สำนักงานเขตคลองเตย

สำนักงานเขตคลองเตย หน่วยงานราชการ
(62)

เปิดเหมือนปกติ

#เขตคลองเตยรณรงค์เทศกาลตรุษจีนปลอดภัยจากภัยฝุ่นละอองpm2.5วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล รณรงค์ประ...
11/02/2021

#เขตคลองเตยรณรงค์เทศกาลตรุษจีนปลอดภัยจากภัยฝุ่นละอองpm2.5
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพื่อเฝ้าระวังและลดการเกิดมลพิษฝุ่นละอองในอากาศเช่น
🎊การลดปริมาณการใช้ธูปและการเผากระดาษเงิน กระดาษทอง
🎊การใช้ธูปขนาดสั้น หรือใช้ธูปไฟฟ้า
🎊เมื่อจุดแล้วให้ดับ หรือเก็บธูปให้เร็วขึ้น
🎊เก็บขี้เถ้าใส่ถุง และนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
ตรุษจีนสุขใจ ปลอดภัยจากฝุ่น PM 2.5

เขตคลองเตย 😷 ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) #โควิด-19 ยังไม่จบการ์ดอย่าตก# (11...
11/02/2021

เขตคลองเตย 😷 ประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
#โควิด-19 ยังไม่จบการ์ดอย่าตก#
(11 กุมภาพันธ์ 2564 ) สำนักงานเขตคลองเตย โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยแนะนำให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล เว้นระยะห่างกัน 1-2 เมตร และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ร่วมกันช่วยลดมลพิษทางอากาศ และวิธีป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ ชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ เขตคลองเตย

#เขตคลองเตย เฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีน(11 ก.พ.64) สำนักงานเขตคลองเตย โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล...
11/02/2021

#เขตคลองเตย เฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีน
(11 ก.พ.64) สำนักงานเขตคลองเตย โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ตรวจแนะนำ ควบคุม ดูแลการจำหน่ายอาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารและคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2564 ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (Bangkok Food Safety City)
>> ทั้งนี้ ได้แจกสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการจำหน่ายอาหารที่ถูกหลักสุขาภิบาลอาหาร พร้อมถุงผ้าตรุษจีนเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก และพัดประชาสัมพันธ์การล้างมือ 7 ขั้นตอน เพื่อลดโรคจากการสัมผัสอาหาร

เขตคลองเตย ชมรมคนรักคลอง รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำคูคลอง(11 กุมภาพัน 2564) สำนักงานเขตคลองเตย โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัส...
11/02/2021

เขตคลองเตย ชมรมคนรักคลอง รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำคูคลอง
(11 กุมภาพัน 2564) สำนักงานเขตคลองเตย โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ร่วมกับชมรมคนรักคลองเขตคลองเตย จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำ คู คลอง โดยการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ ร่วมกันรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้ำ คู คลอง
😷 ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนร่วมกันช่วยลดมลพิษทางอากาศ และวิธีป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ แนะนำ วิธีการป้องกันโรคโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ณ ชุมชนเกาะกลาง เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองเตย พัฒนาคลองยายล้อม ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"     พ...
11/02/2021

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตคลองเตย พัฒนาคลองยายล้อม ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดคคลองยายล้อม ช่วงจากซอยเสาวนิตย์ ถึงคลองพระโขนง ซึ่งมีความกว้าง 6.00-10.00 เมตร ความยาว 200 เมตร โดยดำเนินการจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืช ตลอดแนวคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว

โดยมีคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตคลองเตย สถานีตำรวจนครบาลพระโขนง​ สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน​ ศูนย์บริการสาธารณสุข​ 10 (สุขุมวิท)​ จิตอาสาพระราชทาน ​904 เขตคลองเตย ชมรมคนรักคลองเขตคลองเตย และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จำนวนประมาณ 80 คน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

คลองเตยมอบถังดับเพลิงให้ชุมชน สนับสนุนป้องกันอัคคีภัย(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564) นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร...
10/02/2021

