การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) อำเภอพุทธมณฑล

เปิดเหมือนปกติ

📢ข่าวประชาสัมพันธ์📢
21/01/2021

📢ข่าวประชาสัมพันธ์📢

มาตรการของ PEA เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใช้ไฟฟ้าจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้
มาตรการที่ 1 คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้ายื่นตรวจสอบสิทธิ์การขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า โดย PEA ได้คืนเงินประกันให้กับผู้ใช้ไฟที่ตรวจสอบสิทธิ์ถูกต้องแล้วกว่า 5.85 ล้านราย เป็นเงิน 8,750 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2564)
มาตรการที่ 2 ขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าอัตราขั้นต่ำออกไปอีก 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม 2564) กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง ประเภทที่ 6 องค์กรไม่แสวงหากำไร และประเภทที่ 7 สูบน้ำเพื่อการเกษตร
มาตรการที่ 3 ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 (โดยใช้ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน) ดังนี้
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรก
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ)
3. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดือนฐาน (ธันวาคม 2563)

หากประชาชน ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดตามข่าวสารได้ที่​ 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟ
16/01/2021

มาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟ

PEA ร่วมแถลงข่าวมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19

วันที่ 15 มกราคม 2564 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษก กกพ. พร้อมด้วย นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง นางสาวจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ พลเรือโทกวี องคะศิลป์ ผู้จัดการกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ ร่วมแถลงข่าว กกพ. จับมือการไฟฟ้าชี้แจงมาตรการช่วยเหลือลดค่าไฟ โควิด-19 รอบ 2 ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 11 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท กรุงเทพฯ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เป็นเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 ดังนี้

ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1
- ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี
- ใช้ไฟฟ้าเกิน 90 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไปตามปกติ
2. ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
- ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี
- ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรกและคิดค่าไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไปตามปกติ

ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า
ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 และ 1.2 ใช้หน่วยการใช้ไฟฟ้าตามใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน ธันวาคม 2563 เป็นเดือนฐานสำหรับการคิดเงิน
1. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐานให้คิดค่าไฟฟ้าจากหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงในเดือนนั้น
2. การใช้ไฟฟ้ารายเดือนมากกว่าหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนฐาน
2.1 ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือน ธันวาคม 2563
2.2 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 500 แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วยร้อยละ 50 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนธันวาคม 2563
2.3 ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วย หน่วยที่คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยของเดือนธันวาคม 2563 บวกด้วยร้อยละ 70 ของหน่วยส่วนที่เกินหน่วยเดือนธันวาคม 2563

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
06/01/2021

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

PEA ห่วงใยแนะนำชำระค่าบริการผ่านช่องทางออนไลน์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 แนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าผ่านทางช่องทาง Website เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดและป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถเลือกชำระค่าไฟฟ้าได้หลายช่องทาง ดังนี้

1. ผ่าน PEA Smart Plus (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)
2. ศูนย์บริการ PEA Front Office
- สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- บริเวณศูนย์การค้าชั้นนำ (PEA Shop)
- รถ Mobile Front Office
- Application PEA Smart Plus
3. ผ่านตัวแทนเก็บเงินที่ได้รับแต่งตั้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
4. ผ่านตัวแทนจุดบริการรับชำระเงิน (ค่าบริการตามอัตราที่ตัวแทนฯ กำหนด)
5. หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (PEA รับภาระค่าธรรมเนียม)
6. หักบัญชีบัตรเครดิต
7. ผ่าน PEA e-Pay (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)
8. ผ่าน Mobile Application ของผู้ให้บริการภายนอก (ค่าบริการตามอัตราที่ผู้ให้บริการฯ กำหนด)
9. ผ่าน Website ของผู้ให้บริการภายนอก (ค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด)
10. ตู้เติมเงิน (ค่าบริการตามอัตราที่บริษัทฯ กำหนด)

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

🙏🏻ข่าวประชาสัมพันธ์ 🙏🏻 ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุทธมณฑล ยังเปิดให้บริการที่ ศูนย์ราชการฯ บริเวรชั้น 2 เซนทรัลฯ(ศ...
28/12/2020

🙏🏻ข่าวประชาสัมพันธ์ 🙏🏻
ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุทธมณฑล ยังเปิดให้บริการที่ ศูนย์ราชการฯ บริเวรชั้น 2 เซนทรัลฯ(ศาลายา)

ช่วงสถานะการณ์แบบนี้​ท่านสามารถชำระเงินค่าไฟฟ้าได้หลากหลายช่องทาง​ เพื่อป้องกัน​COVID -​19​ นะครับ
24/12/2020

ช่วงสถานะการณ์แบบนี้​ท่านสามารถชำระเงินค่าไฟฟ้าได้หลากหลายช่องทาง​ เพื่อป้องกัน​COVID -​19​ นะครับ

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุทธมณฑล's post
20/12/2020

Photos from การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุทธมณฑล's post

17/12/2020
๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณา...
05/12/2020

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ป้องกันอัคคีภัยจากไฟฟ้าในฤดูหนาว หากพบต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างล้มทับเสาไฟฟ้า - สายไฟฟ้าขาดหรือพบเห็นไฟไหม้ใกล้แนวเสาไฟฟ้า...
22/11/2020

ป้องกันอัคคีภัยจากไฟฟ้าในฤดูหนาว หากพบต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างล้มทับเสาไฟฟ้า - สายไฟฟ้าขาดหรือพบเห็นไฟไหม้ใกล้แนวเสาไฟฟ้า - สายไฟฟ้า แจ้งเหตุได้ที่สำนักงาน PEA ทุกแห่งหรือที่สายด่วน 1129 PEA CALL CENTER

หากพบไฟฟ้าลัดวงจรห้ามเข้าใกล้ โดยเฉพาะบริเวณที่เปียก เพราะอาจมีไฟรั่ว ให้รีบปลดเบรกเกอร์ทันทีและรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ PEA

ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร ไม่ก่อไฟเผาหญ้าใกล้บริเวณเสาไฟฟ้า

ติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ ต่อสายดินอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงติดตั้งเครื่องจับควันไฟและกริ่งสัญญาณเตือน

20/11/2020
18/11/2020
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
07/11/2020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรม "PEA ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทับลาน" ตรวจสอบและปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าหลังน้ำลด ให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายขจร โปร่งฟ้า ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “PEA ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัย ทับลาน” โดยมี ผู้บริหาร PEA พร้อมด้วยผู้นำชุมชนเข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ ตำบล บุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

จากเหตุการณ์น้ำป่าจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลานไหลเข้าท่วม บ้านเรือนประชาชนในพื้นท่ีตำบลบุพราหมณ์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จึงจัดกิจกรรม “PEA ส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทับลาน” โดยเข้าตรวจสอบ ปรับปรุง ฟื้นฟูระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือนหลังจากน้ำลด ดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรือนประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมระดมทีมเข้าฟื้นฟู แก้ไขซ่อมแซมระบบไฟฟ้า อาทิ เต้ารับ สวิตซ์ไฟฟ้า สายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าและเปลี่ยนไม้แป้นรองมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า โดยระดมทีมพนักงานจำนวน 20 ทีม มีทีมช่างมากกว่า 300 คน ร่วมกิจกรรมฯ

นอกจากนี้ PEA มีข้อแนะนำประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ดังนี้
- สวมถุงมือและรองเท้ายาง เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว
- ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วม เปียกชื้น เช่น พัดลม เตารีด ให้ช่างไฟฟ้าท่ีมีความรู้
ความชำนาญตรวจสอบความปลอดภัยก่อนใช้งาน
- ปลั๊ก สวิตช์และสายไฟที่ถูกน้ำท่วม แช่ขัง ต้องมั่นใจว่าไม่มีสิ่งตกค้าง เช่น ดินโคลนหรือเศษไม้
ในอุปกรณ์ดังกล่าว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแห้งสนิท หากเป็นสนิมต้องเปลี่ยน
ทั้งนี้ สอบถามข้อมูล แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ท่ีศูนย์บริการ
ข้อมูลผู้ใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ที่ 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ภาพ: แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

07/11/2020
ขั้นตอนการขอรับบริการขอใช้ไฟฟ้าผ่านระบบ E-SERVICE
03/11/2020

ขั้นตอนการขอรับบริการขอใช้ไฟฟ้าผ่านระบบ E-SERVICE

23/10/2020
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
23/10/2020

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนะนำวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยกรณีที่มีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง
20/10/2020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแนะนำวิธีใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยกรณีที่มีน้ำท่วมหรือน้ำท่วมขัง

17/10/2020
13/10/2020
สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ...
13/10/2020

สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

08/10/2020
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
26/08/2020

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA

PEA จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บริเวณบ้านปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยครบ 100%

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าบริเวณบ้านปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุฮีโกสครบทุกครัวเรือน โดยได้เร่งดำเนินการตัดจ่ายระบบไฟฟ้าเดิมที่เสียหายออกจากระบบจำหน่าย และเดินสายไฟฟ้าใหม่ไปยังบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ ยังให้คำแนะนำเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยในสภาวะการณ์น้ำท่วมอีกด้วย

ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคเหนือ) จ.พิษณุโลก

28/07/2020
28กรกฎาคม2563

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล

12/07/2020

🚧 🚧 เนื่องด้วยวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุทธมณฑล ดำเนินการปรับแต่งเสาเอนเอียง ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าและแก้ไขสายแรงสูงหย่อนยาน เปลี่ยนอุปกรณ์เสื่อมสภาพ และติดตั้งอุปกรณ์ตัดต่อระบบจำหน่ายแรงสูง พาดสายแรงต่ำเพิ่มเติม บริเวณซอย อบต.ศาลายา ในการนี้มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 9.00 น. -17.00 น. และอาจส่งผลกระทบด้านการจราจรบริเวณซอย อบต.ศาลายา เนื่องจากมียานพาหนะและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

📢📢ข่าวประชาสัมพันธ์📢📢
03/07/2020

📢📢ข่าวประชาสัมพันธ์📢📢

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอแจ้งการปิดปรับปรุง "ระบบลงทะเบียนและติดตามสถานะการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นการชั่วคราว โดยระบบสามารถให้บริการลงทะเบียนและติดตามสถานะได้อีกครั้งในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

03/07/2020

ซอยดาวทอง กำลังตัดจ่ายวงจรให้อยู่นะคะ

🙏🙏🙏

3 มิถุนายน 2563ขอพระองค์ ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภ...
03/06/2020

3 มิถุนายน 2563

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุทธมณฑล

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
23/05/2020

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

「ประกาศหลักสูตรปีการศึกษา 2563」

ขอแนะนำทุกท่านให้รู้จักกับหลักสูตรใหม่
หลักสูตรที่ 4 ของ รรช. ในปีการศึกษา 2563
"ช่างเฉพาะทาง(ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)"
หลักสูตรนี้รับนักเรียนที่จบการศึกษา ปวส.ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง
เพื่อเข้ามาอบรมศึกษาต่อ ที่ รรช. เป็นเวลา 6 เดือน
เมื่อจบการศึกษาจะบรรจุเข้าทำงานกับ กฟภ.
ตำแหน่ง พนักงานช่าง(ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
โดยในรุ่นนี้จะแบ่งเป็นเขตภาคใต้ 12 คน
และไม่กำหนดพื้นที่จำนวน 58 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน

ท่านที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดหลักสูตร คุณสมบัติที่รับสมัคร กำหนดการรับสมัคร และสมัคร
ได้ที่ PEAEVS.thaijobjob.com

เปิดรับสมัครทางออนไลน์ วันที่ 1 - 11 มิ.ย. 63 นี้

#PEAEVS2563 #4th

📢ข่าวประชาสัมพันธ์📢 ผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัย สามารถตรวจสอบและชำระยอด บิลเดือน เมษายน ได้แล้วนะคะ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค....
08/05/2020

📢ข่าวประชาสัมพันธ์📢
ผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัย สามารถตรวจสอบและชำระยอด บิลเดือน เมษายน ได้แล้วนะคะ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.2563
#ฐานการลดค่าไฟเป็นเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ
📢ขณะนี้สามารถเช็คยอดและชำระค่าไฟฟ้าใน PEA SMART PLUS ผ่าน Internet Banking ได้ทุกธนาคาร แล้วนะคะ

29/04/2020

*** 19.58 น. จ่ายไฟฟ้าได้บางส่วน
พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบไฟฟ้าดับนาน ได้แก่
ริมถนนจาก บ.คาสเดย์ไปจนถึงตรงข้ามศักดิ์ศรี เจม่อน, หมู่บ้านเอื้ออาทร 1-2, ตลาดเอื้อ, ตลาดทวีทรัพย์

สาเหตุเพราะสายไฟฟ้าแรงสูงขาด หน้าตลาดเอื้ออาทรนะคะ

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบ ขอความกรุณารอการแก้ไขค่ะ ช่างกำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

📢📢ข่าวประชาสัมพันธ์📢📢
28/04/2020

📢📢ข่าวประชาสัมพันธ์📢📢

ตรวจสอบสักนิด เราใช้ไฟประเภทไหน??
28/04/2020

ตรวจสอบสักนิด เราใช้ไฟประเภทไหน??

PEA​ แนะ​ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 1.1.1 และ 1.1.2

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดย PEA มีคำจำกัดความ ดังนี้

ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และมีหน่วยการใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน

ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ขึ้นไป และผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 ที่มียอดการใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยติดต่อกัน 3 เดือน
โดยมีวิธีการดูประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า ดังนี้

หมายเหตุ 1114 คือผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยประเภท

1.1.1 ที่รับไฟระดับแรงดัน 22-33 กิโลโวลต์
1115 คือผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.1 ที่รับไฟระดับแรงดัน 380/230 โวลต์

1124 คือผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 ที่รับไฟระดับแรงดัน 22-33 กิโลโวลต์

1125 คือผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยประเภท 1.1.2 ที่รับไฟระดับแรงดัน 380/230 โวลต์

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

27/04/2020

ขออนุญาติประชาสัมพันธ์
เรื่อง ชะลอการชำระค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน 2563

หากในช่วงนี้ท่านใดที่ได้รับ sms แจ้งเตือนให้ชำระค่าไฟเดือน เมษายน 2563 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุทธมณฑล ขอให้ชะลอการชำระก่อน เพื่อรอการปรับปรุงยอดค่าไฟฟ้าใหม่ ตามมาตรการการช่วยเหลือ ทั้งนี้หากข้อมูลมีการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวก

25/04/2020

อัพเดทข่าวค่ะ คาดว่าอีกพักใหญ่ๆจะตัดจ่ายวงจรสำเร็จ ทำให้ไฟฟ้าดับตั้งแต่สถานีขนส่งเป็นต้นไป ถึงร้านแก้วฟ้าตุ๊กตานะคะ
บริเวณที่ไฟดับ ก่อนขนส่ง เช่น มบ.พฤกษ์ลดาและโฮมโปรจะใช้ไฟได้ปกติค่ะ

และอาจมีการดับอีกครั้งประมาณครึ่งชม.ในช่วงเช้ามืด เมื่อปักเสาทดแทนเสาที่หักเสร็จนะคะ

รอหน่อยนะคะ ช่างเราทำงานเต็มที่ค่ะ
ขอบคุณค่ะ🙏

ที่อยู่

160 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
Nakhon Pathom
73170

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624821482

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด