สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
(6)

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายสุภัทร กตัญญูทิตารองนายแพท...
25/08/2023

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566
นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
มอบหมายให้นายสุภัทร กตัญญูทิตา
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
พร้อมนายธวัชชัย นาคศรีสังข์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และทีม รพ.สต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน (รพ.สต.ต้นแบบ)
ติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ของ รพ.สต.คู่ขนานที่เข้าร่วมโครงการนำระบบสารสนเทศมาช่วยปฏิบัติงานวางแผน พัฒนา เครื่องมือด้านเทคโนโลยีมาใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลที่สำคัญมาเพิ่มมูลค่า(รายได้)ให้กับหน่วยงานรวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะนำไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศต่อไป
ประกอบด้วย
1.รพ.สต.หนองงูเหลือม อ.เมือง
2.รพ.สต.วังน้ำเขียว อ.กำแพงแสน (อบจ.)
3.รพ.สต.บางไทรป่า อ.บางเลน
4.รพ.สต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน
--------
Tawatchai Naksrisung

ขอเชิญอบรม RDU ฟรี ผ่านระบบ Zoom ลงทะเบียนภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2566 เพื่อส่งชื่อเข้าสภาเภสัชกรรม ผู้ที่ลงเบียนและสอบผ่...
25/08/2023

ขอเชิญอบรม RDU ฟรี ผ่านระบบ Zoom ลงทะเบียนภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2566 เพื่อส่งชื่อเข้าสภาเภสัชกรรม ผู้ที่ลงเบียนและสอบผ่าน ได้รับ CPE 6 หน่วยกิจ(อยู่ระหว่างดำเนินการ)

https://forms.gle/RfYvZgoYNUiYBu1R7

ยังสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมได้อยู่นะคะ

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายสุภัทร กตัญญูทิตารองนาย...
24/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566
นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
มอบหมายให้นายสุภัทร กตัญญูทิตา
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
พร้อมนายธวัชชัย นาคศรีสังข์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และทีม รพ.สต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน (รพ.สต.ต้นแบบ)
ติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ของ รพ.สต.คู่ขนานที่เข้าร่วมโครงการนำระบบสารสนเทศมาช่วยปฏิบัติงานวางแผน พัฒนา เครื่องมือด้านเทคโนโลยีมาใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลที่สำคัญมาเพิ่มมูลค่า(รายได้)ให้กับหน่วยงานรวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะนำไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศต่อไป
ประกอบด้วย
1.รพ.สต.ธรรมศาลา อ.เมือง
2.รพ.สต.บางระกำ อ.นครชัยศรี
3.รพ.สต.หุบรัก อ.เมือง
--------
Tawatchai Naksrisung

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายธวัชชัย นาคศรีสังข์หัวหน้ากล...
24/08/2023

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566
นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
มอบหมายให้นายธวัชชัย นาคศรีสังข์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข พร้อมทีม รพ.สต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน(รพ.สต.ต้นแบบ)
ติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ของโครงการ รพ.สต.คู่ขนาน(Smart digital health) ที่เข้าร่วมโครงการนำระบบสารสนเทศมาช่วยปฏิบัติงานวางแผน พัฒนา เครื่องมือด้านเทคโนโลยีมาใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลที่สำคัญมาเพิ่มมูลค่า(รายได้)ให้กับหน่วยงาน รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะนำไปวางแผนพัฒนาการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศต่อไป ประกอบด้วย
1.รพ.สต.ลานแหลม อ.นครชัยศรี(อบจ.)
2.รพ.สต.คลองโยง1 อ.พุทธมณฑล
3.รพ.สต.หอมเกร็ด1 อ.สามพราน
4.รพ.สต.บางช้าง อ.สามพราน
---------------
Tawatchai Naksrisung

17/08/2023
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566เวลา 09.00 น. นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม นางน้ำฝน  โพธิ์สุพรรณพ...
17/08/2023

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 น.

นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

นางน้ำฝน โพธิ์สุพรรณพงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านบริการทางวิชาการ)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

พร้อมด้วย
นางสาวภาสวรรณ พังสอาด
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
และคณะทำงานกลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.นครปฐม

ต้อนรับคณะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ มาตรา41 และ สปสช. เขต 5 ราชบุรี มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ งานมาตรา 41 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

ณ ห้องประชุมทับแก้ว ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ 15  สิงหาคม 2566เวลา 09.00 น. นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสมใจ อ่อนล...
17/08/2023

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566
เวลา 09.00 น.

นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
มอบหมายให้

นางสมใจ อ่อนละเอียด
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รุ่นที่ 3 ของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2566

ณ วัดบางเลน ต.บางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม  2566 เวลา 13.30 น.นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายทินกร ชื่น...
15/08/2023

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น.
นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
มอบหมายให้
นายทินกร ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
นายสุภัทร กตัญญูทิตา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
พร้อมด้วยนายธวัชชัย นาคศรีสังข์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน ณ ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่พักให้เหมาะสม ตามมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูผู้พิการจังหวัดนครปฐม

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2566 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด(pointing right)ร่วมประชุ...
09/08/2023

วันที่ 7-9 สิงหาคม 2566
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
(pointing right)ร่วมประชุมวิชาการเขตสุขภาพที่ 5 ประจำปี 2566 "Region Five Live and Learn เพลินพัฒนา"
👉โดยมีท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 5 เป็นประธาน
(hand pointing right)ณ โรงแรมกรีเนอนี่รีสอร์ท นครราชสีมา

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม  2566เวลา 09.30 น.นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายสุภัทร กตัญญู...
09/08/2023

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566
เวลา 09.30 น.

นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
มอบหมายให้

นายสุภัทร กตัญญูทิตา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

เป็นประธานเปิดการประชุมสัญจรภาคีเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการด้านอาหารและตลาด กลุ่ม 8 จังหวัดภาคกลางตะวันตก ครั้งที่ 5/2566

ณ เรือนน้ำอลิษา ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566เวลา 11.00 น.นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสมใจ อ่อนละเอียด...
07/08/2023

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566
เวลา 11.00 น.

นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
มอบหมายให้

นางสมใจ อ่อนละเอียด
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการดำเนินโครงการ "การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทยปี 2566 " ครั้งที่ 5/2566

โดยมี นางสุภาพร การย์กวินพงศ์
นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

ณ ห้องประชุมสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข อาคาร 6 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์ไทย
07/08/2023

ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์ไทย

05/08/2023
วันที่​ 4​ สิงหาคม​ 2566​นายสุภัทร กตัญญู​ทิตา​รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุ...
04/08/2023

วันที่​ 4​ สิงหาคม​ 2566​
นายสุภัทร กตัญญู​ทิตา​
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

พร้อมด้วย
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข​ สำนักงาน​สาธารณสุข​จังหวัด​นครปฐม​
สำนักงานสาธารณสุข​อำเภอเมือง​นครปฐม
รพ.สต.มาบแค​
เทศบาลตำบลมาบแค​
ผู้นำชุมชน​ตำบลมาบแค

ตรวจ​เยี่ยม​ ติดตามการช่วยเหลือ​ ให้กำลังใจและมอบสิ่งของแก่กลุ่มผู้ป่วยเปราะบาง​ ตำบลมาบแค​อำเภอเมือง​นครปฐม​ จังหวัด​นครปฐม

ในโครงการ​ "ครอบครัว​มั่นคง​สังคมสุขภาพดี" จังหวัดนครปฐมปีงบประมาณ 2566​ เขตเมือง

วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2566เวลา 17.30 น.นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะ ข้าราชการเจ้าหน้าท...
28/07/2023

วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2566
เวลา 17.30 น.

นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
พร้อมด้วยคณะ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มและ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ อาคารอุทธยาการอาชัพชัยพัฒนา

วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2566เวลา 6.30 น.นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะ ข้าราชการเจ้าหน้าที...
28/07/2023

วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2566
เวลา 6.30 น.

นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
พร้อมด้วยคณะ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ องค์พระปฐมเจดีย์

วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2566เวลา 9.00 น.นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสมใจ อ่อนละเอียดนัก...
28/07/2023

วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2566
เวลา 9.00 น.

นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
มอบหมายให้

นางสมใจ อ่อนละเอียด
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
พร้อมด้วยคณะ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

เข้าร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์
วัดห้วยจระเข้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ณ วัดห้วยจระเข้ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

วันที่ 25 ก.ค. 2566เวลา 9.00 น.นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้นางสมใจ อ่อนละเอียดนักวิชาก...
27/07/2023

วันที่ 25 ก.ค. 2566
เวลา 9.00 น.

นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
มอบหมายให้

นางสมใจ อ่อนละเอียด
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการดำเนินโครงการ
"การพัฒนาเครือข่ายสุขภาพและผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อส่งเสริมการดูแลหญิงตั้งครรภ์และพัฒนาการเด็กไทย"

โดยมี นางสุภาพร การย์กวินพงศ์
นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

ณ ห้องประชุมสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข อาคาร 6 ชั้น 2
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

วันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.30 น.นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณส...
26/07/2023

วันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2566 เวลา 13.30 น.
นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม,
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม,
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง,
สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ,
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
# # #โดยก่อนวาระประชุม
1.แสดงความยินดีให้แก่ข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
2.มอบเกียรติบัตร แก่โรงพยาบาลที่ไดผลการประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาผ่านเกณฑ์ดีเด่นของจังหวัดนครปฐม
3.มอบประกาศเกียรติคุณแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสองห้อง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
# # #วาระการประชุม
1. รายงานความก้าวหน้างบดําเนินงาน จังหวัดนครปฐม
2. รายงานความก้าวหน้างบลงทุน จังหวัดนครปฐม
3. สถานการณ์และการติดตามการดําเนินงาน โรคติดต่อที่สําคัญ
4. สรุปข้อสั่งการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 รอบที่ 2 จังหวัดนครปฐม
5.โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครปฐม
6.ข้าราชการขอย้ายและขอปฏิบัติราชการต่อ
7.การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังจังหวัดนครปฐม
8.การดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย(ค่าเสื่อม)จังหวัดนครปฐม
9.ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อฯ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมทับแก้ว ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมนายยงยุทธ...
23/07/2023

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมทับแก้ว ชั้น 5 อาคาร 5 ชั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

นายยงยุทธ สวนทอง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ในฐานะประธานกรรมการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อการคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดและบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด จังหวัดนครปฐม
พร้อมด้วย
นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
รองประธานกรรมการ

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อการคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติดและบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2566 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์พักคอยเพื่อการคัดกรองผู้ป่วยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566เวลา 09.30 น.นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงานและวัตถุประ...
23/07/2023

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.30 น.
นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการอบรมแนวทางการประเมินและรับรองคุณภาพศูนย์คัดกรองและศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดนครปฐม

โดยมีนายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ
ณ ห้องประชุมอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจ...
17/07/2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566
นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
มอบหมายให้นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ถวายสิ่งของแด่องค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ BOOT TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม ในงานมหกรรม 21 ปี TO BE NUMBER ONE #นครปฐมเป็นหนึ่งโดยไม่พึงยาเสพติด

ผลบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 25667 จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ผู้บริหาร ...
17/07/2023

ผลบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น ประจำปี 25667 จังหวัดนครปฐม ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน ในสถานประกอบการ TO BE NUMBER ONE นางสาวสุณิสา รองรัตน์ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด จ.นครปฐม

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวั...
17/07/2023

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566
ณ ศูนย์การประชุม IMPACT FORUM เมืองทองธานี

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
ในฐานะประธานกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม

พร้อมด้วย
นายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
เลขานุการโครงการฯ

เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก
TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
ประจำปี 2566
เนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ปี
TO BE NUMBER ONE

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม รองน...
17/07/2023

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566
นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
มอบหมายให้นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม นายแพทย์ทินกร ชื่นชม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และนายสุภัทร กตัญญูทิตา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
พร้อมด้วยนายธวัชชัย นาคศรีสังข์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข และหัวหน้ากลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมต้อนรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. จ.นครปฐม
ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องทับแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
-ด้านวิชาการ
-ด้านระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ
-ด้านการเงิน การคลัง งบประมาณและทรัพย์สิน
-ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
-ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสมใจ อ่อนละเอียดนักวิชาการส...
17/07/2023

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566

นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
มอบหมายให้

นางสมใจ อ่อนละเอียด
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ประธานแม่บ้านสาธารณสุขสาขาจังหวัดนครปฐม
พร้อมด้วยนางศิริขวัญ มลคล้ำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยตะโก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี คณะทำงานด้านจัดหารายได้ สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข

เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

โดยมี นางสุภาพร การย์กวินพงศ์
นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
เป็นผู้นำคณะสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขเข้าร่วมบันทึกเทปดังกล่าว

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สนามเป้า

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566เวลา 08.00  น.นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมการประกวดจังหวัด ...
14/07/2023

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566
เวลา 08.00 น.
นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

เข้าร่วมการประกวดจังหวัด TO BENUMBER ONE และให้กำลังใจชมรม TO BENUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการ พร้อมชมการแสดงจังหวัด TO BE NUMBER ONE นครปฐม
โดยมีนายกองเอก พงศธร ศิริสาคร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
เข้าร่วมการประกวดการประกวด และให้กำลังใจสถานประกอบการ และกล่าวชื่นชมโรงเรียนคงทองในฐานะเป็นตัวแทนจังหวัดนครปฐมในการทำการแสดงในการประกวดรอบระดับประเทศประในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566
ณ อาคาร 4 IMPACT FORUM เมืองทองธานี

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566เวลา 08.30 - 18.00 น.นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นายแพ...
13/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566
เวลา 08.30 - 18.00 น.
นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
มอบหมายให้
นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
เข้าร่วมให้กำลังใจ ชมรม TO BENUMBER ONE ประเภทเรือนจำ และสถานพินิจ ในการประกวดรอบระดับประเทศ ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566
โดยมีนายกองเอก พงศธร ศิริสาคร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
เข้าร่วมให้กำลังใจ
ณ อาคาร 4 IMPACT FORUM เมืองทองธานี

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดนครปฐมวันที่ 10 , 12 , 13 กรกฎาคม 2566...
13/07/2023

ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดนครปฐม
วันที่ 10 , 12 , 13 กรกฎาคม 2566
พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5
พร้อมด้วย นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์
เขตสุขภาพที่ 5 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
จังหวัดนครปฐม
ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รอบที่ 1 และรับฟังผลการดำเนินงานนำเสนอข้อมูลพื้นฐานปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และโรงพยาบาลนครปฐม
ตามประเด็นการให้บริการ (Service Plan) ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
โดยมี นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ ผู้ทำหน้าที่นิเทศงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

วันพุธที่ 12 ก.ค. 2566เวลา 09.00 น. นางสมใจ อ่อนละเอียด  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)รองนายแพทย์สาธา...
13/07/2023

วันพุธที่ 12 ก.ค. 2566
เวลา 09.00 น.

นางสมใจ อ่อนละเอียด
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
พร้อมด้วย นพ.ยุทธกรานต์ ชินโสตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น
ประธานService Plan ประเด็นระบบสุขภาพปฐมภูมิ
นายสุนิพล โพธิ์งาม
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
นายวิโรจน์ ทองเกลี้ยง
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข
กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดนครปฐม สาขาระบบสุขภาพปฐมภูมิ

โดยแพทย์หญิงสุดารัตน์ วิจิตรเศรษฐกุล
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลราชบุรี
เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงานในครั้งนี้

ณ ห้องทับแก้ว ชั้น5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566เวลา 14.00 น.นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสมใจ อ่อนละเอียด...
13/07/2023

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566
เวลา 14.00 น.

นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
มอบหมายให้

นางสมใจ อ่อนละเอียด
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครนครปฐม ครั้งที่ 2/2566

โดยมี รศ.ดร.วรกาญจน์ สุขสดเขียว
เป็นประธานการประชุม

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม

วันจันทร์ที่ 10 ก.ค. 2566 เวลา 09.00 น.ทพญ.มนิธี  ต่อเศวตพงศ์ ทพ.เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวั...
12/07/2023

วันจันทร์ที่ 10 ก.ค. 2566 เวลา 09.00 น.
ทพญ.มนิธี ต่อเศวตพงศ์ ทพ.เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข)
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย
นายภัทรวิทย์ เงินทอง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมรับตรวจราชการและนิเทศงานสาขาสุขภาพข่องปาก (ฟันผุ,มะเร็งช่องปาก)
โดยทพญ.สุรัตน์ มงคลชัยอรัญญา ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ จากสำนักผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงานในครั้งนี้
ณ ห้องประทับแก้ว ชั้น5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

