Clicky

องค์การบริหารส่วนตำบลพระปร

องค์การบริหารส่วนตำบลพระปร เรื่องราวเกี่ยวกับองค์การบริหารส่?

เปิดเหมือนปกติ

🔹️โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระราชดำริ🔹️ให้กับชาวตำบลพระประโทน ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน ✴นำทีมโดย ✴...
08/09/2022

🔹️โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ตามพระราชดำริ🔹️
ให้กับชาวตำบลพระประโทน ณ.ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน
✴นำทีมโดย ✴
นายกวิชาญ นะวาระ
กำนันชาลิสา สุรชัยโชติพันธ์ ฝ่ายปกครอง
แพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระประโทนและ เจ้าหน้าอสม.พระประโทน 🙏

📢📢ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี 2565เปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 5 กันยายน - 19 ตุลาคม 2565‼️ช่องทาง...
08/09/2022

📢📢ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี 2565
เปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 5 กันยายน - 19 ตุลาคม 2565
‼️

ช่องทางลงทะเบียนผ่าน 2 ช่องทางดังนี้

1️⃣. ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 ออนไลน์ ที่ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/

⭕️เอกสารกรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

⛔️ไม่ต้องยื่นเอกสารที่หน่วยรับลงทะเบียนกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์เท่านั้น

⭕️เอกสารกรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

⛔️ต้องทำเอกสารไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียน

❌แบบฟอร์มลงทะเบียน❌
⛔️บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (ผู้ลงทะเบียน)
⛔️สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส)
พร้อมรับรองสำเนา
⛔️สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือ สำเนาสูติบัตร พร้อมรับรองสำเนา

2️⃣. กรณีลงทะเบียนผ่านแบบฟอร์มลงทะเบียน(กระดาษ) ที่หน่วยงานรับลงทะเบียน
(คลังจังหวัด/ที่ว่าการอำเภอ/สนง.เขต กทม./เมืองพัทยา/ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารออมสิน/ธ.ก.ส.)

⛔️กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
แบบฟอร์มลงทะเบียน (ผู้ลงทะเบียน)


⛔️กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว (คู่สมรส)
แบบฟอร์มลงทะเบียน (ผู้ลงทะเบียน)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส)
พร้อมรับรองสำเนา
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือ สำเนาสูติบัตร พร้อมรับรองสำเนา


‼️ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสาร ดังนี้
⛔️แบบฟอร์มลงทะเบียน
⛔️สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) พร้อมรับรองสำเนา
⛔️สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส)
พร้อมรับรองสำเนา
⛔️สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือ สำเนาสูติบัตรพร้อมรับรองสำเนา


‼️เอกสารสำหรับการมอบอำนาจ
⛔️หนังสือมอบอำนาจ
⛔️บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
⛔️สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

✅นิยามคำว่าครอบครัว คือ คู่สมรส และบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ตามข้อมูลของกรมการปกครอง

ประมวลภาพกิจกรรมอบรม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์ กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่นและผลประโยชน์ทั...
29/08/2022

ประมวลภาพกิจกรรมอบรม โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์ กรณ์ปกครองส่วนท้องถิ่นและผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน

โดยได้รับเกียรติจากท่านวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม เป็นวิทยากรให้ความรู้

ประมวลภาพกิจกรรมอบรม โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลพระประโทนประจำปี 2565 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนต...
29/08/2022

ประมวลภาพกิจกรรมอบรม โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลพระประโทนประจำปี 2565 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน

มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้สนใจ

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณวิรัช จำปานิล หรือลุงอ๊อดเกษตรอินทรีย์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในครัวเรือน

ประมวลภาพกิจกรรมอบรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศแก่เด็กและเยาวชนตำบลพระประโทน ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงห...
28/08/2022

ประมวลภาพกิจกรรมอบรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศแก่เด็กและเยาวชนตำบลพระประโทน ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน

จัดโดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลพระประโทน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม

ภาพกิจกรรมการออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขและแมวในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565จ...
01/08/2022

ภาพกิจกรรมการออกหน่วยให้บริการทำหมันสุนัขและแมวในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565

จัดโดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

โดยการประสานงานของ พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 จังหวัดนครปฐม

