ศูนย์ประสานงานโครงการอันเน

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเน ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง

เปิดเหมือนปกติ

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในรูปแบบ ONLINE ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ใจเป็น...
05/01/2022
วันเด็ก บก.ทท. 2565

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดแสดงกิจกรรมของทหารในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในรูปแบบ ONLINE ภายใต้แนวคิด “เด็กไทย ใจเป็น 1” พร้อมร่วมตอบปัญหาความรู้รอบตัว และรับของรางวัลมากมายส่งตรงถึงหน้าบ้าน

กองบัญชาการกองทัพไทย คำนึงถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนไทยซึ่งเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จึงได้จัดกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัลในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ของกองบัญชาการกองทัพไทยผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 1200 โดยมีเงื่อนไขการร่วมสนุกดังนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://childrenday2022.rtarf.mi.th/childday/index.php/home เพื่อศึกษาความรู้รอบตัว อาทิ ศาสตร์พระราชา ประวัติศาสตร์ชาติไทย โบราณราชพระเพณี อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร เครื่องจักรกลในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และการบรรเทาภัยพิบัติ ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2. ลงทะเบียนเพื่อตอบปัญหาความรู้ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 1200 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 1200 นาฬิกา ที่เว็บไซต์ https://childrenday2022.rtarf.mi.th/childday/index.php/home โดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล/วันเดือนปีเกิด/เพศ และภูมิลำเนาที่พักอาศัย โดยผู้ร่วมกิจกรรมฯ สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เว้นแต่มีภูมิลำเนาที่พักอาศัยเดียวกัน (บ้านเลขที่เดียวกัน) แต่ต้องมิใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ที่ได้ลงทะเบียนแล้ว

3. เด็กและเยาวชน ไม่จำกัดเพศ มีอายุระหว่าง 1-18 ปี โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 อายุระหว่าง 1-5 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2560-2563) กลุ่มที่ 2 อายุระหว่าง 6-12 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2553-2559) และกลุ่มที่ 3 อายุระหว่าง 13-18 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2547-2552)

4. การตอบปัญหาสามารถตอบได้เพียง 1 ครั้ง โดยมีปัญหาแบบสุ่มจำนวน 10 ข้อ คำถามที่ใช้ในการทดสอบจะพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับตามเกณฑ์อายุของผู้ลงทะเบียน

5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล จำนวน 4,000 คน/4 ชิ้น ในวันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 1200 เป็นต้นไปที่เว็บไซต์ https://childrenday2022.rtarf.mi.th/childday/index.php/home

6. การจัดส่งของรางวัล จะดำเนินการจัดส่งตามภูมิลำเนาที่พักอาศัยที่ลงทะเบียน ภายในวันที่ 8-9 มกราคม 2565 ผ่านระบบขนส่ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เพื่อเข้าชมนิทรรศการและวิดีทัศน์ จากหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรม

วันที่ 29 ธ.ค.64 เวลา 1400 - 1500 น.อ. ประสงค์ หิรัญญการ ผอ.กผค.ศปร. และคณะ ได้เข้าร่วมหารือกับ น.ส. วิทิดา ศิวะเกื้อ ...
29/12/2021

วันที่ 29 ธ.ค.64 เวลา 1400 - 1500 น.อ. ประสงค์ หิรัญญการ ผอ.กผค.ศปร. และคณะ ได้เข้าร่วมหารือกับ น.ส. วิทิดา ศิวะเกื้อ นักวิเทศสหการชำนาญการพิเศษ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในเรื่องการบูรณาการความร่วมมือการฝึกอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับประเทศเพื่อนบ้าน ณ ห้องประชุม กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่ 28 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัค...
28/12/2021

วันที่ 28 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.

วันที่ 27 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัค...
28/12/2021

วันที่ 27 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.

วันที่ 26 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัค...
26/12/2021

วันที่ 26 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.

วันที่ 25 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัค...
25/12/2021

วันที่ 25 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.

วันที่ 24 ธ.ค.64 เวลา 0700 - 0945 พล.อ. สุวิทย์ เกตุศรี ผอ.ศปร. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในว...
24/12/2021

วันที่ 24 ธ.ค.64 เวลา 0700 - 0945 พล.อ. สุวิทย์ เกตุศรี ผอ.ศปร. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ วัดโพสพผลเจริญ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

วันที่ 24 ธ.ค.64 เวลา 0930 พ.ท. นิธิศ ทองอยู่ หน.ผปก.1 กปก.สปก.ศปร. ได้ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับคณะครู นักเรียน แล...
24/12/2021

วันที่ 24 ธ.ค.64 เวลา 0930 พ.ท. นิธิศ ทองอยู่ หน.ผปก.1 กปก.สปก.ศปร. ได้ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ในการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศปร. หัวข้อเรื่อง "A Walking School Book" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 24 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัค...
24/12/2021

วันที่ 24 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.

วันที่ 23 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัค...
23/12/2021

วันที่ 23 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.

วันที่ 22 ธ.ค.64 เวลา 0900 - 1500 กผค.ศปร. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหน่วย ประจำปีงบประมา...
22/12/2021

วันที่ 22 ธ.ค.64 เวลา 0900 - 1500 กผค.ศปร. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี จ.อ. ณัฐพงศ์ นอศรี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผสส.กมส.สปก.ศปร. และ นาย วีรนิษฐ์ ยินดีสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่ ประจำ กมส.สปก.ศปร. เป็นวิทยากรบรรยายการใช้งานจอ LED, ฝึกปฏิบัติการต่อสัญญาณภาพและเสียงสำหรับการประชุม VTC, การใช้งานห้องสมุดและห้องชมภาพยนตร์ ณ ศปร.

วันที่ 22 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัค...
22/12/2021

วันที่ 22 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.

วันที่ 21 ธ.ค.64 เวลา 0900 - 1530 กผค.ศปร. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหน่วย ประจำปีงบประมา...
22/12/2021

วันที่ 21 ธ.ค.64 เวลา 0900 - 1530 กผค.ศปร. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี ส.ต. ณรงค์ฤทธิ์ คนองนึก ผช.ครูฝึก ผปก.2 กปก.สปก.ศปร. ปฏิบัติหน้าที่ ประจำ กรป.สปก.ศปร. เป็นวิทยากรบรรยายการใช้งานจอสัมผัสอัจฉริยะ (KIOSK) และการใช้งานแอปพลิเคชันบริหารติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องรวมพล ชั้น 3 ศปร.

วันที่ 21 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัค...
21/12/2021

วันที่ 21 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.

วันที่ 20 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัค...
20/12/2021

วันที่ 20 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.

วันที่ 19 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัค...
20/12/2021

วันที่ 19 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.

วันที่ 18 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัค...
20/12/2021

วันที่ 18 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.

วันที่ 17 ธ.ค.64 เวลา 0800 - 1200 พล.อ. สุวิทย์ เกตุศรี ผอ.ศปร. และคณะ ให้การต้อนรับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมกา...
17/12/2021

วันที่ 17 ธ.ค.64 เวลา 0800 - 1200 พล.อ. สุวิทย์ เกตุศรี ผอ.ศปร. และคณะ ให้การต้อนรับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในงานการประชุมเวทีข้าวไทย ปี 2564 ข้าวไทยหลังโควิด-19 โดย กรป.สปก.ศปร. จัดทีมวิทยากรไปบรรยายนิทรรศการเคลื่อนที่เชิงรุก เพื่อเผยแพร่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมเวทีข้าวไทยฯ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของชาวนาไทย ณ อาคารสารสนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน กทม.

วันที่ 17 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัค...
17/12/2021

วันที่ 17 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.

วันที่ 16 ธ.ค.64 เวลา 1330 - 1430 พล.ต. วิญญ์ วิจิตรวาทการ ผอ.สปก.ศปร. และ ดร. ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทยในพ...
16/12/2021

วันที่ 16 ธ.ค.64 เวลา 1330 - 1430 พล.ต. วิญญ์ วิจิตรวาทการ ผอ.สปก.ศปร. และ ดร. ขวัญใจ โกเมศ เลขาธิการมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมและดูความเรียบร้อยของการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่เชิงรุก เพื่อเผยแพร่ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กับผู้ร่วมงานการประชุมเวทีข้าวไทยฯ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของชาวนาไทย ในวันที่ 17 ธ.ค.64 ณ อาคารสารสนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตบางเขน กทม.

วันที่ 16 ธ.ค.64 เวลา 0800 - 1300 พ.อ. ปรีดา บุญอำพล รอง ผอ.กปก.สปก.ศปร. และ พ.อ.อ. กิจพิทักษ์ โชติวิเชียร ครูฝึก ผปก....
16/12/2021

วันที่ 16 ธ.ค.64 เวลา 0800 - 1300 พ.อ. ปรีดา บุญอำพล รอง ผอ.กปก.สปก.ศปร. และ พ.อ.อ. กิจพิทักษ์ โชติวิเชียร ครูฝึก ผปก.2 กปก.สปก.ศปร. เข้าประสานการปฏิบัติกับโรงเรียนเป้าหมายโครงการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศปร. จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย, โรงเรียนสงวนหญิง และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 16 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัค...
16/12/2021

วันที่ 16 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.

วันที่ 15 ธ.ค.64 เวลา 0830 - 1100 พล.อ. สุวิทย์ เกตุศรี ผอ.ศปร. และคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับ คุณ ปาริฉัตร เศวตเศร...
15/12/2021

วันที่ 15 ธ.ค.64 เวลา 0830 - 1100 พล.อ. สุวิทย์ เกตุศรี ผอ.ศปร. และคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับ คุณ ปาริฉัตร เศวตเศรนี ผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (สสปน.), ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สสปน. รวมถึงคณะสื่อบล็อกเกอร์ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ อาคาร ศปร. และบ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดย ศปร. ได้ขอความร่วมมือในการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่เชิงรุกและเป็นการเพิ่มเครือข่ายในการเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 15 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัค...
15/12/2021

วันที่ 15 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.

วันที่ 14 ธ.ค.64 เวลา 0800 - 1300 พ.อ. ปรีดา บุญอำพล รอง ผอ.กปก.สปก.ศปร. และ พ.อ.อ. กิจพิทักษ์ โชติวิเชียร ครูฝึก ผปก....
14/12/2021

วันที่ 14 ธ.ค.64 เวลา 0800 - 1300 พ.อ. ปรีดา บุญอำพล รอง ผอ.กปก.สปก.ศปร. และ พ.อ.อ. กิจพิทักษ์ โชติวิเชียร ครูฝึก ผปก.2 กปก.สปก.ศปร. เข้าประสานการปฏิบัติกับโรงเรียนเป้าหมายโครงการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศปร. ณ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา เขตบางบอน กทม.

วันที่ 14 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัค...
14/12/2021

วันที่ 14 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.

วันที่ 13 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัค...
13/12/2021

วันที่ 13 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.

วันที่ 12 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัค...
13/12/2021

วันที่ 12 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.

วันที่ 11 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัค...
13/12/2021

วันที่ 11 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.

วันที่ 10 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัค...
10/12/2021

วันที่ 10 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.

วันที่ 9 ธ.ค.64 เวลา 1300 - 1340 พล.ต. สนธิเดช มุขศรี ผช.ผอ.ศปร. และ พ.อ.หญิง นพรรษศร เพ็ชรมงคล ประจำ สป. ช่วยปฏิบัติร...
09/12/2021

วันที่ 9 ธ.ค.64 เวลา 1300 - 1340 พล.ต. สนธิเดช มุขศรี ผช.ผอ.ศปร. และ พ.อ.หญิง นพรรษศร เพ็ชรมงคล ประจำ สป. ช่วยปฏิบัติราชการ ศปร. ปฏิบัติหน้าที่ ที่ปรึกษา ศปร. ให้การต้อนรับคณะส่วนล่วงหน้า กอ.รมน.ภาค 1 ในการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ ศปร.

วันที่ 9 ธ.ค.64 เวลา 1030 - 1100 น.อ. ประสงค์ หิรัญญการ ผอ.กผค.ศปร. ดำเนินการประสานขอรับการสนับสนุนข้อมูลสำหรับการเตรีย...
09/12/2021

วันที่ 9 ธ.ค.64 เวลา 1030 - 1100 น.อ. ประสงค์ หิรัญญการ ผอ.กผค.ศปร. ดำเนินการประสานขอรับการสนับสนุนข้อมูลสำหรับการเตรียมการฝึกอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมกับทีมผู้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 9 ธ.ค.64 เวลา 1030 - 1100 น.อ. ประสงค์ หิรัญญการ ผอ.กผค.ศปร. ดำเนินการประสานขอรับการสนับสนุนข้อมูลสำหรับการเตรียมการฝึกอบรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำหรับประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมกับทีมผู้บริหารศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 9 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1830 ข้าราชการ ศปร. จำนวน 15 นาย ได้ไปศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพร...
09/12/2021

วันที่ 9 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1830 ข้าราชการ ศปร. จำนวน 15 นาย ได้ไปศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยเข้าศึกษาและฝึกอบรมใน 6 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ดิน, การประมง, การเลี้ยงชันโรง, หญ้าแฝก, เกษตรกรรมยั่งยืน (1 ไร่พอเพียง) และเห็ดเศรษฐกิจครบวงจร

วันที่ 9 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซ...
09/12/2021

วันที่ 9 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.

วันที่ 8 ธ.ค.64 เวลา 0830 - 1100 พ.อ. ชนินทร์ ขาวรัตน์ ผอ.กรป.สปก.ศปร. ให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรทหารสารวั...
09/12/2021

วันที่ 8 ธ.ค.64 เวลา 0830 - 1100 พ.อ. ชนินทร์ ขาวรัตน์ ผอ.กรป.สปก.ศปร. ให้การต้อนรับคณะนายทหารนักเรียนหลักสูตรทหารสารวัตรสำหรับนายทหารประทวน สำหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 38 จำนวน 40 นาย ในการเยี่ยมชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติและศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศปร.

ที่อยู่

9/1 ม.16 ถ.วิภาวดีรังสิต ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
Lam Luk Ka
12130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

https://rdpscc.rtarf.mi.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ประสานงานโครงการอันเน:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lam Luk Ka

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่ 26 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.
วันที่ 25 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.
วันที่ 24 ธ.ค.64 เวลา 0700 - 0945 พล.อ. สุวิทย์ เกตุศรี ผอ.ศปร. เป็นประธานในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ วัดโพสพผลเจริญ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
วันที่ 24 ธ.ค.64 เวลา 0930 พ.ท. นิธิศ ทองอยู่ หน.ผปก.1 กปก.สปก.ศปร. ได้ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ในการถ่ายทำภาพยนตร์สั้น ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศปร. หัวข้อเรื่อง "A Walking School Book" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ 24 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.
วันที่ 23 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.
วันที่ 22 ธ.ค.64 เวลา 0900 - 1500 กผค.ศปร. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี จ.อ. ณัฐพงศ์ นอศรี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ผสส.กมส.สปก.ศปร. และ นาย วีรนิษฐ์ ยินดีสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่ ประจำ กมส.สปก.ศปร. เป็นวิทยากรบรรยายการใช้งานจอ LED, ฝึกปฏิบัติการต่อสัญญาณภาพและเสียงสำหรับการประชุม VTC, การใช้งานห้องสมุดและห้องชมภาพยนตร์ ณ ศปร.
วันที่ 22 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.
วันที่ 21 ธ.ค.64 เวลา 0900 - 1530 กผค.ศปร. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในหน่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี ส.ต. ณรงค์ฤทธิ์ คนองนึก ผช.ครูฝึก ผปก.2 กปก.สปก.ศปร. ปฏิบัติหน้าที่ ประจำ กรป.สปก.ศปร. เป็นวิทยากรบรรยายการใช้งานจอสัมผัสอัจฉริยะ (KIOSK) และการใช้งานแอปพลิเคชันบริหารติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องรวมพล ชั้น 3 ศปร.
วันที่ 21 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.
วันที่ 20 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.
วันที่ 19 ธ.ค.64 เวลา 0630 - 1630 ศปร. จัดกำลังพล จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศปม. ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กทม.