สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๗

สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๗ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกัน?

25/08/2023

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต ‼️
ในวันนี้เป็นเรื่องราวของกรณีศึกษาเกี่ยวกับการทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ ซึ่งเรื่งราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยครับ

"การทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์"

นาย ก. อดีตนักบริหารทั่วไป 5 สำนักงานบริการโทรศัพท์แห่งหนึ่ง บริษัท ท. สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่รับเรื่องติดตั้ง ย้าย โอน สำรวจประมาณการการติดตั้งและทะเบียนคู่สายประจำสำนักงานบริการโทรศัพท์แห่งหนึ่ง ไม่มีหน้าที่เกี่ยวกับการรับชำระเงิน แต่ได้นำใบเสร็จรับเงินของสำนักงาน ไปกรอกข้อความเรียกเก็บเงินค่าทางสายเกินจากผู้เช่าที่ขอติดตั้งใหม่ โดยทำให้ผู้เช่าฯ จำนวน 61 ราย เชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหามีหน้าที่ในการเก็บเงินดังกล่าว ทั้งๆ ที่ผู้ถูกกล่าวหามิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้นแต่อย่างใด แล้วนำเงินที่เรียกเก็บได้จำนวนทั้งสิ้น 320,373.20 บาท ไปใช้เป็นประโยชน์สำหรับตนเองโดยทุจริต ทำให้บริษัท ท. ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
การกระทำของนาย ก. เป็นความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้นหรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 123 และเป็นความผิดทางอาญา ฐานปลอมและใช้เอกสารใบเสร็จรับเงินปลอม ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 265 และมาตรา 268และเป็นความผิดวินัย

23/08/2023

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต ‼️
ในวันนี้เป็นเรื่องราวของกรณีศึกษาการกระทำการทุจริตของพนักงานของรัฐและมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการเรียกรับเงินจากผู้รับจ้างเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ซึ่งจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยครับ

องค์การบริหารส่วนตำบล A ได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่ง ดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่รับผิดชอบ แต่ปรากฏว่าขณะทำการขุดลอกเกิดฝนตกอย่างหนัก ทำให้คันดินที่กั้นน้ำพังทลายน้ำไหลทะลักเข้าพื้นที่ขุดลอก ทำให้ไม่สามารถทำการขุดลอกได้อีก ผู้รับจ้างจึงขอส่งมอบงานและขอเบิกเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่ทำได้จริง คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เกิดจากเหตุสุดวิสัย จึงเห็นชอบตามที่ผู้รับจ้างร้องขอ ซึ่งนาย ก. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล A ได้พิจารณาเห็นชอบและร่วมลงนามทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง รวมทั้งพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่ทำจริง แต่ในการจัดทำเช็คเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ได้เสนอให้นาย ก. ลงนาม แต่นาย ก. กลับไม่ลงนาม และเรียกร้องเงินจำนวนหนึ่งจากผู้รับจ้างเพื่อแลกเปลี่ยนกับการลงนามในเช็ค ผู้รับจ้างจึงได้ร้องทุกข์กับตำรวจภูธรแห่งหนึ่ง และมีการวางแผนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมนาย ก. ขณะรับเงินจากผู้รับจ้าง ณ ห้องทำงานของนาย ก.

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กรณีการกระทำของ นาย ก. มีมูลเป็นความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 90

🔴 คุกเพิ่ม 2 ปี อดีตปลัด ทต. บ่อพลอย ทุจริตออกใบ ภ.บ.ท. 5 หลอกขายผู้อื่น #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย  #รวมไทยต้านโกงwww.nacc.go.th...
22/08/2023

🔴 คุกเพิ่ม 2 ปี อดีตปลัด ทต. บ่อพลอย ทุจริตออกใบ ภ.บ.ท. 5 หลอกขายผู้อื่น
#ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง
www.nacc.go.th/nro7
0-3431-0343
Application แจ้งเบาะแสการทุจริต : We Strong
facebook : สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 https://www.facebook.com/NaccRegional7/

21/08/2023

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต ‼️
สวัสดีครับ วันนี้พบกับตอนสุดท้ายของความรู้เกี่ยวกับ "กฏหมายป้องกันการให้สินบน พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 176" ซึ่งในตอนนี้เป็นเรื่องราวของตัวอย่างการวินิจฉัยความรับผิดตามมาตรา 176 ไปติดตามกันได้เลยครับ

เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร โปรดติดตาม

18/08/2023

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต ‼️
ติดตามกันอย่างต่อเนื่องกับความรู้เกี่ยวกับ "กฏหมายป้องกันการให้สินบน พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 176" นะครับ โดยในวันนี้เป็นเรื่องราวขององค์ประกอบของความผิดมาตรา 176 และโทษสำหรับนิติบุคคลซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันได้เลยครับ

เรื่องราวความรู้เกี่ยวกับ "กฏหมายป้องกันการให้สินบน พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 176" ยังเหลืออีก 1 ตอน สามารถติดตามกันได้ต่อในสัปดาห์ต่อไปครับ

16/08/2023

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต ‼️
สำหรับความรู้เกี่ยวกับ "กฏหมายป้องกันการให้สินบน พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 176" ในวันนี้ เป็นเรื่องของความผิดฐานให้สินบนและความรับผิดชอบของนิติบุคคลตามกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 176 และโทษจากการให้สินบน โดยเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้เลยครับ

14/08/2023

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼️
สวัสดีวันจันทร์ครับ ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว กับความรู้เกี่ยวกับ "กฏหมายป้องกันการให้สินบน พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 176" โดยในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของกรณีศึกษาตัวอย่างการกระทำความผิดฐานให้สินบนและรับสินบน โดยเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างโปรดติดตามครับ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ทรงพระเจร...
12/08/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ทรงพระเจริญ
***********
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๗

📣📣📣ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในเขตพื้นที่ภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
11/08/2023

📣📣📣ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในเขตพื้นที่ภาค 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

11/08/2023

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼️
สวัสดีวันศุกร์ครับ วันนี้พบกับเกร็ดความรู้...สู้ทุจริตกันอีกเช่นเคย กับความรู้เรื่อง "กฏหมายป้องกันการให้สินบน พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 176" ตอนที่ 3 ซึ่งเป็นเรื่องราวตัวอย่างการกระทำผิดฐานให้สินบน จะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันได้เลยครับ

และสำหรับในสัปดาห์ต่อไป ติดตามกันต่อเนื่องกับเรื่องราวตัวอย่างการกระทำความผิดและบทลงโทษการกระทำความผิดฐานให้สินบน ตาม "กฏหมายป้องกันการให้สินบน พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 176" ซึ่งเรื่องราวจะเป็นเช่นไรโปรดติดตามในสัปดาห์ต่อไปครับ

10/08/2023
09/08/2023

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼️
ในวันนี้ต่อเนื่องในความรู้ชุด "กฏหมายป้องกันการให้สินบน พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 176" โดยในตอนที่ 2 นี้จะทำให้ทุกท่านทราบว่า "ทรัพย์สินที่ถือว่าเป็นสินบนมีลักษณะอย่างไร" ไปติดตามกันได้เลยครับ

07/08/2023

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼️
ในสัปดาห์นี้เกร็ดความรู้..สู้ทุจริต ขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับ "กฏหมายป้องกันการให้สินบน พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 176" ซึ่งจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างโปรดติดตามครับ

ตอนแรกของเรื่อง "กฏหมายป้องกันการให้สินบน พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 176" ขอนำเสนอความหมายของ การติดสินบน และ สินบน เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบกันครับ

07/08/2023

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼
สุดท้ายแล้วเมื่อมีการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนการกระทำความผิด เข้ามาถึงสำนักงาน ป.ป.ช.
สำนักงาน ป.ป.ช จะไม่เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของผู้กล่าวหา ผู้แจ้งเบาะแส และผู้ซึ่งเป็นพยานหรือกระทำการใดอันจะทำให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว โดยข้อมูลรายละเอียดจะถูกเก็บเป็นความลับที่สุด

สำหรับในสัปดาห์ต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร รอติดตามกันทางเพจ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เลยครับ

📣ขอเชิญร่วม "งานเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง(Virtual Anti-Corruption Museum) รูปแบบออนไลน์" เพื่อให้เกิดกระบวนการเ...
07/08/2023

📣ขอเชิญร่วม "งานเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง
(Virtual Anti-Corruption Museum) รูปแบบออนไลน์" เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ปลุก-ปลูก จิตสำนึกต้านการทุจริต

⏱ในวันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 -12.00 น.ถ่ายทอดสด (Live) ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค สำนักงาน ป.ป.ช.

💻 เข้าเรียนรู้เยี่ยมชมและใช้งานพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงได้ที่ https://acm.nacc.go.th

04/08/2023

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼️
กรณีศึกษาในวันนี้เป็นเรื่องของ การเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือในการสอบเข้ารับราชการ โดยจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไปติดตามกันเลยครับ

"เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือในการสอบเข้ารับราชการ"

องค์การบริหารส่วนตำบล โดยนาย ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ออกประกาศรับสมัครสอบแข่งขันพนักงานส่วนตำบล 12 ตำแหน่ง และได้ขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการในจังหวัดเพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบ ตรวจข้อสอบ ซึ่งนาย ก. ได้เปิดห้องพักโรงแรมจำนวน 2 ห้อง เพื่อใช้เป็นที่พักหรือสถานที่รับแขก เพื่อติดต่อการเรียกรับสินบนในการช่วยเหลือให้ผู้สมัครสอบแข่งขันสอบข้อเขียนผ่าน และเป็นสถานที่สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบ โดยร่วมมือกับกรรมการดำเนินการสอบและเจ้าหน้าที่ตรวจข้อสอบบางรายลักลอบนำกระดาษคำตอบออกมาแก้ไข

ต่อมาจังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เนื่องจากมีการร้องเรียนว่ามีการทุจริตเรียกรับเงิน และจากการรายงานพบว่ามีการแก้ไขกระดาษคำตอบเฉพาะผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนและมีร่องรอยการแก้ไขกระดาษคำตอบจำนวนมาก ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการไปยังนายอำเภอในฐานะผู้กำกับดูแลแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลยกเลิกการขึ้นบัญชีการสอบแข่งขันได้พร้อมกับให้แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน แต่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลมิได้ดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
การกระทำของนาย ก. และคณะกรรมการดำเนินการสอบ ตรวจข้อสอบ เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและหรือเป็นความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149, 157, 161, 264, 265 และ 268 ประกอบมาตรา 83 และมาตรา 86 แล้วแต่กรณี

02/08/2023

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼️
กรณีศึกษาในวันนี้เป็นเรื่องของ การเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยจะมีเรื่องราวเป็นอย่างไปติดตามกันเลยครับ

"เรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีตามกฎหมาย"

เมื่อปี 2552 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้จับกุมตัวนาง B และสามี ซึ่งลักลอบเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ไม่ได้มอบตัวให้กับสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าวไปดำเนินคดีกลับนำตัวนาง B และสามีขึ้นรถยนต์ไปที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 โดยพาไปยังห้องทำงานของนาย ก. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงในการนี้ นาย ก. กับพวกและเจ้าหนี้การพนันของนาง B ได้ร่วมกันเจรจาต่อรองให้นาง B ชำระหนี้สินการพนันให้แก่เจ้าหนี้ เพื่อแลกกับการไม่ดำเนินการตามกฎหมายกับสามีของนาง B ซึ่งศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกหมายจับกรณีมีพฤติการณ์หลบหนีไม่ไปฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เป็นเหตุให้นาง B ตกลงยินยอมชดใช้หนี้ให้เจ้าหนี้ รวมทั้งจัดทำหนังสือรับสภาพหนี้มอบให้แก่เจ้าหนี้การพนันไว้ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวสามีของนาง B ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว โดยไม่ได้ให้ดำเนินคดีในข้อหาเล่นการพนันแต่ให้ส่งตัวไปที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ตามหมายจับ

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
การกระทำของนาย ก. กับพวก มีมูลความผิดทางวินัย ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 78(1) ประกอบมาตรา 79(6) และมาตรา 79(1)(5) และมีมูลความผิดทางอาญา ตามกฎหมายอาญามาตรา 149 และ 157

https://youtu.be/ni7WQqMnsi4
01/08/2023

https://youtu.be/ni7WQqMnsi4

คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิที่ดินงอกชายทะเลของเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีข.....

31/07/2023

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼️
สวัสดีครับ วันนี้กลับมาพบกับเกร็ดความรู้สู้ทุจริตกันอีกแล้วนะครับ สำหรับเรื่องราวของวันนี้เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการเรียกรับทรัพย์สินจากผู้ต้องหาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และข่มขู่ว่าจะดำเนินคดีให้ได้รับโทษหนักขึ้นหากไม่ยินยอมตามที่เรียกร้องโดยจะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันได้เลยครับ

"เรียกรับทรัพย์สินจากผู้ต้องหาคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และข่มขู่ว่าจะดำเนินคดีให้ได้รับโทษหนักขึ้นหากไม่ยินยอมตามที่เรียกร้อง"