คลองเตยมอบถังดับเพลิงให้ชุมชน สนับสนุนป้องกันอัคคีภัย
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564) นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง ให้แก่ชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตย ซึ่งได้รับการจัดสรรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเหตุอัคคีภัยในชุมชน โดยมีนางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย คณะผู้บริหารเขต ผู้แทนชุมชน ร่วมพิธี ณ ห้องโถ่งชั้น 1 สำนักงานเขตคลองเตย

เขคคลองเตย ร่วมกับกองทัพบก ส่งมอบศูนย์สุขภาพชุมชนล็อค 1-2-3 ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และโรงเรียนในพื้นที่เข...
10/02/2021

เขคคลองเตย ร่วมกับกองทัพบก ส่งมอบศูนย์สุขภาพชุมชนล็อค 1-2-3 ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และโรงเรียนในพื้นที่เขตคลองเตย

(10 กุมภาพันธ์ 2564) นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย ร่วมกับกองทัพบก ส่งมอบศูนย์สุขภาพชุมชนล็อค 1-2-3 ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และโรงเรียนในพื้นที่เขตคลองเตย โดยมอบของขวัญ อาหารและเครื่องดื่ม ชุดนักเรียน อุปกรณ์เครื่องเขียน หน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าให้กับเด็กๆ และเยาวชน โดยมีแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้แทนมอบ
ทั้งนี้ ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) โดยจัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล สวมใสหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามมาตรการป้องกันฯ

คลองเตยซ่อมท่อชำรุดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตคลองเตย ฝ่ายโยธา ดำเนินการแก้ไขฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถนนทางรถไฟสายเ...
10/02/2021

คลองเตยซ่อมท่อชำรุด
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตคลองเตย ฝ่ายโยธา ดำเนินการแก้ไขฝาท่อระบายน้ำชำรุด ถนนทางรถไฟสายเก่าปากน้ำ บริเวณชุมชนทรัพย์มโนทัย เพื่อความปลอดภัยกับประชาชน และเป็นไปตามนโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง) " NOW " "ทำจริง เห็นผลจริง "

# ฝ่ายโยธา
# สำนักงานเขตคลองเตย

คลองเตยตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยถ.สุขุมวิท(10 กุมภาพันธ์ 2564) นายสมศักดิ์ ตั้งเอี่ยมสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเต...
10/02/2021

คลองเตยตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยถ.สุขุมวิท
(10 กุมภาพันธ์ 2564) นายสมศักดิ์ ตั้งเอี่ยมสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย นำทีมเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่บริเวณถนนสุขุมวิท ตั้งแต่แยกอโศก ถึงหน้าอาคารธนาคารกรุงไทย (สุดเขตคลองเตย)​ ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผิวจราจร ทางเท้า ฝาท่อ ตะแกรง ท่อระบายน้ำ ป้ายต่างๆ การจัดระเบียบผู้ค้า ฯลฯ ดูสภาพปัญหาพร้อมสั่งดำเนินการแก้ไข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

คลองเตย #สะพานลอยสะอาดประชาชนสัญจรไปมาก็ชื่นใจวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเ...
09/02/2021

คลองเตย #สะพานลอยสะอาดประชาชนสัญจรไปมาก็ชื่นใจ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการล้างทำความสะอาดสะพานลอยคนเดินข้าม บริเวณถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ซอยสุขุมวิท 18 ถึงซอยสุขุมวิท 2 เพื่อความสะอาดและเป็นมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

#คลองเตยเก็บขยะหน้าตะแกรงเร่งกวาดไล่น้ำ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ...
09/02/2021

#คลองเตยเก็บขยะหน้าตะแกรงเร่งกวาดไล่น้ำ
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บขยะหน้าตะแกรง เร่งกวาดไล่น้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขต

#เขตคลองเตยลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ   วันที่ 8 กุมภาพันธ...
08/02/2021

#เขตคลองเตยลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกหาเชื้อโควิด 19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตคลองเตย โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 10 สุขุมวิท ดำเนินการตรวจค้นหาเชิงรุกเพื่อคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ โดยทำการเก็บตัวอย่างน้ำลาย จำนวน 20 คน
💥หลังเสร็จสิ้นการเก็บตัวอย่างน้ำลาย ได้ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณที่ทำการเก็บตัวอย่างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564สำนักงานเขตคลองเตย ฝ่ายโยธา ดำเนินการแก้ไขทางเท้าชำรุด ซอยสุขุมวิท 16 บริเวณซอยแยกสามมิตร เพื่อค...
08/02/2021

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานเขตคลองเตย ฝ่ายโยธา ดำเนินการแก้ไขทางเท้าชำรุด ซอยสุขุมวิท 16 บริเวณซอยแยกสามมิตร เพื่อความปลอดภัยกับประชาชน และเป็นไปตามนโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง)

" NOW " "ทำจริง เห็นผลจริง "

# ฝ่ายโยธา
# สำนักงานเขตคลองเตย

คลองเตยตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยถนนพระรามที่ 4(8 กุมภาพันธ์ 2564) นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยน...
08/02/2021

คลองเตยตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยถนนพระรามที่ 4
(8 กุมภาพันธ์ 2564) นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยนายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย นำทีมเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่บริเวณถนนพระรามที่ 4 ตั้งแต่สวนเพลิน มาร์เก็ต ถึงแยกเกษมราษฎร์ ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผิวจราจร ทางเท้า ฝาท่อ ตะแกรง ท่อระบายน้ำ ป้ายต่างๆ การจัดระเบียบผู้ค้า ฯลฯ ดูสภาพปัญหาพร้อมสั่งดำเนินการแก้ไข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

#คลองเตยลงพื้นที่กำชับไซต์ก่อสร้างต้องมีมาตรการป้องกันฝุ่นลดPM2.5 (6 ก.พ. 64) นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พ...
06/02/2021

#คลองเตยลงพื้นที่กำชับไซต์ก่อสร้างต้องมีมาตรการป้องกันฝุ่นลดPM2.5
(6 ก.พ. 64) นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการการป้องกันฝุ่นละอองในพื้นที่เขตคลองเตย ของโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย ทั้งนี้ กำชับให้โครงการให้ปิดคลุมการก่อสร้างให้มิดชิด การล้างล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้างทุกครั้ง และให้มีการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในอากาศอย่างสม่ำเสมอ

#คลองเตยลงพื้นที่กำชับไซต์ก่อสร้างต้องมีมาตรการป้องกันฝุ่นลดPM2.5 และ #เขตคลองเตยตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานที่ก่อสร้าง(...
06/02/2021

#คลองเตยลงพื้นที่กำชับไซต์ก่อสร้างต้องมีมาตรการป้องกันฝุ่นลดPM2.5 และ #เขตคลองเตยตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานที่ก่อสร้าง
(6 ก.พ. 64) นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการการป้องกันฝุ่นละอองในพื้นที่เขตคลองเตย ทั้งนี้ กำชับให้โครงการให้ปิดคลุมการก่อสร้างให้มิดชิด การล้างล้อรถบรรทุกให้สะอาดก่อนออกจากสถานที่ก่อสร้างทุกครั้ง และให้มีการฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองในอากาศอย่างสม่ำเสมอ และกวดขันให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น พร้อมการลงทะเบียน BKK COVID-19 สำหรับแรงงานต่างด้าว (ลงทะเบียนได้ที่ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/merchant ) เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ณ โครงการก่อสร้างซิลเวอร์ฟิลน์ ซอยสุขุมวิท 10 เขตคลองเตย

#คลองเตย ตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 กิจกรรมการจัดประชุม(5 ก.พ.64) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลง...
05/02/2021

#คลองเตย ตรวจมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 กิจกรรมการจัดประชุม
(5 ก.พ.64) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรมการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ เต็นท์ประชุมใหญ่ ข้างอาคารอเนกประสงค์ (สนามแบดมินตัน) การยาสูบแห่งประเทศไทย เขตคลองเตย เพื่อพิจารณาอนุญาตการขอจัดกิจกรรมดังกล่าวตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 18) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
>> ทั้งนี้ จากการพิจารณาแล้วเห็นควรให้สามารถดำเนินการจัดการประชุมได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดจนกว่าการจัดงานดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

