนูนหลวง Lepidiota stigma Fabricius (Coleoptera : Scarabaeidae) เป็นศัตรูที่สำคัญชนิดหนึ่งของอ้อย และมันสำปะหลังที่ปลูก ใน จังหวัดชลบุรี กำแพงเพชร ระยอง กาญจนบุรี และราชบุรีพบระบาดในสภาพดินทรายถึงดินร่วนปนทราย และมีอินทรียวัตถุต่ำ (0.56-0.84 %) ลักษณะการทำลาย การเข้าทำลายอ้อยของหนอนแมลงนูนหลวง จะปรากฏเป็นหย่อมไม่แพร่กระจายไปทั้งไร่ พบการทำลายน้อยในพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำขัง และพบ การทำลายมากในสภาพดินทรายปลูกในที่ดอน กออ้อยที่ถูกหนอนของแมลงนูนหลวงเข้าทำลายเพียงหนึ่งตัวต่อกอ จะทำให้อ้อยตายไปทั้งกอได้ ทำให้ผลผลิตของอ้อยลดลงจนเก็บผลผลิตไม่ได้ หนอนของแมลงนูนหลวงกัดกินรากอ้อยเป็นอาหาร อาการเริ่มแรกของอ้อยที่ถูกทำลายคล้ายกับ อ้อยขาดน้ำ เนื่องมาจากความแห้งแล้ง คือ ใบอ้อยมีสีเหลือง ต่อมาใบอ้อยจะแห้งตายมากผิดปกติ ในที่สุดอ้อยจะแห้งตายไปทั้งกอ กออ้อยที่ถูก หนอนเข้าทำลายสามารถถอนทั้งกอออกจากพื้นดินได้ง่าย เนื่องจากรากอ้อยถูกทำลายหมด การระบาดพบเข้าทำลายมากในจังหวัดชลบุรี ระยอง กาญจนบุรี ราชบุรี และกำแพงเพชร ในช่วงเดือนมิถุนายน - กุมภาพันธ์ ปีถัดไปพืชอาหารของหนอนแมลงนูนหลวง ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง ยูคาลิปตัส มันแกว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และ ตะไคร้ เป็นต้น ศัตรูธรรมชาติในสภาพพื้นที่มีความชื้นเหมาะสม จะพบเชื้อราขาว Beauveria bassiana ช่วยทำลายหนอนและดักแด้ในดิน และนกช่วยทำลาย ส่วนตัวเต็มวัยในบางพื้นที่มีการจับมาทอดเป็นอาหารได้ การป้องกันกำจัดแมลงนูนหลวงอ้อยโดยวิธีผสมผสาน สำหรับการป้องกันกำจัดแมลงนูนหลวงนั้น มีหลายวิธี ซึ่งขณะนี้นักวิชาการของกรมวิชาการเกษตรได้ลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ เกษตรกรที่กำลังประสบกับปัญหา เพื่อหาแนวทางป้องกันให้ทันท่วงทีเพื่อไม่ให้พื้นที่การระบาดลุกลามไปบริเวณอื่น แมลงนูนหลวงจะออกเป็นตัว เต็มวัยปีละครั้ง ในช่วงตั้งแต่ต้นฤดูฝน วิธีการป้องกันกำจัดแมลงนูนหลวงที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ นักวิชาการได้ให้คำแนะนำให้เกษตรกรทำการ ไถพรวนดินหลายๆ ครั้ง เพื่อทำลายหนอนแมลงนูนหลวงและดักแด้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม (ก่อนปลูกอ้อย) รวมถึงจับแมลงนูนหลวง(ตัวเต็มวัย) ก่อนการวางไข่ในช่วงเย็น เวลา 18.30-19.00 น. บริเวณต้นไม้ใหญ่ซึ่งแมลงจะจับเป็นคู่เกาะเพื่อผสมพันธุ์หรือ ในช่วงเช้า โดยสังเกต ขุยดินบริเวณรอบๆ โคนต้น หรือห่างจากทรงพุ่มต้น 1-5 เมตร หากพบให้ทำการขุดจับและจับต่อเนื่องกันประมาณ 15-20 วัน เมื่อดำเนินการต่อเนื่อง 2-3 ปี แมลงชนิดนี้จะหมดความสำคัญลง การใช้สารฆ่าแมลงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่แนะนำ แต่ควรจะใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายถ้าหากใช้วิธีข้างต้นไม่ได้ผลสารฆ่าแมลงที่แนะนำคือ ฟิโพรนิล ชนิดน้ำ (fipronil 5% SC) อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟิโพรนิล ชนิดเม็ด (fipronil 0.3 % GR) อัตรา 5 กิโลกรัม/ ไร่ แต่ต้องใช้กับดิน ที่มีความชื้นในอ้อยปลูก เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการใช้สารฆ่าแมลง โดยพ่นบนท่อนพันธุ์อ้อยในร่องอ้อยแล้วกลบดิน การใช้เชื้อราขาวBeauveria bassiana ซึ่งเป็นศัตรูธรรมชาติช่วยทำลายหนอน