ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร

ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

เปิดเหมือนปกติ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี
03/03/2021

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

#สมัครง่ายๆกับโควตาคณะฯ
🏢คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 👩‍🎓👨‍🎓
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ผ่านระบบโควตาพิเศษของคณะฯ (ปวช./ปวส./ม.6) 🤗

🔷รอบที่ 4🔷
28 ก.พ. - 30 เม.ย. 64 รับสมัคร

วิธีสมัคร⬇️
1.ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อโควตาคณะ ได้ที่
https://drive.google.com/file/d/14xmSHueTDuz3Quos2v72BWfCWmmrqMyb/view?usp=sharing
*** ให้เขียนหมายเลข 1 หน้าสาขาที่ต้องการเข้าศึกษา
และ เขียนหมายเลข 2 สำหรับสาขาสำรอง (กรณีสาขาที่เลือกเต็มแผน จะได้สิทธิ์สัมภาษณ์สาขาสำรอง)

2.กรอกรายละเอียดใบสมัครฯ ถ่ายรูปส่งใบสมัครฯ พร้อมบัตรประชาชนส่งมาตั้งโน้ตที่ไลน์ http://line.me/ti/g/KSqXpRblpm

🟥ตัวอย่างการตั้งโน้ต
นายเรียนดี มีงานทำ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
เลข ปชช. 1360223456789
เบอร์โทร 0639037658

หมายเหตุ : เมื่อส่งแล้วรอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โดยคณะฯ จะส่งลิงค์ให้ในกลุ่ม) หากมีรายชื่อให้มาสัมภาษณ์ตามวันที่คณะฯ กำหนด

15/02/2021
RMUT TALK I คุรุสภารับรองหลักสูตร ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

RMUT TALK I คุรุสภารับรองหลักสูตร ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

RMUT TALK I คุรุสภารับรองหลักสูตร ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สัมภาษณ์ ผศ.ดร.รสริน เจิมไธสงประธาน....

📌เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ❗❗❗(หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน)(ตั้งแต่ บั...
15/01/2021

📌เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ❗❗❗
(หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน)
(ตั้งแต่ บัดนี้-10 มี.ค. 2564)
💢มี 2 แผนการเรียน ดั้งนี้
แบบ ก1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
แบบ ก2 เรียนและทำวิทยานิพนธ์
สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=7127
โทร.0-2549-3697

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี
15/01/2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

ประกาศ!! เรื่องการสอบกลางภาค ออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างค่ะ
http://www.teched.rmutt.ac.th/?p=54033

เปิดแล้ว ป.โท❗❗❗🔴หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน🟠หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว...
05/01/2021

เปิดแล้ว ป.โท❗❗❗
🔴หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
🟠หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=7127...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=7127

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี
22/12/2020

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

มาตรการการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)
คณะครุศาสตร์อุตสากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างค่ะ
www.teched.rmutt.ac.th/?p=53594

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูโดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชน...
07/12/2020

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
พร้อมทั้งมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยศาสตรจารย์อานนท์ นิยมผล คณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเข้าร่วม
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ในวันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องศิลปกรรมนิเทศ ชั้น ๑ อาคาร ๔
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาพถ่ายโดย นางสาวปรารถนา มีกระแสร์
คลิกดูภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ
http://www.teched.rmutt.ac.th/?p=52374

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
พร้อมทั้งมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยศาสตรจารย์อานนท์ นิยมผล คณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเข้าร่วม
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ในวันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องศิลปกรรมนิเทศ ชั้น ๑ อาคาร ๔
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย นางสาวปรารถนา มีกระแสร์

คลิกดูภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ
http://www.teched.rmutt.ac.th/?p=52374

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ได้จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปีการศึกษา 2/2563 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 และสอบสัมภาษ...
09/11/2020

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ได้จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปีการศึกษา 2/2563 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 นั้น....
นำทีมโดย ผศ.ดร.รสริน เจิมไธสง ประธานหลักสูตรฯ ทั้งนี้ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี รศ. ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง ผอ.สำนักบัณฑิตศึกษา เข้าให้กำลังใจผู้เข้าสอบประกาศนียบัตรบัณฑิต และอาจารย์ผู้คุมสอบ ในการสอบที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
07/11/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้กำลังใจผู้เข้าสอบประกาศนียบัตรบัณฑิต และอาจารย์ผู้คุมสอบ ณ ห้องสอบ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี 7 พฤศจิกายน 2563

รศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ ประธานหลักสูตรฯ นำทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดร.ชัยอนันต์ มั่นคง  และผศ.ดร.ต้องลักษณ์ บุญธ...
19/10/2020

รศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ ประธานหลักสูตรฯ นำทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดร.ชัยอนันต์ มั่นคง และผศ.ดร.ต้องลักษณ์ บุญธรรม
จัดโครงการสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ในโครงการสัมมนาวิชา
เรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง ผอ.สำนักบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

ในวันที่17-18 ตุลาคม 2563
ณ คลองทรายรีสอร์ท เขาใหญ่

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน ร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาโท จัดโครงการสัมมนาทางวิ...
19/10/2020

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน ร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาโท จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และการวิจัยด้านหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีเป็นประธานในพิธิเปิดโครงการ
และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี บรรยายในโครงการดังกล่าว

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00–12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศึกษาศาสตร์ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13/10/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ร้อยความรัก ถักทอใจ สายสายใย มุทิตา งานมุทิตาจิตผู้เกษียนอายุราชการประจำปี 2563ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม พันธ์ไสว หัว...
18/09/2020

ร้อยความรัก ถักทอใจ สายสายใย มุทิตา งานมุทิตาจิตผู้เกษียนอายุราชการประจำปี 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม พันธ์ไสว หัวหน้าภาควิชาการศึกษา
นำทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาการศึกษา มอบของที่ระลึกให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563

ผู้เกษียณทั้ง 3 ท่านดังนี้
1.รองศาสตราจารย์ ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์
2.อาจารย์กฤษฎา ทองสมบูรณ์
3.พี่ซ่อนกลิ่น ด้วงยา

ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาพถ่ายโดย นายวิภาส วิกรมสกุลวงศ์และนายคณิน อั๋นประเสริฐ

หลักสูตร ป.บัณฑิต คณะครุศาสตร์ฯ มทร.ธัญบุรี
09/09/2020
หลักสูตร ป.บัณฑิต คณะครุศาสตร์ฯ มทร.ธัญบุรี

หลักสูตร ป.บัณฑิต คณะครุศาสตร์ฯ มทร.ธัญบุรี

เปิดแล้ว !!! มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ตุลาคม 2563
คุณสมบัติและข้อมูลในการรับสมัคร>>>>https://bit.ly/3bEidxD
ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>https://bit.ly/2DIWyI7
ตัวอย่างหนังสือรับรอง >>>https://bit.ly/2GKK2cf
การรับรองหลักสูตรจากคุรุสภา >>>https://bit.ly/2R9CpOA

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
08/09/2020

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
อ่านรายละเอียด : https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=6960

-ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการเข้าสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ในวันที่ 8-11 กันยายน 2563) -และมาตราการป้องกัน...
02/09/2020

-ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการเข้าสอบกลางภาค
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ในวันที่ 8-11 กันยายน 2563)

-และมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 (COVIC-19)
ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

ขอแสดงความยินดี กับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562และไ...
01/09/2020

ขอแสดงความยินดี กับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
และได้รับเกียรติบัตรพร้อมรางวัลจาก ผศ.อานนท์ นิยมผล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี
19/08/2020

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

ผลงานของนักวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

จัดทำภาพโดย ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างครับ

http://www.teched.rmutt.ac.th/?p=47778

ภาควิชาการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม #ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำ...
14/08/2020

ภาควิชาการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม #ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ
มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563
ในวันพุธที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี
12/08/2020

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

ทรงพระเจริญ

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลัก...
06/08/2020

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน

ผลคะแนนตรวจตามเกณฑ์ สกอ.อยู่ใน "คุณภาพระดับดี"

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศึกษาศาสตร์ 1
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่ได้ผลค...
04/08/2020

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ที่ได้ผลคะแนนตรวจตามเกณฑ์ สกอ.อยู่ใน "คุณภาพระดับดีมาก"

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารศึกษาศาสตร์ 1
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Photos from ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี's post
13/07/2020

Photos from ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี's post

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารก...
13/07/2020

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะกรรมการตรวจประเมิน
ดร.มานิต บุญประเสริฐ ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร กรรมการ
ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย กรรมการและเลขานุการ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 1 ห้องประชุมชั้น 3

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอนประจำปีการศึกษา 2563
13/07/2020

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
ประจำปีการศึกษา 2563

Photos from ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี's post
19/06/2020

Photos from ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี's post

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอภิปรายวิพากษ์หลักสูตร ตามโครงการ...
19/06/2020

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอภิปรายวิพากษ์หลักสูตร ตามโครงการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) ระยะที่ ๒ โดยมีผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมการอภิปราย ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ อาคารศึกษาศาสตร์ ๑ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาหล...
11/06/2020

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี
จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ระยะที่ 1

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศึกษาศาสตร์ 1
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
20/05/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.graduation.rmutt.ac.th/content/12477

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท !!!(หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน)(ตั้งแต่ บัด...
23/04/2020

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท !!!
(หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน)
(ตั้งแต่ บัดนี้-1 พ.ค. 2563)

มี 2 แผนการเรียน ดั้งนี้
แบบ ก1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
แบบ ก2 เรียนและทำวิทยานิพนธ์

สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=6682
โทร.0-2549-3697

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต2. สาขาวิชาบริหารการศึกษาแผนการเรียน :  แบบ ก2 เรียนและทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 42 หน่วยกิต
16/04/2020

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
2. สาขาวิชาบริหารการศึกษา

แผนการเรียน : แบบ ก2 เรียนและทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 42 หน่วยกิต

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  1.สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอนแผนการเรียน : แบบ ก1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว จำน...
16/04/2020

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
1.สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน

แผนการเรียน : แบบ ก1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว จำนวน 36 หน่วยกิต
แบบ ก2 เรียนและทำวิทยานิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต

เวลาที่เปิดสอน : เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 19.00 น.

ติดต่อสอบถาม : โทร.02-5493207

ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี's cover photo
10/04/2020

ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี's cover photo

ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี's cover photo
10/04/2020

ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี's cover photo

ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี's cover photo
10/04/2020

ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี's cover photo

ที่อยู่

39 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี 1 จ.ปทุมธานี
Luk Ka
12110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025493207

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