สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานอุตสาหกกรมจังหวัดนครปฐม

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม โดย นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจัง...
25/08/2023

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น.
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม โดย นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายสมพร ทองคำ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเครือข่ายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network) พื้นที่ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1/2566 และประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมชาลีมงคลอาสน์ ชั้น 3 (ส่วนต่อขยาย) ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมี นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม

ได้ชี้แจงที่มาและความสำคัญของการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึงเป้าหมายในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย รวมถึงเกณฑ์ข้อกำหนดในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2565 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) และพิจารณาโครงการที่เสนอเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

20/08/2023
วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวกลมรัตน์ จิตตสินนวา หัวห...
18/08/2023

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566
นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวกลมรัตน์ จิตตสินนวา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวอรอุมา ชาวนาวิก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมการประชุมบูรณาการเพื่อนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ่านกลไกศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน (ITC Diprom Product Development) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมกายทอง ชั้น 3 อาคารอำนวยการและอาคารเครื่องจักรศูนย์ปฎิรูปอุตสาหกรรม ITC ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี

17/08/2023
ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2566    วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เ...
17/08/2023

ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2566
วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวิชญ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ 30/5 หมู่ 12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ประกอบกิจการ ตัดผ้าและตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (ตัดเย็บชุดชั้นใน) ซึ่งเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกิจกรรม MIND 4 มิติ
เวลา 14.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น ตั้งอยู่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามโครงการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (OPOAI-C) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ : ชาส้มโอผงชงดื่ม เป็นจุดท่องเที่ยวที่ได้การรับรองมอก.เอส 199-2565 การบริการหมู่มบ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว และมีการส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ จากกิจกรรม CSR บริษัท ที.บี.เอ็ม บอดี้คาร์ จำกัด

ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2566     วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ...
17/08/2023

ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2566
วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวิชญ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัท โนเบิลเท็กซ์การย้อม จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ 234 หมู่ 14 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ประกอบกิจการ ทอผ้าและเส้นด้าย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในกิจกรรม 3R และเยี่ยมชม ความคืบหน้าการดำเนินโครงการอุตสาหกรรมรวมใจ รักษ์น้ำใส ใส่ใจชุมชน
เวลา 14.00 น. ได้ตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม โดยมีนายอรรถสิทธิ์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมและรายงานผลการดำเนินโครงการแผน/ผลการปฏิบัติงานในภารกิจของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม แจ้งผลการดำเนินการข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือน ตามกฎหมาย ตามระบบ i-Industry และระบบ iSingleForm

วันที่ 16 สิงหาคม เวลา 13.30 น. นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวศิริกุล บุญอุปถัมภ์...
17/08/2023

วันที่ 16 สิงหาคม เวลา 13.30 น. นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวศิริกุล บุญอุปถัมภ์กุล นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเพื่ออนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อขอต่ออายุหนังสือให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามโครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชน แปลง บ้านลักหลับ น.ส.ล. ม.10 ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม และแปลง ที่ดินสาธารณประโยชน์ น.ส.ล. เลขที่ 32819 ม.1 ตำบลบ้านหลวง อ.ดอนตูมจ.นครปฐม ณ ห้องประชุมชาลีมงคลอาสน์ (ชั้น 3 ส่วนต่อขยาย) ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมีนายสมเกียรติ พลูสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวิชญ์ พร้อมด้วย นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์อุตสาหกรรม...
16/08/2023

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวิชญ์ พร้อมด้วย นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมนายสมพร ทองคำ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน และวิศวกร กรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุม เรื่อง "การรายงานข้อมูลสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566" ผ่านระบบ Zoom meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม โดยมีนายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักง...
13/08/2023

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกันทำกิจกรรม 5ส. & Big Cleaning Day โดยทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืช รวมถึงปรับสภาพภูมิทัศน์ และกำจัดลูกน้ำยุงลาย ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบสำนักงานฯ ให้ดูสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมสำหรับการให้บริการผู้มาติดต่อราชการ และโรงงานอุตสาหกรรมปลอดยุงลายด้วย 3 ป. ป้องกัน 3 โรค ตามนโยบาย MIND

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น. นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กิจกรรมชุ...
12/08/2023

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 17.30 น. นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กิจกรรมชุดที่ 1 เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจน์ฤทธิ์ จังหวัดนครปฐม

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้กลุ่มพิธี กลุ่มที...
12/08/2023

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้กลุ่มพิธี กลุ่มที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม (บริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์รัชการที่ 5

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้กลุ่มพิธี 1 เข้าร่วมกิจ...
12/08/2023

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมมอบหมายให้กลุ่มพิธี 1 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลากองอำนวยการ /ลานหน้าพระร่วงโรจน์ฤทธิ์

12/08/2023

🩵12 สิงหาคม 2566🩵
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

💛ทรงพระเจริญ💛

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม

🩵🌟🩵🌟🩵🌟🩵🌟🩵

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม โดยนายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ ตำแหน่งอุตสาหกร...
11/08/2023

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม โดยนายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ ตำแหน่งอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ดำเนินงานโครงการ “นมจิตอาสาทดแทนนมแม่เพื่อเด็กกำพร้า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยบริจาคนมและน้ำดื่ม ให้กับเด็กกำพร้า ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม เลขที่ 258 ถนนทวาราวดี ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

11/08/2023

ดีพร้อม ขอเชิญร่วมงานประกาศ 5 รางวัล เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ 2566

​กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เร่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมทั้งจัดงานเผยแพร่การใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ DIPROM Agro-Machinery Award 2023 ซึ่งมีการประกาศรางวัล 5 ผลงานได้รับรางวัลยอดเยี่ยม

ดีพร้อม ได้จัดงานเผยแพร่การใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ DIPROM Agro-Machinery Award 2023 โดยปีนี้เป็นปีที่ 3 ของการดำเนินงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะและกิจกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะร่วมกับหน่วยงานภายใต้ดีพร้อมเซ็นเตอร์ ในการส่งผลงานเครื่องจักรและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้าประกวด ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ได้รับเสียงตอบรับจาก SMEs วิสาหกิจชุมชน และ OTOP เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องตามความต้องการของผู้รับบริการและเกิดการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพในการดำเนินธุรกิจเกษตรชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยในงานจะทำการประกาศรายชื่อทีมที่ได้คัดเลือกเป็นแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะและประกาศผลรางวัล 5 ผลงาน ประกอบด้วย
1. รางวัลชนะเลิศ 1 แบบอย่าง
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง 1 แบบอย่าง
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง 1 แบบอย่าง
4. รางวัล Knowledge Sharing จำนวน 1 แบบอย่าง
5. รางวัล Technical Challenge จำนวน 1 แบบอย่าง

ซึ่งจะมีพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พระราม 6 โดยมี นายใบน้อย สุวรรณชาตรี อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล พร้อมด้วยนายพลาวุธ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าร่วมในพิธี และในงานมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ พัฒนาชุมชนให้ดีพร้อมโต” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

📍สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี ได้ที่ Link: https://shorturl.asia/kK7V8 ตั้งแต่วันนี้ - 31 ส.ค. 2566

ประชุมประจำเดือน สอจ.นครปฐม ครั้งที่ 8/2566  วันนี้ (10 ส.ค. 66) เวลา 9.30 น. นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจั...
10/08/2023

ประชุมประจำเดือน สอจ.นครปฐม ครั้งที่ 8/2566

วันนี้ (10 ส.ค. 66) เวลา 9.30 น. นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น. นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอุตสาหกรรมรวมใจ ...
09/08/2023

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น. นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอุตสาหกรรมรวมใจ รักษ์น้ำใส ใส่ใจชุมชน จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณคลองรางเตย ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวณิรดา วิสุทธิชาติธาดา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมี นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง ผู้ประกอบกิจการโรงงานและชุมชนในพื้นจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับโดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ โรงงานอุตสาหกรรม และภาคประชาชนในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและฟื้นคุณภาพน้ำในคลองรางเตย อีกทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของโรงงานอุตสาหกรรมต่อการรักษ์สิ่งแวดล้อม

รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนภาคอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566
09/08/2023

รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุนภาคอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 8 ส.ค.66 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่...
09/08/2023

วันที่ 8 ส.ค.66 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ได้จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) ประเภทอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมภูมิภาค มีนายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาฯ โดยมีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่8 มหาวิทยาลัยศิลปากรพระราชวังสนามจันทร์และ รศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ผู้จัดการเครือข่ายโปรแกรม ITAP ดำเนินการเป็นผู้นำและให้องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของผลิตภัณฑ์อาหาร และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ตอบโจทย์ไทยและประชาคมโลก (ลดก๊าซเรือนกระจก) แก่อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และเปิดโอกาสการระดมความคิด ค้นหา ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ ความต้องการข้อคิดเห็น และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการในการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม          โดยนายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนัน...
09/08/2023

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม โดยนายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ บริษัท ออกานิกส์ เลเจนดารี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมอาสาบริจาคโลหิต พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ บริษัท ออกานิกส์ เลเจนดารี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ เลขที่ 78/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยได้รับเกียรติจากนายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต จากพนักงานบริษัท นักเรียนนักศึกษา พลทหาร และเจ้าหน้าที่ สอจ.นฐ. จำนวน 126 คน

08/08/2023

📣📚E-Book รายงานประจำปี พ.ศ.2565 กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry)

📌สามารถสแกนอ่านข้อมูลจาก QR Code หรือคลิกลิงค์ https://oig.industry.go.th/th/cms-of-2565/374 -book/

#กระทรวงอุตสาหกรรม

08/08/2023

📣📚E-Book รายงานประจำปี พ.ศ.2565 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (Office of the Permanent Secretary Ministry of Industry)

📌สามารถสแกนอ่านข้อมูลจาก QR Code หรือคลิกลิงค์ https://oig.industry.go.th/th/cms-of-2565/375 -book/

#กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์โรงงานอุตสาหกรรมปลอดยุงลายด้วย 3 ป. ป้องกัน 3 โรคอันตราย
03/08/2023

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ขอประชาสัมพันธ์โรงงานอุตสาหกรรมปลอดยุงลายด้วย 3 ป. ป้องกัน 3 โรคอันตราย

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางณิชกุล สระน้ำ นักวิ...
01/08/2023

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางณิชกุล สระน้ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เวรกิจกรรมชุดที่ 1 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ ศาลาโถง องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

28/07/2023

✨🙏🏻ทรงพระเจริญ🙏🏻✨

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

28 กรกฎาคม 2566

🌟ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กระทรวงอุตสาหกรรม🌟

💛✨💛✨💛✨💛✨💛✨

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางณิชกุล สระน้ำ นักวิเคราะห์นโยบา...
25/07/2023

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางณิชกุล สระน้ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวศิริกุล บุญอุปถัมภ์กุล นักวิชาการอุตสาหกรรม เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ให้แก่บุคลากรภาครัฐของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ITA ณ ห้องประชุม ยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

วันที่ 25 ก.ค.66 นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวกมลรัตน์ จิตตสินนวา หัวหน้ากลุ่มส่...
25/07/2023

วันที่ 25 ก.ค.66 นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวกมลรัตน์ จิตตสินนวา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางสาวพิชชาภัสร์ เจริญชัยสมบัติ นักวิชาการอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท ที.บี.เอ็ม บอดี้คาร์ จำกัด มอบเครื่องบดสมุนไพรให้กับวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และบริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ พลาส จำกัด มอบซองบรรจุภัณฑ์ต้นแบบให้กับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์จากฟักข้าวเกษตรพัฒนา ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อสนับสนุนการทำ CSR ตามนโยบาย MIND ของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน
(One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวกมลรัตน์ จิตตสินนวา หัวห...
24/07/2023

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566
นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวกมลรัตน์ จิตตสินนวา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
นางสาวพิชชาภัสร์ เจริญชัยสมบัติ นักวิชาการอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด มอบเครื่องอาร์คเหล็กให้กับชุมชนเพื่อสนับสนุนการทำ CSR ตามนโยบาย MIND ของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านผักตบชวา ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

📣ข่าวประชาสัมพันธ์ด้วย ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จำ...
21/07/2023

📣ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วย ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จำกัด
📍เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ด่วน ! รับสมัครจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น (ขอสงวนสิทธิ์ เข้าร่วมไม่เกิน 2 ท่านต่อ 1 บริษัท)
📍หากผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถ สแกน QR code ตามแนบ

