Clicky

กศน.ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง

กศน.ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมือง การศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

การรับสมัครนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2565
05/05/2022

การรับสมัครนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลดอนยายหอมวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565ณ กศน.ต.ดอนยายหอม ม.3 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นคร...
05/05/2022

การประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลดอนยายหอม
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
ณ กศน.ต.ดอนยายหอม ม.3 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
การประชุมครั้งที่ 1

20/03/2022

การเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนใหม่ ตั่งแต่วันนี้ มีหลักฐานดังนี้
สำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่ อย่างละ 2 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครเรียน อย่างละ 2 ชุด
สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครเรียน อย่างละ 2 ชุด
สำเนาวุฒิการศึกษา อย่างละ 2 ชุด
รูปถ่ายใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว จำนวน 2 ใบ
ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อให้มีใบเปลี่ยนชื่อ
ถ้ามีการเปลี่ยนนามสกุลให้มีใบเปลี่ยนนามสกุล
ใครสนใจติดต่อเบอร์ 0922632211
ครู จิ้นค่ะ

โครงการการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุวันที่ 14 มีนาคม 2564ณ ศาลาวัดดอ...
19/03/2022

โครงการการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ
วันที่ 14 มีนาคม 2564
ณ ศาลาวัดดอนยายหอม หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกับการดำเนินชีวิตสำหรับนักศึกษา กศน.ในวันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565ณ กศน.ตำบลดอน...
24/01/2022

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมกับการดำเนินชีวิตสำหรับนักศึกษา กศน.
ในวันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565
ณ กศน.ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

โครงการอบรมติวเข้มการทดสอบระดับชาติ (N-Net)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564เพื่อแจกให้กับนักศึกษาที่จะเข้าอบรมออนไลน์ในวันท...
24/01/2022

โครงการอบรมติวเข้มการทดสอบระดับชาติ (N-Net)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
เพื่อแจกให้กับนักศึกษาที่จะเข้าอบรมออนไลน์ในวันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ.2565
ซึ่งมีนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 คน ที่จบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศ...
24/01/2022

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมสำนักงานกศน.จังหวัดนครปฐม

การจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการอบรมผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด เพื่อสุขภาพ กาย จิตที่ดีในวันที่ 20 เดือ...
24/01/2022

การจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการอบรมผู้สูงอายุด้วยดนตรีบำบัด เพื่อสุขภาพ กาย จิตที่ดี
ในวันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565
ณ ศาลาวัดดอนยายหอม หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

การเข้าร่วมเวทีสนทนากลุ่มโครงการวิจัยรูปแบบที่เหมาะสมของการจัดบริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาระเลี้ยงดูครอบครัว ศึ...
20/01/2022

การเข้าร่วมเวทีสนทนากลุ่มโครงการวิจัยรูปแบบที่เหมาะสมของการจัดบริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาระเลี้ยงดูครอบครัว ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง โดยประชุมทางออนไลน์โดยใช้ระบบ zoom online meeting ในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2564

การรับสมัครนักศึกษากศน.ต.ดอนยายหอมในเทอมหน้า
20/01/2022

การรับสมัครนักศึกษากศน.ต.ดอนยายหอมในเทอมหน้า

การมอบทุนการศึกษา นักศึกษากศน.ตำบลดอนยายหอม ระดับม.ต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
03/01/2022

การมอบทุนการศึกษา นักศึกษากศน.ตำบลดอนยายหอม ระดับม.ต้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ภาพกิจกรรมการทำขนมไทยในระหว่างวันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 28เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ ศาลาวัดดอนย...
03/01/2022

ภาพกิจกรรมการทำขนมไทย
ในระหว่างวันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 28เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
ณ ศาลาวัดดอนยายหอม หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ภาพกิจกรรมของกศน.ตำบลดอนยายหอม ในวันอาทิตย์ที้ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564
26/12/2021

ภาพกิจกรรมของกศน.ตำบลดอนยายหอม
ในวันอาทิตย์ที้ 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ภาพกิจกรรมการทำขนมหวานในระหว่างวันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ บ้านเลขท...
25/12/2021

