สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี.

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี. เพจสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีใ? เพจสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีให้บริการความรู้ต่างๆ

วันที่ 4 มกราคม 2567 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมแ...
04/01/2024

วันที่ 4 มกราคม 2567 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2567 เพื่อให้เป็นศูนย์ตัวอย่างในการขยายผลการส่งเสริมการเกษตรด้านผลิตสินค้าเกษตร การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตร ตลอดจนเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของ ศพก. ด้วย โดยได้ประชุม ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่อง...
28/12/2023

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ในห้วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (วันคล้ายวันปราบดาภิเษก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี) ในการนี้ นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และคณะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเพื่อร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์เรียนรู้และสวนสาธารณะเทศบาลเมืองท่าโขลง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา  เคนพิทักษ์  สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางนงค์นุช  พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่ง...
26/12/2023

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่แปลงใหญ่ผักตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อประสานงานเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2567 พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงผักกาดหอม ซึ่งเป็นผักที่ตลาดมีความต้องการสูง เกษตรกรได้มีการวางแผนการผลิต คำนึงถึงรอบการปลูก การบำรุงรักษา ให้ผลผลิตทยอยออกสู่ตลาดในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงที่จะสูญเสียหากผลผลิตล้นตลาด โดยมีตลาดหลักๆ ได้แก่ ตลาดไท และตลาดสี่มุมเมืองการรวมตัวกันของเกษตรกรผู้ปลูกผักในพื้นที่ ตำบลผักบางหลวง จำนวน 44 ราย เป็นกลุ่มแปลงใหญ่ ในปี 2565 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอื่นๆ ในจังหวัดปทุมธานี ขับเคลื่อนให้เกษตรกรแปลงใหญ่มีความเข้มแข็ง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน การบริหารจัดการร่วมกัน และเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการด้านการตลาด ให้มีการเชื่อมโยงตลาดและมีตลาดที่แน่นอน

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกันกระจ...
26/12/2023

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกันกระจายส้มโอขาวใหญ่จากสหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งสหกรณ์รวบรวมจากสมาชิกผู้ปลูกส้มโอในพื้นที่ ในการกระจายออกนอกพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการช่วยยกระดับราคาที่จำหน่ายให้สูงขึ้นด้วย โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้ใช้เครื่องมือเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดร่วมกันอุดหนุนส้มโอขาวใหญ่นี้ จำนวน 300 ลูก ทั้งนี้สามารถมอบเป็นของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ได้ด้วย

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ประธานคณะทำงานพิจารณาข้อหารือ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ได้ปร...
25/12/2023

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ประธานคณะทำงานพิจารณาข้อหารือ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ได้ประชุมพิจารณาข้อหารือ ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2/2566 ตามระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยข้อหารือการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ซึ่งสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด ได้ขอหารือในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือทำหน้าที่เป็นกรรมการ หรือผู้จัดการของสหกรณ์ พ.ศ. 2566 และในเวลาต่อมาได้มีการประชุมคณะทำงานติดตามแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำกัด เพื่อให้สหกรณ์
ดำเนินการตามกฎกระทรวง ระเบียบ คำสั่งและข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคณะทำงานฯ ได้ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมปทุมทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวอำไพ ทำสะดวก ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งแล...
23/12/2023

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวอำไพ ทำสะดวก ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายนิวัฒน์ สุกดำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นปทุมธานี จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดทางบัญชี 31 ตุลาคม 2566 ระเบียบวาระเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงาน/สมาชิกเข้าใหม่-ลาออก/รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการ/และพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน/การจัดสรรกำไรสุทธิ/การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน/การอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2567/การแก้ไขข้อบังคับทั้งฉบับ/การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการ โดยสหกรณ์มีผลกำไรสุทธิ 4,790,360.61 บาท การจัดสรรกำไรเป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ ในการนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้แนะนำ กรณี กําไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตาม ข้อบังคับ หากที่ประชุมใหญ่ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรร หรือตัดจํานวนให้น้อยลง ยอดเงินจํานวนดังกล่าวให้จัดสรรเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ได้แนะนำ ในการแก้ไขข้อบังคับทั้งฉบับ เพื่อให้เนื้อหาสมบูรณ์มากขึ้นและมีความสอดคล้องกับร่างข้อบังคับของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานของสหกรณ์และสมาชิก/การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้กับสหกรณ์ โดยเฉพาะการใช้ แอพพลิเคชั่น (Application) เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์สามารถตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวเองผ่านมือถือได้ การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด ภายในกรอบข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และ คณะ ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกสหกรณ์ ภายใต้โครงการคลิน...
22/12/2023

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และ คณะ ร่วมจัดนิทรรศการคลินิกสหกรณ์ ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ วัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย ให้ได้รับบริการทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทันเหตุการณ์ และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนในอาชีพ โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีได้แจกเอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องการสหกรณ์ และมอบถุงผ้ารักษ์โลกเพื่อรณรงค์การลดใช้ถุงพลาสติก แก่เกษตรกรผู้เข้ารับบริการคลินิกสหกรณ์ จำนวน 55 คน ในการนี้ ได้ประสานงานสหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด และ กลุ่มอาชีพสหกรณ์น้ำพริกคู่ครัวไทย สังกัดสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด นำสินค้า เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำพริก มาจัดจำหน่ายภายในพื้นที่การจัดโครงการด้วย

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมช่วย...
21/12/2023

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในพื้นที่ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ในการกระจายผลผลิตเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เนื่องจากราคาตกต่ำ โดยการสั่งปลากะพงขาวในครั้งนี้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานีได้ขยายผลและต่อยอดประชาสัมพันธ์ในส่วนการนำมาแปรรูปเป็นอาหารเช่น ปลากะพงทอดน้ำปลา ทำให้ผู้บริโภคมีแนวทางในการแปรรูปเป็นอาหารที่หลากหลายมากขึ้น

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้เป็นประธานการประชุมบุคลากรประจำเดือน สำนักงานสหกรณ์...
21/12/2023

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้เป็นประธานการประชุมบุคลากรประจำเดือน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนธันวาคม 2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มงาน และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในจังหวัดปทุมธานี โดยได้ประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน พร้อมกันนี้ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี ได้มอบของขวัญเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของสำนักงานที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม 2566 โดยจะปฏิบัติเช่นนี้แก่บุคลากรของสำนักงานทุกคนเป็นประจำทุกเดือนณ ห้องประชุมปทุมทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลโคนมแห่...
20/12/2023

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมอุตสาหกรรมโคนมไทย สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2567 นี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-14 มกราคม 2567 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในการนี้นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และคณะเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี  มอบหมายให้ นายสุวิทย์ ทุมมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม...
20/12/2023

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายสุวิทย์ ทุมมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มพนักงานเครือไทย-ไอชิน จำกัด เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา โดยปีบัญชีนี้สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิ 49,078,814 บาท เงินปันผล ร้อยละ 5.20 เงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 1.5 และมีวาระพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของสหกรณ์ทั้งฉบับ เพื่อให้เป็นไปกฏกระทรวงฯ การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นางศศิธร ชาญประเสริฐ เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจัง...
20/12/2023

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นางศศิธร ชาญประเสริฐ เกษตรจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดปทุมธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยนางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวศรีประไพ เมืองหอม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายทศพร พลีดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพั...
20/12/2023

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายทศพร พลีดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมคณะตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ 1 เข้าตรวจการสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงมิตรสัมพันธ์ จำกัด ตามแผนปฏิบัติงานการตรวจการสหกรณ์ ซึ่งการตรวจการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาใช้อำนาจในการกำกับ ดูแล และคุ้มครองให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ เพื่อป้องกันข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของสหกรณ์ ณ สำนักงานของสหกรณ์ ฯ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส...
19/12/2023