และดักแด้ในดิน การใช้เชื้อราขาว ต้องมีความชื้นในดินสูง หรือใช้ในฤดูฝน เพื่อให้ เชื้อราเจริญเติบโตได้ดี นอกจากนั้น การปลูกพืชอาศัยชนิดอื่นล่อแมลงนูนหลวงบริเวณใกล้เคียงต้นไม้ใหญ่ที่แมลงจับคู่ผสมพันธุ์กัน ให้ห่างจาก แปลงปลูกพืชหลัก ได้แก่ ตะไคร้บ้าน เพื่อล่อแมลงนูนหลวงมากัดกินรากแล้วขุดจับตัวหนอนทำลาย รวมถึง เพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน โดยการไม่ เผาใบอ้อย ปลูกเพื่อบำรุงดินหรือใส่ปุ๋ยอินทรีย์ สิ่งที่แนะข้างต้นจะต้อง ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการกำจัดอย่างยั่งยืนแมลงนูนหลวงไม่กลับมา แพร่ระบาดอีก ด้วยคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ ข้างต้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นคำแนะนำที่ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยได้นำไปเป็นแนวทางในการ ป้องกันกำจัดแมลงนูนหลวงได้เป็นอย่างดี ถ้าหากเกษตรกรทำตามคำแนะนำของนักวิชาการเกษตรจากกรมวิชาการเกษตรแล้ว หวังว่าจะเป็นอีกแนว ทางหนึ่งที่จะทำให้การป้องกันกำจัดแมลงนูนหลวง เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการที่สำคัญจะเป็นการยับยั้งไม่ให้แมลงนูนหลวงระบาดใน ไร่อ้อยของเกษตรกร และไม่แพร่ระบาดไปยังพื้นที่ใกล้เคียงเกษตรกรท่านใดที่กำลังประสบกับปัญหาดังกล่าว และกำลังหาแนวทางป้องกัน
ระวังเพลี้ยจักจั่นป่วนสวนมะม่วง ********************************** เตือนพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงที่ขณะนี้มะม่วงอยู่ในระยะแทงช่อดอกจนกระทั่งติดผลอ่อน ให้ระวังการระบาดของเพลี้ยจักจั่น ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยทำลาย ใบอ่อน ช่อดอก ก้านดอก และยอดอ่อน แต่ระยะที่ทำความเสียหายมากที่สุด คือ ระยะที่มะม่วงกำลังแทงช่อดอก โดยเพลี้ยจักจั่นจะดูดน้ำเลี้ยงจากช่อดอกทำให้แห้งและดอกร่วง ติดผลน้อยหรือไม่ติดเลย ระหว่างที่เพลี้ยจักจั่นดูดกินน้ำเลี้ยงจะถ่ายมูลมีลักษณะเป็นน้ำเหนียวๆ คล้ายน้ำหวานเปียกเยิ้มติดตามใบ ช่อดอก ผล และรอบๆ ทรงพุ่ม ต่อมาตามใบช่อดอกจะถูกปกคลุมโดยเชื้อราดำ ทำให้พืชสังเคราะห์แสงลดลง ใบที่ถูกดูดน้ำเลี้ยงในระยะเพสลาดจะบิดงอโค้งลงด้านใต้ใบ ตามขอบใบจะมีอาการปลายใบแห้ง แมลงชนิดนี้พบระบาดทั่วไปทุกแห่งที่ปลูกมะม่วง พบได้ตลอดทั้งปี แต่พบมากและทำความเสียหายในช่วงมะม่วงเริ่มแทงช่อดอกจนถึงระยะดอกตูม และจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นปริมาณสูงสุดเมื่อดอกใกล้บาน คือ ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม และจะลดลงเมื่อมะม่วงเริ่มติดผล ดังนั้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงสม่ำเสมอ หากเริ่มพบการเข้าทำลายของเพลี้ยจักจั่นให้แจ้งการระบาด วิธีการป้องกันกำจัด ดังนี้ เกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มต้นมะม่วงให้โปร่งอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดที่หลบซ่อนต่อการแพร่ขยายพันธุ์ของเพลี้ยจักจั่นมะม่วง จากนั้นให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง แลมบ์ดาไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สารคาร์บาริล 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 60 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ สารอิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อให้การฉีดพ่นสารมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เกษตรกรควรปรับหัวฉีดให้เป็นแบบละอองฝอย และพ่นให้ทั่วถึงทั้งลำต้น ในระยะก่อนที่มะม่วงจะออกดอก 1 ครั้ง มิเช่นนั้น ตัวเต็มวัยจะย้ายไปหลบซ่อนบริเวณที่พ่นสารฆ่าแมลงไม่ทั่วถึงแต่ถ้าเป็นระยะช่อดอกบานแล้วไม่ควรพ่นสารฆ่าแมลง เพราะเป็นอันตรายต่อแมลงผสมเกสร ถ้าพบเพลี้ยมะม่วงเข้าทำลายในระยะช่อดอกบาน แนะให้ใช้วิธีในการป้องกันกำจัดแบบผสมผสาน ใช้น้ำฉีดล้างช่อดอกและใบ เพื่อแก้ปัญหาช่อดอกและใบดำจากโรครา และหากแรงฉีดของน้ำแรงพอ จะทำให้เพลี้ยระยะตัวอ่อนตกจากช่อดอกได้ แต่ให้ระมัดระวัง อย่าฉีดน้ำไปกระแทกดอกมะม่วงแรงจนเกินไป เพราะอาจทำให้ดอกหรือผลที่เริ่มติดร่วงได้และให้เกษตรกรใช้กับดักแสงไฟดักจับตัวเต็มวัยเพลี้ยจักจั่นมะม่วงที่บินมาเล่นไฟ จะช่วยลดความเสียหายได้.
แนะปราบเพลี้ยไฟพริกในมะม่วง . ระยะนี้ต้นมะม่วงเริ่มเข้าสู่ช่วงที่มีใบอ่อนและแทงช่อดอก กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรชาวสวนมะม่วงเฝ้าระวังช่วงที่มีสภาพอากาศร้อน และมีอุณหภูมิสูงขึ้น ให้สังเกตการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟพริก มักพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยใช้ปากเขี่ยเนื้อเยื่อ และดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์พืชบริเวณใบอ่อน ยอดอ่อน ตุ่มตาใบ ตุ่มตาดอก และช่อดอกมะม่วง . ส่วนการเข้าทำลายในระยะติดดอก จะทำให้ช่อดอกหงิกงอ ดอกร่วงไม่ติดผล หรือทำให้ติดผลน้อย การเข้าทำลายบนยอดอ่อน จะทำให้ใบที่แตกใหม่แคระแกร็น ขอบใบและปลายใบไหม้ ใบอาจร่วงตั้งแต่ยังเล็ก สำหรับใบที่มีขนาดโตแล้ว มักพบการเข้าทำลายตามขอบใบ ทำให้ใบม้วนงอและปลายใบไหม้ การเข้าทำลายที่ยอด จะมีความรุนแรงจนทำให้ยอดแห้ง ไม่แทงช่อใบหรือช่อดอก . หากพบการระบาดไม่มาก ให้เกษตรกรตัดส่วนที่เพลี้ยระบาดนำไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลงปลูก เพราะเพลี้ยไฟพริกจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มบริเวณส่วนยอดอ่อนของพืช กรณีระบาดรุนแรง ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลง สไปนีโทแรม 12% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารอะบาเมกติน 1.8% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารไซแอนทรานิลิโพรล 10% โอดี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อช่วยให้การพ่นสารฆ่าแมลงมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เกษตรกรควรพ่นในระยะที่ต้นมะม่วงติดดอกอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ระยะเริ่มแทงช่อดอก และระยะเริ่มติดผลขนาดมะเขือพวง (ประมาณ 0.5-1.0 เซนติเมตร) หากพบเพลี้ยไฟพริกระบาดรุนแรงให้พ่นซ้ำก่อนระยะดอกบาน หลีกเลี่ยงการพ่นสารฆ่าแมลงในระยะดอกบาน เพราะอาจเป็นอันตรายต่อแมลงผสมเกสร
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ พรบ.วิสาหกิจชุมชนใหม่
หากจำเป็นต้องใช้ต้องปฏิบัติให้ถูกวิธี
