Clicky

กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษา

กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษา เพื่อชาติมั่นคงและพัฒนา ประชาชนเป็

เปิดเหมือนปกติ

ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2457 กระทรวงกลาโหม ได้สั่งยกแผนกการบินขึ้นเป็น "กองบินทหารบก" ซึ่งถือได้ว่า กิจการการบินของไทย ได...
27/03/2023

ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2457 กระทรวงกลาโหม ได้สั่งยกแผนกการบินขึ้นเป็น "กองบินทหารบก" ซึ่งถือได้ว่า กิจการการบินของไทย ได้วางรากฐานอย่างมั่นคงขึ้นแล้ว ตั้งแต่บัดนั้นมา กองทัพอากาศจึงถือเอา วันที่ 27 มีนาคม ของทุกปีเป็น "วันที่ระลึกกองทัพอากาศ"
#ประวัติศาสตร์ที่ต้องเล่า
#วันที่ระลึกกองทัพอากาศ

24/03/2023
Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post
23/03/2023

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post

Photos from Next Gen คนรุ่นใหม่รักสถาบัน's post
23/03/2023

Photos from Next Gen คนรุ่นใหม่รักสถาบัน's post

Photos from หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน Security Forces Command, RTAF's post
22/03/2023

Photos from หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน Security Forces Command, RTAF's post

Photos from กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s post
20/03/2023

Photos from กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์'s post

17/03/2023
Photos from เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.'s post
16/03/2023

Photos from เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.'s post

ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย และแบบธรรมเนียมของทางราชการอย่างเคร่งครัด
15/03/2023

ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย และแบบธรรมเนียมของทางราชการอย่างเคร่งครัด

Photos from กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force's post
15/03/2023

Photos from กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force's post

Photos from รักษ์ราชย์ - Loyalist's post
14/03/2023

Photos from รักษ์ราชย์ - Loyalist's post

Photos from หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน Security Forces Command, RTAF's post
13/03/2023

Photos from หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน Security Forces Command, RTAF's post

13/03/2023

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566

10/03/2023
โครงการปันอิ่ม ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อิ่ม นี้ แค่ 10 บาท #เพราะพวกเราคือพี่น้องคนไทยด้วยกัน
09/03/2023

โครงการปันอิ่ม ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
อิ่ม นี้ แค่ 10 บาท
#เพราะพวกเราคือพี่น้องคนไทยด้วยกัน

Photos from กรมปฏิบัติการพิเศษ กองทัพอากาศ's post
09/03/2023

Photos from กรมปฏิบัติการพิเศษ กองทัพอากาศ's post

Photos from พระลาน's post
08/03/2023

Photos from พระลาน's post

Photos from Cobra Gold Thailand / การฝึกร่วม-ผสม คอบร้าโกลด์'s post
07/03/2023

Photos from Cobra Gold Thailand / การฝึกร่วม-ผสม คอบร้าโกลด์'s post

07/03/2023
06/03/2023

#วันมาฆบูชา

๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖
🙏วันมาฆบูชา🙏
เดิมเรียกว่า วันมาฆปุณณมี หมายถึง
วันที่พระจันทร์เพ็ญเต็มดวงในเดือนมาฆะ ส่วนมาฆบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือ วันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ซึ่งวันมาฆบูชานี้ เราทราบกันว่า เป็นวันที่พระภิกษุ ๑๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย และมีเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน ๔ ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต การประชุมพร้อมกันด้วย องค์ ๔ และในวันนี้ พระพุทธเจ้าทรงกระทำวิสุทธิอุโบสถ ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเราถือกันว่า เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา
😇ความหมายวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระภิกษุจำนวน ๑,๒๕๐ รูป
"มาฆะ" เป็นชื่อของเดือน ๓ มาฆบูชานั้น ย่อมาจากคำว่า"มาฆบุรณมี" แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน ๓ วันมาฆบูชาจึงตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง ในวันพุทธศาสนา
👍ความสำคัญวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา เป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันพระสงฆ์ ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์
ผู้ได้อภิญญา ๖และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่ นำไปใช้ได้ทุกสังคม มีเนื้อหา โดยสรุปคือให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส

Photos from หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน Security Forces Command, RTAF's post
03/03/2023

Photos from หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน Security Forces Command, RTAF's post

โครงการปันอิ่ม ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อิ่ม นี้ แค่ 10 บาท #เพราะพวกเราคือพี่น้องคนไทยด้วยกัน
03/03/2023

โครงการปันอิ่ม ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
อิ่ม นี้ แค่ 10 บาท
#เพราะพวกเราคือพี่น้องคนไทยด้วยกัน

Photos from กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force's post
01/03/2023

Photos from กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force's post

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2566คุณสมบ...
28/02/2023

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2566
คุณสมบัติ หญิงโสดหรือชายโสด อายุไม่เกิน 22 ปี สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)
เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.ncrtaf-recruit.com ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 12 เมษายน 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2534 4187 หรือ 06 4902 2833

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปีการศึกษา 2566

คุณสมบัติ หญิงโสดหรือชายโสด อายุไม่เกิน 22 ปี สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต)

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ www.ncrtaf-recruit.com ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 12 เมษายน 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2534 4187 หรือ 06 4902 2833

27/02/2023

กองทัพอากาศขอเรียนเชิญ ผู้มีความสนใจในการถ่ายภาพเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาส "ครบรอบ 3 ทศวรรษ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ สวรรค์บนม่านเมฆ"
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://linktr.ee/phramahathat?utm_source=qr_code โดยมีเงินรางวัลรวมกว่า 90,000 บาท หมดเขตส่งผลงานวันที่ 1 มี.ค. 2566

Photos from พระลาน's post
27/02/2023

Photos from พระลาน's post

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ประจำปี 2566วันนี้ (วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 15.00 นาฬิกา พลอากาศเอก อล...
23/02/2023

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ประจำปี 2566

วันนี้ (วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 15.00 นาฬิกา พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ถนนพหลโยธิน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับนักกีฬาของกองทัพอากาศ

การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพอากาศ ประจำปี 2566 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 52 ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 22 มีนาคม 2566 โดยทีมที่เข้าแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 31 ทีมหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ซึ่งในปีนี้จัดให้มีกีฬาที่ทำการแข่งขันจำนวน 21 ชนิดกีฬา ฟุตซอล ฟุตบอล จักรยาน โดดร่ม เปตอง กอล์ฟ บิลเลียด สนุกเกอร์ ยิงปืน บาสเกตบอล ฮอกกี้ เซปักตะกร้อ อีสปอร์ต รักบี้ฟุตบอล กรีฑา ว่ายน้ำ ปัญจกีฬาทหาร แบดมินตัน วอลเลย์บอล เทนนิส มวยสากลสมัครเล่น เทเบิลเทนนิส และ ยูโด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพอากาศหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพ เป็นการเสริมสร้างพลานามัยของกำลังพล ให้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในฐานะนักกีฬาของกองทัพอากาศ และสนับสนุนให้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติอีกด้วย ซึ่งกองทัพอากาศเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมฟรีทุกประเภทกีฬา

ในปีนี้ได้จัดให้มีขบวนรถยนต์เชิดชูเกียรติอดีตนักกีฬาทีมชาติที่สร้างผลงานให้กองทัพอากาศ จัดการประกวดขบวนพาเหรดของนักกีฬาจากหน่วยขึ้นตรงของกองทัพอากาศ ประกวดกองเชียร์ และประกวดเทพีกีฬาสี พร้อมทั้งมีการแข่งขันฟุตบอลคู่เปิดสนามสำหรับความพิเศษของปีนี้มีการแสดงส่งลูกฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันจากทางภาคอากาศ (โดรน) ให้กับเรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (น้องเทนนิส) นักกีฬาเหรียญทองเทควันโดโอลิมปิก 2020 นำไปส่งต่อให้ประธานในพิธีฯ เพื่อมอบให้กับผู้ตัดสินที่จะใช้ในการแข่งขันต่อไป การแสดงส่งมอบลูกฟุตบอลทางโดรน
ควบคุมการแสดงโดยทีมพีกาซัส (Pegasus) จากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับนานาชาติ AUVSI SUAS ปี 2022 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

💛 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย EP.4 💛💛💙 ตอนที่ 4 ยุทธศาสตร์ทางทะเลป้องกันพระราชอาณาจักร  💛💙🔔🔔🔔 ฝากเพื่อนๆกด Like กด...
20/02/2023
💛 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย EP.4 💛

💛 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย EP.4 💛

💛💙 ตอนที่ 4 ยุทธศาสตร์ทางทะเลป้องกันพระราชอาณาจักร 💛💙

🔔🔔🔔 ฝากเพื่อนๆกด Like กด Share กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรา และอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆที่เราจะนำเสนอในครั้งต่อๆไปกันด้วยนะครับ... 🙏🙏🙏

#เราทำความดีด้วยหัวใจ
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

💛💙 ตอนที่ 4 ยุทธศาสตร์ทางทะเลป้องกันพระราชอาณาจักร 💛💙🔔🔔🔔 ฝากเพื่อนๆกด Like กด Share กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ก.....

วิธีป้องกัน แอปฯดูดเงิน ก่อนตกเป็นเหยื่อ
20/02/2023

วิธีป้องกัน แอปฯดูดเงิน ก่อนตกเป็นเหยื่อ

โครงการปันอิ่ม ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อิ่ม นี้ แค่ 10 บาท #เพราะพวกเราคือพี่น้องคนไทยด้วยกัน
17/02/2023

โครงการปันอิ่ม ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
อิ่ม นี้ แค่ 10 บาท
#เพราะพวกเราคือพี่น้องคนไทยด้วยกัน

Photos from หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน Security Forces Command, RTAF's post
15/02/2023

Photos from หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน Security Forces Command, RTAF's post

Photos from เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.'s post
15/02/2023

Photos from เรารักพระราชวงศ์ไทย Thai Royal Family.'s post

Photos from พระลาน's post
13/02/2023

Photos from พระลาน's post

โครงการปันอิ่ม ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อิ่ม นี้ แค่ 10 บาท #เพราะพวกเราคือพี่น้องคนไทยด้วยกัน
10/02/2023

โครงการปันอิ่ม ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
อิ่ม นี้ แค่ 10 บาท
#เพราะพวกเราคือพี่น้องคนไทยด้วยกัน

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post
09/02/2023

Photos from ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ's post

💥 สิ้นสุดการรอคอย โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพอากาศ)ประจำปีการ...
07/02/2023

💥 สิ้นสุดการรอคอย
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
เปิดรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร
(ในส่วนของกองทัพอากาศ)
ประจำปีการศึกษา 2566
📌เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่
23 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2566
📌คุณสมบัติ
- เพศชาย
- อายุระหว่าง 16 - 18 ปี
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า
🖥️สมัครทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น !! เว็บไซต์ : www.admission.nkrafa.com

อย่ารอช้าโอกาสมาถึงน้องๆแล้ว ⭐️
มาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา

ที่อยู่

700/1 M. 8 Khukhot
Lam Luk Ka
12130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 16:00
อาทิตย์ 09:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lam Luk Ka

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lam Luk Ka (แสดงผลทั้งหมด)

กองพันทหารต่อสู้อากาศยาน 2 ก ศูนย์ประสานงานโครงการอันเน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กร MuEye. มทร.ธัญบุรี ศูนย์รังสิต นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ Innovation คณะการแพทย์บูรณาการ มทร.ธัญบ สธค.โรงรับจำนำของรัฐ สาขา5 - ต รับเขียนแบบงานก่อสร้าง Apsara Plainukool Chantara Wechsupaporn Qian Guanyu Saowatharn Adulet Nimnuan Kadesadayurat Anchali Kaewmanee