สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน สำนักงานอุตสาหกกรมจังหวัดนครปฐม

เปิดเหมือนปกติ

13/09/2021

สุริยะดันไทยเป็นศูนย์กลางอาหารอนาคตแห่งอาเซียน คาดส่งออกอาหารแปรรูปของไทยปี 2564 กว่า 1.05 ล้านล้านบาท กระตุ้น GDP 9.50 แสนล้านบาท

กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เผย ครม. มีมติรับทราบความคืบหน้าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระยะที่ 1 (พ.ศ.2562-2570) พร้อมเร่งผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารอนาคตแห่งอาเซียนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยในปี 2564 คาดว่าการส่งออกอาหารแปรรูปจะมีมูลค่ากว่า 1.05 ล้านล้านบาท สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจไทย กระตุ้นผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ถึง 9.50 แสนล้านบาท ผ่าน 4 มาตรการเพื่อเร่งสร้างโอกาสสู่การขยายตัวของอุตสาหกรรมในอนาคต

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) (7 กันยายน 2564) มีมติรับทราบความคืบหน้าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารระยะ ที่ 1 (พ.ศ. 2562-2570) กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะแกนหลักที่ได้รับมอบหมายให้บูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งขับเคลื่อนการพัฒน อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารอย่างต่อเนื่องผ่านมาตรการ “4 สร้าง” ได้แก่ 1.สร้างนักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warriors) 2.สร้างนวัตกรรมอาหารอนาคต 3.สร้างโอกาสทางธุรกิจ และ 4.สร้างปัจจัยพื้นฐานเพื่อเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรม โดย สร้างที่ 1.เป็นการสร้างนักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warriors) ผ่าน 4 หน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และสถาบันอาหาร เร่งพัฒนายกระดับผู้ประกอบการ/สถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ให้เป็นนักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ ผ่านการอบรมและให้คำปรึกษาเชิงลึกทั้งในด้านการเพิ่มผลิตภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ถ่ายทอดความรู้เชิงธุรกิจและการนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิต เพื่อให้ผู้ประกอบการมีองค์ความรู้ เสริมสร้างทักษะ รวม 899 กิจการ/8,512 ราย/43 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน นอกจากนี้ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป/อาหารแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ อาหารอัตลักษณ์ท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์อาหารให้มีมูลค่าเพิ่มสูงเชิงพาณิชย์ รวม 224 ผลิตภัณฑ์ ด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาอบรมเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในสาขาต่างๆ รวม 12,210 ราย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนผู้ประกอบการอาหารให้มีการใช้เทคโนโลยีเชิงลึก พัฒนากระบวนการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์รวม 566 ราย

นายสุริยะ กล่าวเพิ่มเติมว่า สร้างที่ 2 มีความคืบหน้าในการสร้างนวัตกรรมอาหารอนาคต ภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ได้มีการจัดทำ Future Food Lab เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมอาหาร ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมอาหารมูลค่าสูง และผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารโดยมีระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล Food Innopolis Service Platform อย่างน้อย 8 แพลตฟอร์ม รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่เป็นนวัตกรรมหรือมีการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพหรือมีผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงออกสู่ตลาด จำนวน 15 โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการโดยการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงภายใต้มาตรฐานการทดสอบในระดับสากลโดยการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารด้วยเทคโนโลยีในประเทศ จำนวน 148 รายการ

นายสุริยะ กล่าวย้ำว่า แม้ว่าในช่วงนี้ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญสถานการณ์โควิด-19 แต่การสร้างที่ 3 การสร้างโอกาสทางธุรกิจยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ หอการค้าไทย และโคโลญ - เมสเซ่ ประเทศเยอรมนี ร่วมจัดงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้ชื่องาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2020 “The Hybrid Edition” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 22 – 26 กันยายน 2563 โดยมีการปรับรูปแบบการจัดงานใหม่ในลักษณะไฮบริด เพื่อรองรับชีวิตวิถี New Normal โดยจัดให้มีการเจรจาซื้อขายแบบออฟไลน์ควบคู่ออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 708 บริษัท ในส่วนการสร้างที่ 4 การสร้างปัจจัยพื้นฐานเพื่อเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้จัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารทั้งในส่วนของมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานวิธีทดสอบ รวม 22 เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายจัดทำโครงการการจัดการผลิตอ้อยแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยโดยใช้เทคโนโลยี Smart farming ณ ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร มีเกษตรกรเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 40 ราย บนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ไร่ สถาบันอาหารให้บริการยกระดับความปลอดภัยในการผลิตอาหารที่ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและอาหารแปรรูป จำนวน 91 ผลิตภัณฑ์ บริการตรวจสอบและรับรองระบบ จำนวน 377 กิจการ บริการทดสอบด้านต่างๆ เช่น ด้านเคมี จำนวน 52,363 รายการ จุลชีววิทยา จำนวน 16,000 รายการ บริการสอบเทียบความชำนาญ จำนวน 3,278 ห้องปฏิบัติการ และบริการยกระดับความปลอดภัยในการผลิตอาหารที่ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและอาหารแปรรูป จำนวน 631 ผลิตภัณฑ์

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวเสริมว่า ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวลง แต่อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารไทยกลับมีโอกาสโดยมีทิศทางการผลิตที่ขยายตัวขึ้นสะท้อนจากตัวเลขดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมและการส่งออก ซึ่งประเทศไทยนับว่ามีความได้เปรียบในด้านการผลิตอาหารแปรรูปเนื่องจากมีวัตถุดิบในประเทศ สำหรับการดำเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการอาหารฯ ระยะต่อไป สศอ. จะใช้กลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ โดยผ่านคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (กอช.) ในการกำกับการดำเนินงานตามมาตรการต่างๆ โดยจะเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการด้าน Traceability และ Food safety and transparency กระบวนการผลิตอาหารจะต้องมีความปลอดภัยใน ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง การพัฒนาและยกระดับฝีมือแรงงาน (Upskill & Reskill) ให้มีทักษะและมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด รองรับความท้าทายจาก Technology Disruption และสถานการณ์ปัจจุบัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอนาคต (Future Food) รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี AI/Automation ในอุตสาหกรรมอาหารเพิ่มมากขึ้น เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอาหารอนาคตแห่งอาเซียนต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดทำรายงานกระทรวงอุตสาหกรรม และรายงานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี พ...
11/09/2021
Filp_Performances of the Ministry of Industry Fiscal Year 2020_Thai

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดทำรายงานกระทรวงอุตสาหกรรม และรายงานประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ.2563 ในรูปแบบ E - book เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวลงอุตสาหกรรม ต่อสาธารณชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ โดยสามารถเข้าไปดูรายงานได้ที่ลิ้งค์ 👉 https://online.fliphtml5.com/ctvfc/iwje/#p=1

Filp_Performances of the Ministry of Industry Fiscal Year 2020_Thai

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจั...
11/09/2021

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เป็นประธานรับมอบ จากนายประเสริฐ โฆษิตพิรุณ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในการส่งมอบของจากผู้ประกอบการญี่ปุ่น บริษัทฮิโรเสะ โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด รวมมูลค่า 103,830 บาทประกอบด้วย เครื่องผลิตออกซิเจน 2 เครื่อง ชุด PPE สำหรับแพทย์ 42 ชุด ชุด PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ 150 ชุด ถุงหุ้มรองเท้า 100 ชุด หมวกคลุมผม 200 ชิ้น และหน้ากาก N95 600 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้ไว้กับโรงพยาบาลสนามในจังหวัดนครปฐม ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
10/09/2021

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
10/09/2021

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
10/09/2021

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

📣📣 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม  (Eco F...
09/09/2021

📣📣 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการยกระดับและพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (Eco Factory Plus Social Value: ECO Factory+SV) เพื่อให้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครปฐม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ และตัวชี้วัดการเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคมระหว่างโรงงาน ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครปฐม ท่านใดสนใจความร่วมอบรมและสัมมนา รูปแบบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน Zoom Meeting สามารถลงทะเบียนผ่านหนังสือ ตามแนบนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
โดยกำหนดการจัดฝึกอบรม แบ่งเป็น 5 รุ่น ดังต่อไปนี้
👉รุ่นที่ 1 วันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ. 2564
👉รุ่นที่ 2 วันที่ 9-10 กันยายน พ.ศ. 2564
👉รุ่นที่ 3 วันที่ 13-14 กันยายน พ.ศ. 2564
👉รุ่นที่ 4 วันที่ 16- 17 กันยายน พ.ศ. 2564
👉รุ่นที่ 5 วันที่ 20-21 กันยายน พ.ศ. 2564

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
09/09/2021

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

09/09/2021

ก.อุตฯ คาดอุตสาหกรรมอาหารไทย 5 เดือนหลังปี 64 โตแกร่งสวนโควิด-19 แนะผู้ประกอบการปรับมาตรการ Bubble and Seal และ Factory Isolation ให้เหมาะสมกับขนาดกิจการเพื่อรับมือการแพร่ระบาดในโรงงาน

อุตสาหกรรมอาหารของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งภาคการผลิตและการส่งออก แม้เผชิญการระบาดของโควิด-19 ในโรงงานอย่างต่อเนื่อง ภาพรวม 7 เดือนแรกการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 การส่งออกมีมูลค่า 622,700 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 ชี้ปัจจัยหลักมาจากภาคธุรกิจใช้มาตรการ Bubble and Seal
คาดอุตสาหกรรมอาหารไทยในช่วง 5 เดือนหลังโตแกร่งสวนโควิด-19 ประเมินว่าการผลิตจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 มูลค่า 427,300 ล้านบาท ทั้งปีคาดว่าภาคการผลิตจะขยายตัวร้อยละ 4.5 การส่งออกจะมีมูลค่า 1,050,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 จากปี 2563

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เผยสถานการณ์อุตสาหกรรมอาหารของไทยในช่วง 7 เดือนแรกปี 2564 ว่าได้พลิกกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นหลังจากหดตัวลงในปีก่อน โดยการผลิตที่วัดจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการที่ภาคธุรกิจใช้มาตรการ Bubble and Seal เพื่อควบคุมความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดในโรงงาน ทำให้โรงงานส่วนใหญ่สามารถเดินสายการผลิตได้ตามปกติ ประกอบกับปริมาณวัตถุดิบภาคเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นที่ตามทิศทางราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก ส่งผลทำให้ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรวัตถุดิบมีเพียงพอกับความต้องการของโรงงานแปรรูป โดยเฉพาะอ้อย มันสำปะหลัง ผักและผลไม้ต่างๆ จำพวกสับปะรด และข้าวโพดหวาน เป็นต้น นอกจากนี้ มาตรการภาครัฐในการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชนชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ภายใต้โครงการต่างๆ อาทิ โครงการเราชนะ โครงการคนละครึ่ง และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 นับเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และทำให้เกิดการขยายตัวของการผลิตในภาคอุตสาหกรรมอาหาร

ด้านการส่งออกในช่วง 7 เดือนแรกพบว่า มีมูลค่า 622,700 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการสินค้าอาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากประเทศคู่ค้าหลักอย่างจีน สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ที่ผ่อนคลายมาตรการ Lockdowns หลังจากสัดส่วนผู้ได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้ประชาชนสามารถออกมาทำกิจกรรมนอกบ้าน ธุรกิจบริการร้านอาหารต่างๆ มีการฟื้นตัว โดยการส่งออกไปจีนขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.0 เนื่องจากมีความต้องการสินค้าจำนวนมากเพื่อรองรับการบริโภคภายในประเทศที่ฟื้นตัวมาตั้งแต่ช่วงปลายปีก่อน ส่วนการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปก็มีสัญญาณการฟื้นตัวเช่นกัน โดยเฉพาะสินค้าส่งออกในกลุ่มอาหารทะเลแช่แข็ง จำพวกกุ้ง ปลา ปลาหมึก สับปะรดกระป๋อง ที่มีการขยายตัวตามช่องทางจำหน่ายในธุรกิจบริการร้านอาหารที่กำลังฟื้นตัว ส่วนหนึ่งเพื่อรองรับ Pent up demand หรือความต้องการที่ถูกอั้นไว้ในช่วงที่ออกนอกบ้านไม่ได้และร้านอาหารถูกปิดเป็นเวลาหลายเดือน

นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กล่าวว่า แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารไทยใน 5 เดือนหลังยังจะโตแกร่งสวนทางโควิด-19 โดยคาดว่าการผลิตจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 มูลค่า 427,300 ล้านบาท ทั้งปีประเมินว่าการผลิตจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 การส่งออกจะมีมูลค่า 1,050,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 จากปี 2563 สำหรับปัจจัยหนุนอุตสาหกรรมอาหารไทยในช่วง 5 เดือนหลัง มองว่ามาจากความต้องการสินค้าของผู้บริโภคในกลุ่มประเทศคู่ค้าหลักอย่างจีน สหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ที่มีแนวโน้มขยายตัวหลังการกลับมาเปิดเมือง (Reopening) ทำให้สินค้าที่มีช่องทางจำหน่ายในธุรกิจบริการร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม จัดเลี้ยง (HORECA) มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้ากุ้งและอาหารทะเลสดแช่แข็ง สับปะรดกระป๋อง ผลิตภัณฑ์
มันสำปะหลัง มะพร้าวและกะทิสำเร็จรูป เครื่องปรุงรส และอาหารพร้อมรับประทาน ประกอบกับสต็อกสินค้าอาหารของประเทศในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เริ่มลดลง ทำให้มีความต้องการนำเข้าเพิ่มขึ้น รวมทั้งแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินบาท ส่งผลดีต่อการส่งออกสินค้าอาหารของไทยที่ส่วนใหญ่เน้นใช้ปัจจัยการผลิตในประเทศ

ด้านปัจจัยเสี่ยงที่จะกระทบต่อระบบการผลิตและส่งออกสินค้าอาหารของไทยในครึ่งปีหลัง อาทิ การแพร่ระบาดของ COVID-19 เข้าสู่สถานประกอบการ จะกระทบต่อกำลังการผลิตและส่งมอบสินค้า การกลายพันธุ์ของไวรัส ทำให้หลายประเทศอาจต้องใช้มาตรการเข้มข้นในการควบคุมการระบาด จะส่งผลทำให้ปริมาณความต้องการสินค้าชะลอตัวลง ค่าระวางเรือยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกระทบต่อต้นทุนค่าขนส่ง โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้า Commodity เช่น ข้าว น้ำตาล ธัญพืชต่างๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำ รวมถึงทางการจีนอาจชะลอการนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารจากการที่เร่งนำเข้ามาตั้งแต่ปีก่อน ซึ่งอาจส่งผลทำให้การส่งออกอาหารของไทยขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ แนะผู้ประกอบการปรับมาตรการ Bubble and Seal และ Factory Isolation ให้เหมาะสมกับขนาดกิจการ
เพื่อรับมือการแพร่ระบาดในโรงงาน พร้อมกับการสื่อสารให้กับแรงงานและชุมชนเข้าใจถึงเหตุผลที่ไม่หยุดประกอบกิจการ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมรวมทั้งหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จะเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจและให้คำแนะนำ (Coaching) การทำ Bubble and Seal ทั้งในรูปแบบ Online และ Offline เพื่อให้โรงงานทุกขนาดสามารถดำเนินมาตรการได้พร้อมกันทั่วประเทศ อีกทั้งจะมีการปรับเกณฑ์ Good Factory Practice (GFP) เพื่อปิดช่องว่างที่เป็นสาเหตุของการแพร่ระบาด โดยเสนอเพิ่มมาตรการตรวจคัดกรองเชิงรุกด้วยชุด Antigen Test Kit (ATK) และเข้มงวดการตรวจกำกับหอพัก รถรับส่งแรงงาน รวมทั้งการเว้นระยะห่างของผู้ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ จะเร่งขอความร่วมมือโรงงานโดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดเล็กเข้าประเมินตนเอง Online ในแพลตฟอร์ม Thai Stop Covid (TSC) และการสุ่มตรวจประเมินโรงงาน (Onsite) เพื่อแนะนำการใช้มาตรการต่างๆ ในเชิงรุก ซึ่งการขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถฝ่าฟันวิกฤตและรักษาสถานภาพโรงงานทั้งในด้านการผลิตและส่งออก เพื่อให้อุตสาหกรรมอาหารสามารถทำรายได้จากการส่งออกและเป็นภาคส่วนสำคัญที่ช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศไทย

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
07/09/2021

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

วันนี้ ( 7 กันยายน 2564 ) เวลา 10.00 น. นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนายสนธยา ฝัดศิริ หัวหน้ากล...
07/09/2021

วันนี้ ( 7 กันยายน 2564 ) เวลา 10.00 น. นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนายสนธยา ฝัดศิริ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ เพื่อให้การแนะนำ มาตรการป้องกันโควิด 19 และการจัดทำมาตรการ bubble &seal จำนวน 2 บริษัท ได้แก่
1. บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัด
2. บริษัท แสงชัยพรีซิชั่น จำกัด
อยู่ในพื้นที่ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
07/09/2021

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

06/09/2021

📣📚E-Book รายงานประจำปี พ.ศ.2563 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (Office of the Permanent Secretary Ministry of Industry)

📌สามารถสแกนอ่านข้อมูลจาก QR Code หรือคลิกลิงค์ด้านล่าง👇🏻👇🏻

❇️ https://fliphtml5.com/dygd/hjrb

#กระทรวงอุตสาหกรรม #สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม #รายงานประจำปี2563 #OfficeofthePermanentSecretaryMinistryofIndustry #PRindustrymoi

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
03/09/2021

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
03/09/2021

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
03/09/2021

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

03/09/2021
ผนึกกำลัง ฝ่าวิกฤต covid-19 ในสถานประกอบการ

📣🎉ขอเชิญรับชม 📺 Live สด

🎊พิธีเปิดงาน เสวนา “ผนึกกำลัง ฝ่าวิกฤต COVID-19 ในสถานประกอบกิจการ”

✅โดยมี...นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาฯ พร้อมกล่าวถึงนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการ COVID-19 ในสถานประกอบกิจการ

📌การแชร์ประสบการณ์ต้นแบบสถานประกอบกิจการตามมาตรการ Bubble and Seal จากนายอนุสรณ์ พินธุ ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยฯ บริษัท ข้าว ซี.พี.จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา

📍เวทีเสวนา “ผนึกกำลัง ฝ่าวิกฤต COVID-19 ในสถานประกอบกิจการ”
💡”สถานการณ์การแพร่ระบาดในโรงงานและการดำเนินงานที่ผ่านมาของกระทรวงอุตสาหกรรม”
โดย นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม

💡”มาตรการ Bubble and Seal สำหรับสถานประกอบกิจการ และการสนับสนุนระบบที่ปรึกษา : coaching system”
โดย นพ.อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค”

💡”การดูแลสุขภาพใจวัยทำงาน ภายใต้มาตรการ Bubble and Seal”
โดย นพ.จุมภฎ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

💡”มาตรการ Good Factory Practice : GFP กับการป้องกันควบคุมโรคในสถานประกอบกิจการ”
โดย นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

💡”การสนับสนุนและทิศทางการดำเนินงานของสภาอุตสาหกรรมฯ”
โดย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

💡”การสนับสนุนและทิศทางการดำเนินงานของสภาหอการค้าฯ”
โดย ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

💡ดำเนินการเสวนา โดย พญ.หรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
03/09/2021

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
03/09/2021

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ  โฆษิตพิรุณ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมเป็นประธานใน การประชุมผ่านสื่...
02/09/2021

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ โฆษิตพิรุณ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมเป็นประธานใน การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรรม Zoom Meeting โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 4 ราย และอบรมเชิงลึกเพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรไปสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตร จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ได้พิจารณาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย โดยมีมติดังนี้
1.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ (Social Media) เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้า อีกทั้ง ยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้จำหน่ายและลูกค้าในการซื้อสินค้าออนไลน์ ด้วยการออกแบบและจัดทำนามบัตรดิจิทัล พร้อมรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และจัดทำคลิปวีดีโอนำเสนอกลุ่มเป้าหมายและผลิตภัณฑ์
2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิจารณาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมเชิงลึกเพื่อการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรไปสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตร จำนวน 2 ราย เพื่อส่งออกต่างประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายประเสริฐ โฆษิตพิรุณ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมเป็นประธานใน การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรรม Zoom Meeting โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 4 ราย และอบรมเชิงลึกเพื่อพัฒนาและยกระดับเกษตรกรไปสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตร จำนวน 2 ราย ทั้งนี้ ได้พิจารณาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย โดยมีมติดังนี้
1.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ (Social Media) เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้า อีกทั้ง ยังอำนวยความสะดวกให้กับผู้จำหน่ายและลูกค้าในการซื้อสินค้าออนไลน์ ด้วยการออกแบบและจัดทำนามบัตรดิจิทัล พร้อมรายละเอียดผลิตภัณฑ์ และจัดทำคลิปวีดีโอนำเสนอกลุ่มเป้าหมายและผลิตภัณฑ์
2. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมพิจารณาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมเชิงลึกเพื่อการพัฒนาและยกระดับเกษตรกรไปสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตร จำนวน 2 ราย เพื่อส่งออกต่างประเทศ

ที่อยู่

Nakhon Pathom
73000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6634340311