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565
22/07/2022

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพิเศษ 700-1,250 บาท ครม. เคาะวันโอนเงินพิเศษเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ 10.9 ล้านบาท เช็กเลยมีวันไหนบ้างนาย...
18/07/2022

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพิเศษ 700-1,250 บาท ครม. เคาะวันโอนเงินพิเศษเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ 10.9 ล้านบาท เช็กเลยมีวันไหนบ้าง

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุ ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบการจัดสรรงบกลางปี 65 วงเงิน 8,382.2 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นเวลา 6 เดือน ด้วยการจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพิเศษ เริ่มเดือน เม.ย.-ก.ย. 65 โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิ 10.9 ล้านคน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้

อายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาท รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 100 บาท รวมเป็นเดือนละ 700 บาท
อายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 150 บาท รวมเป็นเดือนละ 850 บาท
อายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 800 บาท รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 200 บาท รวมเป็นเดือนละ 1,000 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 1,000 บาท รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่ม 250 บาท รวมเป็นเดือนละ 1,250 บาท

สำหรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุพิเศษกรมบัญชีกลางจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้กับผู้มีสิทธิ และจ่ายสดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไปดำเนินการต่อไป โดยมีจำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 งวดเดือน เม.ย.-ก.ค. โอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 19 ก.ค. 65
ครั้งที่ 2 งวดเดือน ส.ค. 65 โอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 19 ส.ค. 65
ครั้งที่ 3 งวดเดือน ก.ย. 65 โอนเงินเข้าบัญชีวันที่ 19 ก.ย. 65

ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลพระประโทน ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565- วันที่ 13 กรกฎา...
11/07/2022

ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลพระประโทน ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565

- วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ขอเชิญร่วมงานฉลองเทียนพรรษา เวลา 18.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน

- วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ขอเชิญร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวัดเกาะวังไทร เวลา 07.00 น. ณ ศาลาประชาคม หมู่ 7

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565
01/07/2022

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีพ.ศ.2565
30/06/2022

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีพ.ศ.2565

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ
28/06/2022

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ

🔥"กิจกรรมอบรมสาธารณภัยและซ้อมอพยพ"🔥กิจกรรมดีๆที่ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ ติดตัว    🙏ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่าน🙏ที่...
24/06/2022

🔥"กิจกรรมอบรมสาธารณภัยและซ้อมอพยพ"🔥
กิจกรรมดีๆที่ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ ติดตัว

🙏ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่าน🙏
ที่มาให้ความรู้และประสบการณ์ดีๆ แก่ข้าราชการพนักงานลูกจ้าง อปพร และชาวบ้านตำบลพระประโทนด้วยครับ🙏
#องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน
24/06/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน ขอเชิญชวนชาวตำบลพระประโทนทุกท่าน ลดการใช้ถุงพลาสติก ใช้กล่องข้าว ปิ่นโต แทนการใช้โฟม เพื่...
22/06/2022

องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน ขอเชิญชวนชาวตำบลพระประโทนทุกท่าน ลดการใช้ถุงพลาสติก ใช้กล่องข้าว ปิ่นโต แทนการใช้โฟม เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน และลดขยะค่ะ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สูงอายุ ตั้งแต่ อายุ55 ปี ขึ้นไป เพื่อเข้าร่วมงานกับร้านกาแฟอเมซอน ในจังหวัดต่างๆ หากสนใจขอใ...
31/05/2022

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สูงอายุ ตั้งแต่ อายุ55 ปี ขึ้นไป เพื่อเข้าร่วมงานกับร้านกาแฟอเมซอน ในจังหวัดต่างๆ หากสนใจขอให้กรอกข้อมูลลงในแบบ googleform หรือ สแกน GR code ที่แนบมาพร้อมนี้

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน 2565 วันที่ 30 พฤษภ...
30/05/2022

ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน 2565 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ วัดเกาะวังไทร

โดยได้ประสานความร่วมมือ ระหว่างผู้นำชุมชน ส.อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการแจ้งประเมินและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพา...
26/04/2022

ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการแจ้งประเมินและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.๒๕๖๕

11/04/2022

🙏ระหว่างวันที่ 11 - 12 เมษายน 2565 (ในช่วงที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทนปิดทำการชั่วคราว) หากท่านใดจะชำระภาษีฯ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

#งานภาษี #องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน #ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

🙏ระหว่างวันที่ 11 - 12 เมษายน 2565 (ในช่วงที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทนปิดทำการชั่วคราว) หากท่านใดจะชำระภาษีฯ สามารถ...
11/04/2022

🙏ระหว่างวันที่ 11 - 12 เมษายน 2565 (ในช่วงที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทนปิดทำการชั่วคราว) หากท่านใดจะชำระภาษีฯ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

#งานภาษี #องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน #ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

📣ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน ❎เรื่อง ปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทนเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 11 - 12 ...
11/04/2022

📣ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน

❎เรื่อง ปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทนเป็นการชั่วคราว ในวันที่ 11 - 12 เมษายน 2565 เนื่องจากมีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทนเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19

✅โดยจะเปิดให้ทำการอีกครั้งในวันที่ 18 เมษายน 2565

📵เตือนภัยกลโกงมิจฉาชีพ‼️
28/03/2022

📵เตือนภัยกลโกงมิจฉาชีพ‼️

📣ประกาศ เรื่องปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทนเป็นการชั่วคราว🔵เนื่องจากมีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพระปร...
28/02/2022

📣ประกาศ เรื่องปิดที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทนเป็นการชั่วคราว

🔵เนื่องจากมีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทนเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

🟢โดยจะเปิดให้ทำการตามปกติในวันที่ 3 มีนาคม 2565

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 4/2565 (ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565)เรื่อง ยกระดับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและคว...
24/02/2022

ประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 4/2565
(ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565)

เรื่อง ยกระดับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา( COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และมาตรการแนบท้าย

1. มาตรการการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคล
2.การปรับมาตรการแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่
3.สำหรับมาตรการแบบบูรณาการในกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากที่ กำหนดไว้ในข้อ2

ทั้งนี้ ข้อ1 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ส่วนข้อ 2 ให้มีผลบังคับใช้ระยะเวลา 14 วันนับแต่วันที่ประกาศ

แจ้งประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น THAI DISASTER ALERT เพื่อแจ้งเตือนสาธารณภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โ...
24/02/2022

แจ้งประชาสัมพันธ์ แอปพลิเคชั่น THAI DISASTER ALERT เพื่อแจ้งเตือนสาธารณภัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งระบบ Android และ IOS

📣ประชาสัมพันธ์สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ 📲♿️สามารถใช้แอปพลิเคชั่นบัตรประจำตัวคนพิการดิจิตัลได้แล้วค่ะ รายละเอ...
15/02/2022
คู่มือโปรแกรมบัตรประจำตัวคนพิการ - Google Drive

📣ประชาสัมพันธ์สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

📲♿️สามารถใช้แอปพลิเคชั่นบัตรประจำตัวคนพิการดิจิตัลได้แล้วค่ะ รายละเอียดตามลิ่งค์นี้

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณสะพาน1 ผู้ใหญ่มุ่ย ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น. #ขอให้สำรอ...
07/02/2022

ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณสะพาน1 ผู้ใหญ่มุ่ย ในวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น.

#ขอให้สำรองน้ำไว้ใช้ด้วยนะคะ

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (การทำอาหารและขนม) โดย กศน.อ.เมืองนครปฐม ร่วมกับ อบต.พระประโทน😋วันนี้เสนอเมน...
24/01/2022

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (การทำอาหารและขนม) โดย กศน.อ.เมืองนครปฐม ร่วมกับ อบต.พระประโทน

😋วันนี้เสนอเมนู สาคูไส้หมู กับ ขนมไข่นกกะทา😋

ณ ศาลาหนองบอนงาม หมู่ 2 ต.พระประโทน

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (วิชาการผูกผ้าหลักสูตรต่อเนื่อง) โดย กศน.อ.เมืองนครปฐม ร่วมกับ อบต.พระประโทน...
21/01/2022

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (วิชาการผูกผ้าหลักสูตรต่อเนื่อง) โดย กศน.อ.เมืองนครปฐม ร่วมกับ อบต.พระประโทน

🌺 วันที่ 4 วันสุดท้าย ผูกดอกท้องช้าง 🌺

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (วิชาการผูกผ้าหลักสูตรต่อเนื่อง) โดย กศน.อ.เมืองนครปฐม ร่วมกับ อบต.พระประโทน...
20/01/2022

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (วิชาการผูกผ้าหลักสูตรต่อเนื่อง) โดย กศน.อ.เมืองนครปฐม ร่วมกับ อบต.พระประโทน

🌺 วันที่ 3 ผูกดอก 🌺
🌻ผูกดอก 1 สี🌻
🌻ผูกดอก 2 ชั้น 2 สี🌻

📢ประกาศ. #หยุดจ่ายกระเเสไฟฟ้าชั่วคราวบริเวณ ไลน์ทางเเยกโรงน๊อต อนามัยพระประโทนในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00-17...
20/01/2022

📢ประกาศ. #หยุดจ่ายกระเเสไฟฟ้าชั่วคราว
บริเวณ ไลน์ทางเเยกโรงน๊อต อนามัยพระประโทน
ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00-17.00 น

😃มีผลกระทบ.เเท้งน้ำ หมู่.3 (สี่เเยก) ขอให้ชาวบ้าน หมู่ที่3 (บางส่วน) เเละ หมู่ที่5 (บางส่วน).#สำรองน้ำไว้ใช้ด้วยนะคะ

😃ขอให้ #หลีกเลี่ยง เส้นทาง หอพักช่อมาลี ถึง สี่เเยกเเท้งน้ำ
#ขออภัยความไม่สะดวก

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (วิชาการผูกผ้าหลักสูตรต่อเนื่อง) โดย กศน.อ.เมืองนครปฐม ร่วมกับ อบต.พระประโทน...
19/01/2022

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (วิชาการผูกผ้าหลักสูตรต่อเนื่อง) โดย กศน.อ.เมืองนครปฐม ร่วมกับ อบต.พระประโทน

🍍 วันที่ 2 ลายสัปปะรด 🍍

🍍 สัปปะรดหน้าช้าง
🍍 สัปปะรดล่าง
🍍 สัปปะรดสามห่วง

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (วิชาการผูกผ้าหลักสูตรต่อเนื่อง) โดย กศน.อ.เมืองนครปฐม ร่วมกับ อบต.พระประโทน...
18/01/2022

โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (วิชาการผูกผ้าหลักสูตรต่อเนื่อง) โดย กศน.อ.เมืองนครปฐม ร่วมกับ อบต.พระประโทน

🍍 รื้อฟื้นวิชาวันแรก ลายสัปปะรด 🍍

📣ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหม่ ปี 2565✅สำหรับบุคคลทั่วไป✅สำหรับคนพิการที่ม...
18/01/2022

📣ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเป็นผู้ซื้อ-จองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายใหม่ ปี 2565

✅สำหรับบุคคลทั่วไป
✅สำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

โดยมีเงื่อนไขรายละเอียดดังนี้ค่ะ

ประกาศ  หยุดจ่ายกระเเสไฟฟ้าชั่วคราว ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ บ้านหนองอาเสี่ยในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา ...
11/01/2022

ประกาศ หยุดจ่ายกระเเสไฟฟ้าชั่วคราว ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณ บ้านหนองอาเสี่ย

ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 14.00 น.

ซึ่งมีผลกระทบ ระบบน้ำปะปาแท้งหมู่บ้าน บริเวณ หมู่.3 หมู่.5 เเละ หมู่.7

จึงขอให้ ประชาชน
หมู่.3 (บางส่วน)
หมู่.5 (บางส่วน)
หมู่.7 เเละ หมู่ 8

สำรองน้ำในการใช้งาน ในวันเวลาดังกล่าว

ขออภัยความไม่สะดวก

08/01/2022
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการวางและการจัดทำผังเมืองรวมเมืองนครปฐม
29/12/2021

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการวางและการจัดทำผังเมืองรวมเมืองนครปฐม

ภาพกิจกรรมการรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 โดย โรงพยาบาลส่งเ...
23/12/2021

ภาพกิจกรรมการรณรงค์ สวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

โดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระประโทน ฝ่ายปกครองกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ อบต.พระประโทน

องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน 🙏ขอขอบพระคุณเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้ลงพื้นที่ช่ว...
22/12/2021

องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน

🙏ขอขอบพระคุณเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือ และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ แก่นายสุพรรณ ขำเปีย ผู้พิการติดเตียง (ที่มีฐานะยากจน) มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

💗องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน💗🙏💜ขอขอบคุณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสิทร์...
08/12/2021

💗องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน💗

🙏💜ขอขอบคุณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสิทร์ วิทยาเขตศาลายา ❤️🙏

ให้ความอนุเคราะห์ รถเข็น DIY สำหรับคนพิการ (กึ่งติดเตียง) ให้กับคนพิการในพื้นที่ตำบลพระประโทนค่ะ

อบต.พระประโทน แจ้ง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้กับผู้ประกอบกิจการ
08/12/2021

อบต.พระประโทน แจ้ง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งให้กับผู้ประกอบกิจการ

ภาพบรรยากาศการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง / เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้...
24/11/2021

ภาพบรรยากาศการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง / เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งฯ ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ค่ะ

เก็บตก ภาพบรรยากาศวันลอยกระทง 2564 ณ หนองบอนงาม หมู่ 2 ตำบลพระประโทน โดยได้รับความร่วมมือในการดูแลความปลอดภัย จาก โรงพยา...
20/11/2021

เก็บตก ภาพบรรยากาศวันลอยกระทง 2564 ณ หนองบอนงาม หมู่ 2 ตำบลพระประโทน

โดยได้รับความร่วมมือในการดูแลความปลอดภัย จาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระประโทน ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. และสถานีตำรวจภูธรนครปฐม (ป้อมตำรวจปฐมอโศก)

ภาพกิจกรรมทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยมี ท่านกำนันชาลิสา สุร...
19/11/2021

ภาพกิจกรรมทำบุญและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 โดยมี ท่านกำนันชาลิสา สุรชัยโชติพันธ์ กำนันตำบลพระประโทน และ นายอุดม อริยวาณิชกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ ทาง อบต.พระประโทนได้ประดับตกแต่งไฟ และสถานที่สำหรับลอยกระทง เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลพระประโทนร่วมกิจกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะ

ภาพบรรยากาศวันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน เป...
11/10/2021

ภาพบรรยากาศวันแรก

ของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยได้รับเกียรติจากท่านปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม มาร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทนเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพร...
06/10/2021

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทนเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโ...
06/10/2021

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน

อบต.พระประโทน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุที่อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2505 - 1 กันยายน 250...
04/10/2021

อบต.พระประโทน ขอเชิญชวนผู้สุงอายุที่อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป หรือ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2505 - 1 กันยายน 2506 มาลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2566

*โดยจะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น*

รายละเอียดเพิ่มเติมตามท้ายประกาศนี้ค่ะ

🥳 เบี้ยยังชีพประจำเดือน กันยายน 2564 ออกแล้วค่ะ
10/09/2021

🥳 เบี้ยยังชีพประจำเดือน กันยายน 2564 ออกแล้วค่ะ

วันนี้ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และ สจ.ศุภโชค ศรีสุขจร สมาชิกสภา อบจ.นครปฐม ได้เดินท...
03/09/2021

วันนี้ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และ สจ.ศุภโชค ศรีสุขจร สมาชิกสภา อบจ.นครปฐม ได้เดินทางมามอบชุดอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง สำหรับมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการของตำบลพระประโทน

โดยมีรองสมพงษ์ รัชย์ธนโภคิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน กำนันชาลิสา สุรชัยโชติพันธ์ กำนันตำบลพระประโทน พร้อมด้วยสมาชิกฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระประโทน เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อความห่วงใยให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และคนพิการ

ในนามชาวตำบลพระประโทนขอขอบคุณท่านที่ส่งมอบความห่วงใย ขอให้พวกเราผ่านพ้นสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 ไปด้วยกันค่ะ

01/09/2021

...#ประกาศ..
เรียนประชาชน ม.5 ม.7 ม.8 ต.พระประโทน

ขณะนี้ #กระเเสไฟขัดข้อง จึงทำให้น้ำใน ม.5 ม.7 ม.8 ไม่ไหล

ในเวลานี้ #เจ้าหน้าที่ไฟฟ้ากำลังดำเนินการแก้ไข

#ขออภัยความไม่สะดวก

ที่อยู่

จ. นครปฐม
Nakhon Pathom

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:29
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6634395600

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลพระปรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom (แสดงผลทั้งหมด)

กศน.ตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศ งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครน กองการประปา เทศบาลนครนครปฐม งานสื่อการเรียนการสอน - วิทย ไปรษณีย์จังหวัดนครปฐม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ฝ่ายป้องกันฯ ทน.นฐ. สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐ ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม Tree To Town, Tree To You สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธ RTP Cyber Village สภ.เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนคร รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิ