การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) อำเภอพุทธมณฑล

เปิดเหมือนปกติ

PEA ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือผู...
08/05/2021

PEA ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำหรับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้าน
อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 ดังนี้
ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1
- ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี
- ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไปตามปกติ
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
- ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี
- ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไปตามปกติ
ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า
ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน 2564 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน
1. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐานให้คิดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น
2. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน
2.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนเมษายน 2564
2.2 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนเมษายน 2564
2.3 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนเมษายน 2564 บวกด้วย
ร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนเมษายน 2564
หากประชาชน ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PEA ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สำหรับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้าน
อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 ดังนี้
ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1
- ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี
- ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไปตามปกติ
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
- ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี
- ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไปตามปกติ
ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า
ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน เมษายน 2564 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน
1. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐานให้คิดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น
2. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน
2.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนเมษายน 2564
2.2 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนเมษายน 2564 บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนเมษายน 2564
2.3 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนเมษายน 2564 บวกด้วย
ร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนเมษายน 2564
หากประชาชน ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

📢ข่าวประชาสัมพันธ์📢แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดการรับชำระเงิน ตามมาตรการป้องกัน COVID-19➡️ณ สำนักงานการไฟฟ้าฯ ตั้งแต่ ...
01/05/2021

📢ข่าวประชาสัมพันธ์📢
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดการรับชำระเงิน
ตามมาตรการป้องกัน COVID-19
➡️ณ สำนักงานการไฟฟ้าฯ ตั้งแต่ 08.00 – 14.30 น. (เฉพาะรับชำระเงิน)
➡️ศูนย์บริการภาครัฐฯ เซ็นทรัลศาลายา งดให้บริการ
➡️ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1-16 พฤษภาคม 2564

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

📢ข่าวประชาสัมพันธ์📢
แจ้งการเปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิดการรับชำระเงิน
ตามมาตรการป้องกัน COVID-19
➡️ณ สำนักงานการไฟฟ้าฯ ตั้งแต่ 08.00 – 14.30 น. (เฉพาะรับชำระเงิน)
➡️ศูนย์บริการภาครัฐฯ เซ็นทรัลศาลายา งดให้บริการ
➡️ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1-16 พฤษภาคม 2564

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

🚫ประชาสัมพันธ์🚫วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงใน...
23/04/2021

🚫ประชาสัมพันธ์🚫
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการจ่ายไฟ บริเวณริมถนนบรมราชชนนี ฝั่งขาเข้า กทม.
ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่สีม่วงดังรูป จะถูกงดจ่ายไฟ และโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณดังกล่าว เนื่องจากการจราจรอาจติดขัด

👉เวลาดับไฟปฏิบัติงาน 08.00 น.-17.00 น. (หากแล้วเสร็จจะเร่งจ่ายไฟคืนระบบ)

⚡️พื้นที่ไฟดับ ผู้ใช้ไฟฟ้าริมถนนบรมราชชนนี ฝั่งขาเข้า กทม.
ตั้งแต่บริเวณปากซอยบางเตย 3 (และบ้านฝั่งขวาในซอย ช่วงประมาณ 200 เมตรแรก)
จนถึงหอพัก Lé Mont Residence ศาลายา

🚧ได้แก่ บ้านกรองน้ำ ศาลายา, ปั๊มน้ำมันบางจาก, บริษัทนครหลวง คอนนกรีต จำกัด,
ตรอ.ปรีชายนต์, ร้านองอาจการไฟฟ้า, SRR สหรุ่งโรจน์, หมู่บ้านชัยพฤกษ์ (ปิ่นเกล้า-สาย5), สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล, หมู่บ้านพฤกษลดา(ปิ่นเกล้า-สาย5), Homepro สาย 5 รวมถึงร้านค้าและร้านอาหารริมถนนในบริเวณดังกล่าวตลอดแนว🚧

📌ในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องปิดถนน 1 เลน อาจส่งผลทำให้การจราจรติดขัด โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง

ขออภัยในความไม่สะดวก

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 024821481 024821482

🚫ประชาสัมพันธ์🚫
วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการจ่ายไฟ บริเวณริมถนนบรมราชชนนี ฝั่งขาเข้า กทม.
ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่สีม่วงดังรูป จะถูกงดจ่ายไฟ และโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณดังกล่าว เนื่องจากการจราจรอาจติดขัด

👉เวลาดับไฟปฏิบัติงาน 08.00 น.-17.00 น. (หากแล้วเสร็จจะเร่งจ่ายไฟคืนระบบ)

⚡️พื้นที่ไฟดับ ผู้ใช้ไฟฟ้าริมถนนบรมราชชนนี ฝั่งขาเข้า กทม.
ตั้งแต่บริเวณปากซอยบางเตย 3 (และบ้านฝั่งขวาในซอย ช่วงประมาณ 200 เมตรแรก)
จนถึงหอพัก Lé Mont Residence ศาลายา

🚧ได้แก่ บ้านกรองน้ำ ศาลายา, ปั๊มน้ำมันบางจาก, บริษัทนครหลวง คอนนกรีต จำกัด,
ตรอ.ปรีชายนต์, ร้านองอาจการไฟฟ้า, SRR สหรุ่งโรจน์, หมู่บ้านชัยพฤกษ์ (ปิ่นเกล้า-สาย5), สถานีขนส่งสินค้าพุทธมณฑล, หมู่บ้านพฤกษลดา(ปิ่นเกล้า-สาย5), Homepro สาย 5 รวมถึงร้านค้าและร้านอาหารริมถนนในบริเวณดังกล่าวตลอดแนว🚧

📌ในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องปิดถนน 1 เลน อาจส่งผลทำให้การจราจรติดขัด โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง

ขออภัยในความไม่สะดวก

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 024821481 024821482

📢ประชาสัมพันธ์วันหยุด📢
09/04/2021

📢ประชาสัมพันธ์วันหยุด📢

📢ประชาสัมพันธ์วันหยุด📢

วันที่ 09 เมษายน 2564 กฟส.อ.พุทธมณฑล นำโดย  นายพัฒนา  หงษ์อินทร์  ผู้จัดการ พนักงาน และลูกจ้าง ทำกิจกรรม Big Cleaning Da...
09/04/2021

วันที่ 09 เมษายน 2564
กฟส.อ.พุทธมณฑล นำโดย นายพัฒนา หงษ์อินทร์ ผู้จัดการ พนักงาน และลูกจ้าง ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดครั้งใหญ่บริเวณสำนักงาน และ กิจกรรม PEA Go Green เพื่อเป็นการรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน ณ บริเวณ อาคาร 2 กฟส.อ.พุทธมณฑล

วันที่ 09 เมษายน 2564
กฟส.อ.พุทธมณฑล นำโดย นายพัฒนา หงษ์อินทร์ ผู้จัดการ พนักงาน และลูกจ้าง ทำกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดครั้งใหญ่บริเวณสำนักงาน และ กิจกรรม PEA Go Green เพื่อเป็นการรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง ปลูกต้นไม้ ลดโลกร้อน ณ บริเวณ อาคาร 2 กฟส.อ.พุทธมณฑล

วันที่ 15 มีนาคม 2564นายภักดี วงษาพรหม ผชก.(ก3) พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม กฟส.อ.พุทธมณฑล เพื่อประชุมติดตามงานรวมไปถึงมาตรก...
16/03/2021

วันที่ 15 มีนาคม 2564

นายภักดี วงษาพรหม ผชก.(ก3) พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม กฟส.อ.พุทธมณฑล เพื่อประชุมติดตามงานรวมไปถึงมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมี นายพัฒนา หงษ์อินทร์ ผู้จัดการ กฟส.อ.พุทธมณฑล และพนักงานให้การต้อนรับ ณ อาคาร 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทธมณฑล

วันที่ 15 มีนาคม 2564

นายภักดี วงษาพรหม ผชก.(ก3) พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม กฟส.อ.พุทธมณฑล เพื่อประชุมติดตามงานรวมไปถึงมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมี นายพัฒนา หงษ์อินทร์ ผู้จัดการ กฟส.อ.พุทธมณฑล และพนักงานให้การต้อนรับ ณ อาคาร 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพุทธมณฑล

อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้าง ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุทธมณฑล ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าไฟตามบ้านเรือนของผู้ใช้ไฟฟ้า...
10/03/2021

อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้าง ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุทธมณฑล ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าไฟตามบ้านเรือนของผู้ใช้ไฟฟ้า

ด้วยความเป็นห่วงโปรดระมัดระวังกันนะคะ

อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้าง ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุทธมณฑล ไม่มีการเรียกเก็บเงินค่าไฟตามบ้านเรือนของผู้ใช้ไฟฟ้า

ด้วยความเป็นห่วงโปรดระมัดระวังกันนะคะ

🚫ประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย รองรับการก่อสร้างมอเตอร...
20/02/2021

🚫ประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย รองรับการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ ริมถนนศาลายา-บางภาษี (มุ่งหน้าเข้าศาลายา) โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณดังกล่าว เนื่องจากการจราจรอาจติดขัด🚫

👉เวลาปฏิบัติงาน 08.00 น.-17.00 น.
⚡️พื้นที่ไฟดับ ได้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้าบริเวณริมถนนศาลายา-บางภาษี (มุ่งหน้าศาลายา)ตั้งแต่บริเวณตรงข้ามหมู่บ้านเอกสยาม ถึงบริเวณคลองตาซุ้ย
🚧 เช่น หอพักภาชินเพลส อู่ธวัชชัยการาจ หอพักออม&ออยล์เพลส อิ๊งเอมเพลส และร้านค้าบ้านเรือนริมถนนบริเวณดังกล่าวทั้งหมด
🚧

📌ในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องปิดถนน 1 เลน อาจส่งผลทำให้การจราจรติดขัด โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง

ขออภัยในความไม่สะดวก
📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 024821481 024821482

🚫ประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย รองรับการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ ริมถนนศาลายา-บางภาษี (มุ่งหน้าเข้าศาลายา) โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณดังกล่าว เนื่องจากการจราจรอาจติดขัด🚫

👉เวลาปฏิบัติงาน 08.00 น.-17.00 น.
⚡️พื้นที่ไฟดับ ได้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้าบริเวณริมถนนศาลายา-บางภาษี (มุ่งหน้าศาลายา)ตั้งแต่บริเวณตรงข้ามหมู่บ้านเอกสยาม ถึงบริเวณคลองตาซุ้ย
🚧 เช่น หอพักภาชินเพลส อู่ธวัชชัยการาจ หอพักออม&ออยล์เพลส อิ๊งเอมเพลส และร้านค้าบ้านเรือนริมถนนบริเวณดังกล่าวทั้งหมด
🚧

📌ในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องปิดถนน 1 เลน อาจส่งผลทำให้การจราจรติดขัด โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง

ขออภัยในความไม่สะดวก
📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 024821481 024821482

🚫ประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ริมถนนบรมราชชนนี ตั้งแต...
20/02/2021

🚫ประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ริมถนนบรมราชชนนี ตั้งแต่บริเวณไทวัสดุศาลายา ถึงปั๊มน้ำมันบางจาก โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณดังกล่าว เนื่องจากการจราจรอาจติดขัด🚫

👉เวลาปฏิบัติงาน 08.00 น.-17.00 น.
⚡️พื้นที่ไฟดับ ได้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้าบริเวณริมถนนบรมราชชนนี ขาเข้ากรุงเทพมหานคร
🚧ตั้งแต่ร้าน บีควิกสาขาไทวัสดุ ศาลายา จนก่อนถึง ปั๊มน้ำมันบางจาก
รวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าในซอยบางเตย 5 ตั้งแต่ปากซอยข้างศูนย์วอลโว่ จนก่อนถึงทางเข้าหลังห้างเซนทรัลพลาซาศาลายา🚧

📌หมายเหตุ ไทวัสดุ ศาลายา และเซนทรัลพลาซา ศาลายา ไฟฟ้าไม่ดับ
📌ในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องปิดถนน 1 เลน อาจส่งผลทำให้การจราจรขัดข้อง โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง

ขออภัยในความไม่สะดวก

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 024821481 024821482

🚫ประชาสัมพันธ์ วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ริมถนนบรมราชชนนี ตั้งแต่บริเวณไทวัสดุศาลายา ถึงปั๊มน้ำมันบางจาก โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณดังกล่าว เนื่องจากการจราจรอาจติดขัด🚫

👉เวลาปฏิบัติงาน 08.00 น.-17.00 น.
⚡️พื้นที่ไฟดับ ได้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้าบริเวณริมถนนบรมราชชนนี ขาเข้ากรุงเทพมหานคร
🚧ตั้งแต่ร้าน บีควิกสาขาไทวัสดุ ศาลายา จนก่อนถึง ปั๊มน้ำมันบางจาก
รวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าในซอยบางเตย 5 ตั้งแต่ปากซอยข้างศูนย์วอลโว่ จนก่อนถึงทางเข้าหลังห้างเซนทรัลพลาซาศาลายา🚧

📌หมายเหตุ ไทวัสดุ ศาลายา และเซนทรัลพลาซา ศาลายา ไฟฟ้าไม่ดับ
📌ในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องปิดถนน 1 เลน อาจส่งผลทำให้การจราจรขัดข้อง โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง

ขออภัยในความไม่สะดวก

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 024821481 024821482

ประชาสัมพันธ์ แจ้งพื้นที่ดับไฟ วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564👉ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-17.00 น.  เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย⚡...
11/02/2021

ประชาสัมพันธ์ แจ้งพื้นที่ดับไฟ วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
👉ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-17.00 น. เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย

⚡️พื้นที่ไฟดับ ได้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้าริมถนนศาลายา-บางภาษี มุ่งหน้าบางเลน ตั้งแต่บริเวณซอยเทพนิมิต ซอยอาภา ปากซอยดาวทอง (📌ในซอยดาวทองไม่ดับ) หมู่บ้านอาภากร 3 จนถึงร้านสังข์ชัยการยาง

(เฉพาะพื้นที่ในรูปดังกล่าวเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบไฟดับ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 024821481, 024821482

ประชาสัมพันธ์ แจ้งพื้นที่ดับไฟ วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
👉ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-17.00 น. เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย

⚡️พื้นที่ไฟดับ ได้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้าริมถนนศาลายา-บางภาษี มุ่งหน้าบางเลน ตั้งแต่บริเวณซอยเทพนิมิต ซอยอาภา ปากซอยดาวทอง (📌ในซอยดาวทองไม่ดับ) หมู่บ้านอาภากร 3 จนถึงร้านสังข์ชัยการยาง

(เฉพาะพื้นที่ในรูปดังกล่าวเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบไฟดับ)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 024821481, 024821482

📢ข่าวประชาสัมพันธ์📢
21/01/2021

📢ข่าวประชาสัมพันธ์📢

มาตรการของ PEA เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้ไฟฟ้าจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
มาตรการที่ 1 คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้ายื่นตรวจสอบสิทธิ์การขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า โดย PEA ได้คืนเงินประกันให้กับผู้ใช้ไฟที่ตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้องแล้วกว่า 5.85 ล้านราย เป็นเงิน 8,750 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564)
มาตรการที่ 2 ขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำออกไปอีก 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2564) กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง ประเภทที่ 6 องค์กรไม่แสวงหากำไร และประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร
มาตรการที่ 3 ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 (โดยใช้ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน) ดังนี้
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรก
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ)
3. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนฐาน (ธันวาคม 2563)

หากประชาชน ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารได้ที่​ 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟ
16/01/2021

มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟ

PEA ร่วมแถลงข่าวมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19

วันที่ 15 มกราคม 2564 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษก กกพ. พร้อมด้วย นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นางสาวจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ พลเรือโทกวี องคะศิลป์ ผู้จัดการกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ร่วมแถลงข่าว กกพ. จับมือการไฟฟ้าชี้แจงมาตรการช่วยเหลือลดค่าไฟ โควิด-19 รอบ 2 ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 11 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 ดังนี้

ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1
- ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี
- ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไปตามปกติ
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
- ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี
- ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไปตามปกติ

ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า
ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน
1. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐานให้คิดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น
2. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน
2.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือน ธันวาคม 2563
2.2 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนธันวาคม 2563
2.3 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วยร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนธันวาคม 2563

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
06/01/2021

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

PEA ห่วงใยแนะนำชำระค่าบริการผ่านช่องทางออนไลน์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทาง Website เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกชำระค่าไฟฟ้าได้หลายช่องทาง ดังนี้

1. ผ่าน PEA Smart Plus (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)
2. ศูนย์บริการ PEA Front Office
- สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- บริเวณศูนย์การค้าชั้นนำ (PEA Shop)
- รถ Mobile Front Office
- Application PEA Smart Plus
3. ผ่านตัวแทนเก็บเงินที่ได้รับแต่งตั้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4. ผ่านตัวแทนจุดบริการรับชำระเงิน (ค่าบริการตามอัตราที่ตัวแทนฯ กำหนด)
5. หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (PEA รับภาระค่าธรรมเนียม)
6. หักบัญชีบัตรเครดิต
7. ผ่าน PEA e-Pay (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)
8. ผ่าน Mobile Application ของผู้ให้บริการภายนอก (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)
9. ผ่าน Website ของผู้ให้บริการภายนอก (ค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด)
10. ตู้เติมเงิน (ค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด)

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

🙏🏻ข่าวประชาสัมพันธ์ 🙏🏻 ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุทธมณฑล ยังเปิดให้บริการที่ ศูนย์ราชการฯ บริเวรชั้น 2 เซนทรัลฯ(ศ...
28/12/2020

🙏🏻ข่าวประชาสัมพันธ์ 🙏🏻
ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุทธมณฑล ยังเปิดให้บริการที่ ศูนย์ราชการฯ บริเวรชั้น 2 เซนทรัลฯ(ศาลายา)

ช่วงสถานะการณ์แบบนี้​ท่านสามารถชำระเงินค่าไฟฟ้าได้หลากหลายช่องทาง​ เพื่อป้องกัน​COVID -​19​ นะครับ
24/12/2020

ช่วงสถานะการณ์แบบนี้​ท่านสามารถชำระเงินค่าไฟฟ้าได้หลากหลายช่องทาง​ เพื่อป้องกัน​COVID -​19​ นะครับ

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุทธมณฑล's post
20/12/2020

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุทธมณฑล's post

17/12/2020
๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณา...
05/12/2020

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ป้องกันอัคคีภัยจากไฟฟ้าในฤดูหนาว หากพบต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างล้มทับเสาไฟฟ้า - สายไฟฟ้าขาดหรือพบเห็นไฟไหม้ใกล้แนวเสาไฟฟ้า...
22/11/2020

ป้องกันอัคคีภัยจากไฟฟ้าในฤดูหนาว หากพบต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างล้มทับเสาไฟฟ้า - สายไฟฟ้าขาดหรือพบเห็นไฟไหม้ใกล้แนวเสาไฟฟ้า - สายไฟฟ้า แจ้งเหตุได้ที่สำนักงาน PEA ทุกแห่งหรือที่สายด่วน 1129 PEA CALL CENTER

หากพบไฟฟ้าลัดวงจรห้ามเข้าใกล้ โดยเฉพาะบริเวณที่เปียก เพราะอาจมีไฟรั่ว ให้รีบปลดเบรกเกอร์ทันทีและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ PEA

ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ไม่ก่อไฟเผาหญ้าใกล้บริเวณเสาไฟฟ้า

ติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ต่อสายดินอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงติดตั้งเครื่องจับควันไฟและกริ่งสัญญาณเตือน

20/11/2020
18/11/2020
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
07/11/2020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรม "PEA ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทับลาน" ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลด ให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายขจร โปร่งฟ้า ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “PEA ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัย ทับลาน” โดยมี ผู้บริหาร PEA พร้อมด้วยผู้นำชุมชนเข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ ตำบล บุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

จากเหตุการณ์น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลานไหลเข้าท่วม บ้านเรือนประชาชนในพื้นท่ีตำบลบุพราหมณ์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จึงจัดกิจกรรม “PEA ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทับลาน” โดยเข้าตรวจสอบ ปรับปรุง ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนหลังจากน้ำลด ดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมระดมทีมเข้าฟื้นฟู แก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาทิ เต้ารับ สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าและเปลี่ยนไม้แป้นรองมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า โดยระดมทีมพนักงานจำนวน 20 ทีม มีทีมช่างมากกว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมฯ

นอกจากนี้ PEA มีข้อแนะนำประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ดังนี้
- สวมถุงมือและรองเท้ายาง เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว
- ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม เปียกชื้น เช่น พัดลม เตารีด ให้ช่างไฟฟ้าท่ีมีความรู้
ความชำนาญตรวจสอบความปลอดภัยก่อนใช้งาน
- ปลั๊ก สวิตช์และสายไฟที่ถูกน้ำท่วม แช่ขัง ต้องมั่นใจว่าไม่มีสิ่งตกค้าง เช่น ดินโคลนหรือเศษไม้
ในอุปกรณ์ดังกล่าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแห้งสนิท หากเป็นสนิมต้องเปลี่ยน
ทั้งนี้ สอบถามข้อมูล แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ท่ีศูนย์บริการ
ข้อมูลผู้ใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ที่ 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ภาพ: แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่

160 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
Nakhon Pathom
73170

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624821482

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด