สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี.

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี. เพจสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีใ? เพจสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีให้บริการความรู้ต่างๆ

วันที่ 27 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายนิวัฒน์ สุกดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหก...
27/08/2023

วันที่ 27 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายนิวัฒน์ สุกดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสหกรณ์เคหสถานมั่นคงนครรังสิต จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ผลการตรวจสอบกิจการ และพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่ายปี 2567 การจัดสรรกำไรสุทธิ ของปีบัญชี 2565 การกำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี 2567 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ/ประธานและคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ และการพิจารณาช่วยเหลือสมาชิกที่ค้างชำระเกิน 3 เดือน โดยสหกรณ์จัดประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นปีทางบัญชี สหกรณ์มีสมาชิก ทั้งสิ้น 50 ราย การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด ภายในกรอบข้อบังคับและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ทำการสหกรณ์เคหสถานมั่นคงนครรังสิต จำกัด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 27 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ ไชยณรงค์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบ...
27/08/2023

วันที่ 27 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ ไชยณรงค์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทรติวานนท์ จำกัด ประจำเดือนสิงหาคม 2566 มีระเบียบวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการดำเนินงาน การรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ การรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พิจารณาการอนุมัติรายการเงินกู้สามัญ สมาชิกเข้าใหม่ ลาออก และกำหนดระเบียบต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่สหกรณ์ถือใช้ในปัจจุบัน การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดและข้อบังคับสหกรณ์. ณ ห้องประชุมสหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทรติวานนท์ จำกัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 27 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  มอบหมายให้ นายสุวิทย์ ทุมมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม...
27/08/2023

วันที่ 27 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายสุวิทย์ ทุมมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ณ โรงแรมธาราแกรนด์ อำเภอธัญบุรี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ และเรื่องเพื่อพิจารณาในวาระต่างๆ การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด

27/08/2023

⭐️⭐️⭐️ขอเชิญชวนอุดหนุนสินค้า
เกษตรแปลงใหญ่⭐️⭐️⭐️
❗️❗️❗️สนใจติดต่อได้ที่❗️❗️❗️
📢📢 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี​ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสั่งซื้อ "ลูกพลับ" เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ 🍅🍅

🛒 บรรจุถุงละ 5 กก. ราคา 150 บาท

🗓️ รับสินค้า วันที่ 28 ส.ค. 66 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี​

➡️ สนใจสั่งซื้อได้ที่ 065-510-1915 สธ. ปทุมธานี
⏩️หรือสามารถติดต่อสอบถามสั่งซื้อผ่าน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
#สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
📲 0860215014/วิจิตตรา💜

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายสุวิทย์ ทุมมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสห...
26/08/2023

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายสุวิทย์ ทุมมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา ปีบัญชีนี้สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิ 94,989,093.18 บาท ซึ่งได้นำไปชดเชยการขาดทุน โดยได้แนะนำสหกรณ์ในเรื่องการแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์และแผนพัฒนาสหกรณ์ ฉบับที่ 5 การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายนิวัฒน์ สุกดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหก...
25/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายนิวัฒน์ สุกดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 ครั้งที่ 8/2566 ของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จำกัด ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ระเบียบวาระเพื่อทราบผลการดำเนินงาน/การรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ/การกำหนดระเบียบของสหกรณ์และพิจารณาการอนุมัติรายการรับจ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ประจำเดือนกรกฎาคม รายการรับจ่ายเงินกู้สามัญประจำเดือนสิงหาคม/อนุมัติสมาชิกที่ขอหยุดพักชำระหนี้และขอลาออกจากสหกรณ์ ซึ่งการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด ภายในกรอบข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน จำกัด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายกอบเกียรติ ปัญญาโรจน์ เจ้าพนักงานส่งเสริ...
25/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายกอบเกียรติ ปัญญาโรจน์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินลำลูกกา จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ผลการตรวจสอบกิจการ และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน-งบกำไรขาดทุน การจัดสรรกำไรสุทธิ แผนงานการดำเนินงานและงบประมาณรายจ่าย การให้เช่าพื้นที่ในระยะยาว การขายที่ดินแปลงบริเวณคลอง 8 การกำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี 2567 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ/ประธานและคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ โดยสหกรณ์จัดประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นปีทางบัญชี สหกรณ์มีสมาชิก ทั้งสิ้น 1,904 ราย ผลการดำเนินงานสหกรณ์มีผลกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 4,964,024.22 บาท การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด ภายในกรอบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้นำผลผลิตลำไยจากสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด จังหวัดลำพูน มาร่วมกระจายให้แก่สมาชิกสหกรณ์ได้บริโภคลำไยที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม ณ สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินลำลูกกา จำกัด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายพิทักษ์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเส...
25/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายพิทักษ์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และนางสาวอมรรัตน์ ไชยณรงค์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์จอมธนา จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พิจารณากำหนดแผนดำเนินงาน ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่ายประจำปี 2567 เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี และแก้ไขข้อบังคับเพิ่มเติม โดยสหกรณ์สามารถประชุมใหญ่ ได้ภายใน 150 วัน การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด ภายในกรอบข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมหารือโครงการการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ...
25/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมหารือโครงการการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด พร้อมด้วยนางมณีรัตน์ ปัตติยะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นางสาวภัสตราภรณ์ โฉมแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 และคณะทำงานฯสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยเป็นการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อน ผลักดัน ส่งเสริม สร้างความรู้แก่สหกรณ์อย่างรอบด้าน ทั้งการผลิต การบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจ การตลาด การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง พร้อมตอบสนองความต้องการของสมาชิก ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ กล้ากรกิจ นักวิชาการสหกรณ...
25/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ กล้ากรกิจ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานและสวัสดิการบริษัทผดุงฤทธิ์ขนส่ง จำกัด เพื่อพิจารณาเลิกสหกรณ์ ตามมาตรา 70 (3) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยสหกรณ์ได้กำหนดวาระ เพื่อพิจารณาเลิกสหกรณ์ พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี การประชุมใหญ่สามัญเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดข้อบังคับสหกรณ์และพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ ไชยณรงค์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏ...
25/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ ไชยณรงค์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาวภัสชลิสา หลวงชัยสินธุ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ จำกัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ผลการตรวจสอบกิจการ การรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สมาชิกเข้าใหม่ ลาออก เรื่องพิจารณาการอนุมัติรายการเงินกู้สามัญ/ฉุกเฉินประจำเดือนสิงหาคม 2566 การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด ณ ห้องประชุม กองบัญชาการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุดวันที...
25/08/2023

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ปทุมธานี จำกัดพร้อมด้วยนายพิทักษ์ อุ่นทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ การประชุมครั้งนี้เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานผลการตรวจสอบกิจการและพิจารณาแผนดำเนินงานและงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์การอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 การจัดสรรกำไรสุทธิการกำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี 2566 - 2567 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์โดยสหกรณ์ประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วัน นับจากวันสิ้นปีทางบัญชีมีผลการดำเนินงานสหกรณ์มีผลกำไรสุทธิประจำปีจำนวน 506,865.78 บาท การประชุมเป็นไปตามขัอบังคับของสหกรณ์

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี บุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และขบวนการสหกร...
24/08/2023

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี บุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี ร่วมกันกระจายลำไยจากสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด จ.ลำพูน ไปยังสมาชิกสหกรณ์และผู้บริโภคทั่วไปในจังหวัดปทุมธานี โดยในวันนี้ได้กระจายเป็นครั้งที่ 2 มียอดการกระจายกว่า 1.5 ตัน มูลค่าประมาณ 75,000 บาท

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายนิวัฒน์ สุกดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหก...
24/08/2023

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายนิวัฒน์ สุกดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ผลการตรวจสอบกิจการ และพิจารณาแผนดำเนินงาน และงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ การอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565-66 การจัดสรรกำไรสุทธิ การกำหนดวงเงินกู้ยืมประจำปี 2566/67 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ การขออนุมัติขายสิ่งปลูกสร้างที่สร้างไว้ โดยสหกรณ์จัดประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นปีทางบัญชี มีสมาชิกเข้าใหม่ 159 ราย ลาออกและถึงแก่กรรม 61 ราย รวมสมาชิกทั้งสิ้น 2,978 ราย ผลการดำเนินงานสหกรณ์มีผลกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 8,494,144.29 บาท การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด ภายในกรอบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้นำลำไยจากสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด จังหวัดลำพูน มาร่วมกระจายผลผลิตให้แก่สมาชิกสหกรณ์/ประชาชนทั่วไปได้บริโภคลำไยที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม อีกทั้งได้ช่วยกันในการเพิ่มช่องทางการกระจายลำไยผ่านเครือข่ายของขบวนการสหกรณ์ให้มีความยั่งยืน ต่อไป ณ โรงสีสหกรณ์การเกษตรลำลูกกา จำกัด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายอริญชัย สุขใจ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อา...
24/08/2023

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายอริญชัย สุขใจ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองเสือ จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์และ กำหนดแผนปฎิบัติงาน ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย ประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี โดยสหกรณ์สามารถปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน และประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นปีทางบัญชี การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด ภายในกรอบข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และนางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ ...
24/08/2023

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และนางสาวกรนภา ชัยวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่สำนักงานสหกรณฺ์จังหวัดปทุมธานี เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตลอดจนให้คำแนะนำในการส่งเสริมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดปทุมธานีให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยมีนางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และคณะให้การต้อนรับในครั้งนี้

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายเขมชาติ ศิริโอภาสวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำน...
24/08/2023

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายเขมชาติ ศิริโอภาสวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา ปีบัญชี 31 มีนาคม 2566 สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิ 2,747,210.59 บาท เงินปันผล 10% เงินเฉลี่ยคืน 10% โดยได้แนะนำสหกรณ์ในเรื่องการแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ทั้งฉบับ การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร...
24/08/2023

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี (อ.พ.ก.) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมบัวหลวงปทุมธานี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ในการนี้นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยการประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานจังหวัดปทุมธานี การบริหารจัดการนำ้ในช่วงฤดูฝน การดำเนินงานของโครงการสำคัญด้านเกษตรและสหกรณ์ การขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ด้านการเกษตร และพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดปทุมธานี (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อให้มีความครบถ้วน ทันต่อสถานการณ์ สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของพื้นที่ด้วย

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายณัฐพล แป้นนอก ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 2 และ 3 ได้ลงพื้นที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธ...
23/08/2023

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายณัฐพล แป้นนอก ผู้ตรวจราชการกรม เขตตรวจราชการที่ 2 และ 3 ได้ลงพื้นที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยได้ประชุมหารือร่วมกับ นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานีและคณะ เพื่อติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตลอดจนหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และให้ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมสหกรณ์ให้สามารถยกระดับและมีความเข้มแข็งมากขึ้น พร้อมกันนี้ได้หารือกับสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 ในส่วนของการเตรียมความพร้อมด้านการขับเคลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) โดยได้ประชุมหารือ ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางนงค์นุช พุ่มประดล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ...
23/08/2023

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางนงค์นุช พุ่มประดล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการจัดพิธีกราบสักการะพระปทุมธรรมราช และพิธีบวงสรวงสักการะเสาหลักเมืองจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2566 โดยมี นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ณ ศาลหลักเมืองปทุมธานี

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายนิวัฒน์ สุกดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหก...
22/08/2023

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายนิวัฒน์ สุกดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เคหสถานเมืองลำลูกกา จำกัด ประจำเดือนสิงหาคม 2566 มีระเบียบวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ/ติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา/การปิดบัญชีของสหกรณ์และพิจารณา หาแนวทางร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ในการก่อสร้างบ้าน พร้อมกับผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)/(พอช.) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด ภายในกรอบข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เทศบาลตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี บุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งส่วนราช...
22/08/2023

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี บุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งส่วนราชการต่างๆและขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกันกระจายลำไยจากสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด จ. ลำพูน สู่มือผู้บริโภคปลายทางในจังหวัดปทุมธานีให้ได้บริโภคลำไยที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม อีกทั้งได้ช่วยกันในการเพิ่มช่องทางการกระจายลำไยผ่านเครือข่ายของขบวนการสหกรณ์ให้มีความยั่งยืน และต่อเนื่องอีกทางหนึ่งด้วย ในครั้งนี้ได้กระจายลำไยจาก จ.ลำพูน จำนวน 2.20 ตัน มูลค่าประมาณ108,000 บาท โดยใช้พื้นที่บริเวณศูนย์กระจายสินค้าภายในสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้า

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกระดับการดำเนินงานของสหกรณ...
22/08/2023

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกระดับการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด สู่ความเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมปทุมทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
ในการนี้ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้รับฟังผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด รวมทั้งมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ที่ผ่านมา พร้อมให้คำแนะนำแนวทางยกระดับสหกรณ์ มุ่งสู่ความเข้มแข็ง โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญในหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสหกรณ์เป็นหลัก เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งต่อไป

21/08/2023

📣📣📣แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์😊
⭐️⭐️⭐️สายกีฬา รักสุขภาพ⭐️⭐️⭐️
❗️❗️❗️ห้ามพลาดนะคะ❗️❗️❗️
✨️✨️สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่✨️✨️
#กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
💌หรือติดต่อผ่าน
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
#สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
☎️0860215014/วิจิตตรา💜

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และคณะลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่กลุ่มอาชีพสหกรณ์ผ...
21/08/2023

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และคณะลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่กลุ่มอาชีพสหกรณ์ผู้ผลิตกระเป๋าหนังแท้ สังกัดสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินลำลูกกา จำกัด ตั้งอยู่ที่ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยกลุ่มอาชีพนี้มีผลิตภัณฑ์คือ กระเป๋าหนังแท้ที่ผลิตจากหนังวัว ทั้งที่เป็นเศษหนัง และหนังแผ่น ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ ความสวยงาม คงทน มีรูปทรงหลากหลาย เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งเป็นแบบกระเป๋าใบขนาดใหญ่ กลาง เล็ก ซึ่งกลุ่มฯได้มีการทำการตลาดทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ เช่นเฟสบ๊ค ไลน์ เป็นต้น โดยกิจกรรมของกลุ่มฯ ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้มีการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้เยี่ยมชม ณ ที่ทำการกลุ่มฯ อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายนิวัฒน์ สุกดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหก...
21/08/2023

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายนิวัฒน์ สุกดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 พร้อมด้วยนายกอบเกียรติ ปัญญาโรจน์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินลำลูกกา จำกัด ครั้งที่ 22/2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 มีระเบียบวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายชื่อผู้สอบบัญชีของสหกรณ์/วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการและพิจารณา สมาชิกขอเข้าใหม่และเข้าแทน การทำป้ายร้านค้าสวัสดิการสมาชิกการทบทวนสัญญาเช่ากิจการตลาดของสหกรณ์และการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยได้แนะนำส่งเสริมการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องของสหกรณ์ ซึ่งการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด ภายในกรอบข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินลำลูกกา จำกัด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ ไชยณรงค์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบ...
21/08/2023

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ ไชยณรงค์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์จอมธนา จำกัด ประจำเดือนสิงหาคม 2566 มีระเบียบวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการดำเนินงาน การรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ การรายงานข้อมูลการทำธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สมาชิกเข้าใหม่ ลาออก เรื่องติดตามคดีความ/หนี้ค้างชำระของสมาชิก เรื่องพิจารณาการอนุมัติรายการเงินกู้สามัญ/ฉุกเฉินประจำเดือนสิงหาคม 2566 กำหนดแผนการดำเนินงาน งบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี เพื่อเตรียมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สิ้นสุดปีบัญชี 31 มีนาคม 2566 อยู่ในกำหนด 150 วัน และแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์เพิ่มเติม การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดและข้อบังคับสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์จอมธนา จำกัด อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ กล้ากรกิจ นักวิชาการสหกรณ...
20/08/2023

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ กล้ากรกิจ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนกรกฎาคม 2566 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์เคหสถานเอกมงคล จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน รายรับ รายจ่าย ติดตามการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง ติดตามผลการจัดส่งงบดุลให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน ที่ 460/2548 เพื่อประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายใน 150 วัน ชี้แจงสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้จำนวน 16 ราย ให้ปฎิบัติตามสัญญา แนะนำการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานสหกรณ์ จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนดและข้อบังคับสหกรณ์

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายนิวัฒน์ สุกดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหก...
20/08/2023

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายนิวัฒน์ สุกดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ของสหกรณ์เคหสถานมั่นคงนครรังสิต จำกัด ครั้งที่ 7/2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 มีระเบียบวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ/ติดตามผลจากการประชุมครั้งที่แล้ว และพิจารณา สมาชิกลาออก จำนวน 2 ราย รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม การขอเบิกเงินออมทรัพย์ของสมาชิก และการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยได้แนะนำส่งเสริมการป้องกันการเกิดข้อบกพร่องของสหกรณ์ ซึ่งการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด ภายในกรอบข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ที่ตั้งของสหกรณ์เคหสถานมั่นคงนครรังสิต จำกัด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวอำไพ ทำสะดวก ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งแล...
20/08/2023

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวอำไพ ทำสะดวก ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ เข้าร่วมการประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ ของกลุ่มสมาชิกชุมชนคลองตัน ตำบลสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยได้ให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มในเรื่องแนวทางการกำหนดข้อบังคับ และการจัดทำแแผนการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อประกอบการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ ในการนี้มีสมาชิกผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมจำนวน 49 คน

19/08/2023

🤗ลำไยดีต่อใจ💜
✨️วันนี้มีเมนูมานำเสนอแฟนเพจทุกท่านค่ะ✨️
⭐️น้ำลำไยสด⭐️มีสูตรพร้อมส่วนผสม⭐️
❗️ท่านใดสั่งซื้อลำไยไปแล้วแต่ยังไม่มี
เมนูในใจ เราช่วยท่านได้นะคะ ทักทายสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะ😊
❗️❗️ยังเปิดจองรับออเดอร์ลำไยสด
จากสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด
จังหวัดลำพูน จนถึงวันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค.66
ท่านใดสนใจ สามารถสั่งซื้อได้ที่...
📍กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
#สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
☎️0860215014/วิจิตตรา💜

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำน...
18/08/2023

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยมี นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม. ณ ห้องประชุมปทุมทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับฟังผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการทำงานส่งเสริมสหกรณ์ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญด้านการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ และการเตรียมความพร้อมในด้านข้อมูล ข้อกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่างๆ ที่แม่นยำ โดยให้บุคลากรของสำนักงานทุกคนมีการถ่ายทอดความรู้กันภายในองค์กร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาระบบสหกรณ์ไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ภาพและข่าว : กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และคณะ ร่วมปรึกษาหารือกับนางศิรประภา สุคนธบัณฑิต ปฏิรู...
17/08/2023

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และคณะ ร่วมปรึกษาหารือกับนางศิรประภา สุคนธบัณฑิต ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี เพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองเสือ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และเป็นพื้นที่ภายใต้การส่งเสริมของสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ ในเขตการปฏิรูปที่ดิน สามารถที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง ทั้งในส่วนของการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพตลอดจนพัฒนาสหกรณ์ต้นสังกัด ให้มีความเข้มแข็ง โดยใช้กลไกการประสานงานและบูรณาการกันของหน่วยงานทั้งสองแห่งร่วมด้วย โดยได้ประชุมหารือ ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายนิวัฒน์ สุกดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหก...
17/08/2023

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายนิวัฒน์ สุกดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40 ครั้งที่ 5/2566 ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฝาจีบ จำกัด ประจำเดือนสิงหาคม 2566 มีระเบียบวาระสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว/รับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณา สมาชิกเข้าใหม่-ลาออก/พ้นสภาพ สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น/เงินงวดชำระหนี้ ยอดเรียกเก็บเงินจากสมาชิกประจำงวดและสมาชิกที่เรียกเก็บไม่ได้ งบประมาณการรับ-จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2566 และการฝากเงินสหกรณ์อื่น/ซื้อสลาก ธกส. ซึ่งการประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด ภายในกรอบข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานฝาจีบ จำกัด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายอริญชัย สุขใจ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อา...
17/08/2023

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายอริญชัย สุขใจ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส และ นางสาวปวีณา สังข์อ่ำ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี กลุ่มเกษตรกรทำนาลาดสวาย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ผลการตรวจสอบกิจการและ กำหนดแผนปฎิบัติงาน ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย ประจำปี พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2567 พร้อมทั้งพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยถือใช้ข้อบังคับใหม่ทั้งฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มเกษตรกรสามารถปิดบัญชีได้ภายใน 30วัน และประชุมใหญ่ได้ภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นปีทางบัญชี มีสมาชิกทั้งสิ้น 65ราย ผลการดำเนินงานกลุ่มฯมีผลกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 43,680.73 บาท มีการอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกในอัตรา ร้อยละ 7 ทั้งนี้ได้ชี้แจงให้สมาชิกทราบถึงประโยชน์ของการประชุมใหญ่ รวมถึงสิทธิและหน้าที่ของสมาชิก การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด ภายในกรอบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ เทศบาลเมืองลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์การเกษต...
17/08/2023

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด สู่ความเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อน ผลักดัน ส่งเสริม สร้างความรู้แก่สหกรณ์อย่างรอบด้าน ทั้งการผลิต การบริหารจัดการ การบริหารธุรกิจ การตลาด การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการยกระดับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง พร้อมตอบสนองความต้องการของสมาชิก ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายทศพร พลีดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ประธานคณะผู้ชำระบัญชี สหกร...
16/08/2023

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายทศพร พลีดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ประธานคณะผู้ชำระบัญชี สหกรณ์เคหสถานพัฒนาชุมชนคลองหก จำกัด ประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก ที่ได้มีหนังสือขออนุญาติการก่อสร้างระบบประปาบาดาลในที่ดินของสหกรณ์ ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 ได้มอบที่ดินให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหกเพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบประปาบาดาล เพื่อให้ประชาชนในชุมชน มีน้ำสะอาด เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในชีวิตประจำวันตามแผนพัฒนาที่สาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ และได้อนุญาติให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก ก่อสร้างระบบประปาบาดาลในที่ดินของสหกรณ์ที่มอบให้ได้พร้อมทั้งได้ปิดประกาศ ที่อาคารเอนกประสงค์ของสหกรณ์ฯ ที่เป็นเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ ที่อยู่ระหว่างการชำระบัญชี และอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ชำระบัญชี โดยอนุญาติให้คนในชุมชนใช้อาคารเอนกประสงค์ร่วมกัน ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของคนในชุมชน เพื่อทำสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชนได้มากที่สุด

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์...
16/08/2023

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และคณะ ได้เข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมฯ โดยสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้ให้คำแนะนำ/ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดฯ โดยเน้นให้สหกรณ์ต่างๆในจังหวัดปทุมธานี ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน/กิจกรรมต่างๆที่ดำเนินการในนามของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ซึ่งให้กำหนดมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง เช่น การมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกันในด้านต่างๆที่สำคัญ เช่น เครือข่ายสินค้า เครือข่ายด้านองค์ความรู้ด้านการสหกรณ์ เป็นต้น ตลอดจน การกำหนดแผนงานโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื่อจะได้นำมาขับเคลื่อนสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ให้สามารถเป็นศูนย์รวมของความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานีต่อไป โดยได้ประชุมหารือ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายสุวิทย์ ทุมมณี ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมสหกร...
16/08/2023

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายสุวิทย์ ทุมมณี ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และนายเขมชาติ ศิริโอภาสวงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด ชุดที่ 33 ครั้งที่ 12/2566 เพื่อรับรองงบการเงิน และแจ้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีประจำปีบัญชี 30 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2565 โดยมี นางมณีรัตน์ ปัตติยะ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี เป็นผู้แถลงงบการเงิน ณ สำนักงานของสหกรณ์ฯ คลอง2

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และคณะ ได้ร่วมปรึกษาหารือกับนางสาวพัสตราภรณ์ โคมแก้ว ผ...
15/08/2023

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และคณะ ได้ร่วมปรึกษาหารือกับนางสาวพัสตราภรณ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 ในการจัดทำ/วางแผนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน และการเตรียมวางแผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมสหกรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่จะถึงนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดและสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นตามลำดับ โดยได้ประชุมหารือกัน ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่1

ที่อยู่

51/8 ม. 10 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง
Luk Ka
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625294993

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี.:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Luk Ka บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด
#}