📣ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้วย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “ มหาว...
21/07/2023

📣ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล มีกำหนดจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “ มหาวิทยาลัยมหิดลกับความยั่งยืนภายใต้ BCG Model:ภาคเกษตรและอาหาร ”
♦️โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และผลักดันให้เกิดการสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับภคอุตสาหกรรมเพื่อการต่อยอดในเชิงพาณิชย์โดยจะมีการจัดสัมมนาใน 2 ช่วง
♦️กิจกรรมช่วงเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. เสวนาเพื่อความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมและแนวทางสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy University)
♦️กิจกรรมช่วงบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น. Workshop: Strategic Design for BCG Model
📅ในวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลลูม มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
📌ลงทะเบียนวันนี้ ถึง วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2566 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNd-MchHa1ZdVm_v8MvBbTSMkJFyURAfTTpZJgoqHLIcSGDQ/viewform *** ฟรี...ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดงาน ***

📍สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
คุณกนกวรรณ เอี่ยมจินดา
เบอร์ติดต่อ 02-849-6058 ,085-5843051
Email: [email protected]
คุณดวงรัตน์ อภิวัฒนานุกุล ผู้ประสานงาน
เบอร์ติดต่อ 065-6291539
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: [email protected]

วันที่ 20 ก.ค.66 นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวกมลรัตน์ จิตตสินนวา หัวหน้ากลุ่มส่ง...
20/07/2023

วันที่ 20 ก.ค.66 นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวกมลรัตน์ จิตตสินนวา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม นางสาวพิชชาภัสร์ เจริญชัยสมบัติ นักวิชาการอุตสาหกรรม ร่วมกับบริษัท ออกานิกส์ คอสเม่ จำกัด มอบเครื่องตีแป้งให้กับชุมชน เพื่อสนับสนุนการทำ CSR ตามนโยบาย MIND ของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วิสาหกิจชุมชนทวารวดี
ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการการ...
20/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นายสมพร ทองคำ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงานปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นางสาวกมลรัตน์ จิตตสินนวา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม นางสาวอินทิรา ยิ้มละมัย วิศวกรชำนาญการ นางสาวณัฐยา คำผาสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่ และผู้แทนสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยเป็นการประชุมสรุปผลการตรวจประเมินสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด 2.บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด 3.บริษัท แสงโสม จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุ...
20/07/2023

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตาม โครงการการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1.บริษัท เฌอร่า จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด 3.บริษัท หิรัญ เอส.เสวี.กรุ๊ป จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม และคณะ ลงพื้นที่บริษัท ออกา...
19/07/2023

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม และคณะ ลงพื้นที่บริษัท ออกานิกส์ เลเจนดารี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อ.เมือง จ.นครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมอาสาบริจาคโลหิต พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566

📣ประชาสัมพันธ์ข่าวดี❗️ สำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม   ♦️ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบให้ดำเนินการเปิดสินเชื่...
19/07/2023

📣ประชาสัมพันธ์ข่าวดี❗️ สำหรับผู้ประกอบการในจังหวัดนครปฐม
♦️ด้วยคณะกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบให้ดำเนินการเปิดสินเชื่อปี 2566 ภายใต้โครงการสินเชื่อ ลดโลกร้อน Decarbonize Loan ปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ไปถึงจนกว่าวงเงินจะหมด สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่เป็นผู้ผลิต ให้บริการ ค้าปลีก หรือค้าส่ง ในกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีหลักเกณฑ์เบี้องต้นตามเอกสารแนบ
♦️ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถลงทะเบียนผู้รับบริการของกระทรวงอุตสาหกรรม และยื่นคำขอสินเชื่อได้ที่ https://i.industry.go.th/
♦️ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจังหวัดนคปฐมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
เบอร์โทรศัพท์ 034- 340315
ติดต่อคุณรัชภร นาคขำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เบอร์โทรศัพท์ 090-1568964 เป็นผู้ประสานงาน

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:00 น. นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการรั...
18/07/2023

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:00 น. นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งที่ นฐ 19-2/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม โดยมีนายอรรถสิทธิ์ อึ้งเหมอนันต์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม มีมติในการรับรอง มผช. ผลิตภัณฑ์จำนวน 13 คำขอ (8ราย) ทั้งนี้ ฝ่ายเลขาฯ จะได้ดำเนินการจัดทำใบรับรองและแจ้งผลให้ผู้ประกอบการทราบต่อไป

ที่อยู่

Nakhon Pathom
73000

เบอร์โทรศัพท์

+6634109910

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาติแอดมินเพจ ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการ

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ กับกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ก่อนวันที่ 30 พย. 2564 นี้ ก้าวสู่โลกดิจิทัล เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้ SMEs
19 ชม. ·
📣📣จะบริหารจัดการกระบวนการผลิตแบบเดิม ให้สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าอยู่ทำไม❓ เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าให้ท่านได้💥
🎉"Digital Smart Factory : Phase I" กิจกรรม ลดต้นทุนการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต" 🎉
🗒️ สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ
💠 แบบจำลองคอมพิวเตอร์สำหรับคาดการณ์กำลังไฟฟ้า
💠 แผนปรับปรุงเพื่่อลดค่าไฟฟ้าที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
🕵️เหมาะสำหรับ
💠 SMEs ที่มีสายการผลิตต่อเนื่อง (Continous Process) และใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัยหลักในการผลิต
สมัครกับเราสิคะ 💁 รับจำนวนจำกัด แค่ 15 กิจการเท่านั้น❗❗
📍ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ย. 64📍
คลิ๊กเลย ➡️ https://shorturl.asia/yoCGY
🔍ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
☎️ 02 430 6871 กด 4 และ 065 985 7319 (ธนัฐ/อำนาจ)
📢📢สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs สมัครเป็นสมาชิกลงทะเบียน I-industry
✍ทำได้ง่าย ๆ ผ่านทางช่องทางของ Line Account โดยเลือกที่เมนูยืนยันการลงทะเบียน จะได้รับสิทธิ์ในการทดลองเลือกใช้ระบบซอฟต์แวร์ถึง 6 เดือน 🆓 ทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้
💸 บัญชี/การเงิน
📊 การตลาดออนไลน์
💱การบริหารจัดการ
👬CRM
📱การสื่อสาร
👨‍💼การจัดการบุคลากร
ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ i-Industry อยู่แล้ว ให้ดำเนินการขอรับซอฟต์แวร์ที่เมนู Digital Service >>> Free Software by DIProm
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และการลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/software6m
สอบถามข้อมูล Line Official (พิมพ์ @นำหน้า)
ี #กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #กระทรวงอุตสาหกรรม
16:02
คุณส่ง วันนี้ เวลา 16:02 น.
ผมขอร้องเรียน บริษัท พรอดดิจิ จำกัด (มหาชน) มี นายธงชัย ตันสุทัตต์ เป็น กรรมการผู้จัดการ เปิดเครื่องส่งเสียงดัง รบกวนบ้านผม แจ้งเรื่องไปแล้วยังไม่ได้รับการจัดการแต่อย่างใด ขอความกรุณาด้วยครับ
📣📣ห้ามพลาด ‼️ สำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ที่มีความต้องการจะส่งออกสินค้าไทย

📍สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ มีบริการเชื่อมโยงซื้อขายสินค้ากับต่างประเทศ ใน “การดานจะซื้อ-จะขาย” ในลักษณะกระดานข่าว เพื่อเชื่อมโยงการค้า ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย
👉อยากขายสินค้าต่างประเทศ
👉สร้างโอกาสในการแข่งขันทางการตลาด
👉ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า
📍📍หากผู้ประกอบการที่มีความสนใจจะขายสินค้ากับต่างประเทศ โปรดแจ้งข้อมูลรายละเอียดสินค้าได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวชนกนันท์ รอยตระกูล
☎️08-6360-4736
📣📣โอกาสของนักออกแบบไทยมาแล้ว‼️ ขอเชิญร่วมส่งผลงานพร้อมฉายแสงบนเวที ✨DEmark Award 2021✨รางวัลด้านการออกแบบระดับไอคอนของเมืองไทย ร่วมโชว์ผลงาน ผลิตภัณฑ์ และดีไซน์สุดปัง ให้ดังสู่สายตาโลก

❤️ผลงานของผู้ชนะจะมีโอกาสได้รับการโปรโมทจาก โครงการ DEmark Award พร้อมเข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อต่อยอดสู่ความสำเร็จในระดับอินเตอร์

ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 64 นี้

สมัครเลยที่ www.demarkaward.net


#ดีไซน์หมุนเวียนเปลี่ยนโลก
📢📢 ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในภาคการผลิต การค้าและบริการ 🍭🍭
✍🏻 เข้าร่วมกิจกรรมยกระดับสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยี 3 Stage Rocker⚙️⚙️
✍️สมัคร🆓 ไม่มีค่าใช้จ่าย
📌 ด่วน ‼️ จำนวน 7 กิจการเท่านั้น
👉สมัครผ่านระบบออนไลน์ง่ายๆ ในยุคโควิด
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม นายชาติชาย ตั้งต้นตระกูล 📞08-9402-1117
📣📣ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ SME กลุ่มอุตสาหกรรมในห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอาหาร หรือการแปรรูปทางการเกษตร หรือเทคโนโลยีชีวภาพหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สามารถสมัครผ่านช่องทาง QR Code หรือ www.nfi.or.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณดนัย ลิ้มดำรงค์ชิต โทร.08-0370-6340📍📍
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์งานค่ะ
เตรียมช้อปจุใจ‼️
📆 30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน นี้
ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
📍 พบกันในงานแฟชั่นล้านนาตะวันออก
EASTERN LANNA FASHION LIFESTYLE
🛍ชวนมาช้อปแบบชิวๆในสไตล์ล้านนาตะวันออก บอกเลย!!! สินค้าดีดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆ กับกองทัพแฟชั่นผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดเก๋ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ยกมาให้เลือกสรรถึงที่

---------------------------------------------
จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
#แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2

https://www.facebook.com/EasternLannaFashionLifestyle/
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม....
- หากคุณเป็น SMEs ที่มีต้องการทำตลาดออนไลน์บน Platform ระดับโลก แต่ยังไม่เคยทดลองใช้งาน
- หากคุณเป็น SMEs ที่มีร้านอยู่บน Platform Online แล้วแต่ยอดขายยังไม่มี
- หากคุณเป็น SMEs ที่เข้าใจดีอยู่แล้วว่าการตลาดออนไลน์เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การตลาดและธุรกิจ และพร้อมที่จะเสริมความรู้ด้านกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดให้มากขึ้น
#คุณต้องไม่พลาด
การพัฒนากลยุทธ์ Online และ บุกตลาดโลกด้วย Alibaba (จังหวัดนครปฐม)
โครงการ ยกระดับ SMEs สู่ Global ด้วยการค้าออนไลน์
ภายใต้กองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ
จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ดำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-16.30 น.
ณ​ โรงแรมริเวอร์ จังหวัดนครปฐม
กรอกใบสมัครออนไลน์ที่
https://goo.gl/forms/ALCyIhTHkeNqy2rC3
ติดตามรายละเอียดการเปิดอบรมรอบถัดไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
LINE@:
https://line.me/R/ti/p/%40ninjakantalad
www.facebook.com/ninjakantalad
หากพลาดโครงการนี้ระวังท่านจะคุยกับคนอื่นเค้าไม่รู้เรื่อง
ขอความอนุเคราะห์ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์คะ

#เอสเอ็มอีนครปฐม สัมมนาฟรี! บัญชีเดียว ช่วยเสริมแกร่งธุรกิจไม่สะดุด

SME Development Bank ขอเชิญร่วมสัมมนา Focus Group หัวข้อ "Smart Factoring บัญชีเดียว เสริมแกร่ง เพิ่มทุน ครอบคลุมทุกกลุ่ม SMEs" เพื่อให้ความรู้ด้านสินเชื่อ Factoring การทำบัญชีเดียว และแนะนำเข้าถึงผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ช่วยให้ธุรกิจเติบโตไม่สะดุด จัดในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ช้อนเงินรีสอร์ท จ.นครปฐม เวลา 13.00-16.00 น.

📣ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมงาน ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงคลิก
https://coreportal.smebank.co.th/register_event.php?apply_id=127

📣สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-265-3615, 02-265-3715, 085-980-8091

#ฟรี #นครปฐม #ราชบุรี #บ้านโป่ง

www.smebank.co.th
#}