ผู้ต้องหาได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นพบของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) และสิ่งผิดกฎหมายอื่น จึงถูกแจ้งข้อหารวม 5 ข้อหา ต่อมาพนักงานสอบสวนได้ส่งสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหา โดยเห็นควรสั่งฟ้องไปยังอัยการจังหวัด โดยนาย ฉ. อัยการจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบในสำนวนคดีนี้ ได้ทำการติดต่อเรียกรับเงินจากญาติของผู้ต้องหาอ้างว่าเพื่อจะช่วยเหลือหรือกลั่นแกล้งในทางคดีแก่ผู้ต้องหาหลายครั้งทั้งทางโทรศัพท์และไปพบด้วยตนเอง ในส่วนการดำเนินคดีกับผู้ต้องหา นาย ฉ. ได้ใช้หนังสือให้ทำการสอบสวนเพิ่มเติม และเป็นการสั่งการในห้วงเวลาเดียวกันกับที่ได้ติดต่อกับฝ่ายผู้ต้องหาและญาติ โดยใช้หนังสือสั่งให้ทำการสอบสวนเพิ่มเติมมาข่มขู่ให้เกิดความกลัว

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
การกระทำของนาย ฉ. ผู้ถูกกล่าวหามีมูลความผิดทางวินัยร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ฐานกระทำการอันทำให้เสียเกียรติศักดิ์แห่งตำแหน่งหน้าที่ราชการ ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. ๒๕๒๑ มาตรา ๔๔ , ๔๗ และมาตรา ๖๐ (๑), (๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๙ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ ข้อ ๗ และมีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และฐานเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งพนักงานอัยการ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ และ มาตรา ๒๐๑

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 🔺ด้านป้องกันการทุจริต1. ป.ป.ช. ภาค 7 จัดปร...
30/07/2023

📣 ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
🔺ด้านป้องกันการทุจริต
1. ป.ป.ช. ภาค 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ภาค 7
2. ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ภาค 7 ร่วมงานเสวนา"การบูรณาการหน่วยงานต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างสังคมไทยต่อต้านการทุจริต"
3. ผู้ช่วยเลขาฯ ภาค 7 ร่วมลงพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการทุจริตในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์-เพชรบุรี
🔵 ทั่วไป
1. สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 รับการตรวจราชการ 2/2566
#ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง
www.nacc.go.th/nro7
0-3431-0343
Application แจ้งเบาะแสการทุจริต : We Strong
facebook : สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 https://www.facebook.com/NaccRegional7/

28/07/2023

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼
กรณีศึกษาและมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตอนสุดท้ายของสัปดาห์นี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเรี่ยไรเงินโดยขอร้องแกมบังคับให้โรงพยาบาล 6 แห่ง บริจาคเงินเพื่อซื้อรถตู้ไว้ใช้งานโดยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ

"เรี่ยไรเงินโดยขอร้องแกมบังคับให้โรงพยาบาล 6 แห่ง บริจาคเงินเพื่อซื้อรถตู้ไว้ใช้งาน"

นาย จ. ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ กระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะในเขตตรวจราชการ ร่วมกับนางสาว อ. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ข่มขืนใจหรือจูงใจผู้อำนวยการโรงพยาบาลภายในเขตตรวจราชการที่ 6 จำนวน 4 แห่ง ให้มอบเงินสวัสดิการโรงพยาบาลหรือเงินสนับสนุนโรงพยาบาล เพื่อนำมาซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อ VOLKWAGEN ราคา 3,1000,000 บาท จากบริษัท ท. เพื่อจะนำไปใช้ในราชการของเขตตรวจราชการ โดยไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 โดยโอนเข้าบัญชีแม่บ้านสาธารณสุข ส. และบัญชีสวัสดิการเขตตรวจราชการ รวมเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,601,020 บาท ซึ่งต่อมาได้โอนเงินจำนวน 3,100,000 บาท จากบัญชีแม่บ้านสาธารณสุข ส. ให้บริษัท ท. เพื่อชำระเป็นค่ารถยนต์ยี่ห้อ VOLKWAGEN โดยได้เอาเงินส่วนที่เหลือ จำนวน 500,000 บาท ไปเป็นของตนเอง

