สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพ

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพ บริการด้วยใจ เพื่อคนไทย มีงานทำ

เปิดเหมือนปกติ

เปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานไต้หวัน #เพศชาย อายุระหว่าง 20-45 ปี ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 64 - 7 มกราคม 65
28/12/2021

เปิดรับสมัครคนหางาน
ไปทำงานไต้หวัน
#เพศชาย อายุระหว่าง 20-45 ปี
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 64 - 7 มกราคม 65

เปิดรับสมัครคนหางาน
ไปทำงานไต้หวัน
#เพศชาย อายุระหว่าง 20-45 ปี
ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 64 - 7 มกราคม 65

🌟 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดลำพูน  🌟วันที่ 28 ธั...
28/12/2021

🌟 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดลำพูน 🌟

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

🌟สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบการยื่นขอใช้สิทธิคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณ...
28/12/2021

🌟สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบการยื่นขอใช้สิทธิคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม🌟
วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางพรรณทิยา แหล่งหล้า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่งานจัดหางานในประเทศและแนะแนวอาชีพ ลงพื้นที่ตรวจสอบการยื่นขอใช้สิทธิคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยตรวจสอบสถานประกอบการให้สิทธิ จำนวน 3 แห่ง คนพิการขอใช้สิทธิ จำนวน 3 คน ดังนี้
1. บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ให้สิทธิตามมาตรา 35 กรณีการให้ความช่วยเหลืออื่นใด สนับสนุนเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ (บริการซัก อบ รีด และตัดเย็บเสื้อผ้า) จำนวน 1 คน ณ บ้านเลขที่ 318 หมู่ที่ 7 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
2. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ให้สิทธิตามมาตรา 35 กรณีการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ (จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ AI) จำนวน 1 คน ปฏิบัติงาน ณ บ้านเลขที่ 112/1 หมู่ที่ 12 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
3. บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด ให้สิทธิตามมาตรา 35 กรณีการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ (จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ AI) จำนวน 1 คน ปฏิบัติงาน ณ บ้านเลขที่ 86/1 หมู่ที่ 1 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

🌟 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระ...
27/12/2021

🌟 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 🌟

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้คณะทำงานฯ ปฏิบัติงานดำเนินการภายใต้มาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูนอย่างเคร่งครัด และเร่งรัดแรงงานต่างด้าวทุกคนให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้การตรวจสอบ ปราบปราม และดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีพลเอก มงคล คำปามา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

ทั้งนี้ มีคณะทำงาน ผู้แทนคณะทำงาน และผู้ติดตามเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 17 คน

🌟 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 🌟วันที่ 27 ธันวาค...
27/12/2021

🌟 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 🌟

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำจังหวัด ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุมจามเทวี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน

27/12/2021
รายการ "สถานีจัดหางาน" ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564

รายการ "สถานีจัดหางาน" ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. - 15.00 น. โดยประมาณ ผ่าน live สด บน facebook ของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
👉👉✅ ประชาสัมพันธ์ งานราชการในจังหวัดลำพูน
>>>โรงพยาบาลลำพูน รับพนักงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักโภชนาการ
>>>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดลำพูน รับพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยประมง
👉👉✅ ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2564
👉👉✅ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ตามภารกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
👉👉✅ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน อาทิเช่น ตำแหน่งงานว่างทั้งในและต่างประเทศ ตำแหน่งงานราชการ การรับสมัครงาน การเตรียมตัวในการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
👉⭐️⭐️✅พิเศษ... ช่วง “ตำแหน่งงาน Derivery” เพียงท่านผู้ชมพิมพ์ตำแหน่งงานที่ต้องการทราบในช่องคอมเม้น เจ้าหน้าที่จะค้นหาตำแหน่งงานที่ท่านต้องการทราบ และประกาศให้ท่านทราบทันทีในรายการ👍👍
📍📍👉⭐️⭐️ สำหรับวันนี้มีกิจกรรมจับสลากรับของรางวัล เสื้อพื้นเมือง จำนวน 1 ผืน หมวกกันแดด จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน กล่องพลาสติกขนาดกลาง (เลือกสีได้) และกระเป๋าผ้าสีสันสดใส
📍📍สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ง่ายๆเพียงท่านคอมเม้น "ร่วมกิจกรรม" มาในช่องคอมเม้นในรายการ และรอเจ้าหน้าที่นักจัดรายการจับสลากช่วงท้ายรายการ
▶️▶️ ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ในช่องคอมเม้นขณะดำเนินการจัดรายการได้ เจ้าหน้าที่จะตอบคำถามให้กับท่านในรายการ
👍👍 ฝากกดไลค์ กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังในให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงานและการจัดรายการ 😁😁

รายการ "สถานีจัดหางาน" ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564รายการ "สถานีจัดหางาน" ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. - 15....
27/12/2021

รายการ "สถานีจัดหางาน" ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564
รายการ "สถานีจัดหางาน" ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. - 15.00 น. โดยประมาณ ผ่าน live สด บน facebook ของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
👉👉✅ ประชาสัมพันธ์ งานราชการในจังหวัดลำพูน
>>>โรงพยาบาลลำพูน รับพนักงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักโภชนาการ
>>>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดลำพูน รับพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยประมง
👉👉✅ ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2564
👉👉✅ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ตามภารกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน
👉👉✅ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน อาทิเช่น ตำแหน่งงานว่างทั้งในและต่างประเทศ ตำแหน่งงานราชการ การรับสมัครงาน การเตรียมตัวในการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
👉⭐️⭐️✅พิเศษ... ช่วง “ตำแหน่งงาน Derivery” เพียงท่านผู้ชมพิมพ์ตำแหน่งงานที่ต้องการทราบในช่องคอมเม้น เจ้าหน้าที่จะค้นหาตำแหน่งงานที่ท่านต้องการทราบ และประกาศให้ท่านทราบทันทีในรายการ👍👍
📍📍👉⭐️⭐️ สำหรับวันนี้มีกิจกรรมจับสลากรับของรางวัล เสื้อพื้นเมือง จำนวน 1 ผืน หมวกกันแดด จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน กล่องพลาสติกขนาดกลาง (เลือกสีได้) และกระเป๋าผ้าสีสันสดใส
📍📍สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ง่ายๆเพียงท่านคอมเม้น "ร่วมกิจกรรม" มาในช่องคอมเม้นในรายการ และรอเจ้าหน้าที่นักจัดรายการจับสลากช่วงท้ายรายการ
▶️▶️ ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ในช่องคอมเม้นขณะดำเนินการจัดรายการได้ เจ้าหน้าที่จะตอบคำถามให้กับท่านในรายการ
👍👍 ฝากกดไลค์ กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังในให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงานและการจัดรายการ 😁😁

26/12/2021

ตำรวจสอบสวนกลาง รวบหญิงหลอกคนไปทำงานต่างประเทศแต่ไม่ได้ไปทำงาน มีผู้เสียหายหลายสิบราย
.
ตำรวจสอบสวนกลาง โดย กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ ผบก.ปคม., พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.3 บก.ปคม. สั่งการให้ พ.ต.ต.ณวพณ เดชพร สว.กก.3 บก.ปคม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชป.2 กก.3 บก.ปคม.
.
ร่วมกันจับกุม น.ส.วลัยลักษณ์ หรือภัควลัญชญ์ฯ ตามหมายจับของศาลอาญา โดยกล่าวหาว่า "หลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถหางานหรือสามารถส่งไปฝึกงาน ในต่างประเทศได้และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ถูกหลอกลวง"
.
ผู้ต้องหาได้หลอกลวงผู้เสียหายกับพวก รวม 25 คน ว่าสามารถจัดส่งคนหางานไปทำงานเป็นผู้ช่วยกุ๊กที่ประเทศออสเตรเลีย ผู้เสียหายได้จ่ายค่าบริการและค่าใช้จ่าย คนละ 12,000 – 25,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 490,000 บาท หลังจากได้รับเงิน ผู้ต้องหา ไม่สามารถจัดส่งคนหางานไปทำงานตามที่กล่าวอ้างได้
.
ผู้เสียหายจึงร้องไปยัง กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน กระทรวงแรงงาน เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ต้องหาไม่ได้รับอนุญาตจัดหางาน กลุ่มผู้เสียหายจึงมอบอำนาจร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปคม. ได้สืบทราบว่าผู้ต้องหาได้มาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จึงได้นำกำลังเข้าจับกุมตัวได้ จากนั้นจึงได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปคม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
.
ขอเตือนภัย ประชาชนที่สนใจไปทำงานต่างประเทศให้ติดต่อโดยตรงกับทางกระทรวงแรงงานเพื่อป้องกันการถูกนายหน้าโกงเงินรับสมัครคนไปทำงานต่างประเทศแล้วสุดท้ายไม่ได้ไปทำงาน
.
#หลอกคนไปทำงานต่างประเทศ #หางานต่างประเทศ #เตือนภัย #ตำรวจสอบสวนกลาง #CIB

