เทศบาลตำบลมะเขือแจ้

เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วน...
09/10/2023

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2566 ร่วมกับคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละกอง/งาน ตามนโยบายของผู้บริหาร ณ หัองประชุมบ่อน้ำทิพย์ สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้เป็นประธานในการประชุมหัวหน...

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อ...
06/10/2023

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนการทำงาน ตามที่เทศบาลตำบลมะเชื่อแจ้ร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม (SIY) ได้ลงนามความร่วมมือ MOU จัดทำโครงการขยายผลท้องถิ่นต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นตำบลต้นแบบด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและยาวขน พัฒนารูปแบบและทดลองศึกษาดูงานตำบลต้นแบบ พัฒนาความรู้และเครื่องมือยู่มือเพื่อต่อยอดในการดำเนินกิจกรรม และปรับปรุงรูปแบบตำบลส่งเสริมการมีส่วนร่วมซองสภาเด็กและเยาวชน โดยมีคณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดอยขะม้อ

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแผนขับ...

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นายกำพล ติ๊บเหล็ก เลขา...
06/10/2023

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นายกำพล ติ๊บเหล็ก เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ประจำเดือนตุลาคม 2566 เพื่อรับทราบข้อราชการและนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในการประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลำพูน

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นายกำพล ติ๊บเหล็.....

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม  2566 เวลา 10.30  น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ ริบ...
06/10/2023

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน นำโดยนายสุชาติ แซ่ซิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ในโอกาสเดินทางมาส่ง นางสาวณัฐธิดา ปัญจบุรี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ได้โอน(ย้าย) มาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สังกัดเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์...

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยนายมานพ ทาสีคำ รองนายกเทศ...
06/10/2023

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยนายมานพ ทาสีคำ รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล นำเจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุงกองช่าง ลงพื้นที่ขุดลอกกำจัดผักตบชวาขวางทางน้ำร่องกาด หมู่ที่ 11 บ้านศรีดอนตัน

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 07.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยนายมานพ ทาสีคำ รองนาย...

เมื่อช่วงเย็นของวันนี้(30 ก.ย. 66) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยผู้บริหาร และสมาชิกสภา นำเจ้าหน้...
06/10/2023

เมื่อช่วงเย็นของวันนี้(30 ก.ย. 66) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยผู้บริหาร และสมาชิกสภา นำเจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุงกองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด พร้อมเครื่องจักร ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบาย บริเวณแยกวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง

เมื่อช่วงเย็นของวันนี้(30 ก.ย. 66) นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยผู้บริหาร และสมาชิกสภา...

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 9.30น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่...
06/10/2023

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 9.30น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกในงานมุทิตาจิตเกษียณอายุ นักการภารโรง โรงเรียนวัดสันคะยอม ณ โรงเรียนวัดสันคะยอม

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 9.30น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ ...

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ  พร้อมด้วยผ...
06/10/2023

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายบุญทา ตันตรา ประธานสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 2 เขต เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) รวมถึงพิจารณาข้อราชการต่างๆ อันอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
#มะเขือแจ้เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้...

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดอยขะม้อ นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้เป็นประ...
28/09/2023

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดอยขะม้อ นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมะเขือแจ้เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติ care plan ตามที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลมะเขือแจ้เสนอโครงการขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดอยขะม้อ นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้เป็...

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ  พร้อมด้...
28/09/2023

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายบุญทา ตันตรา ประธานสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 2 เขต เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) รวมถึงพิจารณาข้อราชการต่างๆ อันอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
#มะเขือแจ้เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ พร้อ...

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลม...
28/09/2023

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง และข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยพร้อมกัน เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธงชาติไทย สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล....

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมาย...
27/09/2023

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นผู้แทนชี้แจงญัตติต่อสภาเทศบาล พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนายบุญทา ตันตรา ประธานสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ทั้ง 2 เขต เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) และขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 รวมถึงพิจารณาข้อราชการต่างๆ อันอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
#มะเขือแจ้เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีฯ ได้มอบ...

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเร...
27/09/2023

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปผลโครงการการพัฒนาระบบและกลไกการบริการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับแรงงานนอกระบบในชุมชนโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานภายใต้ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2566 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในชุมชน และเกิดการขยายผลต่อไปในพื้นที่ และในโอกาสเดียวกันได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนสุขภาพแรงงานนอกระบบ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน โดยมีนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปล.....

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ร่วมแสดงความยินดีในงานมุทิตาจิตเก...
27/09/2023

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ร่วมแสดงความยินดีในงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของ ร.ต.อ.ธวัฒน์พล พวงศรี ตำแหน่ง รอง สว.ธร.ฯ ,
ร.ต.อ.ยงยุทธ์ พันธุ์สกุล ตำแหน่ง รอง สว.(ป.)ฯ และ ร.ต.อ.มานพ สมทราย ตำแหน่ง รอง สว.(ป.)ฯ ข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรม ณ สถานีตำรวจภูธรนิคมอุตสาหกรรม

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 11.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ร่วมแสดงความยินดีในงานมุทิต.....

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566  เวลา 09.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เข้าร่วมพิธีเปิดโรงงานใหม่ บริษั...
27/09/2023

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เข้าร่วมพิธีเปิดโรงงานใหม่ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ฝั่งตะวันตก เฟส 1 (MTL-West Phase 1) ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เข้าร่วมพิธีเปิดโรงงานใหม่ บ....

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.  เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โดยนายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ร่วมกับบ...
27/09/2023

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โดยนายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ได้จัดทำ
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 22 โดยท่านนายกได้มอบหมายให้นายกำพล ติ๊บเหล็ก เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กและเยาวชนสู่ภาวะความเป็นผู้นำ ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม พัฒนาตนเองเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ เกิดการเรียนรู้บทบาทของความเป็นพลเมืองที่ดี ตลอดจนมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน ไม่ว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่เป็นกลไกลสำคัญในการผลักตันให้เกิดกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กและเยาวชนได้ ณ ห้องประชุมดอยขะม้อ

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ โดยนายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ร่วม....

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นายมานพ ทาสีคำ รองนาย...
27/09/2023

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นายมานพ ทาสีคำ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุ 2 – 5 ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (บ้านมะเขือแจ้) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมดอยขะม้อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กอายุ 2 - 5 ปี ได้รับการประเมินพัฒนาการและการกระตุ้นพัฒนาการตามวัย มีพัฒนาการที่สมวัยทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสังคม ให้เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นเพื่อให้มีพัฒนาการที่สมวัย และได้รับการรักษาที่ถูกต้องในรายที่มีความผิดปกติต่อไป

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นายมานพ ทาสีคำ รอ...

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นายมานพ ทาสีคำ รองนาย...
22/09/2023

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นายมานพ ทาสีคำ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้ง ที่ 4/2566 ของเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 กรณีเงินเหลือจ่าย และเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยมีผู้บริหาร ปลัดเทศบาล คณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบ่อน้ำทิพย์

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นายมานพ ทาสีคำ รอ...

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นายมานพ ทาสีคำ รองนาย...
22/09/2023

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นายมานพ ทาสีคำ รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “เปิดบ้านวิชาการ – แอ่วกาดละอ่อนหน้อย” OPEN HOUSE โรงเรียนวัดสันคะยอม เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนในด้านการเรียนรู้ ความกล้าแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ และทักษะการประกอบอาชีพเป็นไปตามรูปแบบการเรียนรู้ในกิจกรรมเปิดบ้านสู่ตลาดอาชีพ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการผลงานของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนวัดสันคะยอม ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นายมานพ ทาสีคำ รอ...

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นายกำพล ติ๊บเหล็ก ...
22/09/2023

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นายกำพล ติ๊บเหล็ก เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนายปรีชา หนูทองแก้ว ปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน จ.เชียงใหม่ เพื่อหารือถึงแนวทางการซ่อมบำรุงพื้นผิวถนนเลียบคลองชลประทาน ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านมะเขือแจ้ ,หมู่ที่ 4 บ้านสันคะยอมและหมู่ที่ 14 บ้านป่าตึง เพื่อแก้ไขปัญหาถนนชำรุด สัญจรไม่สะดวกตามคำร้องของประชาชนต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นายกำพล ติ๊บเ....