#เขตคลองเตย ประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันโควิด-19 โรงแรมในพื้นที่ >> 5 ก.พ.64 เวลา 13.30 น.นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเข...
05/02/2021

#เขตคลองเตย ประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันโควิด-19 โรงแรมในพื้นที่
>> 5 ก.พ.64 เวลา 13.30 น.นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานการประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สถานที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย และหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พร้อมด้วยผู้ประกอบกกิจการโรงแรมในพื้นที่เขตคลองเตย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย
>> ทั้งนี้ การประชุมได้ชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามที่ราชการกำหนด พร้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการสถานที่สำหรับจัดเลี้ยง ประชุม สัมมนา สระว่ายน้ำ ฟิตเนส สปาและนวดเพื่อสุขภาพ โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามประกาศของกรุงเทพมหานคร และมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาทิเช่น
❤️ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานและผู้ใช้บริการ
❤️ การจัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างทำความสะอาดมือ
❤️ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distaning)
❤️ กำหนดให้พนักงานและผู้ใช้บริการสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่อยู่ในโรงแรม
❤️ ดูแลทำความสะอาดสถานประกอบการ โดยเฉพาจุดสัมผัสร่วม เช่น ลิฟท์ ราวบันได ลูกบิดประตู
❤️ งดการจัดบริการอาหารโดยให้ลูกค้าตักเอง งดจัดงานปาร์ตี้/กิจกรรมที่มีการ่วมกลุ่มคน
❤️ การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นที่ราชการกำหนด เช่น ไทยชนะ และหมอชนะ
>> พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้ร่วมรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตอบคำถามข้อสงสัยจากผู้ประกอบกิจการโรงแรมเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันโควิด-19 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

คลองเตย 💦 #ถนนสะอาด ลดฝุ่นละอองวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ล้างทำ...
05/02/2021

คลองเตย 💦 #ถนนสะอาด ลดฝุ่นละออง
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ ล้างทำความสะอาดทางเท้า ผิวการจราจร ตะแกรง ป้ายสัญญาณต่างๆ บริเวณถนนสุขุมวิท ตั้งแต่สถานีขนส่งเอกมัย ถึงซอยสุขุมวิท 38 เพื่อป้องลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ

คลองเตย🥬🍆🍅ปลูกผักสวนครัว ด้วยปุ๋ยอินทรีย์จากใบไม้ เปลือกผลไม้🌽🌶🥒วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ...
05/02/2021

คลองเตย🥬🍆🍅ปลูกผักสวนครัว ด้วยปุ๋ยอินทรีย์จากใบไม้ เปลือกผลไม้🌽🌶🥒
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย ถอนหญ้า ปลูกผัก บริเวณแปลงสำหรับปลูกพืชผักสวนครัว สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ด้วยปุ๋ยอินทรีย์จากเศษใบไม้ เปลือกผลไม้ ซึ่งเป็นการลดปริมาณขยะที่แหล่งกำเนิด และนำขยะไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่ต้นทาง

คลองเตยประชุมผู้บริหารเขตมอบนโยบาย กำกับติดตามการทำงาน(5 ก.พ. 64) เวลา 09.00 น. นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย...
05/02/2021

คลองเตยประชุมผู้บริหารเขตมอบนโยบาย กำกับติดตามการทำงาน
(5 ก.พ. 64) เวลา 09.00 น. นางสาวปิยธิดา นิยม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเขตคลองเตย ครั้งที่ 3/2564 ณ​ ห้องประชุมชั้น​ 7 สำนักงานเขตคลองเตย มอบนโยบายการปฏิบัติงาน กำกับติดตามการทำงานของทุกฝ่าย ให้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร "NOW" "ทำจริง เห็นผลจริง"

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564สำนักงานเขตคลองเตย ฝ่ายโยธา ดำเนินการแก้ไขทางเท้าชำรุด ถนนพระรามที่ 4 บริเวณปากซอยชัยมงคล 1 เพื่...
04/02/2021

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานเขตคลองเตย ฝ่ายโยธา ดำเนินการแก้ไขทางเท้าชำรุด ถนนพระรามที่ 4 บริเวณปากซอยชัยมงคล 1 เพื่อความปลอดภัยกับประชาชน และเป็นไปตามนโยบาย ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง)
" NOW " "ทำจริง เห็นผลจริง "

# ฝ่ายโยธา
# สำนักงานเขตคลองเตย

#เขตคลองเตยตรวจสอบและสร้างความเข้าใจปัญหาสุนัขจรจัดในชุมชน🐶🐶(4 ก.พ.64) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์...
04/02/2021

#เขตคลองเตยตรวจสอบและสร้างความเข้าใจปัญหาสุนัขจรจัดในชุมชน🐶🐶
(4 ก.พ.64) ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ลงพื้นที่ร่วมกับศูนย์ควบคุมและพักพิงสุนัขจรจัดกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบเหตุร้องเรียนและสร้างความเข้าใจกับประชาชน กรณี ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสุนัขจรจัด บริเวณอาคารกองรักษาความปลอดภัย ท่าเรือกรุงเทพมหานคร ถนนท่าเรือ แขวงคลองเตย
——————🐶🐶——————
โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจกับประชาชน เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดพื้นที่ของการเป็นสุนัขชุมชน มีผู้รับผิดชอบสุนัข คอยดูแล และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดผลกระทบกับคนในชุมชน แต่หากเป็นสุนัขดุร้ายหรือกัดคนจะดำเนินการทำหมัน (การทำหมันจะลดความก้าวร้าวของสุนัขได้ระดับหนึ่ง) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หาวิธีเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งหากแก้ไขไม่ได้จะนำออกจากพื้นที่

ทั้งนี้ ได้นำสุนัขดุร้ายที่มีพฤติกรรมกัดคนออกจากพื้นที่จำนวน 1 ตัว (มีเอกสารใบรับรองแพทย์ บัตรฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนชี้ตัว) เพื่อนำไปทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และหาบ้านใหม่ให้พักอาศัยต่อไป

คลองเตยจัดระเบียบสายสื่อสารวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตคลองเตย โดยฝ่ายโยธา จัดเก็บสายสื่อสารขาดห้อยหลุดล่วง ถนนพ...
03/02/2021

คลองเตยจัดระเบียบสายสื่อสาร
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานเขตคลองเตย โดยฝ่ายโยธา จัดเก็บสายสื่อสารขาดห้อยหลุดล่วง ถนนพระราม 4 ตั้งแต่แยกพระโขนง ถึง แยกกล้วยน้ำไท (ทั้ง2ฝั่ง) เพื่อความปลอดภัยกับประชาชน เป็นไปตามนโยบายของ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง) " NOW " "ทำจริง เห็นผลจริง "

# ฝ่ายโยธา
# สำนักงานเขตคลองเตย

#เขตคลองเตย ตรวจหา COVID-19 ในตลาดคลองเตย(3 ก.พ.64) สำนักงานเขตคลองเตย โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับกองสุขาภิบา...
03/02/2021

#เขตคลองเตย ตรวจหา COVID-19 ในตลาดคลองเตย
(3 ก.พ.64) สำนักงานเขตคลองเตย โดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล ดำเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตัวอย่างน้ำเสียและตัวอย่างป้าย (Swab) จากจุดสัมผัสร่วมในห้องน้ำของตลาดคลองเตย หลังที่ 3 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตลาดพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในช่วงที่ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 พุ่งสูง ใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบ ❓..👶🏻👴🏻🤰🏻นอกจากกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุ...
03/02/2021

