ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร

ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

เปิดเหมือนปกติ

ภาควิชาการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ ที่ได้ รับโล่ และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด...
15/09/2021

ภาควิชาการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ ที่ได้ รับโล่
และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน ประจำปี 2563 และอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564 (ซึ่งได้รับเลือกเป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564 ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาผู้เรียน) โดยมี นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป็นประธานในพิธีมอบครั้งนี้
ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี วันที่ 15 กันยายน 2564

ภาควิชาการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ ที่ได้ รับโล่
และประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรดีเด่น สายสนับสนุน ประจำปี 2563 และอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564 (ซึ่งได้รับเลือกเป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564 ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาผู้เรียน) โดยมี นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป็นประธานในพิธีมอบครั้งนี้
ณ หอประชุม มทร.ธัญบุรี วันที่ 15 กันยายน 2564

ประกาศ❗️❗️ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ประจำภาคกา...
31/08/2021

ประกาศ❗️❗️ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
ตั้งแต่บัดนี้ - 4 ก.ย. 2564
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=7388
ข้อมูลการรับรองหลักสูตรจากคุรุสภา : https://bit.ly/3spS7XH

ประกาศ❗️❗️ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
ตั้งแต่บัดนี้ - 4 ก.ย. 2564
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=7388
ข้อมูลการรับรองหลักสูตรจากคุรุสภา : https://bit.ly/3spS7XH

ประกาศ❗️ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ) ประจำภาคการศ...
13/08/2021

ประกาศ❗️ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564
ตั้งแต่บัดนี้ - 4 ก.ย. 2564
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=7388
ข้อมูลการรับรองหลักสูตรจากคุรุสภา : https://bit.ly/3spS7XH

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ)
ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่บัดนี้ - 4 ก.ย. 2564
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=7388

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา...
30/06/2021

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ระยะที่ 2
ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2564

โดยมี ผศ.อานนท์ นิยมผล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
และมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร ได้แก่

1.รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรีย์ ร่วมคิด
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ระยะที่ 2
ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2564

โดยมี ผศ.อานนท์ นิยมผล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
และมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมในการวิพากษ์หลักสูตร ได้แก่

1.รองศาสตราจารย์ ดร.มนสิช สิทธิสมบูรณ์
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ
วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรีย์ ร่วมคิด
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภาควิชาการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ....
29/06/2021

ภาควิชาการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ภาควิชาการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ
ที่ได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและวิจัย ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัฒฑิตวิชาชีพครู มทร.ธัญบุรีขอมอบวุฒิบัตรและขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และผ...
29/03/2021

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัฒฑิตวิชาชีพครู มทร.ธัญบุรี
ขอมอบวุฒิบัตรและขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และผู้นำนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 นำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม พันธ์ไสว หัวหน้าภาควิชาการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน เจิมไธสง ประธานหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู และคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติมอบวุฒิบัตรในงานนี้ด้วย

03/03/2021

#สมัครง่ายๆกับโควตาคณะฯ
🏢คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 👩‍🎓👨‍🎓
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ผ่านระบบโควตาพิเศษของคณะฯ (ปวช./ปวส./ม.6) 🤗

🔷รอบที่ 4🔷
28 ก.พ. - 30 เม.ย. 64 รับสมัคร

วิธีสมัคร⬇️
1.ดาวน์โหลด แบบฟอร์มสมัครเข้าศึกษาต่อโควตาคณะ ได้ที่
https://drive.google.com/file/d/14xmSHueTDuz3Quos2v72BWfCWmmrqMyb/view?usp=sharing
*** ให้เขียนหมายเลข 1 หน้าสาขาที่ต้องการเข้าศึกษา
และ เขียนหมายเลข 2 สำหรับสาขาสำรอง (กรณีสาขาที่เลือกเต็มแผน จะได้สิทธิ์สัมภาษณ์สาขาสำรอง)

2.กรอกรายละเอียดใบสมัครฯ ถ่ายรูปส่งใบสมัครฯ พร้อมบัตรประชาชนส่งมาตั้งโน้ตที่ไลน์ http://line.me/ti/g/KSqXpRblpm

🟥ตัวอย่างการตั้งโน้ต
นายเรียนดี มีงานทำ
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
เลข ปชช. 1360223456789
เบอร์โทร 0639037658

หมายเหตุ : เมื่อส่งแล้วรอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (โดยคณะฯ จะส่งลิงค์ให้ในกลุ่ม) หากมีรายชื่อให้มาสัมภาษณ์ตามวันที่คณะฯ กำหนด

RMUT TALK I คุรุสภารับรองหลักสูตร ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
15/02/2021
RMUT TALK I คุรุสภารับรองหลักสูตร ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

RMUT TALK I คุรุสภารับรองหลักสูตร ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

RMUT TALK I คุรุสภารับรองหลักสูตร ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สัมภาษณ์ ผศ.ดร.รสริน เจิมไธสงประธาน....

📌เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ❗❗❗(หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน)(ตั้งแต่ บั...
15/01/2021

📌เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ❗❗❗
(หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน)
(ตั้งแต่ บัดนี้-10 มี.ค. 2564)
💢มี 2 แผนการเรียน ดั้งนี้
แบบ ก1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว
แบบ ก2 เรียนและทำวิทยานิพนธ์
สมัครผ่านเว็บไซต์ https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=7127
โทร.0-2549-3697

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี
15/01/2021

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

ประกาศ!! เรื่องการสอบกลางภาค ออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างค่ะ
http://www.teched.rmutt.ac.th/?p=54033

เปิดแล้ว ป.โท❗❗❗🔴หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน🟠หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว...
05/01/2021

เปิดแล้ว ป.โท❗❗❗
🔴หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
🟠หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=7127...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=7127

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี
22/12/2020

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

มาตรการการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)
คณะครุศาสตร์อุตสากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างค่ะ
www.teched.rmutt.ac.th/?p=53594

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูโดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชน...
07/12/2020

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
พร้อมทั้งมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยศาสตรจารย์อานนท์ นิยมผล คณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเข้าร่วม
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ในวันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องศิลปกรรมนิเทศ ชั้น ๑ อาคาร ๔
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาพถ่ายโดย นางสาวปรารถนา มีกระแสร์
คลิกดูภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ
http://www.teched.rmutt.ac.th/?p=52374

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
พร้อมทั้งมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง
ผู้อำนวยการสำนักบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยศาสตรจารย์อานนท์ นิยมผล คณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูเข้าร่วม
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ในวันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ ห้องศิลปกรรมนิเทศ ชั้น ๑ อาคาร ๔
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพถ่ายโดย นางสาวปรารถนา มีกระแสร์

คลิกดูภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ด้านล่างค่ะ
http://www.teched.rmutt.ac.th/?p=52374

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ได้จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปีการศึกษา 2/2563 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 และสอบสัมภาษ...
09/11/2020

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ได้จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาปีการศึกษา 2/2563 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 และสอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 นั้น....
นำทีมโดย ผศ.ดร.รสริน เจิมไธสง ประธานหลักสูตรฯ ทั้งนี้ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี รศ. ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง ผอ.สำนักบัณฑิตศึกษา เข้าให้กำลังใจผู้เข้าสอบประกาศนียบัตรบัณฑิต และอาจารย์ผู้คุมสอบ ในการสอบที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
07/11/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้กำลังใจผู้เข้าสอบประกาศนียบัตรบัณฑิต และอาจารย์ผู้คุมสอบ ณ ห้องสอบ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี 7 พฤศจิกายน 2563

รศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ ประธานหลักสูตรฯ นำทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดร.ชัยอนันต์ มั่นคง  และผศ.ดร.ต้องลักษณ์ บุญธ...
19/10/2020

รศ.ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ ประธานหลักสูตรฯ นำทีมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดร.ชัยอนันต์ มั่นคง และผศ.ดร.ต้องลักษณ์ บุญธรรม
จัดโครงการสำหรับนักศึกษาปริญญาโท ในโครงการสัมมนาวิชา
เรื่อง ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บุญยัง ปลั่งกลาง ผอ.สำนักบัณฑิตศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

ในวันที่17-18 ตุลาคม 2563
ณ คลองทรายรีสอร์ท เขาใหญ่

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน ร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาโท จัดโครงการสัมมนาทางวิ...
19/10/2020

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน ร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาโท จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และการวิจัยด้านหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีเป็นประธานในพิธิเปิดโครงการ
และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี บรรยายในโครงการดังกล่าว

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00–12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศึกษาศาสตร์ 1 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
13/10/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ร้อยความรัก ถักทอใจ สายสายใย มุทิตา งานมุทิตาจิตผู้เกษียนอายุราชการประจำปี 2563ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม พันธ์ไสว หัว...
18/09/2020

ร้อยความรัก ถักทอใจ สายสายใย มุทิตา งานมุทิตาจิตผู้เกษียนอายุราชการประจำปี 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม พันธ์ไสว หัวหน้าภาควิชาการศึกษา
นำทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาการศึกษา มอบของที่ระลึกให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563

ผู้เกษียณทั้ง 3 ท่านดังนี้
1.รองศาสตราจารย์ ดร.นนทลี พรธาดาวิทย์
2.อาจารย์กฤษฎา ทองสมบูรณ์
3.พี่ซ่อนกลิ่น ด้วงยา

ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ภาพถ่ายโดย นายวิภาส วิกรมสกุลวงศ์และนายคณิน อั๋นประเสริฐ

หลักสูตร ป.บัณฑิต คณะครุศาสตร์ฯ มทร.ธัญบุรี
09/09/2020
หลักสูตร ป.บัณฑิต คณะครุศาสตร์ฯ มทร.ธัญบุรี

หลักสูตร ป.บัณฑิต คณะครุศาสตร์ฯ มทร.ธัญบุรี

เปิดแล้ว !!! มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู(ป.บัณฑิต) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ตุลาคม 2563
คุณสมบัติและข้อมูลในการรับสมัคร>>>>https://bit.ly/3bEidxD
ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>https://bit.ly/2DIWyI7
ตัวอย่างหนังสือรับรอง >>>https://bit.ly/2GKK2cf
การรับรองหลักสูตรจากคุรุสภา >>>https://bit.ly/2R9CpOA

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
08/09/2020

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก และปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
อ่านรายละเอียด : https://www.grad.rmutt.ac.th/?p=6960

-ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการเข้าสอบกลางภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ในวันที่ 8-11 กันยายน 2563) -และมาตราการป้องกัน...
02/09/2020

-ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการเข้าสอบกลางภาค
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ในวันที่ 8-11 กันยายน 2563)

-และมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 (COVIC-19)
ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

ขอแสดงความยินดี กับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562และไ...
01/09/2020

ขอแสดงความยินดี กับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
และได้รับเกียรติบัตรพร้อมรางวัลจาก ผศ.อานนท์ นิยมผล คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี
19/08/2020

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

ผลงานของนักวิจัยที่ได้ตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563

จัดทำภาพโดย ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างครับ

http://www.teched.rmutt.ac.th/?p=47778

ภาควิชาการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม #ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำ...
14/08/2020

ภาควิชาการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม #ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ เพชรสมบัติ
มีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์
ตามมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563
ในวันพุธที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ. 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี
12/08/2020

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

ทรงพระเจริญ

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2562หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลัก...
06/08/2020

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน

ผลคะแนนตรวจตามเกณฑ์ สกอ.อยู่ใน "คุณภาพระดับดี"

ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศึกษาศาสตร์ 1
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่ได้ผลค...
04/08/2020

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ที่ได้ผลคะแนนตรวจตามเกณฑ์ สกอ.อยู่ใน "คุณภาพระดับดีมาก"

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคารศึกษาศาสตร์ 1
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Photos from ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี's post
13/07/2020

Photos from ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี's post

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารก...
13/07/2020

การตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำปีการศึกษา 2562
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

คณะกรรมการตรวจประเมิน
ดร.มานิต บุญประเสริฐ ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ธนีนาฏ ณ สุนทร กรรมการ
ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย กรรมการและเลขานุการ
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
ณ อาคารศึกษาศาสตร์ 1 ห้องประชุมชั้น 3

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอนประจำปีการศึกษา 2563
13/07/2020

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการสอน
ประจำปีการศึกษา 2563

Photos from ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี's post
19/06/2020

Photos from ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี's post

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอภิปรายวิพากษ์หลักสูตร ตามโครงการ...
19/06/2020

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอภิปรายวิพากษ์หลักสูตร ตามโครงการพัฒนาหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) ระยะที่ ๒ โดยมีผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมการอภิปราย ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ อาคารศึกษาศาสตร์ ๑ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี จัดโครงการพัฒนาหล...
11/06/2020

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี
จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563) ระยะที่ 1

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศึกษาศาสตร์ 1
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
20/05/2020

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.graduation.rmutt.ac.th/content/12477

ที่อยู่

39 หมู่ 1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี 1 จ.ปทุมธานี
Luk Ka
12110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025493207

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาควิชาการศึกษา คณะครุศาสตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