Social Work MBU วิชาชีพแห่งนักปฏิบัติการทางสังคม

ในนามคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอแสดง...
25/08/2023

ในนามคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี

07/08/2023
เชิญทุกท่านที่สนใจ
26/07/2023

เชิญทุกท่านที่สนใจ

📢🗯ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม
กิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการให้คำปรึกษา
📅ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.40 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารหอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม (B6)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ลงทะเบียน : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdJkMMHh_ykIdOb2gC0WGj7OComDbq6i8JjBia9B7bwR7dhg/viewform

ช่องทางออนไลน์
zoom meeting
ID: 925 2685 1974
Passcode: 976473
link zoom : https://mbu-ac-th.zoom.us/j/92526851974?pwd=clJGdW5OeFNxRXBCTWljQUphOEM5QT09
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะสังคมศาสตร์ ☎️โทร 02-444-6000 ต่อ 1147 , 1148
www.mbu.ac.th
ศูนย์ให้คำปรึกษา mbu care
https://www.facebook.com/MBUCARE/

ด้วยมีคำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะสังคมศาสตร์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหา...
25/06/2023

ด้วยมีคำสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณบดีคณะสังคมศาสตร์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อ ๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ว่าด้วย การดำเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ที่ ๒๐/๒๕๖๖ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ๒๕๖๖ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ที่ ๑๒/๒๕๖๖ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งให้ พระมหาสุรไกร ชินพุทธิสิริ (คงบุญวาสน์) วิทยฐานะ ป.ธ.๙, ร.บ., สส.ม. ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
คณะผู้บริหารคณาจารย์ และนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ขอกราบถวายมุทิตาสักการะ มา ณ โอกาสนี้

ขอความร่วมมือบัณฑิตสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์สาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่จบในรุ่นปีการศึกษา 2564 ทุกท่าน ช่วยตอบ...
25/05/2023

ขอความร่วมมือบัณฑิตสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์สาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่จบในรุ่นปีการศึกษา 2564 ทุกท่าน ช่วยตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต
https://forms.office.com/r/iVMp0Bv8Rm
เพื่อทราบแนวโน้มและสถานการณ์ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ความต้องการและการพัฒนาของตลาดแรงงานในสาขาดังกล่าวและเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมต่อไป

24/04/2023
03/04/2023
20/03/2023
02/03/2023
23/01/2023

📢🗯ขอเชิญนักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความรู้ให้แก่นักศึกษา "เพศศึกษา และการป้องกันการตั้งครรภ์"
📅ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566
ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 น

🔔ช่องทางการเข้าร่วม🔔
Join Zoom Meeting
https://mbu-ac-th.zoom.us/j/9916283383?pwd=YVZpRG5kRTJ3STExTWJFZzVyaFRRdz09
Meeting ID: 991 628 3383
Passcode: mbu248
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะสังคมศาสตร์ ☎️โทร 02-444-6000 ต่อ 1147 , 1148
www.mbu.ac.th
ศูนย์ให้คำปรึกษา mbu care
https://www.facebook.com/MBUCARE/

ที่อยู่

Nakhon Pathom
73170

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Social Work MBUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด