รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิ?

วิสัยทัศน์ (Vision) : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)เป็นเลิศทางวิชาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสากล

ค่านิยม
M = Moral (บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม)
E = Expertise (บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง)
T = Trust (บุคลากรมีความซื่อสัตว์ต่อหน้าที่ มีความไว้วางใจ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน)
T = Team (บุคลากรมีการทำงานเป็นทีม)
A = Achievement (บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการปฎิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์)

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้มอบหมายให้จัดคณะออกหน่วยนอกพื้นที่ ประกอบด้...
26/08/2023

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
ได้มอบหมายให้จัดคณะออกหน่วยนอกพื้นที่ ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ
และบุคลากรของโรงพยาบาล ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในโครงการแว่นแก้ว
โดยมี​ นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 517​
และ​ นายปรีชา บุญพงษ์มณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ 1​ กล่าวรายงาน
ณ โรงเรียนบ้านบันนังบูโย ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) พร้อมแพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบั...
25/08/2023

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
พร้อมแพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานที่มาออกหน่วยในโครงการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่สถาบันสิรินธร
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ ระหว่างวันที่ 24 ถึง 25 สิงหาคม 2566
ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 25 สิงหาคม 2566

นางสาวเสาวนีย์ กำจร รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และประธานคณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรม ITAโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร้ขิง...
25/08/2023

นางสาวเสาวนีย์ กำจร รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และประธานคณะกรรมการคุณธรรมจริยธรรม ITA
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร้ขิง)
เป็นประธานนำคณะบุคลากรของโรงพยาบาลและผู้มารับบริการ เข้าร่วมทำบุญตักบาตร
โดยมีพระครูปฐมธรรมวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ประธานสงฆ์รับบาตร ประจำเดือนสิงหาคม 2566
โรงพยาบาล รักษาศีล 5 ตามนโยบาย Happy Workplace, Happy Soul ให้กับบุคลากร
ชั้น 1 อาคารบริการทางการแพทย์ 4 ชั้น วันที่ 25 สิงหาคม 2566

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและประชุมเชิงป...
24/08/2023

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นประธานพิธี
เปิดโครงการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
บำเหน็จ บำนาญ สิทธิประโยชน์หลังจากออกจากราชการ โดยมีนางสาวเสาวนีย์ กำจร รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ กล่าวรายงาน
ได้รับเกียรติจากคุณขวัญใจ เหลืองดอกไม้ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษและคุณชัชชญา จันทร์หอม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมปัญญานุสรณ์ อาคารเลิศประชารักษ์ ชั้น 9
วันที่ 24 สิงหาคม 2566

24/08/2023
นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้มอบหมายให้นายแพทย์ณัฐพล สุทธิสุนทรินทร์ รอง...
24/08/2023

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
ได้มอบหมายให้นายแพทย์ณัฐพล สุทธิสุนทรินทร์ รองผู้อำนวยการด้านตติยภูมิ นายแพทย์โกเมน คงสกุล
นายแพทย์สการ ภู่ไพบูลย์ และ นายแพทย์ธนภัทร นิลพัฒนากร พร้อมทีมพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
ออกหน่วยในโครงการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
กรมการแพทย์ ระหว่างวันที่ 24 ถึง 25 สิงหาคม 2566 เวลา 05.00 - 18.00 น.
ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี วันที่ 24 สิงหาคม 2566

นางสาวเสาวนีย์ กำจร รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)​ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเปิดโครงกา...
22/08/2023

นางสาวเสาวนีย์ กำจร รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)​
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร รักษาด้วยเมตตา พัฒนาสู่สากล รุ่นที่ 4
เพื่อส่งเสริมการสร้าง Happy Workplace ให้กับองค์กร สร้างแนวคิดในการให้บริการด้วยหัวใจ ให้กับบุคลากร
จัดโดยงานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ โดยมีนางสาวจิตติมา ฤทธิ์เลิศ หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน
ณ โรงแรมเอวัน พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 22 สิงหาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์
22/08/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้มอบหมายให้จัดคณะออกหน่วยนอกพื้นที่ ประกอบด้...
19/08/2023

