สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาลี้

สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาลี้ ช่วยเหลือ ตรวจสอบ เรื่องที่ดินในอำ?

https://www.facebook.com/100044313553401/posts/609932037160576/
11/08/2022

https://www.facebook.com/100044313553401/posts/609932037160576/

เรื่อง ก้าวต่อไปการจดทะเบียนออนไลน์ต่างสำนักงาน สะดวกขึ้น สบายขึ้น ประหยัดขึ้น

วันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครทั้ง 17 สาขาได้เปิดการจดทะเบียนออนไลน์ต่างสำนักงาน หมายความว่าท่านสามารถเดินทางไปที่สำนักงานในเขตกรุงเทพมหานครสาขาไหนก็ได้เพื่อทำธุรกรรมด้านที่ดินตามประเภทที่กำหนด โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ที่ดินตั้งอยู่ครับ

ในปีหน้ากรมที่ดินจะเปิดความเชื่อมโยงไปที่เชียงใหม่ สงขลา อุบลราชธานีและหนองคาย ทำให้ประชาชนที่กรุงเทพและจังหวัดเหล่านี้จดทะเบียนออนไลน์ต่างสำนักงานได้ ไม่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างจังหวัดไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพครับ

https://www.facebook.com/100044313553401/posts/600395188114261/
27/07/2022

https://www.facebook.com/100044313553401/posts/600395188114261/

เรื่อง ว่าด้วยการก้าวไปสู่กรมที่ดินในอนาคต

วันนี้ผมได้พูดคุยกับพี่น้องชาวดินถึงทิศทางกรมที่ดินในอนาคตครับ เป็นการต่อยอดสิ่งดีๆ ที่เราทำมาโดยตลอด เพื่อสร้างความสะดวกสบาย รวดเร็ว ลดภาระแก่ประชาชน จึงอยากมาบอกต่อเพื่อนๆ ถึงโครงการที่ทางกรมที่ดินจะทำต่อไป ดังนี้ครับ

โครงการแรก การบริการที่ดินเชิงรุกนอกสำนักงาน รองรับผู้สูงอายุ ให้น้องๆ ชาวดินขับรถ DOL Mobile ไปให้บริการแก่ประชาชน โดยมีเครื่องมือเชื่อมโยงสัญญาณดาวเทียมในรถ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการหลังจากจดทะเบียนออนไลน์ต่างสำนักงาน เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ก่อน และต้องจองบริการผ่านทาง E-Qlands เท่านั้นครับ โดยจะเริ่มในพื้นที่กรุงเทพฯ ก่อน เป็นการเพิ่มคุณภาพการบริการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ และสร้างความสะดวกสบายแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นครับ

โครงการที่สอง การบริหารการรังวัดที่ดินข้างเคียงด้วยระบบ VDO Zoom เป็นการให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงที่ทำการรังวัด สามารถชี้แนวเขตผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาชี้แนวเขตในพื้นที่ที่ที่ดินตั้งอยู่ ก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดภาระประชาชนในการมาชี้แนวเขตได้มากทีเดียวครับ

โครงการที่สาม การนำข้อมูลที่กรมที่ดินมีอยู่ มาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลและแผนที่ที่เขา ที่ภูเขา และที่ลาดชันเฉลี่ย 35% ขึ้นไป เพื่อนำมาสร้างความชัดเจนของแนวเขตเขา โดยให้สังเกตเส้นชั้นความสูง (Contour Line) เส้นสุดท้ายเป็นหลัก

โครงการที่สี่ ผมอยากให้สำนักงานที่ดินทุกสาขาได้รางวัล GECC ใน 5 ปีนี้นะครับ อยากขอความร่วมมือน้องๆทุกคน ช่วยกันพัฒนาสำนักงาน และนำ Applications ต่างๆ ของกรมที่ดินมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่ง App เหล่านี้สามารถยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสำนักงานที่ดินให้ดียิ่งขึ้นได้ครับ

โครงการที่ห้า E-service to go เป็นการขอเอกสารทาง Online ครบวงจร อาทิ การขอหนังสือรับรองราคาประเมิน การตรวจสอบหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นเอกสารที่ผ่านการรับรองและถูกต้องตามกฎหมาย ส่งให้แก่ประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาขอที่สำนักงานที่ดินเอง รวมถึงพัฒนาการให้บริการ E-Service เต็มรูปแบบ โดยกระบวนงานไหนสามารถทำได้ จะค่อยๆ นำงานเหล่านั้นเข้าสู่ระบบ Digital เป็นการช่วยให้ระยะเวลาในการดำเนินการลดลงครับ

โครงการที่หก ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลที่ดินแห่งชาติ มีการเก็บข้อมูลที่เป็น Digital สามารถนำข้อมูลไปสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาประเทศด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีหน่วยงานราชการเข้ามาเชื่อมข้อมูลกับกรมที่ดินถึง 124 หน่วยงานเลยครับ

โครงการที่เจ็ด ทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ (ก.พ. 7 ออนไลน์) เป็นการพัฒนาฐานข้อมูลประวัติให้อยู่ในระบบออนไลน์ โดยข้าราชการสามารถเข้าไปดูประวัติของตัวเองได้ตลอดเวลาเลยครับ

โครงการที่แปด ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่ออบรมเสร็จแล้ว ให้ส่งใบประกาศนียบัตรทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เลย สามารถ print และเลือกกระดาษได้เองตามใจชอบ อีกทั้งประกาศนียบัตรออนไลน์นี้ก็จะอยู่ใน ก.พ. 7 แบบออนไลน์ด้วยครับ

โครงการสุดท้าย การเชื่อมโยงงานรังวัดด้วยสัญญาณโทรศัพท์ ในปัจจุบันมีเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่กระจายอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย ผมเลยมีความฝันที่อยากจะนำค่าพิกัดของเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้บูรณาการร่วมกับการรังวัด RTK GNSS Network ของกรมที่ดิน โดยมีสัญญาณโทรศัพท์เป็นตัวปรับแก้ค่าพิกัด เนื่องจากเครือข่ายของค่ายโทรศัพท์ต่างๆ มีดาวเทียมสื่อสารจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้เกิดความทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากลครับ

ทั้งนี้ โครงการที่กล่าวมาข้างต้น เป็นนวัตกรรมที่สำคัญในการพัฒนายกระดับมาตรฐานการบริการอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากรมที่ดินสามารถปรับตัวให้ก้าวทันโลก โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนทุกช่วงวัย สร้างความสะดวกสบาย และลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการกับกรมที่ดิน อันเป็นการสร้างสิ่งดีๆตามที่ผมตั้งใจอยากให้เกิดขึ้นกับกรมที่ดินและพี่น้องประชาชนของกระผมครับ

https://www.facebook.com/100044313553401/posts/583898573097256/
03/07/2022

https://www.facebook.com/100044313553401/posts/583898573097256/

เรื่อง กรมที่ดินแห่งอนาคต

ผมได้มีโอกาสพบท่านเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดและผู้บริหารกรมที่ดินทุกท่านเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปีครับ เริ่มต้นที่เดียวคิดว่าจะพูดเรื่องอะไรดีครับ สุดท้ายคิดว่าตัวเองจะเกษียญอายุราชการในเดือนกันยายน 2565 สมควรที่จะมองอนาคตให้กรมที่ดินหลังจากร่วมงานกับน้องๆ ชาวดินมา 3 ปี จึงตั้งใจจัดทำ power point ประกอบคำบรรยาย “กรมที่ดินแห่งอนาคต” โดยอยากเห็น ประการแรกกรมที่ดินเป็นองค์กรที่เป็นศูนย์ข้อมูลที่ดินแห่งชาติ ประการที่สองเป็นองค์กรที่มีกระบวนการทำงานที่ทันสมัย ประการที่สามเป็นองค์กรที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ประการที่สี่เป็นองค์กรที่มีกระบวนการทำงานที่มีมาตราฐานสากล และประการที่ห้าเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมการทำงานที่สอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนครับ

ถ้าสนใจอนาคตกรมที่ดินสามารถดาวน์โหลดสไลด์ ผ่านลิงค์นี้ครับ

https://bit.ly/3P0eiO1

https://www.facebook.com/100044313553401/posts/581467600007020/
29/06/2022

https://www.facebook.com/100044313553401/posts/581467600007020/

เรื่อง พรุ่งนี้วันสุดท้าย รีบแจ้งข้อมูล “บอกดิน 3”

“บอกดิน” คืออะไร ? มีความสำคัญอย่างไร ?
โครงการ “บอกดิน” เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมีเอกสาร ส.ค. 1 น.ส.3 น.ส.3 ก และต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถแจ้งข้อมูลและพิกัด GPS ของแปลงที่ดินที่ครอบครองอยู่ให้กรมที่ดิน ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน เพื่อกรมที่ดินจะได้นำข้อมูลไปประมวลผลต่อไป

โครงการบอกดิน ดำเนินงานผ่านมาแล้ว 2 ระยะ โดยระยะแรก โครงการ “บอกดิน 1” เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ดินในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 กรกฎาคม 2563 มีผู้แจ้งข้อมูล จำนวน 11,899 ราย ระยะที่ 2 โครงการ “บอกดิน 2” เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ดินในระหว่างวันที่ 5 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2564 มีผู้แจ้งข้อมูล จำนวน 447,306 ราย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมที่ดินได้นำข้อมูลบางส่วนจากโครงการ “บอกดิน 1” และ “บอกดิน 2” ที่ประชาชนแจ้งตำแหน่งที่ดินไปใช้กำหนดแผนงานตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศ 70 จังหวัด สำหรับระยะที่ 3 โครงการ “บอกดิน 3” เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2565

การแจ้งข้อมูล “บอกดิน 3” ทำได้ง่ายไม่ซับซ้อน โดยนำโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไปยืนบริเวณกลางแปลงที่ดิน แล้วกดลิงค์ : https://bokdin3.dol.go.th หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “SmartLands” แล้วให้คลิกเลือกเมนู “บอกดิน” แล้วทำการกดแจ้งตำแหน่งที่ดิน รอค่าพิกัดขึ้น จากนั้นกรอกข้อมูลเจ้าของที่ดิน ชื่อ-สกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ LINE ID (ถ้ามี) เลือกหลักฐานในที่ดินที่มี เช่น น.ส. 3 น.ส. 3 ก. หากไม่มีหลักฐานให้เลือกอื่น ๆ แล้วกดส่งเป็นการเสร็จสิ้น และให้รอการแจ้งกลับจากกรมที่ดิน (สำหรับที่ดินที่เป็นโฉนดที่ดินแล้ว ไม่ต้องกดแจ้งตำแหน่งที่ดิน) หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ DOL Call Center : 0-2141-5555 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

“โครงการบอกดิน เข้าถึงทั่วไทย สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม”

https://www.facebook.com/100044313553401/posts/495394718614309/
15/02/2022

https://www.facebook.com/100044313553401/posts/495394718614309/

เรื่อง เปิดใจใกล้ชิดประชาชนกับกรมที่ดิน : รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) 🥇 ในระดับดีเด่น ประจำปี 2564

กรมที่ดินใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเปิดระบบราชการ ด้วยการรวมบริการของกรมที่ดินไว้ที่จุดเดียว ใน Application “SMARTLANDS” เพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านระบบสารานุกรมที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบนัดจดทะเบียนล่วงหน้า (e-QLands) รวมถึงระบบ LandsMaps ซึ่งเป็นระบบให้บริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดิน

สิ่งสำคัญมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และติดตามได้ด้วยตนเองกับศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินผ่านระบบอัตโนมัติ (e-Contacts DC ) ได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องเดินทางไปแจ้งเรื่องด้วยตนเอง ช่วยลดค่าใช้จ่าย และตอบสนองกับวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน (right)(right)อีกหนึ่งความสำเร็จของกรมที่ดิน คือ การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี "บอกดิน" ที่นำสื่อสังคมออนไลน์(Social Media) ที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มาปรับใช้ให้กลายเป็นพลังประชาชน
ทำให้กรมที่ดินสามารถนำข้อมูลที่รับแจ้งจากทั้งภาคประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ไปจัดทำแผนการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม มีการนำข้อมูลไปตรวจสอบและประมวลผลด้วยโปรแกรมสาธารณะ
ด้านภูมิสารสนเทศบนระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล ทำให้กรมที่ดินออกโฉนดที่ดินได้ จำนวน 6,625 ราย นอกจากนี้ได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจ ส่งผลให้
มีการประกาศพื้นที่โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ให้แก่ราษฎร จำนวน 50 จังหวัด จากเดิมปี 2563 จำนวน 24 จังหวัด เพิ่มขึ้นจากเดิม จำนวน 26 จังหวัด คิดเป็น 208% ของจังหวัดที่มีการเดินสำรวจ รวมถึงเกิดแนวคิดพัฒนาปรับปรุงการบริการกรมที่ดินในปีต่อ ๆ ไป

https://www.facebook.com/100044313553401/posts/488091359344645/
03/02/2022

https://www.facebook.com/100044313553401/posts/488091359344645/

เรื่อง โครงการ “บอกดิน 3”

เริ่มแล้ว! โครงการ “บอกดิน 3” สำรวจข้อมูลที่ดินสำหรับนำไปใช้ในโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ ฯลฯ ให้ผู้ที่มีที่ดินแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมี ส.ค. 1 น.ส.3 น.ส.3 ก และต้องการให้ภาครัฐเข้าไปบริหารจัดการที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถแจ้งข้อมูลได้แล้ว ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 มิ.ย. 2565 นี้

👉 ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินแปลงใด และยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ขอให้ท่านนำโทรศัพท์มือถือที่มีเน็ต ไปยืนบริเวณกลางแปลงที่ดิน แล้วกดลิงค์ https://bokdin3.dol.go.th หรือท่านที่ดาวน์โหลดแอป “SmartLands” ไว้แล้ว ให้คลิกเลือกเมนู “บอกดิน” แล้วทำการกดแจ้งตำแหน่งที่ดิน รอค่าพิกัดขึ้น จากนั้นกรอกข้อมูลเจ้าของที่ดิน ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลือกหลักฐานในที่ดินที่มี เช่น น.ส. 3 น.ส. 3 ก. หากไม่มีหลักฐานอะไรเลย เลือกอื่น ๆ แล้วกดส่ง เป็นเสร็จสิ้น ให้รอการแจ้งกลับจากกรมที่ดิน (ส่วนที่เป็นโฉนดที่ดินแล้ว ไม่ต้องกดแจ้งตำแหน่งที่ดิน)

"โครงการ บอกดิน 3" เปิดรับการแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินทุกประเภทที่ยังไม่เป็นโฉนดที่ดิน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2565 โดยจะนำตำแหน่งที่ดินที่แจ้งไปตรวจสอบเบื้องต้น สำหรับใช้ในการจัดทำแผนงานด้านการบริหารจัดการที่ดินของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิในที่ดินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลดังกล่าว ไม่ใช่การขอออกโฉนดที่ดินแต่อย่างใด

📍การกดแจ้งตำแหน่งที่ดิน จะเข้าระบบประมวลผลของส่วนกลาง (กรมที่ดิน) กรมที่ดินจะแจ้งผู้ที่กดแจ้งตำแหน่งที่ดิน ตามชื่อที่อยู่ที่กรอกข้อมูลลงไป ว่าที่ดินที่กดแจ้ง อยู่ในเขตที่ดินของรัฐ หรืออยู่นอกเขตที่ดินของรัฐ ถ้าอยู่นอกเขตจะได้นำไปจัดทำแผนระยะยาว แผน 9 ปี สำหรับการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินต่อไปครับ

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center : 0-2141-5555 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

https://www.facebook.com/100044313553401/posts/484336369720144/
28/01/2022

https://www.facebook.com/100044313553401/posts/484336369720144/

เรื่อง ผลงานดีๆ ของหน่วยงานภาครัฐ โดยสำนักงาน กพร.

🔷 กรมที่ดิน ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ ระดับดีเด่น 🎉โดยพัฒนานวัตกรรม ระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์ (RTKGNSS Network) ด้วยการนำเทคโนโลยีระบบดาวเทียมนำทาง (GNSS) ด้วยวิธีโครงข่ายแบบจลน์ในทันที (Network-basedRTK) มาใช้ในการบริการรังวัดที่ดินในรูปแบบข้อมูลเชิงตำแหน่ง (Location Based Service : LBS) ให้กับประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

⭐️ มีจุดเด่นในด้านความถูกต้องแม่นยำสูง สะดวกรวดเร็ว คุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และที่สำคัญสามารถบูรณาการใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เนื่องจากระบบโครงข่ายดาวเทียมแบบจลน์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถให้บริการข้อมูลเชิงตำแหน่งความถูกต้องสูงได้ ดังนั้น จึงสามารถประยุกต์เครื่องมืออุปกรณ์เพื่อใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตร การคมนาคมขนส่ง การก่อสร้าง การเดินเรือ การบิน และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

➡️ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐและประชาชนผู้ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินจะได้รับประโยชน์ ได้แก่ ลดข้อพิพาทแนวเขตที่ดิน เพิ่มความสะดวดรวดเร็วในการรังวัดที่ดิน เพิ่มความเชื่อมั่นในการถือครองเอกสารสิทธิ์ที่ดิน การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

น้องสำนักงานที่ดินเพชรบูรณ์ ทำ 40 ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ ผมเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่จะติดต่อกับกรมที่ดิน แล...
15/10/2021

น้องสำนักงานที่ดินเพชรบูรณ์ ทำ 40 ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ ผมเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่จะติดต่อกับกรมที่ดิน และเจ้าหน้าที่ที่ดินทุกท่านครับ https://www.facebook.com/100002501008684/posts/4456987751061214/?d=n

เรื่อง “ก้าวต่อไม่หยุด....กรมที่ดิน 2565 : DOL 2022”วันนี้ ผมมีเรื่องราวดีๆ อยากมาบอกเพื่อนๆ ครับ ในปีหน้านี้ กรมที่ดินม...
08/10/2021

เรื่อง “ก้าวต่อไม่หยุด....กรมที่ดิน 2565 : DOL 2022”

วันนี้ ผมมีเรื่องราวดีๆ อยากมาบอกเพื่อนๆ ครับ ในปีหน้านี้ กรมที่ดินมีงานที่เราจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุด 7 โครงการ ครับ จะเป็นงานนวัตกรรมต่อยอดสิ่งดีๆ ให้กับประชาชน เพิ่มความสะดวกสบาย รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่าย และสร้างระบบเพื่อความโปร่งใสครับ

โครงการแรก การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมแบบออนไลน์ต่างสำนักงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ท่านที่มีที่ดินในกรุงเทพมหานคร ท่านสามารถมาทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่สำนักงานที่ดิน ใดๆ ก็ได้ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยประชาชนไม่จำเป็นต้องไปที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่

โครงการที่สอง การบริการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์ เพื่อการบริการ 2 ประเภท คือ 1. การขอหนังสือรับรองราคาประเมิน 2. การตรวจสอบหลักทรัพย์ทั่วประเทศ เป็นการบริการรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถชำระค่าใช้จ่ายการบริการผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน จะเป็นงานนวัตกรรมที่สะดวก รวดเร็ว ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและลดภาระงานของเจ้าหน้าที่กรมที่ดินด้วย

โครงการที่สาม การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผ่านแอพพลิเคชั่น LandsMaps กรมที่ดินจะพัฒนาแอพพลิเคชั่น LandsMaps ให้เป็นช่องทางหลักเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ กรมธนารักษ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ประชาชนสะดวกมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ภาครัฐยังมีฐานข้อมูลเดียวกัน ไม่กระจัดกระจาย และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของภาครัฐที่ดียิ่งขึ้นด้วย

โครงการที่สี่ แอพพลิเคชั่น CondoMaps ระบบค้นหาตำแหน่งอาคารชุด/ห้องชุด แบบ 3 มิติ แอพพลิเคชั่นตัวใหม่นี้ จะเป็นการพัฒนาต่อจากแอพพลิเคชั่น Landsmaps ซึ่งเป็นบริการของที่ดินพื้นราบ แต่ CondoMaps จะเป็นบริการแสดงตำแหน่งของอาคารชุดและห้องชุด โดยแสดงแผนที่อาคารชุด/ห้องชุด เป็นแผนที่อาคาร 3 มิติ เชื่อมโยงข้อมูลเอกสารสิทธิห้องชุดทั่วประเทศ โครงการนี้จะเป็นนวัตกรรมอีกงานที่ช่วยสร้างฐานข้อมูลอาคารห้องชุด ให้เป็นระบบ สร้างความสะดวกสบายให้ประชาชน และเป็นการสร้างศักยภาพของภาครัฐให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทย และ ชาวต่างชาติ

โครงการที่ห้า การยื่นคำขอรังวัดผ่านระบบออนไลน์ โครงการนี้จะทำให้ประชาชนที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอรังวัดในที่ดินทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน สามารถยื่นคำขอรังวัดผ่านระบบออนไลน์ ชำระเงินค่ามัดจำรังวัดผ่านระบบออนไลน์ และในวันรังวัดท่านก็เดินทางไปที่ที่ดินได้เลย ทำให้เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก และลดค่าใช้จ่ายของประชาชน

โครงการที่หก การรับชำระค่ามัดจำรังวัดผ่านระบบชำระเงินกลางภาครัฐ ประชาชนที่รับบริการด้านการรังวัดที่ดิน สามารถเลือกที่จะชำระเงินค่ามัดจำรังวัดผ่านระบบชำระเงินกลางภาครัฐ โดยไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน และชำระเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร เคาน์เตอร์เซอร์วิส ATM Internet Banking หรือชำระเงินออนไลน์ด้วยบัตรเครดิต/เดบิต ซึ่งเมื่อประชาชนชำระเงินสำเร็จแล้วจะได้รับใบเสร็จรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ทันที เป็นอีกโครงการที่ลดภาระการเดินทางมาติดต่อราชการของประชาชน ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน และสร้างความโปร่งใสในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของภาครัฐมากขึ้น

โครงการที่เจ็ด โครงการสุดท้าย การออกโฉนดที่ดินให้แล้วเสร็จ ภายใน 92 วัน จะเป็นงานที่ช่วยสร้างตัวชี้วัด (KPI) ให้กับกรมที่ดินและประชาชน ซึ่งกรมที่ดินมีโครงการจะออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชนการออกโฉนดที่ดินให้แล้วเสร็จ ภายใน 92 วัน นับแต่วันทำการรังวัด โดยที่ที่ดินที่จะออกโฉนดที่ดินต้องเป็นที่ดินที่ผู้มีสิทธิในที่ดินครอบครองและทำประโยชน์ และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ถูกต้องตามกฎหมาย

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น 7 โครงการ จะเป็นนวัตกรรมที่กรมที่ดินจะช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับประชาชน เป็นเสมือนเป้าหมายในการพัฒนาในปีหน้า เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าภาครัฐพร้อมจะเปลี่ยนแปลงให้ทันกับโลกยุคใหม่ สร้างความสะดวกสบาย ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน เพิ่มมาตรฐานการทำงานภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของรัฐ และสร้างระบบเพื่อความโปร่งใสขององค์กร

“สิ่งเหล่านี้จะเป็นเหมือนคำมั่นหมายของผม ที่จะสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกคนครับ”

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=411177193702729&id=100044313553401

กรมที่ดิน เฮ พัฒนางานศูนย์ราชการสะดวกบรรลุเป้าหมาย 76 แห่ง สำนักงานที่ดินพัฒนางานบริการประชาชนจนได้รับการรับรองมาตรฐานกา...
03/09/2021

กรมที่ดิน เฮ พัฒนางานศูนย์ราชการสะดวกบรรลุเป้าหมาย 76 แห่ง สำนักงานที่ดินพัฒนางานบริการประชาชนจนได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการ ของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 76 แห่ง https://www.thailandplus.tv/archives/368238
https://www.ryt9.com/s/prg/3253512
https://www.thaipr.net/business/3093953
“กรมที่ดิน”เฮ ..!! พัฒนางานศูนย์ราชการสะดวกบรรลุเป้าหมาย 76 แห่ง https://thaitabloid.com/archives/97181
https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6598298
เช็คเลย"กรมที่ดิน" พัฒนา ศูนย์ราชการสะดวก บริการประชาชนกี่แห่ง ที่ไหนบ้าง | ฐานเศรษฐกิจ | LINE TODAY

https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/eXGJZZ?utm_source=lineshare
https://www.thansettakij.com/property/494366

สำนักข่าวไทยแลนด์พลัส ออนไลน์... เพื่อสังคม ส่งเสริมความรู้ และการมีส่วนร่วม

https://www.facebook.com/100044313553401/posts/387500539403728/
31/08/2021

https://www.facebook.com/100044313553401/posts/387500539403728/

เรื่อง ความพยายามในการสร้างมาตรฐานการรังวัด 50 วัน

กระผมขอเรียนว่า กรมที่ดินได้ตระหนักถึงความต้องการของประชาชน และมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาระยะเวลาการนัดรังวัดในสำนักงานที่ดินเป็นอย่างมากโดย กำหนดเป้าหมายไว้ว่า “สำนักงานที่ดินทุกแห่งทั่วประเทศสามารถนัดรังวัดได้ภายใน 50 วัน” ครับ

ซึ่งกรมที่ดินได้ฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เช่น บุคลากรเครื่องไม้เครื่องมือ ที่มีอยู่อย่างจำกัด ผสมผสานกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ และระบบการบริหารจัดการเข้ามาใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการการรังวัด เพื่อให้สามารถตอบสนองการบริการด้านการรังวัดให้เป็นที่พึงพอใจต่อผู้รับบริการ โดยยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ทำให้ปัจจุบันสำนักงานที่ดินมีระยะเวลานัดรังวัดจากเดิมเฉลี่ย 127 วัน ครับ ปัจจุบันมีการนัดรังวัดไม่เกิน 50 วัน จำนวน 412 สำนักงาน ร้อยละ 89.4 สำนักงานที่ดินมีระยะเวลานัดรังวัด 51 - 60 วัน จำนวน 28 สำนักงาน ร้อยละ 6.1 และ สำนักงานที่ดินมีระยะเวลานัดรังวัด 61 วันขึ้นไป จำนวน 21 สำนักงาน คิดเป็นร้อยละ 4.6

ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าเวลานัดรังวัด ยังมีความคลาดเคลื่อนเกิ 50 วันบ้างครับ ซึ่งกรมที่ดินต้องใช้ความพยายาม ความมุ่งมั่นโดยจัดทีมพิเศษจากส่วนกลางไปช่วยรังวัดที่ดิน ที่จะพัฒนาการลดระยะเวลาการรังวัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

และด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนานี้ ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง มีความพึงพอใจในงานบริการด้านการรังวัดของกรมที่ดิน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นคง รวมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศได้อีกด้วย

เรื่อง เช็คเลย! โครงการ "บอกดิน" (ระยะที่ 2) ตามที่กรมที่ดินได้โดยเปิดรับแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2...
27/08/2021

เรื่อง เช็คเลย! โครงการ "บอกดิน" (ระยะที่ 2)

ตามที่กรมที่ดินได้โดยเปิดรับแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 มีผู้แจ้งข้อมูลทั้งสิ้น จำนวน 449,306 ราย ได้ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินแล้วพบว่า อยู่นอกเขตที่ดินของรัฐซึ่งอาจออกโฉนดที่ดินได้ จำนวน 249,985 ราย และอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ จำนวน 199,321 ราย

บัดนี้ได้ประมวลผลข้อมูลเสร็จแล้ว โดยผู้ใช้บริการ "บอกดิน" (ระยะที่ 2) สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งที่ดินที่แจ้งไว้ผ่านทาง Application SmartLands หรือทางเว็บไซต์ : https://bpt.dol.go.th/bokdin2/ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นรหัสผ่านในการรับข้อมูลได้ตั้งแต่วันนี้ (25 สิงหาคม 2564) เป็นต้นไป

สำหรับโครงการ "บอกดิน" ปี พ.ศ. 2565 (ระยะที่ 3) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “บอกดิน 3” กรมที่ดินจะได้ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางและระยะเวลาการรับแจ้งตำแหน่งบอกดินให้ทราบต่อไป ซึ่งคาดว่าจะรับแจ้งข้อมูลได้ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2565 ครับ

(cellphone)ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน ให้คำแนะนำการใช้บริการด้านที่ดิน รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ เพ...
26/08/2021

(cellphone)ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน ให้คำแนะนำการใช้บริการด้านที่ดิน รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนด้านที่ดินให้แก่ประชาชน สามารถติดต่อได้ ดังนี้
1. DOL Call Center หมายเลข 021415555 ตลอด 24 ชั่วโมง
2. ระบบ E-Contacts DC > https://doldamrongdhama.dol.go.th/COM1I001
3. แอปพลิเคชัน SMARTLANDS
4. Line
5. กรมที่ดิน ชั้น 6 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.

https://www.facebook.com/PRdolfanpage/posts/2624773124494254

เรื่อง ก้าวต่อไปอย่างต่อเนื่องของโครงการ “บอกดิน” เพื่อประชาชน จากการที่กรมที่ดินได้ดำเนินการโครงการ "บอกดิน" (BOKDIN : ...
06/08/2021

เรื่อง ก้าวต่อไปอย่างต่อเนื่องของโครงการ “บอกดิน” เพื่อประชาชน

จากการที่กรมที่ดินได้ดำเนินการโครงการ "บอกดิน" (BOKDIN : Project on Survey of Land Information to Accommodate Governments) ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อการสำรวจข้อมูลที่ดินสำหรับนำไปบริหารจัดการให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล เป็นการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยการนำระบบ Line Official Account มาประยุกต์ใช้ในการรับแจ้งข้อมูลด้านที่ดินจากภาคประชาชน รวมทั้งภาคส่วนต่าง ๆ โดยนำข้อมูลที่ได้รับแจ้งไปตรวจสอบและประมวลผลด้วยโปรแกรมสาธารณะด้านภูมิสารสนเทศ (Google Maps) ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้ราษฎรสามารถครอบครองและทำกินในที่ดินได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดครับ

การดำเนินงานโครงการ “บอกดิน” ที่ผ่านมา ทั้ง 2 ระยะ มีความคืบหน้าดังนี้

1. โครงการ "บอกดิน" ปี พ.ศ. 2563 (ระยะที่ 1) ทำการเปิดการรับแจ้งข้อมูลผ่านทางระบบ Line Official Account ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 มีผู้แจ้งข้อมูลผ่านทางระบบทั้งสิ้น จำนวน 11,899 ราย ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินแล้ว พบว่าอยู่นอกเขตที่ดินของรัฐซึ่งอาจออกโฉนดที่ดินได้ จำนวน 6,625 ราย และอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ จำนวน 5,274 ราย

2. โครงการ "บอกดิน" ปี พ.ศ. 2564 (ระยะที่ 2) ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการรับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมจากเดิม นอกจากการแจ้งผ่านช่องทาง Line Official Account เป็นการรับแจ้งข้อมูลผ่าน Application ที่เป็นระบบอัตโนมัติ แล้วนำข้อมูลไปบริหารจัดการด้วยโปรแกรม Database และโปรแกรมภูมิสารสนเทศ โดยได้ออกแบบ "บัตรบอกดิน" เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์การใช้บริการ "บอกดิน" (ระยะที่ 2) โดยเปิดรับแจ้งข้อมูลตำแหน่งที่ดินระหว่างวันที่ 5 มีนาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2564 มีผู้แจ้งข้อมูลทั้งสิ้น จำนวน 449,306 ราย ได้ตรวจสอบตำแหน่งที่ดินแล้วพบว่า อยู่นอกเขตที่ดินของรัฐซึ่งอาจออกโฉนดที่ ดินได้ จำนวน 249,985 ราย และอยู่ในเขตที่ดินของรัฐ จำนวน 199,321 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลทั้งหมด โดยผู้ใช้บริการ "บอกดิน" (ระยะที่ 2) สามารถตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตำแหน่งที่ดินที่แจ้งไว้ผ่านทาง Application SmartLands (https://bokdin.dol.go.th) โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นรหัสผ่านในการรับข้อมูลตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับโครงการ "บอกดิน" ปี พ.ศ. 2565 (ระยะที่ 3) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “บอกดิน 3” กรมที่ดินจะได้ประชาสัมพันธ์แจ้งช่องทางและระยะเวลาการรับแจ้งตำแหน่งบอกดินให้ทราบต่อไป ซึ่งคาดว่าจะรับแจ้งข้อมูลได้ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2565 ครับ

เรื่อง แอปทางรัฐ ทางลัดสู่ Landsmapsวันนี้ ภาครัฐได้พัฒนาระบบกลางของประเทศ (Citizen Portal) ที่รวบรวมงานบริการภาครัฐไว้ใ...
04/08/2021

เรื่อง แอปทางรัฐ ทางลัดสู่ Landsmaps

วันนี้ ภาครัฐได้พัฒนาระบบกลางของประเทศ (Citizen Portal) ที่รวบรวมงานบริการภาครัฐไว้ในแหล่งเดียว ให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการผ่านทางออนไลน์ ยกระดับบริการภาครัฐให้เป็นดิจิทัล ตอบโจทย์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครับ

ด้วย ‘แอปพลิเคชัน ทางรัฐ’ เป็นทางลัดถึงรัฐ ช่องทางเดียวได้ทุกรอยยิ้ม ซึ่งแอปฯ นี้เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อตอบไลฟ์สไตล์ของประชาชนยุคดิจิทัล เป็นแอปที่รวบรวมบริการของภาครัฐที่สำคัญ มาไว้อยู่ใน แอปพลิเคชันเดียว และในปัจจุบันกรมที่ดินได้รับเลือกให้ LandsMaps เข้าเป็นบริการหนึ่งใน ‘แอปพลิเคชัน ทางรัฐ’ด้วยครับ

โหลดมาใช้ โหลดมาเก็บไว้นะครับ

https://www.facebook.com/100044313553401/posts/370961381057644/

 #สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่อง การจำนองที่ดิน▪︎ เรื่อง สารานุกรมที่ดินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน ตอนที่ 7 เรื่อง...
01/07/2021

#สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่อง การจำนองที่ดิน

▪︎ เรื่อง สารานุกรมที่ดินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน
ตอนที่ 7 เรื่อง การจำนอง

หลายท่านเคยได้ยินคำว่า “จำนอง”
แต่อาจไม่ทราบว่าการจำนองคืออะไร?
เมื่อเราเอาทรัพย์ไปจำนองแล้วจะมีผลผูกมัดกับเราอย่างไร?
และจะยังมีสิทธิในทรัพย์สินนั้นหรือไม่?
เชิญทุกท่านมาหาคำตอบได้ที่.
https://youtu.be/stQMEPRaktY

สารานุกรมที่ดินสำหรับประชาชน เรื่อง การจำนอง #กองฝึกอบรม #กรมที่ดิน ... เผยแพร่

“LandsMaps โฉมใหม่” เพิ่มประสิทธิภาพการบริการท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ประชาชน...
26/06/2021

“LandsMaps โฉมใหม่” เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เลือกที่จะอยู่แต่ในบ้าน ไม่เดินทางหากไม่จำเป็น หรือทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) เพื่อป้องกันตนเองและครอบครัวให้ปลอดภัยจากโควิด-19 แต่หลายคนยังจำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อ ณ สำนักงานที่ดิน เพื่อติดต่อทำธุระเกี่ยวกับที่ดิน เช่น ขอตรวจสอบรูปแปลงที่ดินหรือภาพถ่ายดาวเทียมแปลงที่ดินที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัดของตนเอง เพื่อนำไปใช้ประกอบการทำธุรกรรมด้านที่ดินต่าง ๆ ซึ่งตอนนี้มีวิธีตรวจสอบรูปแปลงที่ดินที่ง่ายกว่านั้น สามารถทำได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์หรือบนมือถือผ่านแอปพลิเคชัน “LandsMaps” ของกรมที่ดิน ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนก็สามารถค้นหารูปแปลงที่ดินง่าย ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาครับ

จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation) ให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น กระทรวงมหาดไทย โดยกรมที่ดิน จึงได้พัฒนาระบบบริการค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินด้วยระบบภูมิสารสนเทศทางอินเทอร์เน็ตขึ้น หรือที่เรียกว่า “LandsMaps” โดยนำข้อมูลรูปแปลงที่ดินแสดงผลซ้อนทับชั้นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับบริการของ Google Maps ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ จำนวนกว่า 34 ล้านแปลง และบูรณาการด้านข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอื่น อาทิ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในการพัฒนาโมบายแอปลิเคชัน “LandsMaps” กรมธนารักษ์ในการตรวจสอบราคาประเมินเพื่อการจัดเก็บภาษีที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงกรุงเทพมหานคร ในการแบ่งโซนนิ่งการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ทำให้วันนี้การค้นหาตำแหน่งที่ดินไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดิน ช่วยประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้อีกด้วย

ในปี 2563 ที่ผ่านมา มีผู้ใช้งาน “LandsMaps” รวมทั้งสิ้น 20,243,105 ครั้ง เฉลี่ยวันละ 55,309 ครั้ง สำหรับในปี 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564) พบว่ามีผู้ใช้งานแล้ว รวม 11,683,874 ครั้ง เฉลี่ยวันละ 67,930 ครั้ง โดยพบว่าในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มีประชาชนเข้ามาใช้งานเพิ่มขึ้นจากเดิมถึงวันละ 12,621 ครั้ง และมีผู้เข้าใช้งานรวมตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันกว่า 84 ล้านครั้ง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐนำใช้ประโยชน์มากกว่า 42 หน่วยงาน สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐสามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของแปลงที่ดินเบื้องต้น ได้แก่ เนื้อที่ สถานที่ตั้ง สภาพแปลงที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียม Street View เครื่องมือนำทาง มีวิธีการใช้งานง่ายเพียงกรอกเลขโฉนดที่ดิน อำเภอ และจังหวัดที่ต้องการค้นหา หรือหากไม่ทราบเลขโฉนดที่ดิน สามารถค้นหารูปแปลงที่ดินได้จากสถานที่สำคัญใกล้เคียงแล้วเลือกไปยังแปลงที่ดินที่ต้องการทราบข้อมูล ครับ

นอกจากนี้กรมที่ดินได้เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เพิ่มฟังก์ชันดี ๆ ที่เปิดให้บริการใหม่ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาอีกมากมาย เช่น รองรับการเข้าใช้งานได้เพิ่มขึ้นเป็นวันละ 200,000 ครั้ง แสดงผลได้ 2 ภาษา (ไทยและอังกฤษ) จดจำแปลงที่ดินที่ค้นหาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน แสดงชั้นข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากกรมที่ดิน และมีระบบป้องกันการคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตและมีระบบลงทะเบียนผ่าน Social (Google Facebook หรือ Twitter) เพื่อรับบริการเพิ่ม เช่น จดจำแปลงที่ดินที่ค้นหาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ระบบจะแสดงข้อมูลพื้นฐานจำนวน 14 รายการ ได้แก่ หมายเลขระวาง เลขที่ดิน เลขโฉนดที่ดิน หน้าสำรวจ (ตำบล อำเภอ จังหวัด) เนื้อที่ สำนักงานที่ดิน เบอร์โทรศัพท์ ค่าพิกัดสำนักงานที่ดิน ราคาประเมินรายแปลงกรมธนารักษ์ ค่าพิกัดแปลง ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน ค่าธรรมเนียมภาษีอากร คิวรังวัด และแสดงผังเมืองการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส่งผลให้เกิดความสะดวกต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจพิจารณาซื้อขายหรือใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับที่ดิน (Ease of doing business) ซึ่งกรมที่ดิน คาดหวังว่า “LandsMaps” จะช่วยให้พี่น้องประชาชนมีความสะดวกสบายและห่างไกลจากโควิด-19 โดยสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://dolwms.dol.go.th หรือทางโมบายแอปพลิเคชัน “LandsMaps” หรือ “SMARTLANDS” ได้ทันที หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center : 0-2141-5555 (ตลอด 24 ชั่วโมง)ครับ https://www.matichon.co.th/publicize/news_2794638

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=344394277047688&id=100044313553401

https://www.facebook.com/100044313553401/posts/331996994954083/
06/06/2021

https://www.facebook.com/100044313553401/posts/331996994954083/

โครงการ “บอกดิน 2” เพื่อให้ประชาชนแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ตั้งที่ดินของตนเองได้ง่าย ๆ เพียงใช้สมาร์ทโฟนที...

เรื่อง อุ่นใจ...ห่างไกลโควิด-19 คำตอบอยู่ที่ “e-QLands Application”ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ส...
11/05/2021

เรื่อง อุ่นใจ...ห่างไกลโควิด-19 คำตอบอยู่ที่ “e-QLands Application”

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้ประชาชนต่างงดเว้นการเดินทางออกนอกบ้านโดยไม่จำเป็น หรือเลือกที่จะเดินทางให้น้อยที่สุดและออกจากบ้านไปทำธุระที่เร่งด่วนหรือจำเป็นจริง ๆ เท่านั้น ซึ่งสำนักงานที่ดินทั้ง 461 แห่งทั่วประเทศ ในแต่ละปีมีประชาชนเข้าไปใช้บริการกว่า 13 ล้านคน ทำให้เป็นสถานที่ที่ควรหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนการทำธุรกรรมที่ดินออกไป หากยังเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อลดการแออัดและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 ครับ

กรมที่ดินได้กำหนดแนวทางการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กับสำนักงานที่ดินทุกแห่งทั่วประเทศดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้ามาในสำนักงานที่ดิน การจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะอยู่ในสำนักงาน การเว้นระยะห่างในการติดต่อระหว่างบุคคล การนั่งรอรับบริการตามลำดับคิว และจัดให้มีที่พักนั่งรอเสริมที่เหมาะสม เช่น จัดเต็นท์ เก้าอี้นั่งรอนอกอาคาร เพื่อลดความหนาแน่นในพื้นที่ส่วนบริการประชาชน เป็นต้น

อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน หากประชาชนมีความจำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนัดงานที่ดินเพื่อทำธุรกรรม กรมที่ดินได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “e-QLands” ขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนด้วยการจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ 24 ชั่วโมง ทั้งการจองคิวจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการจองคิวรังวัดที่ดิน ที่สามารถจองคิวสำนักงานที่ดินล่วงหน้าได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยที่ผู้ใช้บริการสามารถอัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ลงในแอปเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้า นัดหมายเวลาที่ตนเองสะดวก ทำให้การทำธุรกรรมต่าง ๆ สะดวกรวดเร็ว และใช้เวลาในสำนักงานที่ดินน้อยลงด้วย จากข้อมูลวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา มีประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “e-QLands” แล้ว 20,605 ครั้ง ทำการจองคิวแล้ว 449 สาขา รวม 14,645 เรื่อง แบ่งเป็นจองคิวจดทะเบียน 11,936 เรื่อง และจองคิวรังวัดที่ดิน 2,709 เรื่อง ครับ

หากพี่น้องประชาชนมีความจำเป็นต้องทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน ขอแนะนำให้จองคิวล่วงหน้าผ่าน “e-QLands” ช่วยเว้นระยะห่างทางสังคม ลดการไปแออัดในสำนักงานที่ดิน ป้องกันและลดความเสี่ยงจากโควิด-19 โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ : https://eqlands.dol.go.th (ดาวน์โหลดฟรี) ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ DOL Call Center : 0-2141-5555 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

อุ่นใจ...ห่างไกลโควิด-19 คำตอบอยู่ที่ “e-QLands Application”

อ่านเพิ่มเติม >>

https://www.ryt9.com/s/prg/3220365

https://www.khaosod.co.th/monitor-news/news_6381452

https://www.matichon.co.th/publicize/news_2708879

ดูแลสุขภาพกันนะครับ

เรื่อง ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อพวกเราทุกคนครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ กรมที่ดิน ขอให้ข้อมูล หากมีความจำ...
28/04/2021

เรื่อง ร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อพวกเราทุกคนครับ

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ กรมที่ดิน ขอให้ข้อมูล หากมีความจำเป็นต้องทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน ขออนุญาตแนะนำให้ประชาชนทำการจองคิวไปทำธุรกรรมด้านที่ดิน ผ่าน e-QLands Application เพื่อทำการจองคิวจดทะเบียนที่ดินหรือจองคิวรังวัดล่วงหน้า ช่วยเว้นระยะห่างทางสังคม ลดการไปแออัดในสำนักงานที่ดิน ป้องกันและลดความเสี่ยงจากโควิด-19

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เปิดโอกาสประชาชน นำหลักฐานใบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1)  หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3-น....
14/03/2021

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เปิดโอกาสประชาชน นำหลักฐานใบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3-น.ส.ก)ยื่นขอออกโฉนดที่ดินเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินและหลักประกันชีวิต กระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เติบโตขึ้น เมื่อโอกาสทองมาถึง ใครมี ส.ค.1 น.ส.3 น.ส.3ก ในมือสามารถเดินทางไปติดต่อยังสำนักงานที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งแปลงที่ดินได้ทันที นับจากวันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เข้าระบบแอปพลิเคชัน "บอกดิน2" โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพียงนำเอกสานหลักฐานที่ดินที่ครอบครอง ยื่นขอรังวัดออกโฉนด ให้เจ้าหน้าที่สแกนหาพิกัดด้วยภาพถ่ายดาวเทียม

สำหรับปีงบประมาณปี2564 (1ตุลาคม 2563-30กันยายน 2564) กรมที่ดิน มีเป้าหมายสำรวจรังวัดในพื้นที่ 50 จังหวัด จำนวน 12 ศูนย์ 88 สายสำรวจ ดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ใช้ระบบ RTK GNSS Network สำรวจรังวัดจะใช้ในทุกพื้นที่ที่มีสถานีรับสัญญาณดาวเทียมให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นระบบที่ทันสมัย ถูกต้องแม่นยำสูง และมีความชัดเจนในเรื่องแนวเขตที่ดิน เป็นการลดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ลดข้อโต้แย้งพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างเอกชนกับรัฐ โดยเฉพาะเป็นการลดขั้นตอนระยะเวลาในการแจ้ง และประกาศให้ผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียง มาชี้แนวเขตตลอดจนเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้พี่น้องประชาชนในการรังวัดที่ดินให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วย

การออกโฉนดที่ดินในปีงบประมาณ 2564 ดำเนินการตามมาตรา 58 วรรคแรกของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2528
รวม 50 จังหวัด ได้แก่
1.กระบี่
2.กาญจนบุรี
3.กาฬสินธุ์
4.กำแพงเพชร
5.ขอนแก่น
6.จันทบุรี
7.ชลบุรี
8.ชัยภูมิ
9.เชียงราย
10.เชียงใหม่
11.ตรัง
12.ตาก
13.ตราด
14.นครพนม
15.นครราชสีมา
16.นครศรีธรรมราช
17.นราธิวาส
18.น่าน
19.บึงกาฬ
20.บุรีรัมย์
21.ประจวบคีรีขันธ์
22.ปัตตานี
23.พะเยา
24.พังงา
25.พัทลุง
26.พิษณุโลก
27.เพชรบุรี
28.แพร่
29.มหาสารคาม
30.มุกดาหาร
31.ยะลา
32.ยโสธร
33.ระยอง
34.ราชบุรี
35.ร้อยเอ็ด
36.ลำปาง
37.ลำพูน
38.ศรีสะเกษ
39.สกลนคร
40.สตูล
41.สระบุรี
42.สงขลา
43.สุโขทัย
44.สุราษฎร์ธานี
45.สุรินทร์
46.หนองคาย
47.อุดรธานี
48.อุตรดิตถ์
49.อุบลราชธานี
50.อำนาจเจริญ
โดยเขตจังหวัดดังกล่าว ไม่รวมท้องที่ที่ทางราชการได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร

ขอบคุณข้อมูลจาก thansettakij.com

https://www.facebook.com/360851881271510/posts/722492058440822/

ที่อยู่

ถนนพหลโยธิน ตำบลลี้ อำเภอลี้ เมืองลำพูน
Lampoon
51110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

0-5397-9812

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาลี้ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน สาขาลี้:

แชร์


Lampoon บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากแผนการรังวัดที่ดินคะ ลงชื่อไว้ได้ปีกว่าแล้ว ยังไม่คิวรังวัดเลยคะ ม.5 สันป่าสัก ได้คิวมารังวัดเมื่อไรคะ
กรมที่ดินประกาศรังวัดครั้งใหญ่ ที่ดินใครยังไม่มีโฉนด ตามจังหวัดที่มีรายชื่อนี้ ให้สอบถามสำนักงานที่ดินท้องที่..............อยากถามว่าของบ้านสันป่าสัก ม.5 ต.แม่ตืนเปิ็นจะมารังเมื่อไดคะ ลงชื่อไว้ปีแล้ว รอฟังประกาศอยู่นะคะ
ที่ดิน สปก. ในเขตเทศบาลลี้จะมีโอกาสเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ถูกต้องได้เมื่อใดค่ะ
ต้องการแบ่งแปลงที่ดิน เตรียมอะไรบ้างครับ ภายในวันเดียงแล้วเสร็จไหม ค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ
ขอทราบราคาประเมินของโฉนดเลขที่ 17591 หน้าสำรวจ 1326 ต.ดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 35 ตารางวา คะ
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ค่ะ เครื่องวัดพื้นที่ เบสท์ เทค ใช้วัดพื้นที่ ไร่ นา หน่วยการวัดเป็น ไร่ งาน ตารางวา สรุปเป็นจำนวนเงินได้ เมนูภาษาไทย สนใจติดต่อ 097-0029848 นุจนาจ ID Line : Best.Tech ราคาเพียง 4900 บาท !!!!! ขอบคุณค่ะ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100009852219400
รบกวนหน่อยครับถ้าจะขอใบระวางทางอากาศต้องทำไงบ้างครับใช้เวลานานไหมครับ
จะซื้อขายที่ดิน นส3 ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
เก่งอังกฤษได้ง่ายๆค่ะด้วยการฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษ และกลเม็ดการเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษด้วยโซเชียลเน็ทเวิร์คที่ https://www.facebook.com/englishtrick เข้าเยี่ยมชมแล้วช่วยกด Like เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
ถ้าเจ้าของที่ดินในใบ นส3 เสียชีวิตไปแล้ว เหลือแต่ภรรยากับบุตร ถ้าต้องการโอนที่ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
ขอรบกวนสอบถามด้วยครับ
เนื่องจากผมต้องการซื้อที่ดินในที่เป็น นส3 ผมจะทำการตรวจสอบประวัติที่ดินได้อย่างไรบ้างครับ ว่าปัจจุบันเป็นของใคร มีพื้นที่จริงเท่าไร
ขออนุญาต โพส
มาแล้วครับ!! กับคอร์สสัมนาอสังหาฯ ฟรีกับวิทยากรชื่อดังระดับประเทศ
โอกาสสำคัญที่จะทำให้ชีวิตของคุณก้าวสู้ความมั่นคงและก้าวหน้า
พร้อมเผยเคล็ดวิธีรวยที่เกี่ยวกับการลงทุนด้วยอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนอสังหาริมทรัพย์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
ยุทธวิธีการทำเงินกับคอนโดฯ กลยุทธ์การวางแผนภาษี ท่านจะได้พบกับ อาจารย์ อนุชา กลวิสุทธิ์ ผู้ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์
“คุณพร้อมหรือยังที่จะรวย”โอกาสแบบนี้ไม่มีอีกแล้ว รีบคว้ามันไว้ ก่อนที่คุณจะพลาดมันไป
สนใจติดต่อได้ ที่เบอร์โทรศัพท์ 086-728-4142 มีจำนวนจำกัด !!!!!
สถานที่สัมนา : ตึกมนุษย์ศาสตร์ (HB7) ห้องหม่อมหลวงตุ้ย ชั้น 8 (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
#}