สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม คณะทำงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและส? ติดต่อเรา โทร 034-340038 Email:[email protected] [email protected]

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม มอบหมายนายคงฤทธิ์ จันทร์ฟู นักวิเคราะห์นโยบายและ...
25/08/2023

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม มอบหมายนายคงฤทธิ์ จันทร์ฟู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพและทักษะวิสาหกิจชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรูปภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ ( สมุนไพร ) จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีการฝึกการแปรรูปชาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และการแปรรูปขนมกัมมี่จากฟ้าทะลายโจร ณ บ้านนายสุทิน บัวดารา เลขที่ 67 หมู่ที่ 5 ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวโสภาพรรณ ศิริทรัพย์ นักวิเคราะห์น...
09/08/2023

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวโสภาพรรณ ศิริทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มสารสนเทศการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาคำขอใช้ ควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านการเกษตร จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 2/2566 โดยมีสาระสำคัญ คือ 1.รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมธุรกิจเกษตรอัจริยะ (Smart Agriculture business) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล กิจกรรมย่อยที่ 1 จ้างเหมาสำรวจและจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI และกิจกรรมย่อยที่ 2 จ้างเหมาตรวจสอบและยื่นขอใช้ตราสัญลักษณ์ GI ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.กิตติพงษ์ สุวีโร หัวหน้าโครงการฯ 2.พิจารณารายละเอียดร่างคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้า "ฝรั่งสามพราน" 3.การพิจารณาร่างคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานพิจารณาการขอใช้ควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิตและจำหน่ายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้า "ฝรั่งสามพราน" โดยมีนางสาวธนนันท์ ศรีสุวะ เกษตรจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธิติ โลหะปิยะพรรณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมศูนย์ติดตามแล...
26/07/2023

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธิติ โลหะปิยะพรรณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2566 โดยมีนางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบ สภาพอากาศ สถานการณ์เอลนีโญ สถานการณ์น้ำ สถานการณ์การระบาดศัตรูพืช โรคระบาดพืช โรคระบายสัตว์ และโรคระบาดสัตว์น้ำที่สำคัญ ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

แจ้งเตือน ‼️ขณะนี้ได้มีเพจปลอมแอบอ้างใช้ชื่อเพจ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เพื่อจำหน่ายสินค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอชี้แจ...
26/07/2023

แจ้งเตือน ‼️ขณะนี้ได้มีเพจปลอมแอบอ้างใช้ชื่อเพจ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เพื่อจำหน่ายสินค้า

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอชี้แจงว่า เพจดังกล่าวไม่ใช่เพจหลัก และทางกระทรวงเกษตรฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ

จึงขอแจ้งเตือนประชาชนมา ณ ที่นี้

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ วัดไผ่จระเข้ ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังห...
25/07/2023

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ วัดไผ่จระเข้ ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำท้องที่ เจ้าหน้าที่ และประชาชน เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตร สามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้รับรู้ด้านวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยการปฏิบัติงานเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมไปด้วยกัน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 14 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกดิน คลินิก ปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย และคลินิกอื่นๆ อีกทั้งมีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก จากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ และเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ อีกด้วย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวกิตติมา คุณประยูร...
24/07/2023

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวกิตติมา คุณประยูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้พิธีทำขวัญข้าว บูชาพระแม่โพสพ ให้แก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ขอโครงการฯในพื้นที่โครงการศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จังหวัดนครปฐม ปี 2566 ณ ศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม มอบหมายนางสาวราตรี  โห้พึ่งจู เจ้า...
19/07/2023

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม มอบหมายนางสาวราตรี โห้พึ่งจู เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture Business) กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าฝรั่งสามพราน และรับสมัครเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ที่ประสงค์ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้ามะพร้าวน้ำหอมสามพราน โดยมี ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สุวีโร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้แทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา คณะทำงานพิจารณาการขอใช้ ควบคุมตรวจสอบกระบวนการผลิต และจำหน่ายสินค้ามะพร้าวน้ำหอมสามพราน และเกษตรกร เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์การเรียนรู้และขับเคลื่อนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหัวอ่าว ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราช...
19/07/2023

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 8 กาญจนบุรี

นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวโสภาพรรณ ศิริทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป...
13/07/2023

นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวโสภาพรรณ ศิริทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง"(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2566 เขตการตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ระหว่าง วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2566 โดยมีนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เป็นประธานการตรวจประเมินฯ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่ รองประธาน ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ผู้แทนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้แทนเครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค เจ้าพนักงานปกครอง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ณ บ้านคลองนาหมอน หมู่ที่ 8 ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทยน้อย จังหวัดนนทบุรี บ้านยางพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และหมู่ที่ 3 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเค...
13/07/2023

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 3/2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาร่วมประชุมเพื่อรับทราบ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติ พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การอบรมผู้จัดการแปลงใหญ่ ปี 2566 และพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำ การจัดการฟางข้าวของเกษตรกรเพื่องดเผาตอซัง ประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยด้านการเกษตร และแนวทางการป้องกันแก้ไข การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2567 การปรับปรุงข้อมูลแปลงใหญ่ และการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวกิตติมา คุณประยูร นักวิเคร...
12/07/2023

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้ นางสาวกิตติมา คุณประยูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธาน นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าฯ เป็นรองประธานในการประชุม ที่ประชุมได้ให้หน่วยงานที่มีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวนำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เสนอในที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน ซึ่งประเด็นสำคัญของการประชุมครั้งนี้ ประธานได้ให้ข้อเสนอให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ยกร่างคำสั่งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐมให้เกิดการบูรณาการและเป็นรูปธรรมต่อไป

เชิญชวนรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม "โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งปี 2566"
11/07/2023

เชิญชวนรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม "โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งปี 2566"

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมชี้แจง...
07/07/2023

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 2 (จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ) โดยมีนางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นแนวทางการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนการตรวจราชการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปฏิทินการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 และเสนอชื่อที่ปรึกษาภาคประชาชนในการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม มอบหมาย นางสาวกิตติมา คุณประยูร นัก...
07/07/2023

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม มอบหมาย นางสาวกิตติมา คุณประยูร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาริศา นุ่นสังข์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และ นายคงฤทธิ์ จันทร์ฟู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาต้นแบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อมุ่งสู่ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2566 ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยการฝึกอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย การแปรรูป และการจำหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรจากระดับชุมชนสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และบุคคลทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและจังหวัดใกล้เคียง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมมหกรรมเกษตร...
06/07/2023

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมมหกรรมเกษตร และกล้วยไม้ นครปฐม 66 โดยมีนางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบ การจัดงาน“มหกรรมเกษตร และกล้วยไม้ นครปฐม 66” ภายใต้โครงการพัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ที่มีอัตลักษณ์ด้านแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมหลัก ยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ Product Champion จังหวัดนครปฐม กิจกรรมย่อย 8. จัดงานแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าแปรรูป และไม้ดอก ไม้ประดับ จังหวัดนครปฐม ในช่วงระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2566 ณ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐม ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดงาน “มหกรรมเกษตร และกล้วยไม้ นครปฐม 66” พิธีแถลงข่าวการจัดงาน และพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ และพิจารณากิจกรรมภายในงาน ณ ห้องประชุมชาลีมงคลอาสน์ (ชั้น 3) ส่วนต่อขยาย ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร...
06/07/2023

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ที่ประชุมรับทราบ 1. แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีมติเห็นชอบในการประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เพื่อใช้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2566 ไปพลางก่อน 2. คณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร มีมติเห็นชอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2566 โดยกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงจากอุทกภัยและฝนทิ้งช่วง 3 ด้าน ได้แก่ 1) การป้องกันและเตรียมความพร้อม 2) การเผชิญเหตุและหยุดยั้งความเสียหาย และ 3) การฟื้นฟูให้ดีกว่าเดิม เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร และขอให้ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 1) เตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน ปี 2566 จังหวัด และนำเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อพก.) เพื่อรับทราบ 2) ตรวจสอบบัญชีทรัพยากร เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ บุคลากร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถออกปฏิบัติการได้ทันที 3) จัดหน่วยเฉพาะกิจ เพื่อให้คำแนะนำการเตรียมการป้องกัน การดูแลรักษาฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งการสำรวจและประเมินความเสียหายเบื้องต้น 4) การสร้างการรับรู้และความเข้าใจถึงความเสี่ยง ผลกระทบ และคำแนะนำการเริ่มเพาะปลูกข้าวในช่วงฤดูฝน 5) ประสานการปฏิบัติงานและสนับสนุนการดำเนินงานของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด อำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6) หากเกิดภัยให้รายงานสถานการณ์ การประเมินความเสียหายด้านการเกษตร การให้ความช่วยเหลือ ต่อศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3. ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดนครปฐม ได้เตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน ปี 2566 โดยการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝนจังหวัดนครปฐม (ช่วงเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2566) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร 4. สถานการณ์น้ำจังหวัดนครปฐม สถานการณ์โรคด้านการเกษตร (พืช ประมง ปศุสัตว์) ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาประเมินพื้นที่เสี่ยวภัยด้านการเกษตร (ฝนทิ้งช่วง น้ำเค็มรุก และอุทกภัย) สำหรับเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและมีแนวทางป้องกันแก้ไข ต่อไป

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไ...
06/07/2023

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัดนครปฐม (คพจ.) ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม โดยมี นายกองเอกพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธาน เพื่อรับทราบการจัดสรรงบประมาณโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2566 พร้อมทั้งกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการฯ โดยกรมการค้าภายใน ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดนครปฐม เป็นเงินทั้งสิ้น 11,278,500 บาท แบ่งเป็นวงเงิน 10,950,000 บาท เพื่อสนับสนุนค่าชดเชยส่วนต่างราคากุ้งให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ อัตรากิโลกรัมละไม่เกิน 20 บาท เป้าหมายปริมาณกุ้ง 365 ตัน และสนับสนุนค่าบริหารจัดการด้านการตลาดให้แก่ผู้รวบรวมกุ้งที่เข้าร่วมโครงการฯ อัตรากิโลกรัมละไม่เกิน 10 บาท และวงเงิน 3,650,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของหน่วยงานตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของวงเงินดำเนินการจริง ทั้งนี้ สถานการณ์ผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมในจังหวัดนครปฐมที่คาดว่าจะออกสู่ตลาด เดือนกรกฎาคม 2566 มีปริมาณ 746.50 ตัน ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ 1. การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2566 จังหวัดนครปฐม และออกประกาศจังหวัดเพื่อรับสมัครเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ โดยให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านหลายช่องทางอย่างทั่วถึง และรับสมัครระหว่างวันที่ 7 - 14 กรกฎาคม 2566 โดยกำหนดแบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ในการดำเนินโครงการฯ ให้ง่าย สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติจริงและหลักเกณฑ์ที่กำหนด 2. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินโครงการฯ จำนวน 4 คณะ โดยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นกรรมการ ในชุดของคณะกรรมการบริหารโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2566 จังหวัดนครปฐม และผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นคณะทำงาน ในชุดของคณะทำงานติดตามและตรวจสอบเอกสาร 3. การกำหนดราคาเป้าหมายนำ โดยประกาศราคากลาง (อ้างอิง) ที่ขนาด 70 ตัว/กก. เพียงราคาเดียว สำหรับใช้เป็นฐานคำนวณค่าชดเชยส่วนต่างราคา และจัดสรรแบ่งโควต้าการช่วยเหลือให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปริมาณที่เท่ากันทุกราย (คิดจากเป้าหมายปริมาณกุ้ง 365 ตัน) 4. การเปิดบัญชีกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งปี 2566 จังหวัดนครปฐม (เงินจ่ายขาด) โดยมอบหมาย พาณิชย์จังหวัด และประมงจังหวัด เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการ นอกจากนี้ ให้เสนอกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาออกคำสั่งแต่งตั้ง ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด และประชาสัมพันธ์จังหวัด ร่วมเป็นกรรมการ คพจ. เพิ่มเติม

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมการจัดทำรายงานสร...
05/07/2023

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมการจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบที่ 2 Monitoring and Evaluation ) ฉบับปรับปรุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมรับทราบและพิจารณาการวิเคราะห์สินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานแบบมุ่งเป้า รายงานวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงต่อปัญหาความเดือนร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ และความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

กรมประมงเตือนเกษตรกร! เฝ้าระวังและพร้อมรับมือ สถานการณ์อุทกภัย ปี 66           ใกล้เข้าฤดูฝนแล้วจร้าาา!! แน่นอนว่าหลายพื...
28/06/2023

กรมประมงเตือนเกษตรกร! เฝ้าระวังและพร้อมรับมือ สถานการณ์อุทกภัย ปี 66
ใกล้เข้าฤดูฝนแล้วจร้าาา!! แน่นอนว่าหลายพื้นที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมถึงน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ สัตว์น้ำกระชังและบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับความเสียหาย เกิดโรคสัตว์น้ำ ดังนั้น
เตรียมตัวให้พร้อม….เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น
ที่สำคัญอย่าลืมติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับ

เตือนการระบาดศัตรูพืช
28/06/2023

เตือนการระบาดศัตรูพืช

27/06/2023

กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปี การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนประเทศไทยยั่งยืน

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือคำรับรองการ...
21/06/2023

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือคำรับรองการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(134) โดยมีนางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทีเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ผ่าน Application Zoom Meeting เพื่อหารือคำรับรองการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมหารือประเด็นการจั...
21/06/2023

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมหารือประเด็นการจัดการฟางข้าวของเกษตรกรเพื่องดเผาตอซัง โดยมีเกษตรจังหวัดนครปฐม สหกรณ์จังหวัดนครปฐม ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี และเกษตรกรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือประเด็นการจัดการฟางข้าวของเกษตรกรเพื่องดเผาตอซัง เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2567
20/06/2023

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2567

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 2 เป็...
15/06/2023

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 2 เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนงานแบบมุ่งเป้า เขตตรวจราชการที่ 2 โดยมีนางสาวสุมณฑา มนเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom Meeting เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานแบบมุ่งเป้า แนวทางการขับเคลื่อนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ คุณภาพสูง การผลิตปุ๋ยชีวภาพ การผลิตอาหารสัตว์และสัตว์น้ำคุณภาพสูงราคาถูก และการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

📌ขอเชิญเกษตรกรผู้สนใจสมัครเข้ารับเลือกเป็น สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ตั้งแ...
14/06/2023

📌ขอเชิญเกษตรกรผู้สนใจสมัครเข้ารับเลือกเป็น สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
สามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

สํานักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐปี พ.ศ. 2566 เพื่อประโยชน์ใน...
08/06/2023

สํานักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
ปี พ.ศ. 2566 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยสามารถ
แสดงความเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2566
ได้ที่ลิงก์ https://opdc23.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมหารือแผนพัฒนากา...
07/06/2023

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมหารือแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2568 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบกรอบระยะเวลาการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2568 และพิจารณาแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนครปฐม (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2568 โครงการบูรณาการด้านการเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนองบยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดนครปฐม/งบกลุ่มจังหวัด/งบภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างๆราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66
07/06/2023

การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างๆราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2565/66

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารและข...
11/05/2023

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 123) โดยมีนางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและขับเคลื่อนงานสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Application Zoom Meeting เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สป.กษ. สถานการณ์การเกษตรต่างประเทศ และรายงานผลการดำเนินงานสำคัญตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบ...
08/05/2023

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.)โดยมีนางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับทราบข้อมูลลูกหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนจังหวัดนครปฐมและสรุปผลการติดตามลูกหนี้ และพิจารณาอนุมัติคำขอกู้เงินของนายศรีภูมิ คุ้มเจริญ จำนวนเงิน 574,000 บาท ณ ห้องประชุมชาลีมงคลอาสน์ ชั้น 3 (ส่วนต่อขยาย) ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 07.30 น. นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายคงฤทธิ์ จันทร์ฟู ตำแหน...
26/04/2023

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 07.30 น. นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายคงฤทธิ์ จันทร์ฟู ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางมณีรัตน์ เสาร์จันทร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ "วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 25 เมษายน 2566 นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวปัทมา แสงสร้อย เจ้าพนักงานการเงินแ...
26/04/2023

วันที่ 25 เมษายน 2566 นางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวปัทมา แสงสร้อย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และนางสาวศิรดา ไทรชมภู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 ณ พระวิหารหลวง องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพระราชพิธีสงกรานต์ และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

วันที่ 19 เมษายน 2566 พล.ต.ท.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นประธานงานวันสถาปนาโรงเรียนนายร้...
19/04/2023

วันที่ 19 เมษายน 2566 พล.ต.ท.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นประธานงานวันสถาปนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ครบรอบ 122 ปี และงานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2566 โดยมีนายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางสาวสุมณฑา มนเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครปฐม ร่วมงานสถาปนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ครบรอบ 122 ปี เพื่อรำลึกถึงวันสถาปนาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 6 เมษายน 2566 ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการ...
07/04/2023

วันที่ 6 เมษายน 2566 ณ ศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี 2566 โดยนางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวโสภาพรรณ ศิริทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มสารสนเทศการเกษตร ร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำผู้เข้าร่วมพิธีชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี ผลิตโดย โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความกตัญญูกตเวที แด่สมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง สร้างความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นให้แก่ราชอาณาจักรไทย จวบจนกาลสมัยปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และยึดมั่นพระปฏิญาณที่จะมุ่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือ วันจักรี เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 241 ปี

วันที่ 5 เมษายน 2566 นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองคุณภาพสินค...
05/04/2023

วันที่ 5 เมษายน 2566 นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตรจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ นครปฐมการันตรี สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วโครงการฯและผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตรจังหวัดนครปฐมระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมชาลีมงคลอาสน์ ชั้น 3 (ส่วนต่อขยาย) ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

วันที่ 3 เมษายน 2566 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลั...
04/04/2023

วันที่ 3 เมษายน 2566 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย "ส้มโอนครชัยศรี" ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอนครชัยศรี จำนวน 57 ราย เพื่อเป็นเกรียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ฯ โดยนางสาวสุมณฑา มณเทียร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวโสภาพรรณ ศิริทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย "ส้มโอนครชัยศรี" ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองไร่ขิง ชั้น 4 เทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ประชาสัมพันธ์กรอบดำเนินงานด้านการบริหารการจัดการความยั่งยืนและมีส่วนได้ส่วเสียของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566
31/03/2023

ประชาสัมพันธ์กรอบดำเนินงานด้านการบริหารการจัดการความยั่งยืนและมีส่วนได้ส่วเสียของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

ที่อยู่

ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ถ. ศูนย์ราชการ ต. ถนนขาด
Nakhon Pathom
73000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6634340038

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด
#}