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
ได้มอบหมายให้จัดคณะออกหน่วยนอกพื้นที่ ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ
และบุคลากรของโรงพยาบาล ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในโครงการแว่นแก้ว
โดยมีนายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นปนะธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการแว่นแก้ว หน่วยที่ 516
มีผู้สนใจเข้ารับบริการมากกว่า​ 500​ ราย​ ณ โรงอาหารชั่วคราว โรงไฟฟ้าพระนครใต้ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566

รพ.เมตตาฯ ถนอมดวงตาต้อนรับหน้าฝน  กรมการแพทย์โดยรพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) แนะดูแลสุขภาพดวงตาในช่วงหน้าฝนโอกาสเกิดโรค...
18/08/2023

รพ.เมตตาฯ ถนอมดวงตาต้อนรับหน้าฝน

กรมการแพทย์โดยรพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) แนะดูแลสุขภาพดวงตาในช่วงหน้าฝนโอกาสเกิดโรคภัย ไข้เจ็บช่วงหน้าฝนเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่สุขภาพทั่วไป ในกลุ่มผู้มีอาการเป็นภูมิแพ้อากาศขึ้นตาเยื่อบุอักเสบ ตาแดง ไม่ควรมองข้ามอาจติดเชื้อแบคที่เรีย ไวรัส และภูมิแพ้ ขึ้นได้สูง แนะหากมีอาการตาแดงผิดปกติควรรีบพบจักษุแพทย์

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัชวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า หน้าฝนนี้ควรดูแลสุขภาพตนเองอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ร่างกายสามารถปรับสภาพ และมีภูมิต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอากาศได้ การดูแลสุขภาพเบื้องต้นในช่วงหน้าฝน นอกจากดูแลตัวเองจากภายนอกแล้ว ไม่ว่าจะอยู่ในวัยไหนก็ต้องรับประทานอาหารให้ ครบ 5 หมู่ และเน้นการรับประทานผักและผลไม้ เพราะสารอาหารที่รับประทานเข้าไปมีส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้าง ภูมิต้านทานให้ร่างกายแข็งแรง และรับมือกับโรคในช่วงหน้าฝนนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงหน้าฝนที่มีสภาพอากาศอับชื้นและเย็นลง ซึ่งเหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรค หากเป็นผู้ที่มีภูมิต้านทานไม่แข็งแรง เข้าหน้าฝนอาการเจ็บไข้ได้ป่วยก็มาเยือน ไม่เพียงแต่เสี่ยงกับโรคระบบทางเดินหายใจ หรือ โรคทางผิวหนังแล้ว ดวงตาก็มีความเสี่ยงเช่นกัน โดยเฉพาะ “โรคตาแดง” ระบาดได้บ่อย เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลหน้าฝนโรคตาแดง มักระบาดในหน้าฝน เพราะเมื่อฝนตก น้ำฝนจะไปชะล้างฝุ่นละอองที่อยู่ตามอาคาร หลังคา ตามรั้วต่างๆ และอาจกระเด็นมาสู่ตาเราได้ ซึ่งน้ำที่ท่วมขังก็อาจจะมีเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรีย เมื่อน้ำที่สกปรกนั้นกระเด็นเข้าตาเรา ก็จะเกิดการติดเชื้อไปอย่างรวดเร็ว อาการรุนแรงที่สุดจะมีอาการอักเสบ เคืองตาอย่างรุนแรง ตามัว หากมีปัญหากับดวงตาหรือมีอาการผิดปกติควรพบจักษุแพทย์