🌟สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กอ.รมน.จว.ลำพูน🌟 วันที่ 24 ธันวา...
25/12/2021

🌟สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กอ.รมน.จว.ลำพูน🌟

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดลำพูน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ประกันสังคมจังหวัดลำพูน และ กอ.รมน.จว.ลำพูน เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ออกตรวจสอบ การจ้างแรงงานต่างด้าวนายจ้าง/สถานประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน เพื่อทำการค้นหาแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และตรวจคัดกรองโควิด-19 ตามมาตรการควบคุมโรคในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการจำนวน 3 แห่ง และพบแรงงานทั้งสิ้น 36 คน เป็นแรงงานไทย 14 คน และเป็นแรงงานต่างด้าว 22 คน

ผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา รวมจำนวน 20 คน และบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน จำนวน 2 คน มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง 22 คน ไม่พบนายจ้าง/สถานประกอบการกระทำความผิด ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 แต่อย่างใด

ตำแหน่งงานว่าง  ประจำวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2564
24/12/2021

ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2564

🌟 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรก...
23/12/2021

🌟 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs 🌟

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ในนามคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. บริษัท คังเซโด จำกัด ประกอบกิจการผลิตแปรงแต่งหน้า ส่งออกประเทศญี่ปุ่น ลูกจ้างคนไทย มาตรา 33 จากฐานข้อมูลประกันสังคม ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 จำนวน 137 คน
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม ไดเรค เซอร์วิส ประกอบกิจการบริการทำความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร ลูกจ้างคนไทย มาตรา 33 จากฐานข้อมูลประกันสังคม ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 จำนวน 109 คน
3. บริษัท พี.เอ็ม.เคมีคอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการบริการทำความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร ลูกจ้างคนไทย มาตรา 33 จากฐานข้อมูลประกันสังคม ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 จำนวน 50 คน
ทั้งนี้ผลการตรวจสอบเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ

ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนธันวาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
23/12/2021

ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนธันวาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร

🌟สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจบูรณาการร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนคนต่างด้าวฯ ชุดจัดระเบียบสังคมอำเภ...
22/12/2021

🌟สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจบูรณาการร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนคนต่างด้าวฯ ชุดจัดระเบียบสังคมอำเภอบ้านโฮ่ง🌟

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ นางสาวทัตขวัญ สุรินทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโฮ่ง นำโดย นายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กอ.รมน.จว.ลำพูน ตำรวจภูธรบ้านโฮ่ง และสาธารณสุขอำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และป้องกันการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อนบ้าน ออกตรวจสอบ นายจ้าง/สถานประกอบการและแรงงานต่างด้าว ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อทำการค้นหาแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการจำนวน 5 แห่ง

ผลการตรวจสอบพบแรงงาน สัญชาติเมียนมา รวมจำนวน 58 คน มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง จำนวน 32 คน และอยู่ระหว่างการดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานตามมติ ครม. วันที่ 28 กันยายน 2564 จำนวน 26 คน พบนายจ้าง/สถานประกอบการกระทำความผิด จำนวน 1 แห่ง ข้อหาไม่แจ้งคนต่างด้าวเข้าทำงานให้นายทะเบียนทราบ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อันเป็นความผิดตามมาตรา 13 แห่งพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มีโทษตามมาตรา 103 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ส่วนคนต่างด้าว 1 คน ถูกดำเนินคดีในข้อหาคนต่างด้าวไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงตัวผู้เป็นนายจ้าง สถานที่ทำงาน ลักษณะงานที่ทำ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อันเป็นความผิดตามมาตรา 64/2 แห่งพระราชกำหนดดังกล่าว มีโทษตามมาตรา 119/1 ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

ทั้งนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน จะได้ดำเนินเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายต่อไป

🌟สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบการยื่นขอใช้สิทธิคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณ...
22/12/2021

🌟สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบการยื่นขอใช้สิทธิคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม🌟
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางพรรณทิยา แหล่งหล้า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่งานจัดหางานในประเทศและแนะแนวอาชีพ ลงพื้นที่ตรวจสอบการยื่นขอใช้สิทธิคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน สถานประกอบการให้สิทธิ จำนวน 4 แห่ง คนพิการขอใช้สิทธิ จำนวน 7 คน ดังนี้

1. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน ให้สิทธิตามมาตรา 35 กรณี การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ (จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล) จำนวน 1 คน
2. บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ ให้สิทธิตามมาตรา 35 กรณี การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ (จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล) จำนวน 4 คน
3. บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สาขาลำพูน ให้สิทธิตามมาตรา 35 กรณี การจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการ (จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล) จำนวน 1 คน
4. บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ให้สิทธิตามมาตรา 35 กรณีการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 คน ปฏิบัติงาน ณ บ้านเลขที่ 70 หมู่ 10 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ ตอบแบบสำรวจความต้องการจ้างงานแรงงานบังคลาเทศ ที่ https://...
22/12/2021

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูนขอความร่วมมือนายจ้าง/สถานประกอบการ ตอบแบบสำรวจความต้องการจ้างงานแรงงานบังคลาเทศ
ที่ https://forms.gle/R1oWjQ8yjRbcn7JR9 ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2564
(คำถามสั้นๆ เพียง 5 ข้อ หากไม่มีความต้องการจ้างแรงงานบังคลาเทศ ก็ขอให้ช่วยตอบด้วยเช่นกัน ตอบแค่ 3 ข้อเท่านั้นค่ะ)

🙏 ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลา 🙏

ประกาศ...โรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเห...
22/12/2021

ประกาศ...โรงพยาบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 9 อัตรา

🌟 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนและการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้อง...
20/12/2021

🌟 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนและการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน 🌟

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนและการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3B ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน

🌟สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำให้เด็กแ...
20/12/2021

🌟สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565🌟

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้งานจัดหางานในประเทศและแนะแนวอาชีพ ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ ผู้ถูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง ณ คาระวี รีสอร์ท ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายภารกิจกรมการจัดหางาน การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน การรับสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์ในตำแหน่งฝ่ายผลิตกับบริษัท อีจิซเทค จำกัด และการสาธิตและทดลองปฏิบัติอาชีพการทำผัดไทยห่อใบตอง ทั้งนี้ มีผู้สมัครงาน จำนวน 16 คน ได้รับการบรรจุงาน 16 คน

📣📣ประกาศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ของดออกอากาศ live สด รายการ "สถานีจัดหางาน" ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564  เนื่อง...
20/12/2021

📣📣ประกาศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ของดออกอากาศ live สด รายการ "สถานีจัดหางาน" ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เนื่องจากเจ้าหน้าที่นักจัดรายการ ติดภารกิจเร่งด่วน🏢🏬
📌📌ทั้งนี้ หากการดำเนินการออกอากาศ live สด รายการ "สถานีจัดหางาน" จะมีกิจกรรมแจกของรางวัล เพื่อเป็นการชดเชย...และจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป"🤩😎🥳
🙏🙏จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ ทีนี้🙏🙏
👍👍😁😁ปล. สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะติดตามตำแหน่งงานว่าง สามารถติดตามได้ในเพจเฟสบุ๊กของสำนักงานฯ หรือติดตามในกลุ่มเฟสบุ๊ก "จัดหางาน จัดหาคน" ได้ (scan QR code และตอบคำถามเข้าร่วมกลุ่มตามประกาศด้านล่าง) 👍👍👋👋