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้กันนางสาว อ. ไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดี เนื่องจากนางสาว อ. ได้ให้ถ้อยคำอันเป็นประโยชน์ต่อการไต่สวนข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในการที่จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการวินิจฉัยชี้มูลการกระทำความผิดของนาย จ. ตัวการสำคัญได้ ซึ่งขณะเกิดเหตุมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจราชการเขต ได้รับมอบหมายจากนาย จ. ให้ช่วยติดต่อประสานงานกับผู้บริหารโรงพยาบาลในเรื่องการจัดซื้อรถยนต์นี้ กล่าวคือ เป็นผู้โทรศัพท์ติดต่อกับผู้อำนวยการหรือเจ้าหน้าที่การเงินของโรงพยาบาลต่างๆ ให้โอนเงินเข้าบัญชีแม่บ้านสาธารณสุข ส. และบัญชีสวัสดิการเขตตรวจราชการ โดยเกิดขึ้นภายหลังจากที่นาย จ. ได้พูดคุยขอเรี่ยไรรับเงินบริจาค กำหนดจำนวนเงินกับผู้บริหารของโรงพยาบาลต่างๆ อันเป็นการข่มขืนใจหรือจูงใจผู้บริหารโรงพยาบาลและเป็นความผิดสำเร็จไปแล้ว การกระทำของนางสาว อ. เป็นเพียงกระทำตามคำสั่งของนาย จ. ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามที่ได้มอบหมายเท่านั้น

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
การกระทำของนาย จ. มีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ฐานกระทำการอันได้ชื่ว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี และไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และฐานอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๘๕ (๑), (๔) มาตรา ๘๕ (๗) ประกอบมาตรา ๘๒ (๒) และมาตรา ๘๕ (๗) ประกอบมาตรา ๘๓ (๓)
และมีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพื่อให้บุคคลใดมอบให้หรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น และฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๘ และมาตรา ๑๕๗ โดยกันให้นางสาว อ. มาไว้เป็นพยานตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๕๔

28/07/2023

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ทรงพระเจริญ
_____________________
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

📣ผู้ช่วยเลขาฯ ภาค 7 ร่วมลงพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการทุจริตในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์-เพชรบุรี #ไม่ทำไม่ทนไม่...
27/07/2023

📣ผู้ช่วยเลขาฯ ภาค 7 ร่วมลงพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการทุจริตในพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์-เพชรบุรี
#ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง
www.nacc.go.th/nro7
0-3431-0343
Application แจ้งเบาะแสการทุจริต : We Strong
facebook : สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7

26/07/2023

ป.ป.ช.ลงพื้นที่พาสิ่อตรวจสอบปัญหาออกเอกสารสิทธิที่ดินเขตวนอุทยาน ปราณบุรี เผยเตรียมใช้ภาพถ่ายทางอากาศพิ....

26/07/2023

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼
ในวันนี้พบกับเรื่องราวกรณีศึกษาการกระทำการทุจริตของพนักงานของรัฐและมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการอ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ข่มขู่เรียกรับผลประโยชน์ ซึ่งเนื้อหาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามกันได้เลยครับ

"อ้างตนเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ข่มขู่เรียกรับผลประโยชน์"

ร้อยตำรวจเอก ก. และพวก อ้างตนเป็นตำรวจทางหลวงหรือตำรวจกองปราบปรามแต่ทำการขมขู่ เรียก รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินจากผู้ค้ากระเทียมเถื่อน โดยข่มขู่ว่าหากบุคคลใดไม่ยอมให้ทรัพย์สินตามที่เรียกร้องก็จะจับกุมดำเนินคดีในข้อหานำเข้ากระเทียมเข้ามาในราชอาณาจักรโดยลักลอบหนีภาษีศุลกากร รวมถึงการกรรโชกเอากระเทียมที่บรรทุกมาในรถและไม่จับกุมดำเนินคดี ร่วมกันบังคับให้รถบรรทุกกระเทียมเถื่อนหยุดรถเพื่อจะจับกุมแล้วละเว้นไม่จับกุมดำเนินคดี และการแต่งเครื่องแบบตำรวจกองปราบปราม เรียกร้องเงินจากเจ้าของกระเทียม และเป็นเงินรายเดือนอีก

นอกจากนี้ ร้อยตำรวจเอก ก. และพวก ได้เดินทางไปร้านอาหารแห่งหนึ่ง เรียกรับเงินจากเจ้าของร้านโดยอ้างว่าจะจับกุมในข้อหาจัดให้มีการค้าประเวณีในร้าน ซึ่งการกระทำของร้อยตำรวจเอก ก และพวกมีลักษณะและพฤติกรรมในการกระทำความผิดในแต่ละคราวคล้ายคลึงกัน

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
การกระทำของร้อยตำรวจเอก ก. และพวก เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 98 วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พ.ศ. 2477 มาตรา 5 (12) และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 มาตรา 45 และเป็นความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 83

26/07/2023
🔎ป.ป.ช. ภาค 7 ร่วมกับ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในเขตพื้นที่ภาค 7 เฝ้าระวังโครงการเกี่ยวกับขุดลอกแหล่งน้ำ #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย  #ร...
26/07/2023

🔎ป.ป.ช. ภาค 7 ร่วมกับ ป.ป.ช. ประจำจังหวัดในเขตพื้นที่ภาค 7 เฝ้าระวังโครงการเกี่ยวกับขุดลอกแหล่งน้ำ
#ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง
www.nacc.go.th/nro7
0-3431-0343
Application แจ้งเบาะแสการทุจริต : We Strong
facebook : สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7

24/07/2023

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼
สวัสดีวันจันทร์ครับ ในสัปดาห์นี้เกร็ดความรู้..สู้ทุจริตขอนำเสนอเรื่องราวกรณีศึกษาการกระทำการทุจริตของพนักงานของรัฐและมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยในวันนี้เป็นกรณีเกี่ยวกับการเรียกรับเงินค่าป่วยการ เพื่อช่วยให้ได้รับมรดก ซึ่งเนื้อหาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามกันได้เลยครับ

"การเรียกรับเงินค่าป่วยการ เพื่อช่วยให้ได้รับมรดก"

นาง ก. ได้ไปพบ นาย ข. เจ้าหน้าที่บริหารงานที่ดิน และทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายทะเบียนสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร ได้ปรึกษาเรื่องการโอนมรดกของสามี นาย ข. จึงได้แนะนำและช่วยจัดหาทนายความให้ และให้ยืมเงินค่าจ้างทนายความ ต่อมาเมื่อศาลจังหวัดสมุทรสาครมีคำสั่งคำร้อง จึงได้ยื่นขอโอนมรดกเฉพาะส่วนต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร ในระหว่างที่นาง ก. ขอจดทะเบียนรับมรดกของสามีนั้น นาย ข. ได้เรียกเงินจำนวน 1,000,000 บาท จากนาง ก. เป็นค่าป่วยการเพื่อช่วยให้ได้รับมรดก ซึ่งนาง ก. ตกลงยินยอมตามที่เรียกร้องและทำหลักฐานเป็นหนังสือให้ไว้ต่อกัน ต่อมา นาง ก. ตกลงขายที่ดินให้แก่นาย ข. ราคา 4,000,000 บาท มีการทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาวางมัดจำไว้ โดยถือว่าเงิน 1,000,000 บาท ที่เรียกร้องนั้น เป็นเงินมัดจำส่วนหนึ่งตามสัญญา

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
การกระทำของนาย ข. เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และมาตรา 157

📣ลุ้นรับของรางวัลฟรี ! เพียงแค่ตอบแบบสอบถาม📍 ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2566🔵ประกาศผลผู้โชคดี วันที่ 1 กันยาย...
23/07/2023

📣ลุ้นรับของรางวัลฟรี ! เพียงแค่ตอบแบบสอบถาม
📍 ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2566
🔵ประกาศผลผู้โชคดี วันที่ 1 กันยายน 2566

📍 ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ภาค 7 ร่วมงานเสวนา"การบูรณาการหน่วยงานต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างสังคมไท...
22/07/2023

📍 ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ภาค 7 ร่วมงานเสวนา"การบูรณาการหน่วยงานต่อต้านการทุจริตและเครือข่ายต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างสังคมไทยต่อต้านการทุจริต"
#ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง
www.nacc.go.th/nro7
0-3431-0343
Application แจ้งเบาะแสการทุจริต : We Strong
facebook : สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 https://www.facebook.com/NaccRegional7/

21/07/2023

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼
กรณีศึกษาและมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตอนสุดท้ายของสัปดาห์นี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือผู้ต้องหาเพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ

"ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ช่วยเหลือผู้ต้องหาเพื่อไม่ให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย"

พันตำรวจโท บ. ผู้ถูกกล่าวหา เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสำนวน มีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน จัดทำสำนวนการสอบสวนและนำตัวผู้กระทำผิดส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องลงโทษ โดยหลังจากทำการสอบสวนเสร็จสิ้นได้มีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสาม ซึ่งต่อมาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีหลักประกันในชั้นศาล ภายหลังผู้ถูกกล่าวหาได้ขอสำนวนการสอบสวนจากเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่นำสำนวนการสอบสวนส่งพนักงานอัยการมาเก็บไว้โดยแจ้งว่าจะเป็นผู้นำส่งสำนวนถึงพนักงานอัยการด้วยตนเอง แต่กลับเก็บสำนวนไว้และทำหนังสือส่งพร้อมลงวันที่แล้วได้ประทับตรา “ได้รับเรื่องไว้แล้ว” ซึ่งผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อไว้ก่อนแล้วและได้กระทำการปลอมลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่สำนักงานอัยการประจำศาล ที่มีหน้าที่รับสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน แล้วนำสำเนาคู่ฉบับหนังสือนำส่งที่ประทับตราและลงลายมือชื่อปลอมดังกล่าวไปให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ลงรายละเอียดในสมุดสารบบคดีเพื่อจำหน่ายคดีออกจากสารบบคดีค้าง เสมือนหนึ่งว่าคดีดังกล่าวได้ส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติแล้ว ทั้งที่จริงผู้ถูกกล่าวหาได้เก็บสำนวนการสอบสวนไว้จนครบกำหนดฝากขังผู้ต้องหาจนศาลได้หมดอำนาจการควบคุม ไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีได้

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
การกระทำของพันตำรวจโท บ. เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 82 วรรคสาม มาตรา 85 วรรคสอง และมาตรา 98 วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 มาตรา 45และมาตรา 61 พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พ.ศ. 2477 มาตรา 5 (12) และพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 123 และเป็นความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 มาตรา 161 และมาตรา 200

🎯ป.ป.ช. ภาค 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ภาค 7 #ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย  #รวมไทยต...
20/07/2023

🎯ป.ป.ช. ภาค 7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ภาค 7
#ไม่ทำไม่ทนไม่เฉย #รวมไทยต้านโกง
www.nacc.go.th/nro7
0-3431-0343
Application แจ้งเบาะแสการทุจริต : We Strong
facebook : สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 7 https://www.facebook.com/NaccRegional7/

19/07/2023

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼
ในวันนี้พบกับเรื่องราวกรณีศึกษาการกระทำการทุจริตของพนักงานของรัฐและมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งเนื้อหาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามกันได้เลยครับ

"ช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร"

จ่าสิบตำรวจ ส. ขณะปฏิบัติหน้าที่ประจำช่องตรวจหนังสือเดินทางอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานกรุงเทพ ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยได้อนุญาตให้บุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนผ่านช่องตรวจเพื่อเดินทางออกนอกราชอาณาจักร โดยได้ตรวจประทับรอยตราขาออกในหนังสือเดินทางของบุคคลต่างด้าวเพียงบุคคลเดียว ส่วนอีก 2 คน ซึ่งถือหนังสือเดินทางไต้หวันปลอมและมีรอยตราประทับขาเข้ามาในราชอาณาจักรปลอม ได้ปล่อยให้ผ่านช่องตรวจไปโดยไม่ได้ตรวจประทับรอยตราแต่อย่างใดเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสินบนรายละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 20,000 บาท โดยจะโอนเข้าบัญชีเมื่อชาวต่างด้าวทั้งสองผ่านช่องตรวจเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้แล้ว

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
การกระทำของ จ่าสิบตำรวจ ส. เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 82 วรรคสาม และมาตรา 98 วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 มาตรา 45 และพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พ.ศ. 2477 มาตรา 5 ประกอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 123 และเป็นความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157

17/07/2023

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼
พบกับ เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต กันอีกเช่นเคยนะครับ สำหรับในวันนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องราวของกรณีศึกษาการกระทำการทุจริตของพนักงานของรัฐและมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยในวันนี้เป็นกรณีเกี่ยวกับการดำเนินการขอปล่อยตัวผู้ต้องหาโดยมีเจตนาช่วยเหลือ ซึ่งเนื้อหาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามกันได้เลยครับ

"ดำเนินการขอปล่อยตัวผู้ต้องหาโดยมีเจตนาช่วยเหลือ"

นาย ก. ขณะมียศพันตำรวจโท ก. กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลอาญาขอปล่อยผู้ต้องหา โดยอ้างว่าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วและคดีอยู่ในอำนาจของศาลแขวง ซึ่งเป็นความเท็จ เป็นเหตุให้ศาลอาญาออกหมายปล่อย และนาย ก. ได้นำหมายปล่อยดังกล่าวไปขอรับตัวผู้ต้องหาจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง และปล่อยตัวผู้ต้องหาไปโดยมีเจตนาช่วยเหลือผู้ต้องหา ขณะที่นาย ข. ในฐานะเจ้าหน้าที่รับสำนวนของสำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดียาเสพติด 3 ได้ส่งคืนสำนวนการสอบสวนคดีให้กับนาย ก. ซึ่งตามหน้าที่ของนาย ข. จะต้องส่งสำนวนคดีอาญาที่ตรวจสอบเบื้องต้นเสนอหัวหน้าฝ่ายธุรการลงสารบบประเภทคดี แต่กลับไม่ยอมนำสำนวนการสอบสวนดังกล่าวเสนอเป็นเหตุให้นาย ก. นำสำนวนการสอบสวนคดีอาญากลับไป จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ และไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช. การกระทำของนาย ก. เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 82 วรรคสาม มาตรา 85 วรรคสอง มาตรา 90 วรรคสอง และมาตรา 98 วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2521 มาตรา 45 และมาตรา 61 พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยตำรวจ พ.ศ. 2547 มาตรา 5 (12) และเป็นความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 มาตรา 162 (1) (4) และมาตรา 200

การกระทำของนาย ข. เป็นความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 84 วรรคหนึ่ง และมาตรา 85 วรรคหนึ่ง

15/07/2023

📃มาตรการฉบับประชาชน📃
เรื่อง "มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐโดยมิชอบ กรณีปัญหาการบุกรุกและการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้"
ตอนที่ 3 : ข้อเสนอแนะ Part 4

14/07/2023

📍เกร็ดความรู้...สู้ทุจริต‼
กรณีศึกษาและมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตอนสุดท้ายของสัปดาห์นี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้มีการติดตามจับกุมผู้กระทำความผิด โดยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ

"ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้มีการติดตามจับกุมผู้กระทำความผิด"

เกิดเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่น ณ สวนสาธารณะ ทำให้มีการกล่าวหาว่า สิบตำรวจเอก อ. ทำร้ายร่างกายบุตรชายของนาย ส. ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต่อมานาย ส. และบุตรชายพร้อมพวกได้เดินทางไปสถานีตำรวจเพื่อสอบถามข้อเท็จจริง โดยมีพันตำรวจเอก ก. ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธร พันตำรวจตรี ข สารวัตรป้องกันปราบปราม โดยมีพันตำรวจตรี ค. เข้าเวรเป็นพนักงานสอบสวนคดีอาญา และสิบตำรวจเอก อ. ในระหว่างที่มีการเจรจาพนักงานขับรถของนาย ส. ได้เข้ามาทำร้ายร่างกายสิบตำรวจเอก อ. โดยพันตำรวจตรี ข และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วิ่งไล่ตามแต่ไม่สามารถติดตามได้ และนับตั้งแต่เหตุการณ์ที่สิบตำรวจเอก อ. ถูกทำร้ายปรากฏไม่มีผู้ใดร้องทุกข์หรือกล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับบุคคลที่ทำร้ายร่างกายตำรวจแต่อย่างใด จนกระทั่งสิบตำรวจ อ. ได้ร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจให้ดำเนินคดีกับผู้ที่ทำร้ายร่างกาย และต่อมาผู้ต้องหาทั้งสองได้มอบตัว

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่า พันตำรวจเอก ก. มีอำนาจหน้าที่สืบสวนและสอบสวนคดีอาญาเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนในท้องที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธร แต่ปรากฏว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ทำร้ายสิบตำรวจเอก อ. พันตำรวจเอก ก. กลับไม่มีการดำเนินการหรือสั่งการให้มีการติดตามจับกุมผู้ทำร้ายสิบตำรวจเอก อ. ทั้งที่พันตำรวจตรี ข. ได้รายงานเหตุการณ์และระบุตัวบุคคลที่ทำร้ายสิบตำรวจเอก อ. ให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว พันตำรวจเอก ค มีหน้าที่สืบสวนและสอบสวนคดีอาญา แต่ได้ปล่อยปละละเลยให้เหตุการณ์ดังกล่าวผ่านไปหลายวันโดยที่มิได้ดำเนินการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่

มติคณะกรรมการ ป.ป.ช.
การกระทำของพันตำรวจ ก. เป็นความผิดวินัยร้ายแรง และเป็นความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 การกระทำของพันตำรวจตรี ข. และ พันตำรวจตรี ค. เป็นความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรงตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 78 (9)

14/07/2023

🚨เตือนภัย‼️ มิจฉาชีพแอบอ้าง ก.ล.ต. หลอกลงทุน

14/07/2023

📃มาตรการฉบับประชาชน📃
เรื่อง "มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐโดยมิชอบ กรณีปัญหาการบุกรุกและการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้"
ตอนที่ 3 : ข้อเสนอแนะ Part 3

13/07/2023

📃มาตรการฉบับประชาชน📃
เรื่อง "มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐโดยมิชอบ กรณีปัญหาการบุกรุกและการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้"
ตอนที่ 3 : ข้อเสนอแนะ Part 2

ที่อยู่

อาคารสำนักงาน ป. ป. ช. (นครปฐม) 112 หมู่ที่ 6 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
Nakhon Pathom
73000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6634310343

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๗ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค ๗:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด
#}