🔥 แนะปราบเพลี้ยไฟพริกในมะม่วง 🔥 กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรชาวสวนมะม่วงเฝ้าระวังช่วงที่มีสภาพอากาศเย็น แห้งแล้ง และอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ให้สังเกตการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟพริก มักพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยใช้ปากเขี่ยเนื้อเยื่อ และดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์พืชบริเวณใบอ่อน ยอดอ่อน ตุ่มตาใบ ตุ่มตาดอก ช่อดอกมะม่วงโดยเฉพาะฐานรองดอก และขั้วผลอ่อน ระยะนี้ต้นมะม่วงเริ่มเข้าสู่ช่วงที่ดอกพัฒนาเป็นผล กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรชาวสวนมะม่วงเฝ้าระวังช่วงที่มีสภาพอากาศเย็น แห้งแล้ง และอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น ให้สังเกตการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟพริก มักพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยใช้ปากเขี่ยเนื้อเยื่อ และดูดกินน้ำเลี้ยงจากเซลล์พืชบริเวณใบอ่อน ยอดอ่อน ตุ่มตาใบ ตุ่มตาดอก ช่อดอกมะม่วงโดยเฉพาะฐานรองดอก และขั้วผลอ่อน ทำให้เซลล์บริเวณนั้นถูกทำลาย กรณีที่ระบาดไม่รุนแรง จะพบแผลเป็นวงสีเทาเงินเกือบดำชัดเจนใกล้ขั้วผล หรือผลบิดเบี้ยว หากระบาดรุนแรง ผิวของผลมะม่วงจะเป็นสีดำเกือบทั้งหมด ทำให้ผลผลิตมีราคาต่ำลง ส่วนการเข้าทำลายในระยะติดดอก จะทำให้ช่อดอกหงิกงอ ดอกร่วงไม่ติดผล หรือทำให้ติดผลน้อย การเข้าทำลายบนยอดอ่อน จะทำให้ใบที่แตกใหม่แคระแกร็น ขอบใบและปลายใบไหม้ ใบอาจร่วงตั้งแต่ยังเล็ก สำหรับใบที่มีขนาดโตแล้ว มักพบการเข้าทำลายตามขอบใบ ทำให้ใบม้วนงอและปลายใบไหม้ การเข้าทำลายที่ยอด จะมีความรุนแรงจนทำให้ยอดแห้ง ไม่แทงช่อใบหรือช่อดอก การเข้าทำลายที่ตา ช่อดอกบิดเบี้ยว หงิกงอ หรือติดผลน้อย ผลเล็กๆ ที่ถูกเพลี้ยไฟพริกทำลายอาจร่วงหล่นได้ หากพบการระบาดไม่มาก ให้เกษตรกรตัดส่วนที่เพลี้ยระบาดไปเผาทำลายทิ้งนอกแปลงปลูก เพราะเพลี้ยไฟพริกจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มบริเวณส่วนยอดอ่อนของพืช กรณีระบาดรุนแรง ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงแลมบ์ดา-ไซฮาโลทริน 2.5% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือสารเฟนโพรพาทริน 10% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อช่วยให้การพ่นสารฆ่าแมลงมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เกษตรกรควรพ่นในระยะที่มะม่วงติดดอกอย่างน้อย 2 ครั้ง คือ ระยะเริ่มแทงช่อดอก และระยะเริ่มติดผลขนาดมะเขือพวง (ประมาณ 0.5-1.0 เซนติเมตร) หากปีใดระบาดรุนแรงให้พ่นซ้ำก่อนระยะดอกบาน หลีกเลี่ยงการพ่นสารฆ่าแมลงในระยะดอกบาน เพราะอาจเป็นอันตรายต่อแมลงผสมเกสร
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 นางรัตดา คงสีไพร เกษตรอำเภอขุนหาญ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่3/2562 ณ หอประชุมเฉบิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยได้ชี้แจ้งข้อราชการดังนี้ การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปรัง การงดเผาตอซังในนาข้าว การติดตามการระบาดศัตรูพืช การคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 นางรัตดา คงสีไพร เกษตรอำเภอขุนหาญ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่3/2562 ณ หอประชุมเฉบิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยได้ชี้แจ้งข้อราชการดังนี้ การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปรัง การงดเผาตอซังในนาข้าว การติดตามการระบาดศัตรูพืช การคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
โอกาส..ผลไม้ไทย