ในช่วงที่ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 พุ่งสูง ใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบ ❓
.
.
👶🏻👴🏻🤰🏻นอกจากกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีโรคประจำตัวที่
เกี่ยวกับระบบหายใจและหลอดเลือดแล้ว ยังมีกลุ่มอาชีพเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5 อีก ได้แก่
.
.
🛵 ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง
👷🏻 วิศวกร/คนงานก่อสร้าง
👮🏻‍♂️ ตำรวจจราจร
👮🏻‍♀️ พนักงานรักษาความปลอดภัย
👩🏻‍🌾 ผู้ค้าขายกลางแจ้ง
👨🏻‍✈️ พนักงานขับรถ/เก็บเงินรถโดยสารประจำทาง
🧹 พนักงานกวาดถนน
🚮 พนักงานเก็บขยะ
🌞 อาชีพอื่น ๆ ที่ทำงานกลางแจ้ง
.
.
♥️♥️♥️ ด้วยความห่วงใย กทม. แนะนำให้สวมหน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ เช่น หน้ากากชนิด N95 หรือหน้ากากที่เหมาะสมในการทำงาน ♥️♥️♥️

คลองเตยตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยถนนรัชดา(3 กุมภาพันธ์ 2564) นายประเทืองวิทย์ ดีใจ นายสมศักดิ์ ตั้งเอี่ยมสกุล ผู้ช่วยผ...
03/02/2021

คลองเตยตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยถนนรัชดา
(3 กุมภาพันธ์ 2564) นายประเทืองวิทย์ ดีใจ นายสมศักดิ์ ตั้งเอี่ยมสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย นำทีมเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่บริเวณถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่แยกตลาดคลองเตย ถึงแยกอโศก ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผิวจราจร ทางเท้า ฝาท่อ ตะแกรง ท่อระบายน้ำ ป้ายต่างๆ การจัดระเบียบผู้ค้า ฯลฯ ดูสภาพปัญหาพร้อมสั่งดำเนินการแก้ไข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ประกาศปิดสถานที่เพิ่มเติม (ชั่วคราว) ตามประกาศฯ ฉบับที่ 19
02/02/2021

ประกาศปิดสถานที่เพิ่มเติม (ชั่วคราว) ตามประกาศฯ ฉบับที่ 19

คลองเตย 📣 แค่แจ้งมา แก้ไขทันที 🏃‍♀️🏃‍♀️วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการแ...
02/02/2021

คลองเตย 📣 แค่แจ้งมา แก้ไขทันที 🏃‍♀️🏃‍♀️
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขกรณีมีดินตกหล่นบนผิวการจราจร บริเวณถนนสุขุมวิทซอย 30/1 โดยได้จัดเจ้าหน้าที่กวาดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

#ด้วยความห่วงใยจากใจฝ่ายรักษาฯ

คลองเตยลอกท่อ...เตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วม(วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564)​ สำนักงานเขตคลองเตย โดยฝ่ายโยธาขุดลอกท่อระบายน้ำ ซอย...
02/02/2021

คลองเตยลอกท่อ...เตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วม
(วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564)​ สำนักงานเขตคลองเตย โดยฝ่ายโยธาขุดลอกท่อระบายน้ำ ซอยสุขุมวิท 38 (ต่อเนื่อง) ตามแผนปฏิบัติการเตรียม ความพร้อมป้องกันปัญหาน้ำท่วม ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง) " NOW " "ทำจริง เห็นผลจริง "

# ฝ่ายโยธา
# สำนักงานเขตคลองเตย

คลองเตย 🧹 พื้นที่สะอาด 🚛 📣คืองานของเรา🌞💯วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการ...
02/02/2021

คลองเตย 🧹 พื้นที่สะอาด 🚛 📣คืองานของเรา🌞💯
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการพัฒนาความสะอาด จัดขยะมูลฝอยและเศษวัสดุ บริเวณชุมชนล็อค 1-2-3 เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

599 Thang Rotfai Sai Kao Paknam Rd.
Klong Toey
10110

เดินทางมาโดยรถโดยสารประจำทางสาย 25, 45, 71, 72, 109, 115, 116 และ ปอ.173 ต่อรถจักรยานยนต์รับจ้าง

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622499705

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตคลองเตยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตคลองเตย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

คนขับทาวเวอร์เทรนในหน่วยงานก่อสร้างโรงเรียนนานาชาติทรินิตี้ สุขุมวิท36 นภาศัพแยก2 ช่วงเวลา6-8โมงชอบเปิดเสียงเพลงดังต่อเนื่องรบกวนมากครับ
ขอร้องเรียนเขตตลองเตย ร้านขายอาหารร้านนี้จะล้างพื้นแบบนี้ทุกวัน ทำให้ถรรเลนส์1มีน้ำขัง อันตรายมากๆ ปั่นจักรยาน ขี่มอไซต์ ถ้าลื่นล้มมารถทับตายแน่
ทำไมติดต่อยากจังเลยคะ โทรไปไม่ติดเลยสักเบอร์ พอโทรติดเจ้าหน้าที่ก็บอกให้โทรไปอีกเบอร์ซึ่งสายไม่เคยว่าง ช่วยด้วยค่ะ 😭
คอนโดปากซอยสุขุมวิท 26 เที่ยงคืนแล้วยังเจาะไม่เลิก สร้างความเดือดร้อนมากมาย ทางเขตเข้ามาดูแลหน่อยได้มั้ยคะ ชาวบ้านเดือดร้อน
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 https://www.facebook.com/islocal.ru/ (เฉพาะกรุงเทพมหานคร)
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 (เฉพาะกรุงเทพมหานคร)
ก่อนอื่นต้องขออนุญาตเจ้าของเพจก่อนนะคะ หนูเป็นพี่ของน้องสาว หนูมีเรื่องรบกวนพี่ๆหน่อยค่ะน้องสาวหนูเรียนอยู่ที่วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษตอนนี้มาฝึกงานอยู่ที่เซเว่นคลองเตยค่ะ น้องหนูทำเครื่องสแกนสั่งสินค้าหาย วางไว้ในลังแล้วเผลอเอาลังไปทิ้ง เครื่องสแกนสินค้าหายไป ทางที่ฝึกงานให้รับผิดชอบ50,000บาท น้องสาวหนูเครียดมาก โทรกลับไปบอกแม่ แม่ก็เครียด อยากได้เครื่องตัวนี้คืน ถ้าพี่ๆคนไหนเก็บไป หรือรับซื้อไป ช่วยเอามาคืนที่ทำงานหนูหน่อยนะคะ หนูเดือดร้อนจริงๆค่ะ สงสารแม่ แม่เครียด แม่เป็นโรคหัวใจด้วยค่ะ ขอบพระคุณเพจนะคะ
ซอยสุขุมวิท 16 เขาตอกเสาเข็มกันยันเสาร์อาทิตย์เลย
ขออนุญาตสอบถามหน่อยนะครับวันนี้ผมจะไปทำบัตรประชาชนใหม่ซึ่งบัตรเก่าผมชำรุดผมไปตอนเที่ยงป้ายสำนักงานบอกว่าวันจันทร์-วันศุกร์ไม่พักเที่ยงแต่ผมไปสอบถามกับประชาพันธ์เขาบอกว่าวันนี้พักเที่ยงกันค่ะ ผมเลยงงว่าทำไมในป้ายที่สำนักงานบอกไม่พักเที่ยง พอผมไปถามว่าแล้วพรุ่งนี้ละครับพักหรือป่าว เขาก็บอกกับผมว่าให้ไปทำที่เกตเวย์ ???? ผมงงมากครับแล้วสรุปพรุ่งนี้พักหรือป่าวครับช่วยตอบผมหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ !!!!
ขอความกรุณาช้วยส่งเจ้าหน้าทีมาชวยเก็บออกไปให้ที่มีรถมอเตอร์ไซย์จอดเอยะเนื่องจากนำเข้าไปจอดขางริมกำแพงคลองเกสนำเข้าไปบ้านกันไม่ได้เนื่องจากเวลา23.00นได้เกิดไฟไหม้ใต้ทางด่วนหน้าคลองเกส
อาคาร CTI Tower จะมีสระน้ำอยู่หน้าอาคาร แต่ชอบปล่อยน้ำลงฟุตบาท ให้คนเดินหลบเอา ไม่แน่ใจเค้ามีระบบปล่อยน้ำลงท่อสาธารณะหรือเปล่า กรณีนี้ฝากด้วยครับผม