สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลอุโมงค์

สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลอุโมงค์ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลอุโ

17/06/2022

🔈📣ไม่มีบัตรประชาชนตัวจริง​ สามารถใช้แอฟในมือถือขึ้นเครื่องได้แล้ว

21/05/2022
21/01/2022

⭐👉 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ ร่วมกับงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลลำพูน เทศบาลตำบลอุโมงค์
✅👉 เชิญชวนประชาชน อายุ 18 ปี ขึ้นไป
ในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ และตำบลหนองช้างคืน
มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
💉💉เข็มที่ 2 Pfizer
และกระตุ้น 💉💉💉 เข็ม 3 Pfizer
📌▶ ในวันจันทร์ ที่ 24 มกราคม 2565
ตั้งแต่ ⏰ เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ถึงเวลา ⏰ 12.00 น.
📌📌 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
⭕️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ⭕️
☎ 0 5398 2241
☎ 06 2291 2525

#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
FB/ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
www.umongcity.go.th
☎️ งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121

กรมการปกครองชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการตาย      - การลงรายการข้อมูลในเอกสารหนังสือรับรองการตาย (ท.ร. 4/1) หรื...
01/12/2021

กรมการปกครองชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการตาย
- การลงรายการข้อมูลในเอกสารหนังสือรับรองการตาย (ท.ร. 4/1) หรือเอกสารมรณบัตร เป็นการลงรายการตามข้อเท็จจริงเป็นสำคัญ แต่หากเป็นกรณีที่พบในภายหลังว่าเป็นการลงรายการข้อมูลเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง อันเกิดจากความผิดพลาด ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไป สำคัญผิดในข้อเท็จจริง
การให้ข้อมูลโดยปิดบังอำพราง ฯลฯ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสาเหตุการตาย สถานที่ตาย หรือข้อมูลอื่นใด กรณีดังกล่าวสามารถนำพยานหลักฐานหรือพยานบุคคลมาให้ข้อเท็จจริง เพื่อแก้ไขรายการในเอกสารดังกล่าวให้ถูกต้องได้ ทั้งนี้ โดยอาศัยแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วย
การจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 ข้อ 115
โดยกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ในบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งการตาย มีวัตถุประสงค์สำคัญ
เพื่อบันทึกข้อมูลการตายของบุคคล และจำหน่ายรายการบุคคลออกจากฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร เพื่อให้ฐานข้อมูลบุคคลเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
สำหรับกรณีการบันทึกข้อมูลสาเหตุการตายในเอกสารหนังสือรับรองการตาย (ท.ร. 4/1) หรือเอกสารมรณบัตร เป็นข้อมูลที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดส่งให้กระทรวงสาธารณสุขตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการทราบข้อมูลการตาย โดยเฉพาะสาเหตุการตาย เพื่อเก็บรวบรวมไว้เป็นข้อมูลเชิงสถิติ อันจะเป็นประโยชน์ในการค้นหาปัญหาด้านการสาธารณสุข เพื่อป้องกันโรค วางแผน และกำหนดนโยบายในการส่งเสริมและรักษาโรค
ทั้งนี้ การจัดส่งข้อมูลดังกล่าวได้จัดส่งมาแล้วอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร. 0 2791 7000 หรือ call center 1548
#กรมการปกครอง
#แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการตาย

กรมการปกครองชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการตาย      - การรับแจ้งการตาย ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ...
01/12/2021

กรมการปกครองชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการตาย
- การรับแจ้งการตาย ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้มีการแจ้งการตายภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้ง เมื่อมีการตายเกิดขึ้นเท่านั้น ส่วนขั้นตอนการออกเอกสารมรณบัตรเป็นกระบวนการที่ดำเนินการภายหลังจากที่ได้รับแจ้งการตายแล้ว โดยกฎหมายมิได้กำหนดระยะเวลาเอาไว้แต่อย่างใด
ดังนั้น เมื่อได้รับแจ้งการตายแล้ว ให้นายทะเบียนตรวจสอบข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานและพยานบุคคล
หากตรวจสอบพบว่า มีเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับการตาย
ให้นายทะเบียนสามารถสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นการตายโดยผิดธรรมชาติให้ดำเนินการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญาและตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร. 0 2791 7000 หรือ call center 1548
#กรมการปกครอง
#แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งการตาย

18/10/2021

กรมการปกครองเดินหน้าบริการงานทะเบียนราษฎรดิจิทัล
แจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ
ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัลและค่าธรรมเนียม ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ได้รับบริการงานทะเบียนราษฎรที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ แบบ New Normal โดยกระทรวงมหาดไทย ได้พัฒนาระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลและแอปพลิเคชันบนมือถือ แบบสมาร์ทโฟนสำหรับจัดเก็บข้อมูลและเรียกใช้งาน Digital ID ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน​ d.dopa​​ และลงทะเบียนที่สำนักงานทะเบียนอำเภอ หรือสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เพื่อยืนยันตัวตนผ่านระบบตรวจสอบลายนิ้วมือและภาพใบหน้า พร้อมรับรหัสผ่านเข้าใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน
#กรมการปกครอง
.dopa

https://youtu.be/8FSapHChxJk

11/10/2021
กรมการปกครองขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) โดยสามารถขอลงทะเบียนได้ที่ ง...
14/09/2021

กรมการปกครองขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID)
โดยสามารถขอลงทะเบียนได้ที่ งานทะเบียนราษฎร สำนักทะบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลอุโมงค์ได้
ในวันและเวลาราชการ หรือ inbox มาสอบถามก่อนได้นะคะ

กรมการปกครอง ยกเว้น-ลดค่าธรรมเนียมงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จนถึง 31 ธันวาคม 2564 นะคะ😊😊
19/08/2021

กรมการปกครอง ยกเว้น-ลดค่าธรรมเนียมงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จนถึง 31 ธันวาคม 2564 นะคะ😊😊

 #เข้มงวดกวดขันตรวจสอบบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
27/06/2021

#เข้มงวดกวดขันตรวจสอบบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

📢   #สำนักทะเบียนกลาง แจ้งระงับการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวฯ ให้แก่แรงงานต่างด้าว  (กัมพูชา ลาว ...
07/05/2021

📢 #สำนักทะเบียนกลาง แจ้งระงับการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวฯ ให้แก่แรงงานต่างด้าว (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ไว้เป็นการชั่วคราว

📅 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย หากจะเริ่มดำเนินการเมื่อใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

#ระงับการทำบัตร​
#สำนักทะเบียน
#แรงงานต่างด้าว​

📢📢ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. -28 ส.ค. 2564 งานทะเบียนราษฎร  สนท.ทต.อุโมงค์  จะยกเว้นค่าธรรมเนียมในการ คัดรับรองสำเนาทะเบียนราษ...
05/05/2021

📢📢ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. -28 ส.ค. 2564 งานทะเบียนราษฎร สนท.ทต.อุโมงค์ จะยกเว้นค่าธรรมเนียมในการ คัดรับรองสำเนาทะเบียนราษฎรและการแจ้งย้ายที่อยู่นะคะ

ที่อยู่

เทศบาลตำบลอุโมงค์
Lamphun
51150

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653983234

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลอุโมงค์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lamphun

แสดงผลทั้งหมด
#}