กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับผิดชอบงานการศึกษาของสงฆ์
การศึกษาอื่นที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุน แก่สำนักเรียนพระปร...
21/08/2023

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง
เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุน แก่สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ในวันอังคารที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ศาลาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

พิธีมอบประกาศนียบัตรบาลีฯ ป.ธ.๔,๕,๗,๘ ปีพ.ศ.๒๕๖๖
21/08/2023

พิธีมอบประกาศนียบัตรบาลีฯ ป.ธ.๔,๕,๗,๘ ปีพ.ศ.๒๕๖๖

กำหนดการ  #พิธีมอบประกาศนียบัตรบาลีชั้นประโยค ป.ธ. ๔, ๕, ๗, ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห...
04/08/2023

กำหนดการ #พิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี
ชั้นประโยค ป.ธ. ๔, ๕, ๗, ๘ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วันศุกร์ที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1VpNYrvDQzPD-jlqtkFTfBPAkCP6h2QhT?fbclid=IwAR2Jq-B2D1mGGa6XnU10xiPLQCk0IMUeez9dah1qvACtiZRp2jdWBRyATss

#สำหรับพระภิกษุสามเณรผู้อยู่ในส่วนภูมิภาค
สามารถแสดงความประสงค์ขอเข้าพัก
ณ อาคารปฏิบัติธรรมโพธิญาณมหาวิชชาลัยได้
ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
โดยลงทะเบียนเข้าพัก ในเวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

#พิธีมอบประกาศนียบัตรบาลี๔๕๗๘

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็...
04/08/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ” บันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนา ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ทั้งนี้ สามารถ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App store

โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๘๙ สิงหาคม ถึง ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖  ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานค...
03/08/2023

โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๘
๙ สิงหาคม ถึง ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖
ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ลิงค์สมัครออนไลน์ ด่วน!!! หมดเขต วันที่ ๖ สิงหาคม ๖๖ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLAgKuLVvcze0OOzlGRKs7yNyORWMNgNyJ_FwaULlVqftjoA/viewform

ขอแสดงความยินดีผู้ได้รับการคัดเลือก "พุทธาคุณากร"ประจำกองพุทธศาสนศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖นางสาวกานต์พิชชา  บุรินท...
26/07/2023

ขอแสดงความยินดี
ผู้ได้รับการคัดเลือก "พุทธาคุณากร"
ประจำกองพุทธศาสนศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางสาวกานต์พิชชา บุรินทอง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี
กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายสุรสิทธิ์ โนภิวงค์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

26/07/2023
15/07/2023

บรรยายพิเศษ เรื่อง "การจัดการคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี" โดย พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม และ เรื่อง "การตอบสนองยุศาสตร์ชาติด้วยการยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม" โดย ดร.อินทพร จั่นเอี่ยม รก.ผอ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ หอปรชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย📣รับสมัครพระภิกษุและสามเณรเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมห...
11/07/2023

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
📣รับสมัครพระภิกษุและสามเณร
เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร)
ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ทุนการศึกษาต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖
🔴ระดับปริญญาโท จำนวน ๗ ทุน
🔴ระดับปริญญาเอก จำนวน ๓ ทุน
ในสาขาวิชาทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา ภาษาบาลีสันสกฤต
การบริหารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา
และสาขาอื่นๆ ที่สัมพันธ์หรือเป็นประโยชน์
แก่การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
📅ระหว่างวันที่ ๒๗ มิ.ย. ถึง ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๖
ผ่านทางไปรษณีย์ หรือที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศาลายา นครปฐม
----------------------------------------------
☎️ติดต่อสอบถาม
กองวิเทศสัมพันธ์ โทร. ๐๒-๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๙๑
คุณศศิณา โทร. ๐๖๒-๑๙๖-๕๓๕๔
คุณณิชมน โทร. ๐๖๔-๙๕๓-๑๕๕๓
#ทุนศึกษาต่างประเทศ

🟡ขออาราธนาพระนิสิตทุนเล่าเรียนสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ลงทะเบียนตามลิงค์นี้ https://docs.google.com/forms/d...
07/07/2023

🟡ขออาราธนาพระนิสิตทุนเล่าเรียนสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ลงทะเบียนตามลิงค์นี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSBNN0EoHc9suzZyIta_O5ZCsjeeWy4cb1ngkRUdJ5CP8lPw/viewform?pli=1

เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศพระนิสิตทุนพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวง
สำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดพระราชทานภาพถ่าย ตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปีพุทธศักราช ๒๕...
03/07/2023

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดพระราชทานภาพถ่าย ตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โหลดใน Google Drive กดด้านล่าง
https://drive.google.com/drive/folders/1NVCWa5tvI3VeRJhMj4bTHgHP6CyE5oGX?usp=sharing

***
ประจำปีพุทธศักราช
- 2564 2565
- 2540 2552
- 2542 2553
- 2543 2554
- 2544 2558
- 2545 2559
- 2546
- 2548
ขอรับได้ที่ กองพุทธศาสนศึกษา
วันจันทร์- วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น.

นำเอกสารมายืนยันตัวตน
-บัตรประชาชน หรือหนังสือสุทธิ
-กรณีรับแทน ใช้สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือสุทธิ เซ็นต์รับรองมอบให้ผู้ที่มารับ นำมาแสดงยืนยันตัวตน พร้อมสำเนาบัตรของผู้มารับ
(ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

#เปรียญธรรม๙ประโยค #เปรียญธรรม๖ประโยค
#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
#กองพุทธศาสนศึกษา

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศ...
03/07/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

พศ. ประชุมการจัดพิธีปฐมนิเทศพระนิสิตทุนพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕    วันอังคารที่ ๒๗ ...
28/06/2023

พศ. ประชุมการจัดพิธีปฐมนิเทศพระนิสิตทุนพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕
วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานองคมนตรี และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดพิธีปฐมนิเทศพระนิสิตทุนพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕
โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ และลงพื้นที่สำรวจสถานที่จัดพิธี

#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ #ทุนเล่าเรียนหลวง

ภาพ/ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ติดตามข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ที่
• ยูทูบ : youtube.com/c/สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
• เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/www.onab.go.th
• เว็บไซต์ : www.onab.go.th

สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาจัดพิธีเปิดสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ตั้งแต่ชั้น ประโยค ๑-๒ ถึง ประ...
27/06/2023

สำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาจัดพิธีเปิดสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒
ตั้งแต่ชั้น ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ.๕
สนามสอบ วัดไทยลอสแองเจลิส เมืองนอร์ธ ฮอลลีวูด รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (วันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๘ ) มีรายละเอียด ดังนี้
เวลา ๑๒.๓๐ น. คณะกรรมการสอบ และนักเรียนผู้ขอเข้าสอบประโยคบาลีสนามหลวงพร้อมกันที่อุโบสถ
- พระราชธรรมวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เจ้าสำนักเรียนคณะสงฆ์ใน สหรัฐอเมริกา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนำไหว้พระสวดมนต์ กลับไปนั่งยังที่รับรอง
- พระศรีสิทธิวิเทศ วัดมหาพฤฒาราม ผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวง ผู้นำประโยคบาลี
นั่งยังเก้าอี้ประธาน
- นายธณัฏฐา ฐาปนะสุต นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เชิญพัดบาลีศึกษา ๓ ประโยค ถวายแด่พระศรีสิทธิวิเทศ
- ผู้สอบได้บาลีศึกษา ๓ ประโยคเข้ารับพัดตามลำดับ โดยนักเรียนบาลีศึกษาสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สอบได้บาลีศึกษา ๓ ประโยค ปี ๒๕๖๕ ได้แก่ นางรัตนา รัตนเสรีประเสริฐ วัดป่าธรรมชาติ นางปิยะวรรณ ฟิลลิปส์ วัดไทยลอสแองเจลิส
- นายประกอบ เยาว์ดำ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ อ่านมติมหาเถรสมาคมเรื่อง ขออนุมัติให้ผู้แทนสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ เปิดสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
- พระศรีสิทธิวิเทศ วัดมหาพฤฒาราม ผู้แทนแม่กองบาลีสนามหลวง ผู้นำประโยคบาลี อ่านโอวาทแม่กองบาลีสนามหลวง
- พระมหาสมชาย กิตฺติปญโญ วัดอุดมรังสี อ่านระเบียบปฏิบัติการสอบบาลีสนามหลวง
- พระราชวัชรวิเทศ รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ประธานฝ่ายการศึกษา นำเสนอการดำเนินงานของสำนักเรียนคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมา
- นายธณัฏฐา ฐาปนะสุต นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ถวายกัปปิยภัณฑ์แด่พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส เจ้าสำนักสถานที่สอบบาลีสนามหลวง
เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการสอบแจกบัตรประจำวัน ขานชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบเข้ารับบัตรประจำวัน ด้านข้างอุโบสถ
เวลา ๑๓.๕๐ น. เริ่มทำการสอบบาลีสนามหลวง วันแรก ตั้งแต่ชั้น ประโยค ๑-๒ ถึง ประโยค ป.ธ. ๕
เวลา ๑๗.๑๕ น. คณะกรรมการสอบให้สัญญาณหมดเวลา และรวบรวมใบคำตอบส่งคณะกรรมการกลาง
มีนักเรียนเข้าสอบบาลีสนามหลวงจำนวน ๖ รูป/คน

พระรูป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉาย ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พร้อมพัดยศสมเด็...
27/06/2023

พระรูป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉาย ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พร้อมพัดยศสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งทรงได้รับพระราชทานในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และพัดรัตนาภรณ์ ว.ป.ร.ชั้น ๑ ซึ่งทรงได้รับพระราชทานในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

อนึ่ง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ยังเปิดให้เข้าบริจาคโดยเสด็จพระกุศล บูชาพระกริ่งและพระชัยวัฒน์ “อายุวัฒน์” และสั่งจองพระพุทธวรายุวัฒนศาสดา ณ อาคารภุชงค์ประทานวิทยาสิทธิ์ ๑ นับแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ (ยกเว้นวันจันทร์ ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งมีพระราชพิธี) และทุกวันเสาร์-อาทิตย์ของเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ ถึง ๑๗.๐๐ น.

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร ...
26/06/2023

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา
เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร)
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่กองพุทธศาสนศึกษา
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกา...
21/06/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

🟠 สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง (เว้นกรุงเทพมห...
20/06/2023

พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ แก่พระภิกษุสามเณรในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง (เว้นกรุงเทพมหานคร) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

บัญชีรายนาม กำหนดการ และข้อถวายคำแนะนำในการเข้ารับประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒ กดดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://deb.onab.go...
08/06/2023

บัญชีรายนาม กำหนดการ และข้อถวายคำแนะนำในการเข้ารับประกาศนียบัตร ประโยค ๑ - ๒
กดดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://deb.onab.go.th/th/content/category/detail/id/107/iid/50159

เปรียญธรรม ๓ ประโยค
กดดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.onab.go.th/th/content/category/detail/id/1097/iid/50308

30/05/2023
30/05/2023

🔔🔔 มหาเถรสมาคม ร่วมกับรัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ,พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๑๖๐ รูป ,การแสดงพระธรรมเทศนา โดยพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทย และประเทศเมียนมา ,พิธีทอดผ้าป่าพุทธมณฑล ,พิธีเวียนเทียน ,การบรรยายธรรม และการปฏิบัติธรรมสำหรับฆราวาส เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
📃 รายละเอียดกำหนดการ 👉 https://bit.ly/429m2mR
🛎 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
☎️ ๐ ๒๔๔๑ ๗๙๖๖ (สำนักงานพุทธมณฑล)
☎️ ๐ ๒๔๔๑ ๗๙๙๕ (กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา)
📍 แผนที่การเดินทางมายัง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ พุทธมณฑล ถนน พุทธมณฑลสาย ๔ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม https://goo.gl/maps/26XBMGhmUPtVjZa46
🔶 ติดตามข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ที่
🔸 ยูทูบ : youtube.com/c/สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
🔸 เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/www.onab.go.th
🔸 เว็บไซต์ : www.onab.go.th

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  #เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วัน...
30/05/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี #เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๖
การนี้ ในวันเสาร์ ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ดังนี้
– พระบรมมหาราชวัง (ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.)
– พระราชวังบางปะอิน
– วังไกลกังวล
– พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
– พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
– พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
#ทรงพระเจริญ
#ร่วมลงนามถวายพระพร
#สำนักพระราชวัง
#สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

บัญชีรายนาม และข้อถวายคำแนะนำในการเข้ารับพระราชทานพัดเปรียญธรรม ๙ ประโยค และ ๖ ประโยค ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒ ...
24/05/2023

บัญชีรายนาม และข้อถวายคำแนะนำในการเข้ารับพระราชทานพัดเปรียญธรรม ๙ ประโยค และ ๖ ประโยค ปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
🔸 บัญชีรายนาม >>https://www.onab.go.th/th/file/get/file/202305236f06b377fcc5b965552a97134c129cce142521.pdf
🔸 ข้อถวายคำแนะนำฯ >>https://www.onab.go.th/th/file/get/file/20230523bfb891b926f23cd7071f45af54f077c1105540.pdf

รับสมัครสามเณร เพื่อขอรับทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 7)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566รายละเอียดเพิ่มเติม ht...
19/05/2023

รับสมัครสามเณร เพื่อขอรับทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 (รุ่นที่ 7)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://onab.go.th/th/content/category/detail/id/9/iid/48939
ติดต่อสอบถาม
024417950

ที่อยู่

อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่ 1 เลขที่ 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
Nakhon Pathom
73170

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624419751

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#}