ขอเชิญชวน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชน และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมใส่เสื้อ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม ทุกวันอ...
12/07/2023

ขอเชิญชวน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชน และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมใส่เสื้อ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม ทุกวันอังคาร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE #นครปฐมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

ทุกวันอังคาร เป็นวันใส่เสื้อ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม #นครปฐมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
11/07/2023

ทุกวันอังคาร เป็นวันใส่เสื้อ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม
#นครปฐมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

📣ประกาศรับสมัครการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.📣
10/07/2023

📣ประกาศรับสมัครการอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชม.📣

วันจันทร์ที่ 3 ก.ค.2566เวลา 13.30 น.นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยนางมนิธี ต่อเศวตพงศ์ ทั...
03/07/2023

วันจันทร์ที่ 3 ก.ค.2566
เวลา 13.30 น.

นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

พร้อมด้วยนางมนิธี
ต่อเศวตพงศ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านทันตสาธารณสุข) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และนายภัทรวิทย์ เงินทอง หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข

กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตหลักสูตรทันตสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทีวิโรฒ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตรทันตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
(ต่อเนื่อง)ฯ

โดยเข้าดูงานชมรมผู้สูงอายุ โรงเรียน ฒ ผู้เฒ่า ของ รพ.สต. แหลมบัว โดยการต้อนรับของนายพัชรวัฒน์ พัชรเกียรติกนก สาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี และนางลออ วัฒนไพโรจน์ ประธานผู้สูงอายุ นำเสนอโดยนายจิตรภณ จิวะวิไลกาญจน์ ในภาคเช้า
นางมนิธี ต่อเศวตพงศ์ เป็นผู้บรรยายภาพรวมการทำงานด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุกของจังหวัดนครปฐม และ ทพญ.ปัญญดา นาคสุขปาน บรรยายการทำงานด้านทันตสาธารณสุขเชิงรุก ในกลุ่มผู้สูงอายุ ในภาคบ่าย

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมบัว อ.นครชัยศรี
และห้องประชุมทับแก้ว ชั้น5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธา...
30/06/2023

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.
นายวิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
พร้อมด้วยรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม,
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม,
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง,
สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ,
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
# # #โดยก่อนวาระประชุม
1.แสดงความยินดีให้แก่ข้าราชการที่ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น
# # #วาระการประชุม
1. รายงานความก้าวหน้าโรงพยาบาลทันตกรรม
1. รายงานความก้าวหน้างบดําเนินงาน จังหวัดนครปฐม
2. รายงานความก้าวหน้างบลงทุน จังหวัดนครปฐม
3. สถานการณ์และการติดตามการดําเนินงาน โรคติดต่อที่สําคัญ
4. การเตรียมรับการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 5 รอบที่ 2 จังหวัดนครปฐม
5. สถานการณ์ตามประเด็นเข็มมุ่งด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพช่องปาก
6. การเผยแพร่ผลงานวิชาการ
7. การดำเนินงานของกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
8. การพิจารณาเข้าร่วมโครงการสุขภาพเพื่อผู้ย้ายถื่น MFUND
9. การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง จังหวัดนครปฐม
10. การดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ (งบค่าเสื่อม)
11. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 06.45 - 08.00 น.นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพ...
27/06/2023

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 06.45 - 08.00 น.
นพ.วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์ประปฐมเจดีย์

ที่อยู่

170 ถ. เทศา ต. พระปฐมเจดีีย์
Nakhon Pathom
73000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6634213279

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดนครปฐม พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 19 ราย (เป็นผู้ป่วยจังหวัดนครปฐม 18 ราย และเป็นผู้ป่วยต่างจังหวัดขึ้นทะเบียนรักษาที่นครปฐม 1 ราย) จำแนกเป็น ผู้ป่วยสัญชาติไทย 17 ราย และต่างชาติ 2 ราย รวมผู้ป่วยระลอกใหม่สะสม 35,747 ราย (ระลอกเมษายน 35,574 ราย)
เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่ตามปัจจัยเสี่ยงจากการสอบสวนเบื้องต้น จำแนกได้ดังนี้
1.ผู้ป่วยที่เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย (36.84%) จำแนกเป็น
1.1 ผู้ป่วยมีประวัติไปพื้นที่เสี่ยง/คนหนาแน่น/สถานที่เสี่ยง 4 ราย
1.2 ผู้ป่วย PUI / ผู้ป่วยตรวจก่อนทำหัตถการ 3 ราย
2. ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด 12 ราย (63.16%)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 จังหวัดนครปฐม พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 31 ราย (เป็นผู้ป่วยจังหวัดนครปฐม 29 ราย และเป็นผู้ป่วยต่างจังหวัดขึ้นทะเบียนรักษาที่นครปฐม 2 ราย) จำแนกเป็น ผู้ป่วยสัญชาติไทย 30 ราย และต่างชาติ 1 ราย รวมผู้ป่วยระลอกใหม่สะสม 35,252 ราย (ระลอกเมษายน 35,079 ราย)

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยรายใหม่ตามปัจจัยเสี่ยงจากการสอบสวนเบื้องต้น จำแนกได้ดังนี้
1.ผู้ป่วยที่เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย (16.13%) จำแนกเป็น
1.1 ผู้ป่วยมีประวัติไปพื้นที่เสี่ยง/คนหนาแน่น/สถานที่เสี่ยง 4 ราย
1.2 ผู้ป่วย PUI / ผู้ป่วยตรวจก่อนทำหัตถการ 1 ราย
2. ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด 26 ราย (83.87%)
เขียนถึง ศิริรัตนภูมี กิติพล
Aa
อยากทราบว่าทำไม โรงพยาบาลนครปฐม ศูนย์ฉีดราชภัฎนครปฐมถึงไม่ได้ทำระบบการฉีดแบบนี้ครับ เหตุการณ์วันที่ 11/8/2564 มันก็คงไม่เกิดปัญหา
ช่วยด้วยครับ
มีใครรู้จักคนนี้ไหม ??
ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ
กรุณาติดต่อเรา
LINE ID : cf 556899
ขอบคุณครับ
ทำไมเขตเทศบาลนครปฐม ถึงไม่มีสำรวจรับวัคซีนกับคนที่มีโรคประจำตัวบ้างคะ ลงทะเบียนไปก็ไม่ทีการตอบรับอะไรทั้งสิ้นเลย เขตอื่นไม่ต้องรอลงทะเบียนอยู่ในเงื่อนไขก็ไปรับวัคซีนได้เลย
เพื่อนผมอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูง ไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ตั้งแต่วันพุธที่21/07/2564 แต่ทางโรงพยาบาลแจ้งว่าน้ำยาตรวจหมด(มีแบบนี้ด้วยเหรอครับ) ต้องรอผลอีก 5 วัน ซึ่งวันนี้วันที่ 25/07/2564 ผลก็ยังไม่ออก มันเกิดอะไรกันขึ้นครับ เพื่อนผมควรกักตัวต่อหรือพอแค่นี้ครับ เพราะมีหลายท่านเคยกล่าวไว้ว่าถ้าทางโรงพยาบาลไม่แจ้งคือเราไม่ติดเชื้อ
นครปฐม มี Walk-in ฉีด วัคซีนไหมครับ
สอบถามครับ เคยลงทะเบียนฉีดวัคซีน กับ อสม.หมู่บ้าน ไปแล้ว ตั้งแต่เดือน เม.ย - พค. แต่วันนี้ พอเข้าไปเช็ครายชื่อผู้ลงทะเบียน กลับกลายเป็นว่า ยังไม่มีรายชื่ออยู่ในระบบ แบบนี้ เราต้องลงทะเบียนใหม่ ใช่มั้ยครับ แล้ว อสม. เอา ชื่อ กับ รหัสบัตรประชาชน ไปทำอะไร
7โรกลุ่มเสี่ยงมีหมด รักษา 2 ร.พ.
1.ร.พ.ศูนย์นครปฐม
2.ร.พ.สงฆ์ กทม.
จองวัคซีนAZ..ได้คิว.12กค64(คิวเดิม6กค64)..แต่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกเลื่อนคิวเป็นวันที่ 16 และเปลี่ยนวัคซีนเป็น sinopharm....มันเกิดอะไรขึ้น...งงนะ
#}