ภาพกิจกรรมการทำขนมหวาน
ในระหว่างวันที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564
ณ บ้านเลขที่ 4 หมู่ 1 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ภาพกิจกรรมการเปิดรับนักศึกษาเทอมใหม่ค่ะของกศน.ต.ดอนยายหอม
19/12/2021

ภาพกิจกรรมการเปิดรับนักศึกษาเทอมใหม่ค่ะ
ของกศน.ต.ดอนยายหอม

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
17/12/2021

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

17/12/2021

การเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนใหม่ ตั่งแต่วันนี้ มีหลักฐานดังนี้
สำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่ อย่างละ 2 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครเรียน อย่างละ 2 ชุด
สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครเรียน อย่างละ 2 ชุด
สำเนาวุฒิการศึกษา อย่างละ 2 ชุด
รูปถ่ายใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว จำนวน 2 ใบ
ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อให้มีใบเปลี่ยนชื่อ
ถ้ามีการเปลี่ยนนามสกุลให้มีใบเปลี่ยนนามสกุล
ใครสนใจติดต่อเบอร์ 0922632211
ครู จิ้นค่ะ

การจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมง วิชาการทำน้ำพริกประเภทต่างๆ จำนวน16ชั่วโมง ณ บ้านเลขที่ 14 ม. 2 ต.ดอนยายหอม อ...
23/09/2021

การจัดกิจกรรมกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมง วิชาการทำน้ำพริกประเภทต่างๆ จำนวน16ชั่วโมง ณ บ้านเลขที่ 14 ม. 2 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นค่รปฐม

โครงการศูนย์ดิจิทัลจัดกิจกรรมในวันที18และ19เดือนกัยยาบน พ.ศ.2564
23/09/2021

โครงการศูนย์ดิจิทัลจัดกิจกรรมในวันที18และ19เดือนกัยยาบน พ.ศ.2564

การปลูกพืชสมุนไพร สู้ภัยโควิดจัดในวันที่ 11 ถึง 14 เดือนกันยายนณ ศาลาวัดดอนยายหอม ม. 3 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ...
15/09/2021

การปลูกพืชสมุนไพร สู้ภัยโควิด
จัดในวันที่ 11 ถึง 14 เดือนกันยายน
ณ ศาลาวัดดอนยายหอม ม. 3 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

โครงการอบรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ปลูกผักเกษตรอินทรีย์สู่วิถีพอเพียงในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564ณ ศาลาวัดดอนยายหอม ห...
10/09/2021

โครงการอบรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ปลูกผักเกษตรอินทรีย์สู่วิถีพอเพียง
ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564
ณ ศาลาวัดดอนยายหอม หมู่ 3 ต.ดอนยายหอม อ เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

การเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนใหม่ ตั่งแต่วันนี้ มีหลักฐานดังนี้สำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่ อย่างละ 2 ชุดสำเนาทะเบียนบ้านผ...
27/08/2021

การเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนใหม่ ตั่งแต่วันนี้ มีหลักฐานดังนี้
สำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่ อย่างละ 2 ชุด
สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครเรียน อย่างละ 2 ชุด
สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัครเรียน อย่างละ 2 ชุด
สำเนาวุฒิการศึกษา อย่างละ 2 ชุด
รูปถ่ายใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว จำนวน 2 ใบ
ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อให้มีใบเปลี่ยนชื่อ
ถ้ามีการเปลี่ยนนามสกุลให้มีใบเปลี่ยนนามสกุล
ใครสนใจติดต่อเบอร์ 0922632211
ครู จิ้นค่ะ

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเรียนรู้สมุนไพรไทยเพื่อต้านภัยโควิด-19 สำหรับนักศึกษา กศน.ระหว่างวันที่ 7,9,10,11,13,14 เดือนสิงห...
14/08/2021

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมเรียนรู้สมุนไพรไทยเพื่อต้านภัยโควิด-19 สำหรับนักศึกษา กศน.
ระหว่างวันที่ 7,9,10,11,13,14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564
กศน.ตำบลดอนยายหอม ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ภาพกิจกรรมโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ  ตำบลดอนยายหอมในวันท...
14/08/2021

ภาพกิจกรรมโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
เพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ ตำบลดอนยายหอม
ในวันที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564
ณ ศาลาวัดดอนยายหอม ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโร...
29/06/2021

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
และการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ในวันที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564
ณ ศาลาธรรมโสฬส หมู่3ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม

การติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กศน.ตำบลดอนยายหอม
29/06/2021

การติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กศน.ตำบลดอนยายหอม

การติดตามโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า กศน.ตำบลดอนยายหอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
29/06/2021

การติดตามโครงการเพาะเห็ดนางฟ้า กศน.ตำบลดอนยายหอม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในวันที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 256...
26/06/2021

กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในวันที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
ณ ศาลาธรรมโสฬส หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

การกิจกรรมชั้นเรีบยวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไป วิชาการทำสารพัดยำ ในวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 22  เดือนมิถ...
26/06/2021

การกิจกรรมชั้นเรีบยวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไป วิชาการทำสารพัดยำ ในวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ ศาลาวัดดอนยายหอม หมู่ 3 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

โครงการอบรมจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในวันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ....
20/06/2021

โครงการอบรมจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในวันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564
ณ กศน.ตำบลดอนยายหอม

การกิจกรรมรูปแบบกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชาการทำหน้ากากอนามัยจากผ้าและสายคล้องแฟนตาซี จำนวน 16 ชมในวันที่ 15 เด...
19/06/2021

การกิจกรรมรูปแบบกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชาการทำหน้ากากอนามัยจากผ้าและสายคล้องแฟนตาซี จำนวน 16 ชมในวันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ณ บ้านเลขที่ 4 ม. 1 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

นักศึกษากศน.ตำบลดอนยายหอมได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ใบประกาศออนไลน์จากหน่วยงานต่างๆ
11/05/2021

นักศึกษากศน.ตำบลดอนยายหอมได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ใบประกาศออนไลน์จากหน่วยงานต่างๆ

การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชนร้านค้าสุดใจ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จั...
27/04/2021

การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
ร้านค้าสุดใจ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

18/04/2021

การเปิดรับสมัครนักศึกษากศน.ตำบลดอนยายหอม เรื่มสมัครวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่30 เมษายน
ใครสนใจติดต่อเบอร์ครูจิ้น0922632211
หลักฐานการสมัคร
รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2รูป
สำเนาบัตรประชาชน2ใบ
สำเนาวุฒิการศึกษา2ใบ
สำเนาทะเบียนบ้าน2ใบ

โครงการอบรมผู้เรียนเกษตรพอเพียงกับการดำเนินชีวิต วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสวน...
30/03/2021

โครงการอบรมผู้เรียนเกษตรพอเพียงกับการดำเนินชีวิต
วันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลสวนป่าน

ที่อยู่

ซอย1 ตำบลดอนยายหอม (อบตเก่า)
Nakhon Pathom
73000

เวลาทำการ

09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66922632211

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กศน.ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์วิชาพระปฐมเจดีย์วิถีพุทธ
โครงการบริหารจัดการผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาวัดดอนยายหอม หมู่ 3 ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
การจัดกิจกรรมวิชาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชา การทำขนมชั้น ดำเนินการเรียนการสอน ในวันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา๐๙.๐๐ –๑๒.๐๐ น. มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๘ คน สถานที่ดำเนินการเรียนการสอน ณ บ้านเลขที่ ๘๔/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โครงการ การเข้าค่าย ยุวกาชาดศูนย์ฝึกอบรมบ้านริมคลองรุ้งฟ้า อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร วันที่18-20 ธันวาคม 2560
โครงการการเข้าค่ายยุวกาชาดศูนย์ฝึกอบรมบ้านริมคลองรุ้งฟ้า อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร วันที่ 18-20 ธันวาคม 2560