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ด้วยระบบสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยนางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ทีมงานส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหนี้ (ทีมโค้ช) และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมปทุมทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริ...
19/12/2023

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางนงค์นุช พุ่มประดล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ,นายสุวิทย์ ทุมมณี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งที่ 3/2567 ของสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด ประจำเดือนธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ธุรกิจและตลาดกลางผลิตผลการเกษตรของสหกรณ์ฯ คลอง 7 โดยสหกรณ์จังหวัดได้ให้คำแนะนำ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปวัตถุประสงค์ ,เรื่องการพิจารณาทำสัญญาและการวางหลักประกันสัญญาการซื้อขายข้าวสารกับกรมแพทย์ทหารอากาศหรือหน่วยงานอื่นๆ และเรื่องการทดสอบข้าวเปลือกขาดกองของสหกรณ์ ตามระเบียบว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ.2563 รวมทั้งได้แนะนำให้สหกรณ์ดำเนินงานเรื่องอื่นๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ต่อไป

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใ...
18/12/2023

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีสุขภาพแข็งแรง เสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน โดยประชุม ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการนี้นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี และคณะได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยในฐานะกรรมการจัดการแข่งขันฯ

วันที่ 17 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวศรีประไพ  เมืองหอม นักวิชาการสหกรณ์ชำน...
18/12/2023

วันที่ 17 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวศรีประไพ เมืองหอม นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 1 ครั้งที่ 4 ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพึ่งพาคลองหก จำกัด ประจำเดือนธันวาคม 2566 คณะกรรมการได้ประชุมตามระเบียบวาระประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ รับรองรายงานการประชุมฯครั้งที่แล้ว ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว เรื่องเพื่อทราบ และพิจารณา สมาชิกเข้าใหม่-ลาออก/การกำหนดถือใช้ระเบียบ ในการนี้ได้แนะนำให้สหกรณ์จัดทำบัญชี และจัดทำเอกสาร รายละเอียดประกอบให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินและส่งผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบรับรองได้ทันตามที่กฎหมายกำหนด และให้เริ่มดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้การประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระที่กำหนด ภายในกรอบข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาเอนกประสงค์กลางหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหก จังหวัดปทุมธานี

17/12/2023
วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายทศพร พลีดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพั...
15/12/2023

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายทศพร พลีดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมคณะตรวจการสหกรณ์ ชุดที่ 1 เข้าตรวจการสหกรณ์บริการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 5 จำกัด ตามแผนปฏิบัติงานการตรวจการสหกรณ์ ซึ่งการตรวจการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาใช้อำนาจในการกำกับ ดูแล และคุ้มครองให้สหกรณ์ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ เพื่อป้องกันข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของสหกรณ์ ณ สำนักงานของสหกรณ์ ฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

15/12/2023

📣 ประชาสัมพันธ์เชิญซื้อสินค้าสหกรณ์
💥 ของดี ราคายุติธรรม💥
🥭🥭มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง🥭🥭
✨️สั่งจองเป็นของขวัญของฝาก
ปีใหม่กันได้ค่ะ✨️
📌สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
#สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
☎️0860215014/วิจิตตรา💜

15/12/2023

📣 ประชาสัมพันธ์เชิญซื้อสินค้าสหกรณ์
💥 ของดี ราคายุติธรรม💥
🍋‍🟩ส้มโอขาวใหญ่ สมุทรสงคราม🍋‍🟩
✨️สั่งจองเป็นของขวัญของฝาก
ปีใหม่กันได้ค่ะ✨️
📌สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
#สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
☎️0860215014/วิจิตตรา💜

15/12/2023

📣 ประชาสัมพันธ์เชิญซื้อสินค้าสหกรณ์
💥 ของดี ราคายุติธรรม💥
🍌กล้วยหอมทอง เพชรบุรี🍌
✨️สั่งจองเป็นของขวัญของฝาก
ปีใหม่กันได้ค่ะ✨️
📌สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
#สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
☎️0860215014/วิจิตตรา💜

15/12/2023

📣 ประชาสัมพันธ์เชิญซื้อสินค้าสหกรณ์
💥 ของดี ราคายุติธรรม💥
🍊🍊ส้มสีทอง และส้มสายน้ำผึ้ง🍊🍊
✨️สั่งจองเป็นของขวัญของฝาก
ปีใหม่กันได้ค่ะ✨️
📌สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
#สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
☎️0860215014/วิจิตตรา💜

14/12/2023

📣ประชาสัมพันธ์ขายปลากะพงขาว
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาว💥
📍สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
#สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
👩🏻‍🦰ผอ.นงค์นุช ☎️084 659 7600
👧🏻วิจิตตรา ☎️086 021 5014

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเ...
14/12/2023

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นางดวงสมร พฤฑฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิด งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field day) เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมกับพื้นที่ ในการวางแผนการผลิตการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ และการบริหารจัดการการตลาดโดยมีเป้าหมายให้เกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เชื่อมโยงตลาด ตามเกษตรกรต้นแบบ ในภาคบ่าย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสาธิตการใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญา เปลี่ยนฟางข้าวเป็นทองสู่เมืองปทุมธานีไร้ควัน โดยมีนายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพบปะเกษตรกรในพื้นที่และร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ส่งเสริมการทำการเกษตรปลอดการเผา ในการนี้ นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการ “ตลาดนำการผลิต” ณ แปลงนาสาธิต ม.2 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมาย ให้นายกอบเกียรติ ปัญญาโรจน์ เจ้าพนักงานส่งเสริ...
14/12/2023

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมาย ให้นายกอบเกียรติ ปัญญาโรจน์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินธัญบุรี จำกัด ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง ให้คำแนะนำการดำเนินการของสหกรณ์เพื่อให้สามารถปิดบัญชีได้ภายใน 30 วันหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชี พร้อมทั้งนำเสนอผลการสำรวจศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 20 ราย ชี้แจงแนวทางตลอดจนกระบวนการในการติดตามเร่งรัดหนี้ผ่านนวัตกรรมในการจัดเก็บหนี้ ได้แก่ ทะเบียนจัดเก็บหนี้สมาชิกรายคน(แบบ ทบ.ห.) เพื่อเป็นต้นแบบในการติดตามเร่งรัดหนี้ของสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับลูกหนี้ทุกประเภทของสหกรณ์ ในการนี้ ที่ประชุมได้เห็นพร้องต้องกันกำหนดเป้าหมายให้สหกรณ์ปิดบัญชีให้ได้ภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นปีทางบัญชี พร้อมทั้งกำหนดกระบวนการในการติดตามเร่งรัดหนี้พร้อมด้วยนวัตกรรมในการจัดเก็บหนี้กำหนดแนวทางการดำเนินการติดตามเร่งรัดหนี้กับลูกหนี้ของสหกรณ์ทุกประเภทต่อไป

13/12/2023

💝ส่งความสุข ส่งความห่วงใย จากใจสินค้าสหกรณ์"💝
💥กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอเชิญท่านเลือกซื้อกระเช้าผลิตภัณฑ์จากสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ มอบเป็นของแทนใจส่งแทนความรู้สึกดี ๆ แก่คนที่คุณรักในช่วงเทศกาลแห่งความสุข สุขใจทั้งผู้รับ อิ่มใจทั้งผู้ซื้อ สมาชิกสหกรณ์ยิ้มได้

📆ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ถึง 15 มกราคม 2567
⏰วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 ถึง 18.30 น.
⏱วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 ถึง 16.30 น.
⛔️หยุดวันที่ 29 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567
ณ ห้องจำหน่ายสินค้า ชั้น 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
📌 สั่งซื้อกระเช้าตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป จัดส่งฟรี‼️ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณทล
📍สอบถามเพิ่มเติม
#สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี
086 021504/วิจิตตรา

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์การเก...
12/12/2023

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ปทุมธานี จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายสมศักดิ์ ฉ่ำศรี รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการให้การต้อนรับ โดยสหกรณ์แห่งนี้ ณ 31 มีนาคม 2566 มีสมาชิก 8,747 คน มีสินทรัพย์รวม 28,047,144.36 บาท มีทุนเรือนหุ้น 9,975,240 บาท การดำเนินงานของสหกรณ์ที่ผ่านมาสหกรณ์ดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายเพียงด้านเดียว ประกอบด้วย ปุ๋ย เคมีการเกษตร ข้าวสาร เมล็ดพันธุ์ข้าว อุปโภค บริโภค สินค้าทั่วไป สหกรณ์มีเงินทุนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ และยังมีการจัดทำโครงการโครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือสมาชิก อันจะทำให้สมาชิกสหกรณ์มีความเชื่อมั่น และศรัทธาต่อระบบสหกรณ์อย่างยั่งยืน และคณะได้ติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายสำเริง ทองมอญ ประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการให้การต้อนรับ โดยสหกรณ์แห่งนี้ ณ 30 พฤศจิกายน 2565 มีสมาชิก 6,282 คน มีสินทรัพย์รวม 4,740,757,568.74 บาท มีทุนเรือนหุ้น 2,123,722,800 บาท การดำเนินงานของสหกรณ์ที่ผ่านมาสหกรณ์บริหารงานได้อย่างดีด้วยทุนของสหกรณ์เองเป็นส่วนใหญ่ สหกรณ์มีเงินทุนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและยังมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนได้ในอัตราที่น่าพอใจ อันจะทำให้สมาชิกสหกรณ์มีความเชื่อมั่น การดำเนินงานของสหกรณ์ที่ผ่านมามุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันการเงินที่มีความมั่นคง สร้างมาตรฐานให้บริการที่ดี และมีการจัดสวัสดิการที่ครอบคลุมแก่สมาชิกสหกรณ์

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ ทีมดูแลระบบการรายงานข้อมูล MIS ระดับจังหวัด...
12/12/2023

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ ทีมดูแลระบบการรายงานข้อมูล MIS ระดับจังหวัด เข้าแนะนำและติดตามการรายงานข้อมูลทางการเงินตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ที่ทำการสหกรณ์

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวอำไพ ทำสะดวก ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งแ...
12/12/2023

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นางสาวอำไพ ทำสะดวก ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับ นางสาวพัสตราภรณ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี และคณะ เข้าแนะนำ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ในโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ตลอดจนฝึกปฏิบัติการประชุมและการบันทึกรายงานการประชุม แก่ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน และนักเรียนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์นักเรียนโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งในปัจจุบันโรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส มีการจัดการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ ดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าและกิจกรรมส่งเสริมการเกษตร ในการนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมร้านค้าสหกรณ์ของโรงเรียน และได้พบปะพูดคุยกับครูผู้ฝึกสอนวิชาสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์ให้แก่เด็กนักเรียน ควบคู่กับกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายกอบเกียรติ ปัญญาโรจน์ เจ้าพนักงานส่งเสริมส...
09/12/2023

วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นางสุชาดา เคนพิทักษ์ สหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายกอบเกียรติ ปัญญาโรจน์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมกับสหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินธัญบุรี จำกัด เยี่ยมเยียนสมาชิกตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ในการสำรวจสภาพความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ ตลอดจนความสามารถในการส่งชำระหนี้ของสมาชิก ในการนี้สหกรณ์ฯได้รวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งจัดทำแบบประมวลผลการสำรวจสมาชิกเป็นรายบุคคล เป็นนวัตกรรมด้านการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกเพื่อนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพของสมาชิกต่อไป

ที่อยู่

51/8 ม. 10 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง
Luk Ka
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625294993

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี.:

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Luk Ka

แสดงผลทั้งหมด