Clicky

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหว Lamphun Provincial Public Relations Office สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน ชั้น 1 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โทร. 053-511555

เปิดเหมือนปกติ

💥🦠สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดลำพูน ประจำวันที่ 6 เมษายน 2565💥🦠
06/04/2022

💥🦠สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดลำพูน ประจำวันที่ 6 เมษายน 2565💥🦠

✨👏👍ชุมชนบ้านป่าเปา อำเภอบ้านธิ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการ “ชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหาร”✨👏👍🟢➡ วันที่ 6 เมษายน 25...
06/04/2022

✨👏👍ชุมชนบ้านป่าเปา อำเภอบ้านธิ สร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามโครงการ “ชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหาร”✨👏👍

🟢➡ วันที่ 6 เมษายน 2565 ที่วัดป่าเปา ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหาร จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2 ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนต้นแบบที่ว่างสร้างอาหารในพื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง โดยมี นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอบ้านธิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

🟢➡ นางปนัดดา เนาวรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน เผยว่า สมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยหนึ่งในนโยบายสำคัญของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย 2564 คือ นโยบาย “ที่ว่างสร้างอาหาร” ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผัดในครัวเรือน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน ในการนี้แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูนได้จัดทำโครงการ Lamphun Go Green และจัดกิจกรรมส่งเสริมนโยบาย “ที่ว่างสร้างอาหาร” ในครัวเรือน เพื่อสานต่อนโยบายของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยให้เป็นรูปธรรม อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มปฏิบัติภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นตัวอย่างที่ถูกต้องแก่ทุกภาคส่วนราชการ ในจังหวัดทุกสังกัดและประชาชน รวมไปถึงสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของที่ว่างสร้างอาหารในครัวเรือน

🟢➡ สำหรับชุมชนบ้านป่าเปา มีครัวเรือนจำนวนทั้งสิ้น 128 ครัวเรือน ประชาชนในชุมชนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งนำหลักความรู้ "ที่ว่างสร้างอาหาร" มาปรับใช้ในชุมชน โดยทุกครัวเรือยมีการคัดแยกขยะ และนำขยะเปียกหรือเศษอาหารมาทำปุ๋ยอินทรีย์ นำวัสดุที่เหลือใช้มาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ มีการเลี้ยงสัตว์ไว้เพื่อบริโภค ผลผลิตเหลือสามารถจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ข่าว/ภาพ : นางสาวรุจิรา เสนานุช ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

👩‍⚖👍ผู้ว่าฯลำพูน เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของสมาชิก สภาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้...
06/04/2022

👩‍⚖👍ผู้ว่าฯลำพูน เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของสมาชิก สภาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน👩‍⚖👍

🟢➡ วันนี้ ( 6 เม.ย.2565) ที่ โรงแรมอัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท ตําบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของสมาชิก สภาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบรรยายพิเศษ หัวข้อ การกำกับดูแลองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดทำบริการสาธารณะให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบและความต้องการของประชาชนณ พ.ศ. 2565” พร้อมให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบรรยายพิเศษ หัวข้อ การกำกับดูแลองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดทำบริการสาธารณะให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบและความต้องการของประชาชน

🟢➡ ด้วย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ได้จัดทำโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565” ขึ้น เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติที่มีหน้าที่ ในการพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบ อนุญาต ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสภาท้องถิ่น อีกทั้งยังมี หน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นกฎหมาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ แผนพัฒนา และเป็นเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม อำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดจนเกิดความเสียหายต่อองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวม

🟢➡ นอกจากนี้ภายในการฝึกอบรมดังกล่าวฯ ยังได้มีการ ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสภา ท้องถิ่นและบทเรียนจากคำพิพากษาของศาลปกครองและองค์กรวินิจฉัยจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โดยนางสาวสุขวสา ศรีสุเทพ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่จะมาให้ความรู้ และแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม เป็นต้น

🟢➡ และสำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 เมษายน 2565 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลรวม ทั้งสิ้น จำนวน 139 คน เข้าร่วม

ภาพ/ข่าว : นางสาวรุจิรา เสนานุช ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

✨👏ลำพูน จัดพิธีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์  แสดงคว...
06/04/2022

✨👏ลำพูน จัดพิธีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ✨👏

🟢➡ วันนี้ 6 เมษายน 2565 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี ประจำปี 2565 พร้อมกล่าวคำอาศีรวาทถวายราชสดุดี แสดงความจงรักภักดี ต่อสถาบันสำคัญของชาติ โดยมี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนร่วมพิธี

🟢➡ ทั้งนี้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช องค์ปฐมบรมจักรีวงศ์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติ และประชาชน

ภาพ/ข่าว : นางสาวรุจิรา เสนานุช ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

