งานสื่อการเรียนการสอน - วิทย

งานสื่อการเรียนการสอน - วิทย การศึกษาเพื่ออาชีพ และพัฒนาสังคม

เปิดเหมือนปกติ

🙏🏻
25/01/2022

🙏🏻

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษา ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24 ม.ค. 2565 ถึง วันที่ 3 ก.พ. 2565

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กิจกรรมยิ้มใสไหว้สวย " โดยมีการจัดมาตราการเพื่อป้องกัน"Covid19 "#งานสื่อการเรียนการสอน
29/12/2021

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กิจกรรมยิ้มใสไหว้สวย " โดยมีการจัดมาตราการเพื่อป้องกัน"Covid19 "

#งานสื่อการเรียนการสอน

วันที่ 28 ธ.ค 64 งานสัปดาห์เค้กวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
28/12/2021

วันที่ 28 ธ.ค 64 งานสัปดาห์เค้กวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง การดำเนินการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานออนไซต์และออนไลน์ ภาคเรียนที...
28/12/2021

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง การดำเนินการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานออนไซต์และออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

#งานสื่อการเรียนการสอน

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กิจกรรมยิ้มใสไหว้สวย " โดยมีการจัดมาตราการเพื่อป้องกัน"Covid19 "#งานสื่อการเรียนการสอน
28/12/2021

วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กิจกรรมยิ้มใสไหว้สวย " โดยมีการจัดมาตราการเพื่อป้องกัน"Covid19 "

#งานสื่อการเรียนการสอน

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง การดำเนินการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานออนไซต์และออนไลน์ ภาคเรียนที...
27/12/2021

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง การดำเนินการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานออนไซต์และออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

#งานสื่อการเรียนการสอน

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กิจกรรมยิ้มใสไหว้สวย " โดยมีการจัดมาตราการเพื่อป้องกัน"Covid19 "#งานสื่อการเรียนการสอน
27/12/2021

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กิจกรรมยิ้มใสไหว้สวย " โดยมีการจัดมาตราการเพื่อป้องกัน"Covid19 "

#งานสื่อการเรียนการสอน

26/12/2021
วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง การดำเนินการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานออนไซต์และออนไลน์ ภาคเรียนที...
24/12/2021

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง การดำเนินการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานออนไซต์และออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

#งานสื่อการเรียนการสอ

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 พิธีประดับแถบสองสี ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564 ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/...
22/12/2021

วันที่ 20 ธันวาคม 2564

พิธีประดับแถบสองสี ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564

ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/4/folders/1TE0R1FXEVRuKJudoY0_s0O1je2XDQumX

#งานสื่อการเรียนการสอน

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง การดำเนินการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานออนไซต์และออนไลน์ ภาคเรียนที...
22/12/2021

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง การดำเนินการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานออนไซต์และออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

#งานสื่อการเรียนการสอ

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กิจกรรมยิ้มใสไหว้สวย "  โดยมีการจัดมาตราการเพื่อป้องกัน"Covid19 "#งานสื่อการเรียนการสอน
22/12/2021

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กิจกรรมยิ้มใสไหว้สวย " โดยมีการจัดมาตราการเพื่อป้องกัน"Covid19 "

#งานสื่อการเรียนการสอน

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง การดำเนินการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานออนไซต์และออนไลน์ ภาคเรียนที...
21/12/2021

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง การดำเนินการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานออนไซต์และออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

#งานสื่อการเรียนการสอน

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กิจกรรมยิ้มใสไหว้สวย "  โดยมีการจัดมาตราการเพื่อป้องกัน"Covid19 "#งานสื่อการเรียนการสอน
21/12/2021

วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กิจกรรมยิ้มใสไหว้สวย " โดยมีการจัดมาตราการเพื่อป้องกัน"Covid19 "

#งานสื่อการเรียนการสอน

Mobile Uploads
20/12/2021

Mobile Uploads

เชิญนักศึกษา ระดับชั้น ปวส2 เข้าร่วมรับฟังความรู้ในการทำงานต่อต่างประเทศอย่างอย่างถูกต้อง กับบริษัท ATP

วันที่ 17 ธันวาคม 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เป็นเจ้าภาพสถานที่และดำเนินงาน การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด ...
19/12/2021

วันที่ 17 ธันวาคม 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เป็นเจ้าภาพสถานที่และดำเนินงาน การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด โดยมีคณะผู้บริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นำโดย นายวุฒิชัย รักชาติ ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการ นางชาพิมญช์ ลำไธสง นางสาวพัชรา เอกสินิทธ์กุล และ นายเทอดศักดิ์ แก้วคงคา เป็นประธานเปิดการแข่งขันและเยี่ยมชมสถานที่การจัดการแข่งขันแต่ละสาขาวิชา

#งานสื่อการเรียนการสอน

Photos from Banburi งานกิจกรรม วอศ.นฐ.'s post
17/12/2021

Photos from Banburi งานกิจกรรม วอศ.นฐ.'s post

การประกวดสะเต็มศึกษาระดับปวสวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมเรื่องภาชนะบรรจุอาหารแห้งจากกระดาษเหลือใช้ผสมเปลือกส้มโอกับการบูรณาก...
16/12/2021
STEM-64-แก้ไข-1-อนุวัตร.pdf

การประกวดสะเต็มศึกษาระดับปวสวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
เรื่องภาชนะบรรจุอาหารแห้งจากกระดาษเหลือใช้ผสมเปลือกส้มโอกับการบูรณาการสเต็ม

https://drive.google.com/file/d/15s-uD7qb7iUd7w_74djSnmekyOHO9rSj/view?usp=sharing

16/12/2021

🎉วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 🎉
📣เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
👉เปิดรับนักเรียนนักศึกษาในระดับชั้น ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี 👉นักเรียนคนใดสนใจสามารถสมัครได้ที่งานทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
📞ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 034 - 252790 หรือ 034 - 241853

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง การดำเนินการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานออนไซต์และออนไลน์ ภาคเรียนที...
16/12/2021

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง การดำเนินการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานออนไซต์และออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

#งานสื่อการเรียนการสอน

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กิจกรรมยิ้มใสไหว้สวย "  โดยมีการจัดมาตราการเพื่อป้องกัน"Covid19 "#งานสื่อการเรียนการสอน
16/12/2021

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กิจกรรมยิ้มใสไหว้สวย " โดยมีการจัดมาตราการเพื่อป้องกัน"Covid19 "

#งานสื่อการเรียนการสอน

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง การดำเนินการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานออนไซต์และออนไลน์ ภาคเรียนที...
15/12/2021

วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง การดำเนินการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานออนไซต์และออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

#งานสื่อการเรียนการสอน

วันที่ 13 ธันวาคม 2564ประชุมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา2564ภาพเพิ่มเติม : https://drive.g...
14/12/2021

วันที่ 13 ธันวาคม 2564
ประชุมการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา2564

ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/17i95EduDdKWPkCWNc_D-Jbp9sJX272QU/view?usp=sharing

#งานสื่อการเรียนการสอน

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง การดำเนินการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานออนไซต์และออนไลน์ ภาคเรียนที...
14/12/2021

วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง การดำเนินการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานออนไซต์และออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

#งานสื่อการเรียนการสอน

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง การดำเนินการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานออนไซต์และออนไลน์ ภาคเรียนที...
13/12/2021

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง การดำเนินการจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานออนไซต์และออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

#งานสื่อการเรียนการสอน

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กิจกรรมยิ้มใสไหว้สวย "  โดยมีการจัดมาตราการเพื่อป้องกัน"Covid19 "#งานสื่อการเรียนการสอน
13/12/2021

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564
กิจกรรมยิ้มใสไหว้สวย " โดยมีการจัดมาตราการเพื่อป้องกัน"Covid19 "

#งานสื่อการเรียนการสอน

10/12/2021
วันที่ 8 ธันวาคม 2564การประชุมเชิงปฏิติการเสริมสร้างความเข้าใจและทบทวนการใช้เทคโนโลยี "Student Care" ณ หอประชุมฯภาพเพิ่ม...
09/12/2021

วันที่ 8 ธันวาคม 2564
การประชุมเชิงปฏิติการเสริมสร้างความเข้าใจและทบทวนการใช้เทคโนโลยี "Student Care" ณ หอประชุมฯ

ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/19GOJYDfWchtAj5lB5OQ6jzMkzHSGoGM3?usp=sharing

#งานสือการเรียนการสอน

ที่อยู่

90 ถนนเทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง
Nakhon Pathom
73000

เบอร์โทรศัพท์

+6634252790

เว็บไซต์

http://www.nc.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานสื่อการเรียนการสอน - วิทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานสื่อการเรียนการสอน - วิทย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

https://www.facebook.com/Ochaya.meetandeat/ ฝากกดเพจติดตามโปรโมชั่นอีกมากมาย #เด็กอาชีวศึกษานครปฐม. อย่าพลาดนะ เปิดเทอมอย่าลืมนึกถึงร้านชานมโอชายะนะ
ประกาศผล
😍