ท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอาก

ท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอาก Krabi Airport
การประชาสัมพันธ์ และติดตามข่าวสารของท่าอากาศยานกระบี่

Tel: +66(0) 75 701471, +66(0) 75701472
Email: [email protected]

ข้อมูลด้านการบิน เวลาเที่ยวบิน ตารางบิน กิจกรรมต่างๆ ของท่าอากาศยาน

เปิดเหมือนปกติ

มาตรการยกเลิกทุกเที่ยวบินภายในประเทศตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไปหรือมีประก...
19/07/2021

มาตรการยกเลิกทุกเที่ยวบินภายในประเทศตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไปหรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ท่าอากาศยานกระบี่
075-701742
075-701473

CAAT ออกประกาศห้ามสายการบินรับส่งผู้โดยสารเข้าหรือออกพื้นที่สีแดงเข้ม ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. นี้
.
CAAT ออกประกาศควบคุมเที่ยวบินเข้าออกพื้นที่สีแดงเข้ม มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคครั้งล่าสุดของรัฐบาล ตามที่ ศบค. ประกาศข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 28) และมีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 10/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ได้ออกประกาศเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 3) เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ ศบค. กำหนด คือการชะลอหรือการยับยั้งการเดินทางเข้าออกพื้นที่สีแดงเข้ม โดยการห้ามสายการบินทำการบินรับส่งผู้โดยสาร เข้าหรือออกพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะสิ้นสุดไป หรือมีประกาศอื่นใดเพิ่มเติมกำหนดแนวปฏิบัติซึ่งมีใจความสำคัญ ดังนี้

1. ห้ามสายการบินที่ให้บริการผู้โดยสาร (Passenger Flight) ทำการบินเที่ยวบินภายในประเทศ (Domestic Flight) รับส่งผู้โดยสารเข้าหรือออกพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ในช่วงที่มีการระบาดสูงตามข้อกำหนด (ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) หรือ ศบค. ประเมินไว้เบื้องต้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน) เว้นแต่

1.1 เป็นเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องกับโครงการพื้นที่นำร่องเปิดประเทศ (Sandbox) หรือ
1.2 เป็นกรณีอากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency Landing) หรือขอลงทางเทคนิค (Technical Landing) โดยไม่มีผู้โดยสารลงจากเครื่อง หรือ
1.3 มีความจำเป็น และได้รับอนุญาตจาก CAAT ซึ่งจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อแสดงความจำเป็นนั้นเพื่อประกอบการขออนุญาต เช่น เพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ เพื่อการรับวัคซีน เป็นต้น

โดยให้สายการบินรวมถึงสนามบินจัดเตรียมเอกสารรับรองความจำเป็นให้กับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานขนส่งสาธารณะในสังกัดซึ่งได้รับยกเว้น เพื่อใช้แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หากมีการตรวจสอบในการปฏิบัติงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ส่วนกรณีที่มีการยกเลิกเที่ยวบินและการรวมเที่ยวบิน ให้สายการบินแจ้งและดูแลผู้โดยสารอย่างเหมาะสม ตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553 สำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการระหว่างประเทศ และเที่ยวบินที่ขนสินค้าโดยไม่มีผู้โดยสารจะไม่ได้รับผลกระทบจากประกาศนี้

2. สำหรับสนามบินและสายการบินที่ยังคงให้บริการได้ในช่วงเวลานี้ ให้ปฏิบัติดังนี้

2.1 การบินรับส่งผู้โดยสาร ให้มีจำนวนผู้โดยสารได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของขีดความสามารถในการรับผู้โดยสารของอากาศยานที่ใช้ในเที่ยวบินนั้น ๆ และให้จัดที่นั่งภายในอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่างเพื่อไม่ให้เกิดความหนาแน่นแออัด แต่ถ้าผู้โดยสารเดินทางมาด้วยกันสามารถให้นั่งติดกันได้
2.2 ก่อนเข้าพื้นที่สนามบิน ให้ตรวจคัดกรองบุคคลที่เข้ามาใช้บริการอย่างเข้มงวด โดยต้องตรวจสอบการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (Body Temperature Screening) ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดที่ไม่ต้องสัมผัสกับร่างกายของผู้ถูกตรวจวัด (Non-contact Infrared Thermometer) หากบุคคลนั้นไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า หรือวัดอุณหภูมิได้สูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบให้ปฏิเสธการให้เข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด
2.3 ก่อนออกบัตรโดยสาร ให้สายการบินตรวจสอบเอกสารสำคัญของผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันโรคของจังหวัดปลายทางอย่างเคร่งครัด หากตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน อาจพิจารณาระงับการออกบัตรโดยสารแก่ผู้โดยสารนั้น
2.4 ให้สายการบินตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้โดยสารโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดที่ไม่ต้องสัมผัสกับร่างกายของผู้ถูกตรวจวัดก่อนขึ้นเครื่องที่สถานีต้นทาง หากวัดอุณหภูมิได้สูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
2.5 ก่อนออกจากพื้นที่สนามบิน ให้สนามบินตรวจคัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มงวดโดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดที่ไม่ต้องสัมผัสกับร่างกายของผู้ถูกตรวจวัด หากวัดอุณหภูมิได้สูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที
2.6 ให้สนามบินติดตามดูแลให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. โดยเคร่งครัด
2.7 ให้สนามบินและสายการบินเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามดูแลให้ประชาชนผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการในระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยเคร่งครัด และมาตรการ แนวทาง หรือแนวปฏิบัติอย่างอื่นที่ ศบค. หรือรัฐบาลกำหนด
2.8 ให้สนามบินและสายการบินแจ้งเตือนผู้โดยสารกรณีเป็นผู้ป่วยยืนยันหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้งดการเดินทาง หากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

นอกจากนี้ ให้ยกเลิกประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และให้ใช้ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 แทน

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงผลกระทบและความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงขอให้ผู้โดยสารทุกท่านโปรดเข้าใจและให้ความร่วมมือในมาตรการดังกล่าว โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ประสานกับสายการบินเพื่อเตรียมการอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแผนการเดินทางของผู้โดยสารไว้แล้ว และเพื่อให้ผู้โดยสารมีเวลาเพียงพอในการดำเนินการ จึงขอผ่อนผันต่อ ศบค. เพื่อให้การดำเนินการนี้มีผลในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนจะเฝ้าติดตามของมาตรการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อนำการบินของไทยกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา ยะลา สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร

----------------------------------------------------
CAAT News ฉบับที่ 28/2564 วันที่ 18 กรกฎาคม 2564
กองสื่อสารองค์กร
https://www.caat.or.th/th/archives/59629
.
ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 3) >> https://www.caat.or.th/th/archives/59631

***Update 18/07/2564***ตารางการบิน 18-31 กรกฎาคม 2564 ✈️ Krabi International Airport’s flight update 18-31 July 2021 ✈️
18/07/2021

***Update 18/07/2564***
ตารางการบิน 18-31 กรกฎาคม 2564 ✈️

Krabi International Airport’s flight update 18-31 July 2021 ✈️

***Update 18/07/2564***
ตารางการบิน 18-31 กรกฎาคม 2564 ✈️

Krabi International Airport’s flight update 18-31 July 2021 ✈️

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่พิธีรับและส่งมอบสินค้า โครงการ "เชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร" ระหว่างจังหวัด...
15/07/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่

พิธีรับและส่งมอบสินค้า โครงการ "เชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร" ระหว่างจังหวัดกระบี่และบุรีรัมย์ สู้ภัย COVID-19

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:00 น. นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีรับและส่งมอบสินค้า โครงการ "เชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร" ระหว่างจังหวัดกระบี่และบุรีรัมย์ สู้ภัย COVID-19 พร้อมด้วย นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ นายนิรันต์ ศรีวิไล สหกรณ์จังหวัดกระบี่ นางนิพัธทา จันย่อง พาณิชย์จังหวัดกระบี่ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกระบี่ โดยมี พล.อ.ท.ตรีพล อ่องไพฑูรย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ เป็นหัวหน้าคณะรับมอบโครงการเชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ระหว่าง จังหวัดกระบี่และจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรโดยนำสินค้าเกษตรของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด ได้แก่ข้าวสาร จำนวน 12.30 ตัน แลกเปลี่ยนกับสินค้าของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กระบี่ จำกัด ได้แก่ สับปะรด กะปิ และอาหารทะเลแปรรูป (ปลาฉิ้งฉ้าง ปลาเสียบ หอยแมลงภู่ตากแห้ง ปลาเค็ม และปลาหวาน) จำนวน 6 ตัน ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในภาคการเกษตรโดยความร่วมมือของ 3 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร ซึ่งวางเป้าหมายให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพของโลก ด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตลาดนำการผลิตภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบทั่วประเทศ ทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จึงได้จัดทำโครงการเชื่อมโยงสินค้า/ผลิตภัณฑ์ระหว่างจังหวัดบุรีรัมย์กับจังหวัดกระบี่สู้ภัย COVID -19 โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิค 19 ให้มีแหล่งจำหน่ายซื้อ-ขาย สามารถเชื่อมโยงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ฯ ระหว่างกันได้ และมีการบริหารจัดการสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้กองทัพอากาศได้ให้การสนับสนุนเครื่อง C-130 การรับขนสินค้าในโครงการดังกล่าว ณ. ท่าอากาศยานกระบี่

งานประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานกระบี่
[email protected]
14 กรกฎาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)วันท...
14/07/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่

ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ได้แก่ ห้องโถงอาคารที่พักผู้โดยสาร ห้องผู้โดยสารขาเข้า ห้องผู้โดยสารขาออก จุดเอกซเรย์ จุดรับกระเป๋าสัมภาระ ห้องน้ำ เคาน์เตอร์เช็คอิน และเคาน์เตอร์บริการอื่นๆ รวมถึงบริเวณร้านค้า ร้านอาหารภายในอาคาร และรถเข็นสัมภาระผู้โดยสาร ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของกรมท่าอากาศยาน โดยใช้น้ำยาพ่นที่ได้มาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และผู้มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานกระบี่ รวมทั้งเน้นย้ำและให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสาร

งานประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานกระบี่
[email protected]
14 กรกฎาคม 2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขานรับนโยบายรัฐบาลชะลอการเดินทางทุกโหมด ลดการแพร่ระบาดของ Covid-19.       นายศักดิ์สยาม ชิดช...
14/07/2021

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขานรับนโยบายรัฐบาลชะลอการเดินทางทุกโหมด ลดการแพร่ระบาดของ Covid-19.
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขานรับนโยบายรัฐบาล ควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid -19 อย่างเข้มงวด สั่งการคมนาคมทุกโหมด บก ราง น้ำ อากาศ ลดการเดินทาง ลดการแพร่เชื้อ ในพิ้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ตั้งแต่วันที่ 12-25 กรกฎาคม 2564

“ กระทรวงคมนาคมใส่ใจความปลอดภัยทุกเส้นทาง “

***Update 12/07/2564***ตารางการบิน 1-31 กรกฎาคม 2564 ✈️Krabi International Airport’s flight update 1-31 July 2021 ✈️
12/07/2021

***Update 12/07/2564***
ตารางการบิน 1-31 กรกฎาคม 2564 ✈️

Krabi International Airport’s flight update 1-31 July 2021 ✈️

***Update 12/07/2564***
ตารางการบิน 1-31 กรกฎาคม 2564 ✈️

Krabi International Airport’s flight update 1-31 July 2021 ✈️

***Update 05/07/2564***ตารางการบิน 1-31 กรกฎาคม 2564 ✈️Krabi International Airport’s flight update 1-31 July 2021 ✈️
06/07/2021

***Update 05/07/2564***
ตารางการบิน 1-31 กรกฎาคม 2564 ✈️

Krabi International Airport’s flight update 1-31 July 2021 ✈️

***Update 05/07/2564***
ตารางการบิน 1-31 กรกฎาคม 2564 ✈️

Krabi International Airport’s flight update 1-31 July 2021 ✈️

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)วันท...
04/07/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่

ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564
นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ได้แก่ ห้องโถงอาคารที่พักผู้โดยสาร ห้องผู้โดยสารขาเข้า ห้องผู้โดยสารขาออก จุดเอกซเรย์ จุดรับกระเป๋าสัมภาระ ห้องน้ำ เคาน์เตอร์เช็คอิน และเคาน์เตอร์บริการอื่นๆ รวมถึงบริเวณร้านค้า ร้านอาหารภายในอาคาร และรถเข็นสัมภาระผู้โดยสาร ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมท่าอากาศยาน โดยใช้น้ำยาพ่นที่ได้มาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และผู้มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานกระบี่ รวมทั้งเน้นย้ำและให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสาร

งานประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานกระบี่
[email protected]
4 กรกฎาคม 2564

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศร...
04/07/2021

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานกระบี่

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานกระบี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)วันท...
03/07/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่

ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564
นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ได้แก่ ห้องโถงอาคารที่พักผู้โดยสาร ห้องผู้โดยสารขาเข้า ห้องผู้โดยสารขาออก จุดเอกซเรย์ จุดรับกระเป๋าสัมภาระ ห้องน้ำ เคาน์เตอร์เช็คอิน และเคาน์เตอร์บริการอื่นๆ รวมถึงบริเวณร้านค้า ร้านอาหารภายในอาคาร และรถเข็นสัมภาระผู้โดยสาร ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมท่าอากาศยาน โดยใช้น้ำยาพ่นที่ได้มาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และผู้มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานกระบี่ รวมทั้งเน้นย้ำและให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสาร

งานประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานกระบี่
[email protected]
3 กรกฎาคม 2564

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศร...
01/07/2021

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานกระบี่

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี

ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานกระบี่

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.         ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ซ้อมแผนการปฏิบัติงาน...
30/06/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่
29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.

ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ซ้อมแผนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดรับเที่ยวบินต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในกระบวนการที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้น เป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เตรียมความพร้อมของจังหวัดกระบี่ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สิงหาคม นี้
พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดโครงการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure -SOP) จังหวัดกระบี่ รูปแบบการรับนักท่องเที่ยวของ 3 พื้นที่นำร่องในจังหวัดกระบี่ (เกาะพีพี ไร่เล และเกาะไหง)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ทำให้กิจกรรมทุกกิจกรรมต้องหยุดชงักลง ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งด้านการคมนาคม ด้านการท่องเที่ยว ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดกระบี่ และระดับประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทางของนักท่องเที่ยวในยุคการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ในช่วงที่มีสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา-2019 จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตามแผนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทุกภาคส่วนนำไปสู่การปฏิบัติงานได้จริงและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้จังหวัดกระบี่พร้อมรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างปลอดภัยในทุกมิติ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้มอบหมายให้ นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ ในฐานะประธานคณะทำงานพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศท่าอากาศยานกระบี่ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการฝึกซ้อมฯ ซึ่งได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าออกประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และกรมความคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุขกำหนด อีกทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ณ ช่องทางเข้าออกประเทศท่าอากาศยานกระบี่ จึงได้กำหนดการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure -SOP) จังหวัดกระบี่ครั้งนี้ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรมท่าอากาศยานและกระทรวงคมนาคม. โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมตรวจสอบความพร้อมตามมาตรฐานสาธารณสุข และมาตรฐานด้านความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจด้านคมนาคมในการเดินทาง
โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน CIQ ที่ท่าอากาศยานกระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 31 หน่วยงาน ร่วมซ้อมแผนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานกระบี่

ที่อยู่

ท่าอากาศยานกระบี่ 133 หมู่ 5 ตำบล เหนือคลอง อำเภอ เหนือคลอง จังหวัด กระบี่
Krabi
81130

ข้อมูลทั่วไป

ท่าอากาศยานกระบี่ หนึ่งในท่าอากาศยานสังกัดกรมการบินพลเรือน

เบอร์โทรศัพท์

+6675701471

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอากผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอาก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Krabi

แสดงผลทั้งหมด