นายแพทย์เอกชัย อารยางกูร จักษุแพทย์ รองผู้อำนวยการด้านจักษุวิทยา กล่าวเสริมว่า ในช่วงฤดูฝน การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เรื่องสุขภาพดวงตาก็ต้องการการดูแลเช่นกัน ในช่วงหน้าฝนที่มาถึง ดวงตาก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อได้ โดยเฉพาะ “โรคตาแดง” ระบาดได้บ่อยครั้ง เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลนี้อาการของโรคตาแดงหากเราได้รับเชื้อโรคต่างๆ จนทำให้เป็นโรคตาแดง อาการต่างๆ จะเกิดได้ภายใน 1-3 วัน และระยะการติดต่อไปยังผู้อื่นประมาณ 14 วัน โดยแบ่งอาการได้โดยเกิดอาการตาขาวมีสีแดงเรื่อๆ ระคายเคือง แสบตา น้ำตาไหล มีขี้ตามากกว่าปกติ เช่น โรคตาแดง ที่อาจเกิดจากน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตา หรือนำมือที่เปื้อนสิ่งสกปรก ไปสัมผัสโดนดวงตาหรือหากเกิดจากติดเชื้อไวรัส หนังตาจะบวม น้ำตาไหลมาก ต่อมน้ำเหลืองบริเวณกกหูบวม ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ตาแพ้แสงหากติดเชื้อแบคทีเรีย จะมีขี้ตาสีเขียว หรือสีเหลือง มีน้ำตาไหล ตาแฉะ มองเห็นไม่ชัดและหากเกิดจากการแพ้จะรู้สึกคันตา แสบตา มีน้ำตาไหล วิธีการป้องกันโรคตาแดง ควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วย งดใช้ของร่วมกับผู้ป่วย เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ ควรป้องกันและหลีกเลี่ยงฝุ่นละออง หรือน้ำสกปรกเข้าตา รวมไปถึงหลีกเลี่ยงการว่ายน้ำในระยะการระบาดของโรคตาแดง หมั่นดูแลรักษาความสะอาด ล้างมือให้สะอาด เลี่ยงการเอามือไปสัมผัสดวงตาบ่อยๆไม่อยู่ในพื้นที่แออัด เช่น รถสาธารณะ เป็นต้น หากจำเป็นควรสวมแว่นกันแดด กันฝุ่น กันลมช่วย และควรระวังไม่ให้แมลง หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าตา ส่วนการรักษาโรคตาแดงนั้นหากมีอาการตาแดงควรพักผ่อนหรือลาหยุดงานจนกว่าจะหายเพื่อลดการระบาดของโรค และสามารถใช้น้ำตาเทียมช่วยหากมีอาการระคายเคืองตามากควรพบจักษุแพทย์เพื่อรักษาต่อไป
***********************************************
#รพ.เมตตาฯ ถนอมดวงตา #ติดเชื้อแบคทีเรียไวรัสภูมิแพ้ #อาการเยื่อบุตาอักเสบ ตาแดง
-ขอขอบคุณ-
18 สิงหาคม 2566

https://youtu.be/7OJOH3n8Vb4เด็กก็ทำตาปลอมได้นะคะ
16/08/2023

https://youtu.be/7OJOH3n8Vb4

เด็กก็ทำตาปลอมได้นะคะ

เด็ก เป็นเยาวชน ซึ่งจะเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญของชาติ หากพวกเขามีความผิดปกติของดวงตาจึงควรต้องรีบช่วยกัน...

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมออกหน่วยโครงการ "แว่นแก้ว"  เนื่องใ...
13/08/2023

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมออกหน่วยโครงการ "แว่นแก้ว"
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินการออกหน่วยให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธาน การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน จำนวน 500 คน ณ เรือนหมอกฟ้า โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2566

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้มอบหมายให้ นางพิมพ์ใจ หัสชู   หัวหน้ากลุ่มง...
12/08/2023

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้มอบหมายให้ นางพิมพ์ใจ หัสชู หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล นางสาวภารดี พาบุตตะ หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและพัสดุ นำบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
โดยมี ว่าที่ร้อยโทอรรถชล ทรัพย์วี นายอำเภอสามพราน เป็นประธาน
นำข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสามพราน ประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้มอบหมายให้ นางสาวภารดี พาบุตตะ หัวหน้ากลุ่ม...
12/08/2023

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้มอบหมายให้ นางสาวภารดี พาบุตตะ หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีและพัสดุ
นำบุคลากรเข้าร่วมพิธีทำบุญถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ถวายปัจจัย ไทยธรรมพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล
โดยมีพระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงเป็นประธานสงฆ์ และว่าที่ร้อยโทอรรถชล ทรัพย์วี นายอำเภอสามพราน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
นำข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสามพราน ประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
ประดับธงสัญญลักษณ์และจัดสถานที่ให้ประชาชนลงนามถวายพระพร ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566

นายแพทย์วรภัทร วงษ์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) มอบใบประกาศนียบัตร รับ...
12/08/2023

นายแพทย์วรภัทร วงษ์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) มอบใบประกาศนียบัตร รับรอง CNEU จากสภาการพยาบาล ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลจักษุเบื้องต้น ด้วยระบบออนไลน์และออนไซต์ โดยมีนายวัชรธฤต ภาทันณ์ หัวหน้างานสารสนเทศทางการแพทย์ ผู้ดำเนินการโครงการกล่าวสรุปผลรายงาน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ 13 เขตสุขภาพ และทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ฝึกปฏิบัติการการตรวจตาและคัดกรองโรคทางตาเบื้องต้นแก่ชมรมจิตอาสาตำบลไร่ขิง โดยมีคณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลภารกิจด้านการพยาบาล ควบคุมประเมินผลการคัดกรอง
ณ ห้องประชุมอินทปัญโญ อาคารเลิศประชารักษ์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) วันที่ 11 สิงหาคม 2566

แพทย์หญิงอรวีณัฏฐ์ นิมิตรวงศ์กุล หัวหน้าศูนย์ตาปลอม โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์เชิญชวนบุคลากรทางการ...
12/08/2023

แพทย์หญิงอรวีณัฏฐ์ นิมิตรวงศ์กุล หัวหน้าศูนย์ตาปลอม โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์

เชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมอบรม
METTA ONLINE TRAINING
หลักสูตร "การแลกเปลี่ยนความรู้การดูแลผู้ป่วยที่มองไม่เห็น มีดวงตาผิดรูป และผู้ได้รับการผ่าตัดนำดวงตาออก"
เข้าสู่ระบบได้ที่ Mettatraing.com

💜 TikTok : กรมการแพทย์ DMS
https://vt.tiktok.com/ZSLqYMcqh/

ดูวิดีโอของ กรมการแพทย์ DMS

แพทย์หญิงอินท์สุดา แก้วกาญจน์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบร...
11/08/2023

แพทย์หญิงอินท์สุดา แก้วกาญจน์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาการฝึกอบรมออนไลน์ และออนไซต์ หลักสูตรการพยาบาลจักษุเบื้องต้น โดยมีนายแพทย์วรภัทร วงษ์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ตามนโยบายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการถ่ายทอดทางวิชาการด้านจักษุวิทยา ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 13 เขตบริการและทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จำนวน 50 ท่าน โดยอบรมออนไลน์และออนไซต์ (Blended Learning) หลักสูตรสภาการพยาบาล รับรองคะแนน CNEU จัดโดยงานสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข และกลุ่มงานวิชาการพยาบาล งานนโยบายและยุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุมอินทปัญโญ ชั้น 9 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) วันที่ 11 สิงหาคม 2566

นายแพทย์เอกชัย อารยางกูร รองผู้อำนวยการด้านจักษุวิทยา หัวหน้าโครงการสำรวจสภาวะตาบอดสายตาเลือนราง และโรคตาที่เป็นปัญหาสาธ...
11/08/2023

นายแพทย์เอกชัย อารยางกูร รองผู้อำนวยการด้านจักษุวิทยา หัวหน้าโครงการสำรวจสภาวะตาบอดสายตาเลือนราง และโรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุข
ในประเทศไทย ครั้งที่ 5 นำคณะจักษุแพทย์ นักทัศนมาตรพยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิจัย
และบุคลากรโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) พร้อมด้วยจักษุแพทย์จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพตาเพื่อเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2566 เพื่อทราบถึงสาเหตุของตาบอด และสายตาเลือนราง รวมถึงการเข้าถึงบริการด้านสายตา
และแว่นสายตาในประชากรไทย นำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในการให้บริการด้านสายตารวมถึงการดูแลสุขภาพตาระดับประเทศต่อไป
ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา วันที่ 11 สิงหาคม​ 2566

นางสาวเสาวนีย์ กำจร รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาล​เมตตา​ประชา​รักษ์ (วัดไร่ขิง)​  และแพทย์หญิงอรอร ธงอินเนตร ผู้ช...
11/08/2023

นางสาวเสาวนีย์ กำจร รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาล​เมตตา​ประชา​รักษ์ (วัดไร่ขิง)​
และแพทย์หญิงอรอร ธงอินเนตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านระบบจัดเก็บรายได้ให้การต้อนรับ นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราขการจังหวัดนครปฐม
พร้อมด้วยนางสาวนฤมล บุญมี หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม
และนางสาวปารินทร์ วิไลโรจน์ หัวหน้าสำนักงานประกันสังคม สาขาสามพราน เข้าเยี่ยมผู้ประกันตนที่เป็นผู้ป่วยในที่นอนรักษาตัว
ตามโครงการประกันสังคมเยี่ยมผู้ประกันตนเจ็บป่วย ณ สถานพยาบาล ประจำเตือนสิงหาคม 2566
เพื่อสร้างกำลังใจ สร้างความสัมพันธ์อันดี และภาพลักษณ์ที่ดี ของสำนักงานประกันสังคม
ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)​ วันที่ 11 สิงหาคม 2566

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ให้การต้อนรับ  นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ที่เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินง...
10/08/2023

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ให้การต้อนรับ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์
ที่เข้าตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2566
เพื่อให้ดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) วันที่ 10 สิงหาคม 2566

นางสาวเสาวนีย์ กำจร รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)​ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเปิดโครงกา...
09/08/2023

นางสาวเสาวนีย์ กำจร รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)​
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเปิดโครงการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร รักษาด้วยเมตตา พัฒนาสู่สากล รุ่นที่ 3
เพื่อส่งเสริมการสร้าง Happy Workplace ให้กับองค์กร สร้างแนวคิดในการให้บริการด้วยหัวใจ ให้กับบุคลากร
โดยมีนางสาวจิตติมา ฤทธิ์เลิศ หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน
จัดโดยงานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ
ณ โรงแรมเอวัน พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 9 สิงหาคม 2566

ดวงตาและการมองเห็นเป็นสิ่งที่สำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวัน...ตรวจสุขภาพตากับเราสิคะ 😊🔔 โปรแกรมตรวจสุขภาพตากับคลินิกตาสดใส ...
09/08/2023

ดวงตาและการมองเห็นเป็นสิ่งที่สำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวัน...
ตรวจสุขภาพตากับเราสิคะ 😊
🔔 โปรแกรมตรวจสุขภาพตากับคลินิกตาสดใส ✨
💙 สอบถามเพิ่มเติมหรือนัดจองคิว
☎️ 034-388-700 ถึง 714 ต่อ 9976
📱 065-520-4014
หรือกดที่ลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ 👇
https://page.line.me/810lltqf
#ตรวจสุขภาตา #คลินิกตาสดใส

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้มอบหมายให้คณะจักษุแพทย์ นักทัศนมาตร พยาบาลว...
08/08/2023

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ได้มอบหมายให้
คณะจักษุแพทย์ นักทัศนมาตร พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถี ,คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และนักทัศนมาตรจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ออกสำรวจสภาวะตาบอดสายตาเลือนราง และโรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุขในประเทศไทย ครั้งที่ 5
เพื่อทราบถึงสาเหตุของตาบอด และสายตาเลือนราง รวมถึงการเข้าถึงบริการด้านสายตา
และแว่นสายตาในประชากรไทย นำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายในการให้บริการด้านสายตา
รวมถึงการดูแลสุขภาพตาระดับประเทศต่อไป ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2566 ณ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

08/08/2023
นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และประธานมูลนิธิ  โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)  ร่วมกับ มูลนิธิพั...
05/08/2023

นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และประธานมูลนิธิ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ท่านรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานมูลนิธิ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการผ่าตัดตาต้อกระจกมอบโลกสดใส มอบคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ทั่วประเทศ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อให้ผู้สูงวัยเข้าถึงบริการ
ลดระยะเวลารอคอยการผ่าตัด ลดภาวะตาบอดจากต้อกระจก สร้างคุณภาพการมองเห็นที่ดีแก่ผู้สูงอายุ
ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) วันที่ 5 สิงหาคม 2566

ขอบคุณนะคะ
04/08/2023

ขอบคุณนะคะ

03/08/2023

ฟองอากาศในตา… มีได้ยังไง 🧐 ต้องผ่าตัดเอาออกไหม
ภาวะนี้ไม่พบโดยปกติ แต่อาจจะพบได้ หลังจาก

🫧 การผ่าตัด ต้อกระจก( เปลี่ยนเลนส์) แล้วจักษุแพทย์ใส่ฟองอากาศไว้เพื่อปิดแผลผ่าตัด (พบได้บ่อย)
🫧 หลังการผ่าตัดต้อกระจกแล้วมีกระจกตาชั้นใน แยกออกจากกระจกตาส่วนที่เหลือ (ซึ่งหากทิ้งไว้จะทำให้กระจกตาบวมตามมา) จึงใส่ฟองอากาศหรือแก๊สดันไว้
🫧หลังผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาบางชั้น ที่ใส่ฟองอากาศหรือแก๊สเข้าไปเพื่อให้กระจกตาชั้นในติดกับชั้นอื่นๆ

*** กระจกตาคือส่วนที่เรามองเห็นเป็นตาดำนั่นเอง บางท่านจะยังสับสนกับเลนส์ตาด้านใน ซึ่งความจริงเป็นคนละส่วนกัน ***

ดังนั้นหากท่านเองถูกผ่าต้อกระจกหรือมีญาติที่
ผ่าตัดต้อกระจก แล้วเห็นเป็นฟองอากาศในตาก็ไม่ต้องตกใจ ส่วนมากฟองอากาศเช่นนี้ จะค่อยๆสลายหายไปภายในเวลาไม่กี่วัน อาจเห็นเป็นวงๆเงาๆบ้างช่วงแรก หลังจากนั้นก็จะมองเห็นเป็นปกติ

#ฟองอากาศ #หลังผ่าตัดตา #ต้อกระจก #ผ่าต้อกระจก #กระจกตา #ตามัว

แพทย์หญิงอรวีณัฏฐ์ นิมิตรวงศ์สกุล จักษุแพทย์ เป็นผู้แทนรับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2,000 ชิ้น จาก ดร สุมาลี อุทัยเฉลิมเพื่อ...
03/08/2023

แพทย์หญิงอรวีณัฏฐ์ นิมิตรวงศ์สกุล จักษุแพทย์
เป็นผู้แทนรับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2,000 ชิ้น จาก ดร สุมาลี อุทัยเฉลิม
เพื่อใช้ในโครงการสำรวจสภาวะตาบอด ตาเลือนราง และโรคตาที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ครั้งที่ 5
ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
วันที่ 3 สิงหาคม 2566

31/07/2023

คำแนะนำสำหรับโรงพยาบาล คลินิก และร้านยา ผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออก"ทุกกลุ่มวัย"

นางสาวเสาวนีย์​ กำจร​ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ  ประธานพัฒนาระบบคุณธรรมจริยธรรม ITAนำคณะบุคลากรร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร...
30/07/2023

นางสาวเสาวนีย์​ กำจร​ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ประธานพัฒนาระบบคุณธรรมจริยธรรม ITA
นำคณะบุคลากรร่วมพิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร พระวชิรปัญญาภรณ์
(พงศ์พันธ์ ขนฺติโสภโน นธ.เอก, พร.ม, รป.ด. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔ ณ มณฑลพิธีวัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์
พระครูปลัดสุวัฒนวิมลคุณ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวชิรปัญญาภรณ์
เมื่อวัวันที่ 28 กรกฏาคม 2566 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง

นางสุภัสรา อยู่สุข รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางสาวเสาวนีย์ กำจร รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ประธานพัฒนาระบบคุณธรรมจ...
29/07/2023

นางสุภัสรา อยู่สุข รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และ
นางสาวเสาวนีย์ กำจร รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ประธานพัฒนาระบบคุณธรรมจริยธรรม ITA
นำคณะตัวแทนบุคลากรของโรงพยาบาล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมีว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอสามพราน เป็นประธานฆราวาส
ณ มณฑลพิธี วัดไร่ขิงพระอารามหลวง วันที่ 28 กรกฏาคม 2566

29/07/2023

คนท้อง ระวัง!! โรคติดเชื้อไวรัสซิกา🦟

เน้นป้องกันโดย
+เก็บบ้าน
+เก็บขยะ
+เก็บน้ำ

📌สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ link ด้านล่างนี้ ...
https://shorturl.asia/q4bLv

#โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
#กรมควบคุมโรค

นางสาวเสาวนีย์ กำจร รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ประธานพัฒนาระบบคุณธรรมจริยธรรม ITAร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล พิธีเจร...
28/07/2023

นางสาวเสาวนีย์ กำจร รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ประธานพัฒนาระบบคุณธรรมจริยธรรม ITA
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศล พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โดยมีว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอสามพราน เป็นประธานฆราวาส
ณ มณฑลพิธี วัดไร่ขิงพระอารามหลวง วันที่ 28 กรกฏาคม 2566

ที่อยู่

เลขที่ 52 หมู่ 2 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน
Nakhon Pathom
73210

เบอร์โทรศัพท์

+6634388700

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง):

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

Our Story

📷ประวัติโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

📷 สืบเนื่องมาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สรุปความว่า

คนไร่ขิงมีใจกว้าง สามารถสร้างโรงเรียนใหญ่ๆ แต่ในท้องถิ่นเป็นบริเวณที่มีน้ำเสีย ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ทางวัดน่าจะสร้างสถานที่พักฟื้นสัก 4-5 เตียง

เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2521 ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ซึ่งพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เป็นเจ้าอาวาสอยู่ในเวลานั้น ได้ดำเนินการตามพระราชประสงค์ โดยรวบรวมความศรัทธาของประชาชน ทั้งเงินบริจาค ที่ดิน สิ่งก่อสร้างรวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์ เป็นจำนวน 95,778,494 บาท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

นางสาวเสาวนีย์ กำจร รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
จัดโครงการการจัดการความรู้ (KM) ในกลุ่มภารกิจอำนวยการ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกลุ่มอำนวยการ
และจัดกิจกรรมมุทิตาจิต ให้บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ
ในปีงบประมาณ 2565
ณ โรงพยาบาล​เมตตา​ประชา​รักษ์​(วัด​ไร่​ขิง)​
วันที่ 16 กันยายน 2565
รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
-วันที่ 7 ตุลาคม 2565
ออกหน่วยคัดกรอง ให้ความรู้ ผู้สูงอายุ โดย นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย

-วันที่ 8 ตุลาคม 2565
ออกหน่วยแพทย์คัดกรองสายตา โดยแพทย์ พยาบาล นักทัศนมาตร มอบแว่นแก้ไขสายตา จำนวน 1,000 อัน

-วันที่ 9 ตุลาคม 2565
ออกหน่วยคัดกรองผู้สูงอายุ ให้ความรู้ ผู้สูงอายุ โดยนักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย

ออกหน่วยปฐมพยาบาลทุกวันตลอดงาน 4-12 ตุลาคม 2565

นิทรรศการเริ่ม 4-12 ตุลาคม 2565
🙏🙏🙏
📌ศูนย์เลสิกไร่ขิง ให้บริการเกี่ยวกับการแก้ไขสายตาผิดปกติ สายตาสั้น เอียง
เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการสามารถสอบถามเพิ่มเติม
📞 Tel : 061-413-8860 หรือ 034-388-710 ถึง 715 ต่อ 9236 (ในเวลาราชการ 08.00 น. - 16.00 น.)
📬 Inbox : m.me/Raikhinglasikcenter
✅Line ID :
หรือ คลิกที่ลิ้งค์นี้ https://lin.ee/D0a77G6
🔺️สำหรับการนัดหมายในทุกช่องทาง ต้องได้รับการโทรคอนเฟิร์มจากทางศูนย์เลสิกเท่านั้น เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ
นางสุภัสรา อยู่สุข
รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล​
โรงพยาบาลเมตตา​ประชารักษ์​(วัดไร่ขิง)​
เป็นประธานพิธีเปิดประชุมวิชาการฟื้นฟูความรู้ทางการพยาบาลห้องผ่าตัด(จักษุ)
วันที่ 8 กันยายน 2565
ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง กรุงเทพฯ
นายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
พร้อมด้วยจักษุแพทย์หัวหน้าหน่วยจักษุวิทยา และทีมคณะทำงานจากสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
เข้าร่วมกิจกรรม workshop การเชื่อมโยง CoE และแผนปฏิบัติราชการกรมการแพทย์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
โดยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence : COE) ของกรมการแพทย์ ปี 2565
มอบนโยบายการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (Center of Excellence : COE) ของกรมการแพทย์ ปี 2566
พร้อมวิทยากรจากศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ (COE) ทั้ง 15 สาขา เพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนา และวิเคราะห์ Gap Analysis
ปัญหา และข้อเสนอแนะ ของการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
จัดทำแผนการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ของกรมการแพทย์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)
โดยมีผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมวิพากษ์การนำเสนอในการประชุมดังกล่าว
เพื่อให้เกิดเครือข่ายการดำเนินงานของ CoE กรมการแพทย์ และ CoE ด้านจักษุวิทยาของกรมการแพทย์ เพื่อสุขภาพตาที่ดีของประชาชน
ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 4 – 6 กันยายน 2565
นายแพทย์​อภิชัย​ สิรกุลจิรา
ผู้อำนวยการ​โรงพยาบาลเมตตา​ประชารักษ์​(วัดไร่ขิง)​
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านการป้องกัน
และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
วันที่ 1 กันยายน 2565
ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
นายแพทย์​อภิชัย​ สิรกุลจิรา
ผู้อำนวยการ​โรงพยาบาลเมตตา​ประชารักษ์​(วัดไร่ขิง)​
เป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศ พร้อมมอบประกาศนียบัตร
โครงการอบรมหลักสูตร การพยาบาลผ่าตัดจักษุ 2 เดือน รุ่นที่ 3 กลุ่ม 3 (ฝึกภาคปฏิบัติ)
วันที่ 2 กันยายน 2565
ณ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
Teaser งาน open house 2022 อีก version นะคะ

👉👉👉อยากสัมผัสชีวิต resident จักษุไร่ขิง สมัครมาได้เลยค่ะ 😊

หมดเขตรับสมัคร 9 กันยายนนี้แล้วนะ 🎯🎯🎯

😌☝️☝️ไว้เจอกัน 15 กันยายนนี้ค่ะ
ช่องทางการรับสมัคร ตาม QR code ท้าย VDO หรือตาม poster ใน comment

Hybrid meeting, รับ on-site จำกัด 24 ที่นั่ง

#จักษุ #ไร่ขิง
#}