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นายมานพ ทาสีคำ รอง...
21/09/2023

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นายมานพ ทาสีคำ รองนายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณสำนักสงฆ์บ้านยี่ข้อ หมู่ที่20 เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายตามคำร้องของประชาชนต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นายมานพ ทาสีค....

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยนายกำพล ติ๊บเหล็ก เลขา...
21/09/2023

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยนายกำพล ติ๊บเหล็ก เลขานายกเทศมนตรีฯ นายปรีชา หนูทองแก้ว ปลัดเทศบาล /หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ประชุมร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน / สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / ตัวแทนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด / ตัวแทนเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังไหล่ทาง ซึ่งเกิดจากการถมทาง ไม่มีทางระบายน้ำ ทำให้น้ำไหลเข้าบ้านพักอาศัยสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ตามคำร้องขอของประชาชนที่ได้แจ้งเข้ามา #มะเขือแจ้เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยนายกำพล ติ๊บเหล็ก ...

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นายกำพล ติ๊บเหล็ก เลขาน...
21/09/2023

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นายกำพล ติ๊บเหล็ก เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมถนน ในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านสันคะยอม และติดตามการขยายทางเพื่อใช้สัญจรในหมู่บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 9 เพื่อแก้ไขปัญหาตามคำร้องของประชาชนต่อไป

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นายกำพล ติ๊บเหล็ก เ...

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัว...
21/09/2023

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้เข้าร่วมรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน ในพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “รางวัลเพื่อคนการศึกษาท้องถิ่น” ประจำปี 2566 ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมบ้านไทยภูทิค กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยผู้บริหาร รองปลัดเทศบา....

20/09/2023
วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.  นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นางสาวไพลิน ปัญโญกล...
19/09/2023

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นางสาวไพลิน ปัญโญกลาง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข ร่วมประชุมปฏิบัติการตำบล (ชปต.) อำเภอเมืองลำพูน ตามโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพความเข้มแข็งภายในหมู่บ้านและชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ หอประชุมอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นางสาวไพลิน ปัญ....

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ ริบ...
18/09/2023

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยนางอุไรลักษณ์ ภูดอนโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงในการอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎร หมู่ที่ 14 ตำบลมะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษ.....

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ ริบ...
18/09/2023

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมเมนูชูสุขภาพตามวิถีคนตำบลมะเขือแจ้ ประจำปี 2566 แก่กลุ่มแม่บ้านและประชาชนตำบลมะเขือแจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้มีความรู้เรื่องอาหารปลอดภัยและถูกสุขอนามัย รวมถึงมีความรู้เรื่องประโยชน์ของอาหารที่รับประทานตามวิถีคนตำบลมะเขือแจ้ เพื่อกระตุ้นและสร้างความตระหนักในการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยทางเทศบาลได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะเขือแจ้มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมดอยขะม้อ สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ซึ่งโคงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ได้มอบหมายให้นางสาวเสาวลักษ.....

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยนายถวิล มณีขัติย์ ผู้อำนว...
15/09/2023

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยนายถวิล มณีขัติย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมโดยมี นางนงนุช สิริชัชวาล นักวิชาการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานและเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ณ ห้องประชุมดอยขะม้อ สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยนายถวิล มณีขัติย์ ผู้...

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยนายบุญทา ตันตรา ประธาน...
14/09/2023

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยนายบุญทา ตันตรา ประธานสภาเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ เข้าร่วมการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 5/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของเทศบาลที่เป็นสมาชิกสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมโชควัฒนา เครือสหพัฒน์ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายวัชระ เทพวรรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ พร้อมด้วยนายบุญทา ตันตรา ปร...

ที่อยู่

203 หมู่ 20 ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
Lamphun
51000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66931251188

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลมะเขือแจ้:

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lamphun

แสดงผลทั้งหมด