ที่อยู่

อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 1
Lamphun
51000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

www.doe.go.th/lamphun

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Lamphun

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เปิดรับสมัครคนหางาน ไปทำงานไต้หวัน #เพศชาย อายุระหว่าง 20-45 ปี ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 64 - 7 มกราคม 65
🌟 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดลำพูน 🌟 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน
🌟สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบการยื่นขอใช้สิทธิคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม🌟 วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางพรรณทิยา แหล่งหล้า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่งานจัดหางานในประเทศและแนะแนวอาชีพ ลงพื้นที่ตรวจสอบการยื่นขอใช้สิทธิคนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยตรวจสอบสถานประกอบการให้สิทธิ จำนวน 3 แห่ง คนพิการขอใช้สิทธิ จำนวน 3 คน ดังนี้ 1. บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ให้สิทธิตามมาตรา 35 กรณีการให้ความช่วยเหลืออื่นใด สนับสนุนเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ (บริการซัก อบ รีด และตัดเย็บเสื้อผ้า) จำนวน 1 คน ณ บ้านเลขที่ 318 หมู่ที่ 7 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 2. บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ให้สิทธิตามมาตรา 35 กรณีการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ (จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ AI) จำนวน 1 คน ปฏิบัติงาน ณ บ้านเลขที่ 112/1 หมู่ที่ 12 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 3. บริษัท โพรเกรส เซอร์วิส ซัพพอร์ท จำกัด ให้สิทธิตามมาตรา 35 กรณีการจัดจ้างเหมาช่วงงานหรือจ้างเหมาบริการ (จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ AI) จำนวน 1 คน ปฏิบัติงาน ณ บ้านเลขที่ 86/1 หมู่ที่ 1 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
🌟 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 🌟 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้คณะทำงานฯ ปฏิบัติงานดำเนินการภายใต้มาตรการของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูนอย่างเคร่งครัด และเร่งรัดแรงงานต่างด้าวทุกคนให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้การตรวจสอบ ปราบปราม และดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีพลเอก มงคล คำปามา รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ทั้งนี้ มีคณะทำงาน ผู้แทนคณะทำงาน และผู้ติดตามเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 17 คน
🌟 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 🌟 วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำจังหวัด ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุมจามเทวี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน
รายการ "สถานีจัดหางาน" ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. - 15.00 น. โดยประมาณ ผ่าน live สด บน facebook ของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 👉👉✅ ประชาสัมพันธ์ งานราชการในจังหวัดลำพูน >>>โรงพยาบาลลำพูน รับพนักงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักโภชนาการ >>>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดลำพูน รับพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยประมง 👉👉✅ ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2564 👉👉✅ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ตามภารกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน 👉👉✅ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน อาทิเช่น ตำแหน่งงานว่างทั้งในและต่างประเทศ ตำแหน่งงานราชการ การรับสมัครงาน การเตรียมตัวในการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 👉⭐️⭐️✅พิเศษ... ช่วง “ตำแหน่งงาน Derivery” เพียงท่านผู้ชมพิมพ์ตำแหน่งงานที่ต้องการทราบในช่องคอมเม้น เจ้าหน้าที่จะค้นหาตำแหน่งงานที่ท่านต้องการทราบ และประกาศให้ท่านทราบทันทีในรายการ👍👍 📍📍👉⭐️⭐️ สำหรับวันนี้มีกิจกรรมจับสลากรับของรางวัล เสื้อพื้นเมือง จำนวน 1 ผืน หมวกกันแดด จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน กล่องพลาสติกขนาดกลาง (เลือกสีได้) และกระเป๋าผ้าสีสันสดใส 📍📍สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ง่ายๆเพียงท่านคอมเม้น "ร่วมกิจกรรม" มาในช่องคอมเม้นในรายการ และรอเจ้าหน้าที่นักจัดรายการจับสลากช่วงท้ายรายการ ▶️▶️ ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ในช่องคอมเม้นขณะดำเนินการจัดรายการได้ เจ้าหน้าที่จะตอบคำถามให้กับท่านในรายการ 👍👍 ฝากกดไลค์ กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังในให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงานและการจัดรายการ 😁😁