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📢📢สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs สมัครเป็นสมาชิกลงทะเบียน I-industry ✍ทำได้ง่าย ๆ ผ่านทางช่องทางของ Line Account โดยเลือกที่เมนูยืนยันการลงทะเบียน จะได้รับสิทธิ์ในการทดลองเลือกใช้ระบบซอฟต์แวร์ถึง 6 เดือน 🆓 ทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้ 💸 บัญชี/การเงิน 📊 การตลาดออนไลน์ 💱การบริหารจัดการ 👬CRM 📱การสื่อสาร 👨‍💼การจัดการบุคลากร ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ i-Industry อยู่แล้ว ให้ดำเนินการขอรับซอฟต์แวร์ที่เมนู Digital Service >>> Free Software by DIProm ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และการลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/software6m สอบถามข้อมูล Line Official @iindustry (พิมพ์ @นำหน้า) #iindustry #Softwareฟรี #กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #กระทรวงอุตสาหกรรม
16:02 คุณส่ง วันนี้ เวลา 16:02 น. ผมขอร้องเรียน บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) มี นายธงชัย ตันสุทัตต์ เป็น กรรมการผู้จัดการ เปิดเครื่องส่งเสียงดัง รบกวนบ้านผม แจ้งเรื่องไปแล้วยังไม่ได้รับการจัดการแต่อย่างใด ขอความกรุณาด้วยครับ
📣📣ห้ามพลาด ‼️ สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ที่มีความต้องการจะส่งออกสินค้าไทย 📍สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ มีบริการเชื่อมโยงซื้อขายสินค้ากับต่างประเทศ ใน “การดานจะซื้อ-จะขาย” ในลักษณะกระดานข่าว เพื่อเชื่อมโยงการค้า ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย 👉อยากขายสินค้าต่างประเทศ 👉สร้างโอกาสในการแข่งขันทางการตลาด 👉ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า 📍📍หากผู้ประกอบการที่มีความสนใจจะขายสินค้ากับต่างประเทศ โปรดแจ้งข้อมูลรายละเอียดสินค้าได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวชนกนันท์ รอยตระกูล ☎️08-6360-4736
📣📣โอกาสของนักออกแบบไทยมาแล้ว‼️ ขอเชิญร่วมส่งผลงานพร้อมฉายแสงบนเวที ✨DEmark Award 2021✨รางวัลด้านการออกแบบระดับไอคอนของเมืองไทย ร่วมโชว์ผลงาน ผลิตภัณฑ์ และดีไซน์สุดปัง ให้ดังสู่สายตาโลก ❤️ผลงานของผู้ชนะจะมีโอกาสได้รับการโปรโมทจาก โครงการ DEmark Award พร้อมเข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อต่อยอดสู่ความสำเร็จในระดับอินเตอร์ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 64 นี้ สมัครเลยที่ www.demarkaward.net #DEmarkThailand #DEmark2021 #DEmarkAward2021 #ดีไซน์หมุนเวียนเปลี่ยนโลก #ShareForThaiDesign
📢📢 ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในภาคการผลิต การค้าและบริการ 🍭🍭 ✍🏻 เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยี 3 Stage Rocker⚙️⚙️ ✍️สมัคร🆓 ไม่มีค่าใช้จ่าย 📌 ด่วน ‼️ จำนวน 7 กิจการเท่านั้น 👉สมัครผ่านระบบออนไลน์ง่ายๆ ในยุคโควิด หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม นายชาติชาย ตั้งต้นตระกูล 📞08-9402-1117
📣📣ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ SME กลุ่มอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอาหาร หรือการแปรรูปทางการเกษตร หรือเทคโนโลยีชีวภาพหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถสมัครผ่านช่องทาง QR Code หรือ www.nfi.or.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณดนัย ลิ้มดำรงค์ชิต โทร.08-0370-6340📍📍
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ เตรียมช้อปจุใจ‼️ 📆 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน นี้ ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 📍 พบกันในงานแฟชั่นล้านนาตะวันออก EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE 🛍ชวนมาช้อปแบบชิวๆในสไตล์ล้านนาตะวันออก บอกเลย!!! สินค้าดีดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ กับกองทัพแฟชั่นผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดเก๋ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ยกมาให้เลือกสรรถึงที่ --------------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 https://www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle/ #CentralPlazaGrandRama9
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม.... . - หากคุณเป็น SMEs ที่มีต้องการทำตลาดออนไลน์บน Platform ระดับโลก แต่ยังไม่เคยทดลองใช้งาน . - หากคุณเป็น SMEs ที่มีร้านอยู่บน Platform Online แล้วแต่ยอดขายยังไม่มี . - หากคุณเป็น SMEs ที่เข้าใจดีอยู่แล้วว่าการตลาดออนไลน์เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดและธุรกิจ และพร้อมที่จะเสริมความรู้ด้านกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดให้มากขึ้น . #คุณต้องไม่พลาด . การพัฒนากลยุทธ์ Online และ บุกตลาดโลกด้วย Alibaba (จังหวัดนครปฐม) โครงการ ยกระดับ SMEs สู่ Global ด้วยการค้าออนไลน์ ภายใต้กองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ . วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-16.30 น. ณ​ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม . กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/ALCyIhTHkeNqy2rC3 . ติดตามรายละเอียดการเปิดอบรมรอบถัดไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]: @ninjakantalad https://line.me/R/ti/p/%40ninjakantalad . www.facebook.com/ninjakantalad . หากพลาดโครงการนี้ระวังท่านจะคุยกับคนอื่นเค้าไม่รู้เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์คะ #เอสเอ็มอีนครปฐม สัมมนาฟรี! #SmartFactoring บัญชีเดียว ช่วยเสริมแกร่งธุรกิจไม่สะดุด SME Development Bank ขอเชิญร่วมสัมมนา Focus Group หัวข้อ "Smart Factoring บัญชีเดียว เสริมแกร่ง เพิ่มทุน ครอบคลุมทุกกลุ่ม SMEs" เพื่อให้ความรู้ด้านสินเชื่อ Factoring การทำบัญชีเดียว และแนะนำเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ช่วยให้ธุรกิจเติบโตไม่สะดุด จัดในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ช้อนเงินรีสอร์ท จ.นครปฐม เวลา 13.00-16.00 น. 📣ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมงาน ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงคลิก https://coreportal.smebank.co.th/register_event.php?apply_id=127 📣สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-265-3615, 02-265-3715, 085-980-8091 #SMEDevelopmentBank #ฟรี #นครปฐม #ราชบุรี #บ้านโป่ง #Factoring #SME www.smebank.co.th