แชร์ต่อก็ได้บุญ🙏💙 #บุญใหญ่ปล่อยปลาพัฒนาการศึกษาฯ💙‼️         🔵➡️โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน...
05/04/2022

แชร์ต่อก็ได้บุญ🙏💙 #บุญใหญ่ปล่อยปลาพัฒนาการศึกษาฯ💙‼️

🔵➡️โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนขอเชิญพี่น้องศิษย์เก่าลูกฟ้าน้ำเงิน พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน ร่วมทำบุญปล่อยปลาการกุศล เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมครบรอบ 44 ปี ปัจจัยสินทรัพย์ร่วมสนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม เพื่อลูกหลานของเรา💙🙏

🔵➡️ในวันอาทิตย์ ที่ 10 เมษายน 2565 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 7 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม 😊✅

🔵➡️ร่วมทำบุญปล่อยปลาตัวละ 1 บาท‼️ ตามอายุ หรือสามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา 🙏✨

🔵➡️สามารถร่วมทำบุญได้ที่ ชื่อบัญชี “ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม“ #เลขที่บัญชี 798-0-33044-7 ธนาคารกรุงไทย 🔵
หรือสามารถร่วมทำบุญได้ที่โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม และตามตัวแทนศิษย์เก่าของโรงเรียนและนักเรียนโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม💙💕

🔵➡️ขออนุโมทนาบุญกุศลในการร่วมทำบุญกับทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ 🙏🙏

‼️💥ติดต่อสอบถาม: 081-9927645💙
......................................................................................
ข่าวสาร / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

🐟🦈🐟จังหวัดลำพูน กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565  พัฒนาแหล่งน้ำ (ลำน้ำแม่สาร) พร้อมทั้งร่วมกั...
05/04/2022

🐟🦈🐟จังหวัดลำพูน กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 พัฒนาแหล่งน้ำ (ลำน้ำแม่สาร) พร้อมทั้งร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณลำน้ำแม่สารจำนวนกว่า 200,000 ตัว
.
🌳🌴🌳วันที่ (5 เมษายน 2565) ณ ฝ่ายบ้านหลุก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2565 และพัฒนาแหล่งน้ำ (ลำน้ำแม่สาร) จังหวัดลำพูน โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
.
😃😄😁นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เพื่อประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน เป็นที่น่ายินดียิ่งที่ในวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ เพื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 1 เมษายน วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน และร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ (ลำน้ำแม่สาร) จังหวัดลำพูน โดยการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาแหล่งน้ำ ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด กวาดเก็บใบไม้ บริเวณโดยรอบพื้นที่ฝ่ายบ้านหลุก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำบริเวณลำน้ำแม่สารจำนวน 200,000 ตัว
.
สำหรับวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือน และกรมประมงได้มอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2565 " 1 เมษายน วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน" เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม สร้างความมั่นคงด้านอาหารสัตว์น้ำ เป็นแหล่งสร้างรายได้เพิ่มในครัวเรือนจากการทำประมงของชุมชน สร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู คืนความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ
.
💦🌧💧ทั้งนี้ ลำน้ำแม่สาร เป็นลุ่มน้ำขนาดเล็ก และเป็นลุ่มน้ำย่อยของลำน้ำแม่กวง เกิดจากลำห้วยต่าง ๆ ไหลมาบรรจบกัน ต้นกำเนิดของน้ำแม่สารเป็นสันปันน้ำระหว่างอำเภอเมืองลำพูนกับอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ซึ่งพื้นที่เขตป่าสงวนแม่ธิ-แม่ตีบ-แม่สาร เป็นแหล่งต้นน้ำสาขาของน้ำแม่ธิ แม่ตีบ และน้ำแม่สาร เส้นทางของลำน้ำแม่สารแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ ตันน้ำอยู่ในเขตตำบลศรีบัวบาน กลางน้ำอยู่ในเขตตำบลป่าสัก และปลายน้ำอยู่ในเขตตำบลเวียงยอง ลำน้ำแม่สารไหลไปบรรจบน้ำแม่กวงที่บ้านแม่สารบ้านตอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ระยะทางจากต้นน้ำแม่สารถึงปลายน้ำ มีระยะทาง 28.032 กิโลเมตร ปัจจุบันลำน้ำแม่สาร มีสภาพตื้นเขินและปกคลุมไปด้วยผักตบชวา และวัชพืชเป็นจำนวนมากส่งผลให้กักเก็บน้ำได้น้อย และทำให้น้ำแม่สารมีปริมาณไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการเกษตร เทศบาลตำบลศรีบัวบานได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมบวชป่า สืบชะตาขุนน้ำแม่สาร ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงยอง และเทศบาลตำบลปาสัก และกลุ่มผู้ใช้น้ำ เป็นประจำทุกปี โดยจัดขึ้นบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่สารหมู่ที่ 2 บ้านจำขี้มด เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ก่อให้เกิดความร่วมมือความสามัคคีและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ กำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของลำน้ำแม่สาร จึงได้ร่วมมือกันในการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และฟื้นฟูแหล่งน้ำแม่สาร เพื่อให้เป็นลำน้ำที่มีความสะอาดสวยงาม มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน.
-----------------------------------------------------------
ข่าวโดย นายอานนท์ บุญมาตุ้ย ผู้สื่อข่าว ส.ปชส. จ.ลำพูน
บรรณาธิการ : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/46627

📌🔰 จ.ลำพูน ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) มุ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ร่วมกำหน...
05/04/2022

📌🔰 จ.ลำพูน ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) มุ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ร่วมกำหนดทิศทางพัฒนาแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ 📌🔰
.
📌🔰 ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สร้างกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนา และแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่
.
วันนี้ (5 เมษายน 2565) ที่ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน (กรอ.จังหวัดลำพูน) ครั้งที่ 2/2565 เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงานในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดลำพูนอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสร้างกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนา การแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ และการสร้างความร่วมมือในมิติต่าง ๆโดยมี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม เข้าร่วมประชุม
.
ในการประชุม ได้มีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ แนวโน้มคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูน สถานการณ์การเกษตรและสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดลำพูน และตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดลำพูน รายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้และจังหวัดลำพูน ความก้าวหน้าการดำเนินงานจากการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวมทั้งรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของจังหวัดลำพูนต่อไป
.
.
---------------------------------------------------------
ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
บรรณาธิการ : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

🎖🚑ลำพูน มอบเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้สนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉิน สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน🎖🚑🟢➡ วันนี้ ( 5 เม...
05/04/2022

🎖🚑ลำพูน มอบเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้สนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉิน สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน🎖🚑

🟢➡ วันนี้ ( 5 เมษายน 2565 ) ที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ การแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2565 ขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2565 ตลอดจนแก้ไขปัญหา พัฒนางานตามแนวทางการดำเนินงานระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่านกระบวนการประชุมของคณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

🟢➡ โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มอบเข็มเชิดชูเกียรติการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2563 จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสรรเสริญ ชั้น 4 จำนวน 5 เข็ม และประเภทสรรเสริญ ชั้น 5 จำนวน 11 เข็ม โดยมอบให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ดังนี้

🟢➡ เข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสรรเสริญ ชั้น 4 ได้แก่ นางจิราภรณ์ คงเสถียรพงษ์ โรงพยาบาลแม่ทา นางวันเพ็ญ โพธิยอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ด.ต.รัตน์ทวนน ชนะศุภพาณิชย์ อบต.หนองหนาม นายธีรเมธ นิลวรรณ์ ทต.ทุ่งหัวช้าง และ นางสาวสคราญโฉม อุปละ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

🟢➡ เข็มเชิดชูเกียรติ ประเภทสรรเสริญ ชั้น 5 ได้แก่ นางวัฒนา นำพล โรงพยาบาลลำพูน นางสาวรัชนีวรรณ อังกาสิทธิ์ โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง นายวิทยา วรรณวารี ทต.ป่าไผ่ นายวิชาญยุทธ วันนันตา ทต.ศรีเตี้ย นายอภิเชษฐ มหาไม้ ทต.บ้านธิ นายไอศูรย์ อุ่นเรือน ทต.เหมืองง่า นายพงษ์เดช ยะดอย อบต.ทาแม่ลอบ นายญาณวิทย์ สุภา ทต.มะกอก นายชาติชาย นันตาน้อย อบต.ตะเคียนปม นายธวัชชัน หล้าคำ ทต.หนองล่อง และนายนพดล โปธิป้อ ทต.ศรีวิชัย

ภาพ/ข่าว : นางสาวรุจิรา เสนานุช ผู้สื่อข่าว ส.ปชส.ลำพูน
บรรณาธิการ : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

🚜🚜🚜สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน  จัดโครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2565 . 😀😃😀...
05/04/2022

🚜🚜🚜สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน จัดโครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2565
.
😀😃😀วันที่ (5 เมษายน พ.ศ. 2565) ณ แปลงสาธิต หมู่ 3 บ้านจำบอน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี 2565 จังหวัดลำพูน โดยมี นายสุทธิวัธน์ นิธิสมบัติ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน นายจรูญ คำปั่นนา นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน หัวหน้าส่วนราชการหมอดินอาสา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ
.
⛅️🌤นายสุทธิวัธน์ นิธิสมบัติ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ ราบหุบเขา มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 400-800 เมตร ส่วนใหญ่ประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ข้าว ลำไย มะม่วง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ซึ่งหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็ยังคงเหลือตอซังหรือเศษวัสดุของพืชอยู่ จึงทำให้เกษตรกรเผาเศษวัสดุหรือตอซังพืชเป็นจำนวนมาก เพื่อให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษ ทำลายอินทรียวัตถุและโครงสร้างของดิน ทำให้ดินแน่นทึบ ขาดธาตุอาหารพืชที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช จึงทำให้เกษตรกรต้องพึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีเป็นจำนวนมาก ทำให้เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต ดังนั้น สถานีพัฒนาที่ดินลำพูน จึงจัดให้มีการรณรงค์ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และกระตุ้นให้เกษตรกรนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดลำพูน และดำเนินการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เองเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาหมอกควัน ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน รักษาสิ่งแวดล้อม รักษาบรรยากาศการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่จังหวัดลำพูน
.
🌳☘️🌱ด้าน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ในปัจจุบันนี้การเผาตอซังและวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตร เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันขึ้น ซึ่งจังหวัดลำพูน ถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่ง ที่มีปัญหาหมอกควันไฟเกิดขึ้นทุกปี และในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้ที่มาร่วมงาน ที่จะได้รับความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการไถกลบตอซัง ที่จะสามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน และยังช่วยฟื้นฟูและปรับปรุงดินให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการทำการเกษตร ให้มีความยั่งยืน และยังทำให้ตระหนักถึงโทษของการเผาตอซัง ที่มีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้และประโยชน์ เพื่อนำไปปฏิบัติขยายผลต่อไป
.
🙏🙏🙏ด้าน นายจรูญ คำปั่นนา นายกเทศมนตรีตำบลศรีบัวบาน กล่าวว่า ตำบลศรีบัวบาน มีเนื้อที่ประมาณ 115.42 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 72,139 ไร่ มีเขตการปกครองจำนวน 12 หมู่บ้าน สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูงมีภูเขาล้อมรอบ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและมีเขตป่าชุมชน ภูมิอากาศช่วงฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศค่อนข้างเย็น ในพื้นที่เกษตรกรส่วนใหญ่ ได้แก่ ลำไยและข้าว การจัดงานในครั้งนี้ ประชาชนในตำบลศรีบัวบานจะได้รับความรู้เพิ่มเติม และตระหนักถึงคุณประโยชน์ของการไถกลบตอซัง ที่สามารถช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดิน และปรับปรุงโครงสร้างของดินให้มีคุณภาพดีมากขึ้น ซึ่งมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในตำบลให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งรู้คุณค่าและประโยชน์ของการไม่เผาตอซังหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการร่วมงานในวันนี้.
-----------------------------------------------------
ข่าวโดย นายอานนท์ บุญมาตุ้ย ผู้สื่อข่าว ส.ปชส. จ.ลำพูน
บรรณาธิการ : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://region3.prd.go.th/region3_ci/topic/news/46617

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
Lamphun
51000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6653511555

เว็บไซต์

http://region3.prd.go.th/prlpn/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหว:

วิดีโอทั้งหมด


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lamphun

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ให้คำปรึกษา คำแนะนำ..การเพาะถั่วงอก...ใครสนใจ ติดต่อมาได้เลยครับ.... สร้างรายได้ดี ง่ายรวดเร็ว...เงินเข้าบ้านทุกๆวัน.. Tel : 085-2169936 ID line : 9087447
วันนี้ไม่ได้โพสโควิดลำพูนหรอครับ
ขอสอบถามผู้รู้หน่อยครับ ตอนนี้ผมอยู่จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม แต่จะกลับไปทำงานบ้านน้า ที่จังหวัดลำพูน ซึ่งตอนนี้ตัวผมวันนี้จะไปตรวจเชื้อด้วยatkเพื่อขอใบรับรองในการเดินทาง บวกกับ ลงทะเบียบแอพไทยชนะ กับ หมอพร้อม ซึ่งตัวผมได้ฉีดวัคซีน ไปแล้ว 1 เข็ม ยังขาดอีก 1เข็มต้องฉีดเดือนหน้า แต่คงรอต่อไม่ไหว เพราะผมตกงานมาปีกว่า แล้ว เงินติดตัวตอนนี้ก็ไม่มี บ้านที่เช่าก็ไม่มีเงินจ่ายเขาแล้ว ถ้าอยู่ต่อผมคงไม่รอด ซึ่งญาติให้กลับ เลยอยากทราบว่า ทางจังหวัด ลำพูน มี มาตราการ อย่างไรครับ และ จะสามารถติดต่อสอบถาม หลายละเอียด ได้ทางไหนบ้างครับ ตอนนี้ลำบากจริงๆ ครับ ไม่มีทางอื่นเลย นอกจากกลับบ้าน ขอความกรุณาพูดรู้หน่อยครับ ว่าจะต้องทำยังไง เดินทาง ผ่านรถไฟ รถทัวร์ ไ้หม