รายการ "สถานีจัดหางาน" ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564 รายการ "สถานีจัดหางาน" ประจำวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. - 15.00 น. โดยประมาณ ผ่าน live สด บน facebook ของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 👉👉✅ ประชาสัมพันธ์ งานราชการในจังหวัดลำพูน >>>โรงพยาบาลลำพูน รับพนักงานทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักโภชนาการ >>>ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดลำพูน รับพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยประมง 👉👉✅ ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2564 👉👉✅ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ตามภารกิจของสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน 👉👉✅ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน อาทิเช่น ตำแหน่งงานว่างทั้งในและต่างประเทศ ตำแหน่งงานราชการ การรับสมัครงาน การเตรียมตัวในการสมัครงานและสัมภาษณ์งาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 👉⭐️⭐️✅พิเศษ... ช่วง “ตำแหน่งงาน Derivery” เพียงท่านผู้ชมพิมพ์ตำแหน่งงานที่ต้องการทราบในช่องคอมเม้น เจ้าหน้าที่จะค้นหาตำแหน่งงานที่ท่านต้องการทราบ และประกาศให้ท่านทราบทันทีในรายการ👍👍 📍📍👉⭐️⭐️ สำหรับวันนี้มีกิจกรรมจับสลากรับของรางวัล เสื้อพื้นเมือง จำนวน 1 ผืน หมวกกันแดด จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน กล่องพลาสติกขนาดกลาง (เลือกสีได้) และกระเป๋าผ้าสีสันสดใส 📍📍สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ง่ายๆเพียงท่านคอมเม้น "ร่วมกิจกรรม" มาในช่องคอมเม้นในรายการ และรอเจ้าหน้าที่นักจัดรายการจับสลากช่วงท้ายรายการ ▶️▶️ ท่านใดมีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ในช่องคอมเม้นขณะดำเนินการจัดรายการได้ เจ้าหน้าที่จะตอบคำถามให้กับท่านในรายการ 👍👍 ฝากกดไลค์ กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังในให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงานและการจัดรายการ 😁😁
🌟สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน กอ.รมน.จว.ลำพูน🌟 วันที่ 24 ธันวาคม 2564 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัดลำพูน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน ประกันสังคมจังหวัดลำพูน และ กอ.รมน.จว.ลำพูน เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ออกตรวจสอบ การจ้างแรงงานต่างด้าวนายจ้าง/สถานประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน เพื่อทำการค้นหาแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และตรวจคัดกรองโควิด-19 ตามมาตรการควบคุมโรคในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการจำนวน 3 แห่ง และพบแรงงานทั้งสิ้น 36 คน เป็นแรงงานไทย 14 คน และเป็นแรงงานต่างด้าว 22 คน ผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา รวมจำนวน 20 คน และบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน จำนวน 2 คน มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง 22 คน ไม่พบนายจ้าง/สถานประกอบการกระทำความผิด ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 แต่อย่างใด
ตำแหน่งงานว่าง ประจำวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2564
🌟 สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs 🌟 วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นางสาวธัญญา สังข์ทอง จัดหางานจังหวัดแพร่ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดลำพูน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ในนามคณะทำงานบริหารจัดการโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. บริษัท คังเซโด จำกัด ประกอบกิจการผลิตแปรงแต่งหน้า ส่งออกประเทศญี่ปุ่น ลูกจ้างคนไทย มาตรา 33 จากฐานข้อมูลประกันสังคม ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 จำนวน 137 คน 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี เอ็ม ไดเรค เซอร์วิส ประกอบกิจการบริการทำความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร ลูกจ้างคนไทย มาตรา 33 จากฐานข้อมูลประกันสังคม ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 จำนวน 109 คน 3. บริษัท พี.เอ็ม.เคมีคอล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ประกอบกิจการบริการทำความสะอาดทั่วไปของตัวอาคาร ลูกจ้างคนไทย มาตรา 33 จากฐานข้อมูลประกันสังคม ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 จำนวน 50 คน ทั้งนี้ผลการตรวจสอบเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ
ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนธันวาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร