ท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอาก

ท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอาก Krabi Airport การประชาสัมพันธ์ และติดตามข่าวสารของท่าอากาศยานกระบี่ Tel: +66(0) 75 701471, +66(0) 75701472 Email: [email protected]

ข้อมูลด้านการบิน เวลาเที่ยวบิน ตารางบิน กิจกรรมต่างๆ ของท่าอากาศยาน

หน้าที่: ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับท่าอากาศยานกระบี่ กรมการบินพลเรือน

เปิดเหมือนปกติ

ขั้นตอนการลงทะเบียนคัดกรองผู้โดยสารเพื่อป้องกัน COVID-19 สำหรับท่าอากาศยานกระบี่
16/02/2021

ขั้นตอนการลงทะเบียนคัดกรองผู้โดยสารเพื่อป้องกัน COVID-19 สำหรับท่าอากาศยานกระบี่

***Update 15/02/2564***ตารางการบิน 15-28 กุมภาพันธ์ 2564Krabi International Airport’s flight update 15-28 February 2021
15/02/2021

***Update 15/02/2564***
ตารางการบิน 15-28 กุมภาพันธ์ 2564

Krabi International Airport’s flight update 15-28 February 2021

ทย.ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้วันที่ 13...
13/02/2021

ทย.
ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่
13 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ
สุวรรณภูมิ-กระบี่ 1 เที่ยวบิน
ดอนเมือง-กระบี่ 2 เที่ยวบิน
รวมทั้งหมด 6 เที่ยวบิน
( รวมขาเข้า-ขาออก )

ท่าอากาศยานกระบี่มีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
1. พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก จุดสัมผัส ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสารทุกๆ 3 วัน
2. การเข้าสู่อาคารผู้โดยสารตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ด้วย Thermoscan Camera Surveillance หากพบอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา จะประสานไปยัง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3.ผู้โดยสารขาเข้าที่จะเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกระบี่ต้องลงทะเบียนข้อมูลตนเองใน QT14 ที่ทางจังหวัดกระบี่จัดทำขึ้น พร้อมทั้งลงแอพพลิเคชันหมอชนะ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และสแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกอาคารท่าอากาศยานกระบี่
4.จัดเว้นระยะห่าง Social Distancing ทุกจุดบริการ รวมทั้งแจ้งให้ผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะใช้บริการและปฏิบัติงาน
5.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ,แสดงสื่อประชาสัมพันธ์บนจอภาพ ,เพจ Facebook ท่าอากาศยานกระบี่และประกาศเสียงตามสายเป็นระยะๆ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและระวังไวรัสโคโรนา COVID-19

ทกบ. 13 กุมภาพันธ์ 2564

ร่วมกันรณรงค์ “ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม ร่วมกันรับผิดชอบสังคม”เพื่อปลูกจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่ประ...
12/02/2021

ร่วมกันรณรงค์ “ดื่มไม่ขับ ขับไม่ดื่ม ร่วมกันรับผิดชอบสังคม”เพื่อปลูกจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้แก่ประชาชนชาวไทย

มาตรการเดินทางเข้าจังหวัดกระบี่ อย่าลืมลงทะเบียน OT14 นะคะ
01/02/2021

มาตรการเดินทางเข้าจังหวัดกระบี่
อย่าลืมลงทะเบียน OT14 นะคะ

ทย.ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 30 มกราคม 2564 ดังนี้วันที่ 30 มกร...
30/01/2021

ทย.
ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่
30 มกราคม 2564 ดังนี้

วันที่ 30 มกราคม 2564
ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ
สุวรรณภูมิ-กระบี่ 1 เที่ยวบิน
ดอนเมือง-กระบี่ 3 เที่ยวบิน
รวมทั้งหมด 8 เที่ยวบิน
( รวมขาเข้า-ขาออก )

ท่าอากาศยานกระบี่มีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
1. พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก จุดสัมผัส ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสารทุกๆ 3 วัน
2. การเข้าสู่อาคารผู้โดยสารตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ด้วย Thermoscan Camera Surveillance หากพบอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา จะประสานไปยัง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3.ผู้โดยสารขาเข้าที่จะเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกระบี่ต้องลงทะเบียนข้อมูลตนเองใน QT14 ที่ทางจังหวัดกระบี่จัดทำขึ้น พร้อมทั้งลงแอพพลิเคชันหมอชนะ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และสแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกอาคารท่าอากาศยานกระบี่
4.จัดเว้นระยะห่าง Social Distancing ทุกจุดบริการ รวมทั้งแจ้งให้ผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะใช้บริการและปฏิบัติงาน
5.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ,แสดงสื่อประชาสัมพันธ์บนจอภาพ ,เพจ Facebook ท่าอากาศยานกระบี่และประกาศเสียงตามสายเป็นระยะๆ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและระวังไวรัสโคโรนา COVID-19

ทกบ. 30 มกราคม 2564

ทย.ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 29 มกราคม 2564 ดังนี้วันที่ 29 มกร...
29/01/2021

ทย.
ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่
29 มกราคม 2564 ดังนี้

วันที่ 29 มกราคม 2564
ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ
สุวรรณภูมิ-กระบี่ 2 เที่ยวบิน
ดอนเมือง-กระบี่ 2 เที่ยวบิน
รวมทั้งหมด 8 เที่ยวบิน
( รวมขาเข้า-ขาออก )

ท่าอากาศยานกระบี่มีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
1. พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก จุดสัมผัส ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสารทุกๆ 3 วัน
2. การเข้าสู่อาคารผู้โดยสารตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ด้วย Thermoscan Camera Surveillance หากพบอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา จะประสานไปยัง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3.ผู้โดยสารขาเข้าที่จะเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกระบี่ต้องลงทะเบียนข้อมูลตนเองใน QT14 ที่ทางจังหวัดกระบี่จัดทำขึ้น พร้อมทั้งลงแอพพลิเคชันหมอชนะ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และสแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกอาคารท่าอากาศยานกระบี่
4.จัดเว้นระยะห่าง Social Distancing ทุกจุดบริการ รวมทั้งแจ้งให้ผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะใช้บริการและปฏิบัติงาน
5.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ,แสดงสื่อประชาสัมพันธ์บนจอภาพ ,เพจ Facebook ท่าอากาศยานกระบี่และประกาศเสียงตามสายเป็นระยะๆ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและระวังไวรัสโคโรนา COVID-19

ทกบ. 29 มกราคม 2564

***Update 29/01/2564***ตารางการบิน 1-14 กุมภาพันธ์ 2564Krabi International Airport’s flight update 1-14 February 2021
29/01/2021

***Update 29/01/2564***
ตารางการบิน 1-14 กุมภาพันธ์ 2564

Krabi International Airport’s flight update 1-14 February 2021

ทย.ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 27 มกราคม 2564 ดังนี้วันที่ 27 มกร...
27/01/2021

ทย.
ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่
27 มกราคม 2564 ดังนี้

วันที่ 27 มกราคม 2564
ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ
สุวรรณภูมิ-กระบี่ 1 เที่ยวบิน
ดอนเมือง-กระบี่ 2 เที่ยวบิน
รวมทั้งหมด 6 เที่ยวบิน
( รวมขาเข้า-ขาออก )

ท่าอากาศยานกระบี่มีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
1. พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก จุดสัมผัส ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสารทุกๆ 3 วัน
2. การเข้าสู่อาคารผู้โดยสารตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ด้วย Thermoscan Camera Surveillance หากพบอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา จะประสานไปยัง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3.ผู้โดยสารขาเข้าที่จะเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกระบี่ต้องลงทะเบียนข้อมูลตนเองใน QT14 ที่ทางจังหวัดกระบี่จัดทำขึ้น พร้อมทั้งลงแอพพลิเคชันหมอชนะ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และสแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกอาคารท่าอากาศยานกระบี่
4.จัดเว้นระยะห่าง Social Distancing ทุกจุดบริการ รวมทั้งแจ้งให้ผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะใช้บริการและปฏิบัติงาน
5.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ,แสดงสื่อประชาสัมพันธ์บนจอภาพ ,เพจ Facebook ท่าอากาศยานกระบี่และประกาศเสียงตามสายเป็นระยะๆ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและระวังไวรัสโคโรนา COVID-19

ทกบ. 27 มกราคม 2564

26/01/2021

การ์ดอย่าตก!!! 😷
เราทุกคนต้องช่วยกันให้ความร่วมมือ และทำตามมาตรการที่สสส. ประกาศอย่างเคร่งครัด เพือเป็นไปตามมาตรการการป้องกันโรค COVID-19 🧬🦠
ที่กำลังระบาดในระลอกใหม่
✈️ท่าอากาศยานกระบี่ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน✌🏼

26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
26/01/2021
ทย.ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 26 มกราคม 2564 ดังนี้วันที่ 26 มกรา...
26/01/2021

ทย.
ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่
26 มกราคม 2564 ดังนี้

วันที่ 26 มกราคม 2564
ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ
สุวรรณภูมิ-กระบี่ 1 เที่ยวบิน
ดอนเมือง-กระบี่ 1 เที่ยวบิน
รวมทั้งหมด 4 เที่ยวบิน
( รวมขาเข้า-ขาออก )

ท่าอากาศยานกระบี่มีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
1. พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก จุดสัมผัส ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสารทุกๆ 3 วัน
2. การเข้าสู่อาคารผู้โดยสารตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ด้วย Thermoscan Camera Surveillance หากพบอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา จะประสานไปยัง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3.ผู้โดยสารขาเข้าที่จะเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกระบี่ต้องลงทะเบียนข้อมูลตนเองใน QT14 ที่ทางจังหวัดกระบี่จัดทำขึ้น พร้อมทั้งลงแอพพลิเคชันหมอชนะ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และสแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกอาคารท่าอากาศยานกระบี่
4.จัดเว้นระยะห่าง Social Distancing ทุกจุดบริการ รวมทั้งแจ้งให้ผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะใช้บริการและปฏิบัติงาน
5.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ,แสดงสื่อประชาสัมพันธ์บนจอภาพ ,เพจ Facebook ท่าอากาศยานกระบี่และประกาศเสียงตามสายเป็นระยะๆ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและระวังไวรัสโคโรนา COVID-19

ทกบ. 26 มกราคม 2564

ทย.ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 24 มกราคม 2564 ดังนี้วันที่ 24 มกร...
24/01/2021

ทย.
ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่
24 มกราคม 2564 ดังนี้

วันที่ 24 มกราคม 2564
ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ
สุวรรณภูมิ-กระบี่ 2 เที่ยวบิน
ดอนเมือง-กระบี่ 2 เที่ยวบิน
รวมทั้งหมด 8 เที่ยวบิน
( รวมขาเข้า-ขาออก )

ท่าอากาศยานกระบี่มีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
1. พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก จุดสัมผัส ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสารทุกๆ 3 วัน
2. การเข้าสู่อาคารผู้โดยสารตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ด้วย Thermoscan Camera Surveillance หากพบอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา จะประสานไปยัง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3.ผู้โดยสารขาเข้าที่จะเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกระบี่ต้องลงทะเบียนข้อมูลตนเองใน QT14 ที่ทางจังหวัดกระบี่จัดทำขึ้น พร้อมทั้งลงแอพพลิเคชันหมอชนะ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และสแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกอาคารท่าอากาศยานกระบี่
4.จัดเว้นระยะห่าง Social Distancing ทุกจุดบริการ รวมทั้งแจ้งให้ผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะใช้บริการและปฏิบัติงาน
5.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ,แสดงสื่อประชาสัมพันธ์บนจอภาพ ,เพจ Facebook ท่าอากาศยานกระบี่และประกาศเสียงตามสายเป็นระยะๆ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและระวังไวรัสโคโรนา COVID-19

ทกบ. 24 มกราคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)วันท...
24/01/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่

ท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 24 มกราคม 2564 นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงท่าอากาศยานกระบี่ ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ได้แก่ ห้องโถงอาคารที่พักผู้โดยสาร ห้องผู้โดยสารขาเข้า ห้องผู้โดยสารขาออก จุดเอกซเรย์ จุดรับกระเป๋าสัมภาระ ห้องน้ำ เคาน์เตอร์เช็คอิน และเคาน์เตอร์บริการอื่นๆ รวมถึงบริเวณร้านค้า ร้านอาหารภายในอาคาร และรถเข็นสัมภาระผู้โดยสาร ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมท่าอากาศยาน โดยใช้น้ำยาพ่นที่ได้มาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในสุขอนามัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยาน ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และผู้มาใช้บริการที่ท่าอากาศยานกระบี่ รวมทั้งเน้นย้ำและให้พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสาร
งานประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานกระบี่
[email protected]
24 มกราคม 2564

ทย.ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 22 มกราคม 2564 ดังนี้วันที่ 22 มกร...
22/01/2021

ทย.
ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่
22 มกราคม 2564 ดังนี้

วันที่ 22 มกราคม 2564
ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ
สุวรรณภูมิ-กระบี่ 2 เที่ยวบิน
ดอนเมือง-กระบี่ 2 เที่ยวบิน
รวมทั้งหมด 8 เที่ยวบิน
( รวมขาเข้า-ขาออก )

ท่าอากาศยานกระบี่มีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
1. พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก จุดสัมผัส ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสารทุกๆ 3 วัน
2. การเข้าสู่อาคารผู้โดยสารตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ด้วย Thermoscan Camera Surveillance หากพบอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา จะประสานไปยัง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3.ผู้โดยสารขาเข้าที่จะเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกระบี่ต้องลงทะเบียนข้อมูลตนเองใน QT14 ที่ทางจังหวัดกระบี่จัดทำขึ้น พร้อมทั้งลงแอพพลิเคชันหมอชนะ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และสแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกอาคารท่าอากาศยานกระบี่
4.จัดเว้นระยะห่าง Social Distancing ทุกจุดบริการ รวมทั้งแจ้งให้ผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะใช้บริการและปฏิบัติงาน
5.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ,แสดงสื่อประชาสัมพันธ์บนจอภาพ ,เพจ Facebook ท่าอากาศยานกระบี่และประกาศเสียงตามสายเป็นระยะๆ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและระวังไวรัสโคโรนา COVID-19

ทกบ. 22 มกราคม 2564

ทย.ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 21 มกราคม 2564 ดังนี้วันที่ 21 มกร...
21/01/2021

ทย.
ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่
21 มกราคม 2564 ดังนี้

วันที่ 21 มกราคม 2564
ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ
สุวรรณภูมิ-กระบี่ 1 เที่ยวบิน
ดอนเมือง-กระบี่ 1 เที่ยวบิน
รวมทั้งหมด 4 เที่ยวบิน
( รวมขาเข้า-ขาออก )

ท่าอากาศยานกระบี่มีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
1. พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก จุดสัมผัส ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสารทุกๆ 3 วัน
2. การเข้าสู่อาคารผู้โดยสารตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ด้วย Thermoscan Camera Surveillance หากพบอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา จะประสานไปยัง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3.ผู้โดยสารขาเข้าที่จะเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกระบี่ต้องลงทะเบียนข้อมูลตนเองใน QT14 ที่ทางจังหวัดกระบี่จัดทำขึ้น พร้อมทั้งลงแอพพลิเคชันหมอชนะ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และสแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกอาคารท่าอากาศยานกระบี่
4.จัดเว้นระยะห่าง Social Distancing ทุกจุดบริการ รวมทั้งแจ้งให้ผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะใช้บริการและปฏิบัติงาน
5.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ,แสดงสื่อประชาสัมพันธ์บนจอภาพ ,เพจ Facebook ท่าอากาศยานกระบี่และประกาศเสียงตามสายเป็นระยะๆ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและระวังไวรัสโคโรนา COVID-19

ทกบ. 21 มกราคม 2564

ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 20 มกราคม 2564 ดังนี้วันที่ 20 มกราคม...
20/01/2021

ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่
20 มกราคม 2564 ดังนี้

วันที่ 20 มกราคม 2564
ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ
สุวรรณภูมิ-กระบี่ 1 เที่ยวบิน
ดอนเมือง-กระบี่ 2 เที่ยวบิน
รวมทั้งหมด 6 เที่ยวบิน
( รวมขาเข้า-ขาออก )

ท่าอากาศยานกระบี่มีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
1. พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก จุดสัมผัส ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสารทุกๆ 3 วัน
2. การเข้าสู่อาคารผู้โดยสารตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ด้วย Thermoscan Camera Surveillance หากพบอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา จะประสานไปยัง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3.ผู้โดยสารขาเข้าที่จะเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกระบี่ต้องลงทะเบียนข้อมูลตนเองใน QT14 ที่ทางจังหวัดกระบี่จัดทำขึ้น พร้อมทั้งลงแอพพลิเคชันหมอชนะ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และสแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกอาคารท่าอากาศยานกระบี่
4.จัดเว้นระยะห่าง Social Distancing ทุกจุดบริการ รวมทั้งแจ้งให้ผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะใช้บริการและปฏิบัติงาน
5.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ,แสดงสื่อประชาสัมพันธ์บนจอภาพ ,เพจ Facebook ท่าอากาศยานกระบี่และประกาศเสียงตามสายเป็นระยะๆ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและระวังไวรัสโคโรนา COVID-19

ทกบ. 20 มกราคม 2564

แนวทางปฏิบัติเมื่อต้องเดินทางเข้าจังหวัดกระบี่
15/01/2021

แนวทางปฏิบัติเมื่อต้องเดินทางเข้าจังหวัดกระบี่

ทย.ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 14 มกราคม 2564 ดังนี้วันที่ 14 มกร...
14/01/2021

ทย.
ทกบ.ขอรายงานมาตรการเฝ้าระวังไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำวันที่
14 มกราคม 2564 ดังนี้

วันที่ 14 มกราคม 2564
ท่าอากาศยานกระบี่มีเที่ยวบินไป-กลับ
สุวรรณภูมิ-กระบี่ 1 เที่ยวบิน
ดอนเมือง-กระบี่ 1 เที่ยวบิน
รวมทั้งหมด 4 เที่ยวบิน
( รวมขาเข้า-ขาออก )

ท่าอากาศยานกระบี่มีมาตรการเฝ้าระวัง ดังนี้
1. พนักงานทำความสะอาดเช็ดทำความสะอาดสถานที่ให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก จุดสัมผัส ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบิน และมีการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสบริเวณโดยรอบภายในอาคารผู้โดยสารทุกๆ 3 วัน
2. การเข้าสู่อาคารผู้โดยสารตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ด้วย Thermoscan Camera Surveillance หากพบอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา จะประสานไปยัง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3.ผู้โดยสารขาเข้าที่จะเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกระบี่ต้องลงทะเบียนข้อมูลตนเองใน QT14 ที่ทางจังหวัดกระบี่จัดทำขึ้น พร้อมทั้งลงแอพพลิเคชันหมอชนะ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และสแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกอาคารท่าอากาศยานกระบี่
4.จัดเว้นระยะห่าง Social Distancing ทุกจุดบริการ รวมทั้งแจ้งให้ผู้มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะใช้บริการและปฏิบัติงาน
5.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ,แสดงสื่อประชาสัมพันธ์บนจอภาพ ,เพจ Facebook ท่าอากาศยานกระบี่และประกาศเสียงตามสายเป็นระยะๆ เกี่ยวกับมาตรการป้องกันและระวังไวรัสโคโรนา COVID-19

ทกบ. 14 มกราคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่ท่าอากาศยานกระบี่จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อเพิ่มมาตรการการคัดกรองผู้เดินทางเข้าส...
13/01/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานกระบี่

ท่าอากาศยานกระบี่จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อเพิ่มมาตรการการคัดกรองผู้เดินทางเข้าสู่พื้นที่จังหวัดกระบี่

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ เป็นประธานการประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้อง ในการซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อเพิ่มมาตรการในการคัดกรองผู้เดินทางเข้าสู่พื้นที่จังหวัดกระบี่. ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่ โดยทางอากาศจังหวัดกระบี่ได้มอบให้ท่าอากาศยานกระบี่เป็นหน่วยงานหลัก บูรณาการการทำงานร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ , ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานกระบี่ , ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ , โรงพยาบาลวัฒนแพทย์จังหวัดกระบี่ , สายการบินที่ให้บริการที่ท่าอากาศยานกระบี่ , บริษัทบริการภาคพื้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มมาตรการคัดกรอง ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกระบี่. โดยผู้เดินทางจากทุกพื้นที่ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดกระบี่ ต้องลงทะเบียนข้อมูลตนเองใน QT14 ที่ทางจังหวัดกระบี่จัดทำขึ้น พร้อมทั้งลงแอพพลิเคชันหมอชนะ. ก่อนเข้าสู่กระบวนการคัดกรองอุณหภูมิและสแกนไทยชนะ เข้าสู่อาคารท่าอากาศยานกระบี่ และในการนี้ คณะประชุมได้ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาปรับพื้นที่ในการคัดกรองให้สอดคล้องกับการดำเนินการ เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการคัดกรองผู้เดินทาง เข้าสู่พื้นที่จังหวัดกระบี่ให้เป็นไปตามมาตรการจังหวัดกระบี่ และสอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม กำหนดอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานกระบี่

งานประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานกระบี่
[email protected]
13 มกราคม 2564

ที่อยู่

ท่าอากาศยานกระบี่ 133 หมู่ 5 ตำบล เหนือคลอง อำเภอ เหนือคลอง จังหวัด กระบี่
Krabi
81130

ข้อมูลทั่วไป

ท่าอากาศยานกระบี่ หนึ่งในท่าอากาศยานสังกัดกรมการบินพลเรือน

เบอร์โทรศัพท์

+6675701471

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอากผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ท่าอากาศยานกระบี่ กรมท่าอาก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Krabi

แสดงผลทั้งหมด