กองโรคจากการประกอบอาชีพและ

กองโรคจากการประกอบอาชีพและ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เปิดเหมือนปกติ

05/12/2021

๕ ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ร่วมแสดงคำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ https://ddc.moph.go.th/sign-bless/
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2564
04/12/2021

กิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

กิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

Photos from กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม's post
04/12/2021

Photos from กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม's post

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
03/12/2021

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กองโรคจากการประกอบอาชีพฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กอง EnvOcc จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ห...
03/12/2021

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กอง EnvOcc จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร : การออกแบบสื่อยุคดิจิทัล “New Gen Influencer ติดอาวุธสร้างกลยุทธ์นักสื่อสารยุคใหม่”

กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กอง EnvOcc จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร : การออกแบบสื่อยุคดิจิทัล “New Gen Influencer ติดอาวุธสร้างกลยุทธ์นักสื่อสารยุคใหม่”

22/11/2021

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 38/2564 "ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูหนาว เตือนประชาชนไปท่องเที่ยวตามภูเขายอดดอย ขอให้ระมัดระวังการอาบน้ำด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส อาจทำให้หมดสติและเสี่ยงเสียชีวิตได้"... https://is.gd/9q5zbC

กอง ENVOCC ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการ Bubble and Seal ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8
19/11/2021

กอง ENVOCC ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการ Bubble and Seal ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8

กอง ENVOCC ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการ Bubble and Seal ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565  ในวันพฤหัสบ...
19/11/2021

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อาคาร 10 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค และผ่านระบบ Video Conference โดยมี ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
เป็นประธาน และแพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีนายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ และนายวิรัช ประวันเตา ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค นางสาวเพ็ญศรี อนันตกุลนธี และนายแพทย์หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม ร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักสูตรทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... และนิยามการแจ้งและการรายงานโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 7 โรค โดยจะนำข้อเสนอแนะ
จากการประชุมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการในคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อาคาร 10 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค และผ่านระบบ Video Conference โดยมี ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
เป็นประธาน และแพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีนายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ แพทย์หญิงปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์ และนายวิรัช ประวันเตา ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค นางสาวเพ็ญศรี อนันตกุลนธี และนายแพทย์หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม ร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักสูตรทางการศึกษาและหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... และนิยามการแจ้งและการรายงานโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม 7 โรค โดยจะนำข้อเสนอแนะ
จากการประชุมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อแนะนำสำหรับการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สกลุ่มเสียงที่ควรเฝ้าระวัง- เด็กเล็ก หรือเด็กที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ- ผู้งอาย...
10/11/2021

ข้อแนะนำสำหรับการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส

กลุ่มเสียงที่ควรเฝ้าระวัง
- เด็กเล็ก หรือเด็กที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ
- ผู้งอายุ หรือผู้ทุพพลภาพ
- ผู้มีโรคประจำตัว เช้นโรค หัวใจ ความดัน โรคระบบทางเดินหายใจ

ขณะอาบน้ำต้อง....
-ไม่ควรอาบน้ำนานเกินไป
- ไม่อาบน้ำต่อเนื่องกันในคราวละหลายๆ คน ควรเว้นระยะห่าง 15-20 นาที
- เปิดพัดลมดูดอากาศทุกครั้ง
- หากวิงเวียน หน้ามือ รีบเปิดประตูออกจากห้องทันที

พบคนหมดสติขณะอาบน้ำ ต้องทำไง???
- รีบเปิดประตู ช่องลม เพื่อระบายอากาศ
- นำคนหมดสติไปยังพื้นที่โล่ง ไม่มุงดู
- ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล

ข้อแนะนำสำหรับการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส

กลุ่มเสียงที่ควรเฝ้าระวัง
- เด็กเล็ก หรือเด็กที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ
- ผู้งอายุ หรือผู้ทุพพลภาพ
- ผู้มีโรคประจำตัว เช้นโรค หัวใจ ความดัน โรคระบบทางเดินหายใจ

ขณะอาบน้ำต้อง....
-ไม่ควรอาบน้ำนานเกินไป
- ไม่อาบน้ำต่อเนื่องกันในคราวละหลายๆ คน ควรเว้นระยะห่าง 15-20 นาที
- เปิดพัดลมดูดอากาศทุกครั้ง
- หากวิงเวียน หน้ามือ รีบเปิดประตูออกจากห้องทันที

พบคนหมดสติขณะอาบน้ำ ต้องทำไง???
- รีบเปิดประตู ช่องลม เพื่อระบายอากาศ
- นำคนหมดสติไปยังพื้นที่โล่ง ไม่มุงดู
- ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล

เปิดประเทศใหม่ ท่องเที่ยวอุ่นใจ ปลอดภัยจากก็าซพิษเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สสาเหตุ- เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ไม่ได้มาตรฐา...
09/11/2021

เปิดประเทศใหม่ ท่องเที่ยวอุ่นใจ ปลอดภัยจากก็าซพิษเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส

สาเหตุ
- เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีเครื่องหมาย มอก. รับรอง
- ก๊าซหุงต้มและก๊าซโพรเพนที่ออกจากเครื่องทำน้ำอุ่นเกิดจากการสันดาปไม่ดี
- ห้องน้ำที่ระบบระบายอากาศไม่เพียงพอ เกิดการสะสมของก็าซพิษ
ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซโพรเพน
และคาร์บอนมอนอกไซด์ในปริมาณมาก
ส่งผลให้ขาดอากาศหายใจ หมดสติ เสียชีวิตได้

วิธีป้องกันสำหรับผู้เข้าพัก
1. ถ้าห้องน้ำไม่มีพัดลมระบายอากาศ
ให้เปิดประตูทิ้งไว้ 10 นาที ก่อนและหลังอาบน้ำ
2. ถ้ารู้สึกเวียนหัว หน้ามืด หายใจลำบาก
ให้รีบออกจากห้องน้ำขอความช่วยเหลือทันที
3. คนที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง
โรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 พญ.หรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม    เป็นประธานการประชุมราชกา...
02/11/2021

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 พญ.หรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมราชการเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 ในกลุ่มวัยทำงาน ; การเสริมสร้างศักยภาพทีมที่ปรึกษา และกำกับติดตาม ในประเด็นเฉพาะ (Coach Tutoring) ณ ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อาคาร 10 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค และผ่านระบบ Cisco Webex รายละเอียดเนื้อข่าวดังแนบค่ะ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 พญ.หรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมราชการเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19 ในกลุ่มวัยทำงาน ; การเสริมสร้างศักยภาพทีมที่ปรึกษา และกำกับติดตาม ในประเด็นเฉพาะ (Coach Tutoring) ณ ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อาคาร 10 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค และผ่านระบบ Cisco Webex รายละเอียดเนื้อข่าวดังแนบค่ะ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายแพทย์สุวิ...
02/11/2021

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค นายแพทย์หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม และทีมโค้ช ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 ณ ห้องประชุมสมิหลา สคร. 12 จังหวัดสงขลา ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในการประชุม และ นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 รายละเอียดข่าวดังแนบ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค นายแพทย์หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม และทีมโค้ช ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 ณ ห้องประชุมสมิหลา สคร. 12 จังหวัดสงขลา ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานในการประชุม และ นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 รายละเอียดข่าวดังแนบ

จดหมายข่าว สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม EEC Public Health Watch Centerปีที่ 3 ฉบับที่ 4 กันยายน 2564https://dd...
28/10/2021

จดหมายข่าว สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
EEC Public Health Watch Center
ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 กันยายน 2564

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/E-News%20Env-occ4.pdf

23/10/2021
22/10/2021
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ ...
15/10/2021

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ เขตสุขภาพที่ 9 ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา และผ่านระบบ Cisco WebEx โดยมี นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานฯ รายละเอียดข่าวดังแนบค่ะ

http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/1144

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ เขตสุขภาพที่ 9 ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา และผ่านระบบ Cisco WebEx โดยมี นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานฯ รายละเอียดข่าวดังแนบค่ะ

http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/1144

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 กอง ENVOCC จัดการประชุมราชการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubbl...
08/10/2021

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 กอง ENVOCC จัดการประชุมราชการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ ระบบที่ปรึกษา กำกับติดตาม (Coaching System) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค และผ่านระบบ Cisco Webex รายละเอียดข่าวดังแนบค่ะ

http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/1143

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 กอง ENVOCC จัดการประชุมราชการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ ระบบที่ปรึกษา กำกับติดตาม (Coaching System) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค และผ่านระบบ Cisco Webex รายละเอียดข่าวดังแนบค่ะ

http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/1143

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พญ.หรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ ดร.นพ.หิรัญวุฒิ แ...
03/10/2021

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พญ.หรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ ดร.นพ.หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม นายสาธิต นามวิชา นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วแกมจันทร์ และทีมโค้ชกองฯ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble & Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดสงขลา ผ่านระบบ Cisco Webex โดยมีนายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เป็นประธาน รายละเอียดข่าวดังแนบ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 พญ.หรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ ดร.นพ.หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม นายสาธิต นามวิชา นางสาวเยาวลักษณ์ แก้วแกมจันทร์ และทีมโค้ชกองฯ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble & Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ เขตสุขภาพที่ 12 จังหวัดสงขลา ผ่านระบบ Cisco Webex โดยมีนายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เป็นประธาน รายละเอียดข่าวดังแนบ

20/09/2021

และอีกหนึ่งบริษัทต้นแบบ Bubble and Seal (ภายใต้อยุธยาโมเดล)
เพื่อให้อุตสาหกรรมเดินหน้าต่อไปได้ ในช่วงวิกฤตโควิด 19
บริษัท ข้าว ซี. พี. จำกัด (โรงงานข้าวนครหลวง)

ที่ปรึกษาอำนวยการผลิตโดย :
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

#BubbleandSeal
หรือรับชมได้อีกช่องทาง ทางช่องยูทูป #กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม #กรมควบคุมโรค
https://youtu.be/cHP7NDoWDfE

20/09/2021

อีกหนึ่งบริษัทต้นแบบ Bubble and Seal (ภายใต้อยุธยาโมเดล)
เพื่อให้อุตสาหกรรมเดินหน้าต่อไปได้ ในช่วงวิกฤตโควิด 19
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ที่ปรึกษาอำนวยการผลิตโดย :
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

#BubbleandSeal
หรือรับชมได้อีกช่องทาง ทางช่องยูทูป #กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม #กรมควบคุมโรค
https://youtu.be/LdM3dP_QRto

20/09/2021

บริษัทต้นแบบ Bubble and Seal (ภายใต้อยุธยาโมเดล) เพื่อให้อุตสาหกรรมเดินหน้าต่อไปได้ ในช่วงวิกฤตโควิด 19

#ขอขอบคุณ บริษัท เคียวเซ่ แฟคตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายทำ

อำนวยการผลิตโดย :
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

#BubbleandSeal
หรือรับชมได้อีกช่องทาง ทางช่องยูทูป #กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม #กรมควบคุมโรค
https://youtu.be/CozkVE3RLcI

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564  กรมควบคุมโรค นำโดย ดร.วิรัช ประวันเตา ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.รัฐพงษ์ บุรีวง...
18/09/2021

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 กรมควบคุมโรค นำโดย ดร.วิรัช ประวันเตา ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.รัฐพงษ์ บุรีวงษ์ รองผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน พญ.อุบลพรรณ วีระโจง และทีมโค้ชกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงาน Kick Off เปิดตัวโครงการ “อยุธยาโมเดล” ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดข่าวดังแนบค่ะ

http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/1132

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 กรมควบคุมโรค นำโดย ดร.วิรัช ประวันเตา ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.รัฐพงษ์ บุรีวงษ์ รองผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน พญ.อุบลพรรณ วีระโจง และทีมโค้ชกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงาน Kick Off เปิดตัวโครงการ “อยุธยาโมเดล” ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดข่าวดังแนบค่ะ

http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/1132

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2564 กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และแลกเปลี่ยนการดำเนินงานตามมาตรการ Bubble and Seal ในพื้นที่ ...
18/09/2021

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2564 กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และแลกเปลี่ยนการดำเนินงานตามมาตรการ Bubble and Seal ในพื้นที่ สคร. 3 รายละเอียดข่าวดังแนบค่ะ

เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2564 กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และแลกเปลี่ยนการดำเนินงานตามมาตรการ Bubble and Seal ในพื้นที่ สคร. 3 รายละเอียดข่าวดังแนบค่ะ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564  กรมควบคุมโรค นำโดย ดร.วิรัช ประวันเตา ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยพญ.หรรษา รักษาคม ผ...
18/09/2021

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 กรมควบคุมโรค นำโดย ดร.วิรัช ประวันเตา ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยพญ.หรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ดร.นพ.หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม และทีมโค้ช ลงพื้นที่ร่วมประชุมชี้แจง รับฟังการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียดข่าวดังแนบค่ะ
http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/1131

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 กรมควบคุมโรค นำโดย ดร.วิรัช ประวันเตา ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค พร้อมด้วยพญ.หรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ดร.นพ.หิรัญวุฒิ แพร่คุณธรรม และทีมโค้ช ลงพื้นที่ร่วมประชุมชี้แจง รับฟังการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) สำหรับสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร รายละเอียดข่าวดังแนบค่ะ
http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/1131

เชิญรับชมไลฟ์สด Kick Off เปิดตัวโครงการ “อยุธยาโมเดล”ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal)"มาตรก...
16/09/2021

เชิญรับชมไลฟ์สด Kick Off เปิดตัวโครงการ “อยุธยาโมเดล”
ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal)
"มาตรการป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) "สำหรับสถานประกอบกิจการ"
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ทางเพจเฟซบุ๊กสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
https://www.facebook.com/prd.ayutthayathailand
และ
เพจเฟซบุ๊ก อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
https://www.facebook.com/Industry.Phranakhonsiayutthaya

เชิญรับชมไลฟ์สด Kick Off เปิดตัวโครงการ “อยุธยาโมเดล”
ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal)
"มาตรการป้องกัน ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) "สำหรับสถานประกอบกิจการ"
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 13.00 น.
ทางเพจเฟซบุ๊กสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
https://www.facebook.com/prd.ayutthayathailand
และ
เพจเฟซบุ๊ก อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
https://www.facebook.com/Industry.Phranakhonsiayutthaya

ด้วย คณะอนุกรรมการด้านจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ โดยมีพลเอก ประวิตร ว...
15/09/2021

ด้วย คณะอนุกรรมการด้านจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 - 2569 ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และกรมทรัพยากรธรณี) ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแร่ รายละเอียดดังแนบค่ะ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 กรมควบคุมโรค ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้...
15/09/2021

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 กรมควบคุมโรค ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผ่านระบบ zoom meeting โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน รายละเอียดข่าวดังแนบค่ะ

http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/1130

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 กรมควบคุมโรค ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการและโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผ่านระบบ zoom meeting โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน รายละเอียดข่าวดังแนบค่ะ

http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/1130

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 กรมควบคุมโรค ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ในส...
13/09/2021

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 กรมควบคุมโรค ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ในสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดข่าวดังแนบค่ะ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 กรมควบคุมโรค ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ในสถานประกอบกิจการ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ รายละเอียดข่าวดังแนบค่ะ

แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ ลงพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการขับเ...
13/09/2021

แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ ลงพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ Bubble and Seal ในสถานประกอบกิจการ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

แพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพฯ ลงพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนการดำเนินงาน ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ Bubble and Seal ในสถานประกอบกิจการ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ประเมินมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) และอยุธยาโมเดล รายละเอียดข่าวดังแนบ...
09/09/2021

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ประเมินมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) และอยุธยาโมเดล รายละเอียดข่าวดังแนบค่ะ

กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ประเมินมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) และอยุธยาโมเดล รายละเอียดข่าวดังแนบค่ะ

ที่อยู่

88/21 ถนน ติวานนนท์ ตำบลตลาดขวัญ
Muang Nontha Buri
11000

รถปรับอากาศหลายสาย

ข้อมูลทั่วไป

ปัจจุบันโรคจากการประกอบอาชีพเป็นภัยใกล้ตัวที่อาจเกิดขึ้นได้กับคนวัยทำงานทุกคน รวมไปถึงโรคจากสิ่งแวดล้อม มลพิษ ฝุ่นควันไอเสีย หมอกพิษ น้ำท่วม สารเคมีในภายในบ้าน รังสี ล้วนอาจมีผลต่อสุขภาพได้ การศึกษาด้านอาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากในปัจจุบัน

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025903863-4

เว็บไซต์

http://envocc.ddc.moph.go.th/

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองโรคจากการประกอบอาชีพและผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองโรคจากการประกอบอาชีพและ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Muang Nontha Buri บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เช้าวันศุกร์ 9:00 น พบกับไลฟ กิจกรรมงานวันสิ่งแวดล้อมโลก ที่เพจ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมในงานนี้มีเสวนาเกี่ยวกับการสร้างส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ และมีดนตรีสดๆจากจอห์น,โย ด้วยนะครับ☺️👌👌❤️ 9โมงเช้าวันศุกร์มาชมกันครับ
ไวรัสที่ร่องลอยอยู่บนชั้นอากาศ โดยการเพาะพันธุ์เชื้อ มีหล่นลงมาเกาะประตู หน้าต่าง แล้วไวรัสมันจะไม่ตกลงสู่พื่น กับ ในอาหารหรือ ขนาดหน้ากากยังถอดไม่ได้ หายใจเข้า-ออกโดยไม่มีหน้ากากไม่ได้ นั้น หมายถึง สิ่งแวดล้อมทางสังคม(ผู้สัญจร)
💻ร่วมรับฟังหัวข้อเสวนา “สถานประกอบการต้านโควิด 19 ต้องปรับตัวอย่างไร? ในยุค NEW NORMAL” 👨🏻‍⚕️โดยผู้เชี่ยวชาญจากกรมควบคุมโรค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถานประกอบการต้นแบบต้านโควิด 19 ในฐานวิถีชีวิตใหม่ 3 แห่ง ดำเนินรายการโดย ดาว อภิสรา ชื่นชูกลิ่น และ ประพจน์ ภู่ทองคำ 🗓ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00-15.00 น. ผ่านระบบ Facebook Live กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ที่ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม >> 1 ชั่วโมงเต็มอิ่มกับความรู้และแนวคิดดีๆที่นำไป ปรับใช้ในสถานประกอบการยุคโควิด 19 #สถานประกอบการไทย ต้านภัยโควิด ทุกชีวิตปลอดภัย
+-+-+ สคริปอัดเสียงตามสาย "เนื่องในเดือนแห่งวันสิ่งแวดล้อมโลก" ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี -+-+ โดย นางสาวศิริพร พรพิรุณโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ,ว่าที่ร.ต.ตรีรยา ศาลางาม นักวิชาการสาธารณสุข และ นางสาวพิญชฎาภาญ์ อุดมรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข จัดทำโดย... เสียงตามสาย กรมควบคุมโรค โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 0 2590 3026 ,3031 สามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่ >>> https://youtu.be/IuIUdUVf1KI กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ร่วมติดตามมุมมองของ พี่อเล็กซ์ เรนเดลล์ คุณหมอฉันทนา ผดุงทศ และคุณหมอบริพัตร ศิริอรุณรัตน์ กับหัวข้อ Biodiversity And Health : สุขภาพกับความหลากหลายทางชีวภาพ และการปรับตัวในมิติของฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทางเพจเฟซบุ๊กกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และเพจ EEC Thailand พร้อมกัน วันที่ 5 มิ.ย. 63 เวลา 19.00 น. สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 💚
#บ้านระบาดวิทยา
Weifo..ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..iso9001..รับประกันดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง id line:weifo1 / 092-3624299
ช่วงนี้มีอบรมพยาบาลอาชีวอนามัย หลักสูตร 60 ชั่วโมง มั้ยครับ
ขอเชิญชวนบุคลากรในสำนักตอบแบบประเมินเพื่อปรับปรุงองค์กรให้เกิดความสุขในการทำงาน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบประเมินได้ตามลิ้งค์
น่าสนใจไปอบรม กบสส
น่าสนใจ กบสส.