สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธ

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
(2)

เปิดเหมือนปกติ

https://youtu.be/WcZPi724l54
07/01/2021
สคช.เปิด 7 ช่องทางออนไลน์ช่วยเหลือประชาชน : สถานีร้องเรียน (6 ม.ค. 64)

https://youtu.be/WcZPi724l54

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย (สคช.) เปิด 7 ช่องทางให้บริการกฎหมายและช่วยเหลือป....

สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมใจต้านภัย COVID-19 / 7 ช่องทางการติดต่อให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทั่วประเทศ
30/12/2020

สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมใจต้านภัย COVID-19 / 7 ช่องทางการติดต่อให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทั่วประเทศ

วันนี้(29ตุลาคม 2563 ) เวลา 9.00น.ท่านสุพจน์ เชื้อประกอบกิจ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และ นายพณวรรธน์  สุพร...
29/10/2020

วันนี้(29ตุลาคม 2563 ) เวลา 9.00น.
ท่านสุพจน์ เชื้อประกอบกิจ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และ นายพณวรรธน์ สุพรรณโท ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ และคณะ ได้ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดสว่างอารมณ์ ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนที่สนใจ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากในการปรึกษากฎหมายและร่วมกิจกรรมของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ และนี่คืออีกหนึ่งบทบาทของพนักงานอัยการ ที่บริการประชาชนด้วยใจ หากมีจังหวัดเคลื่อนที่พบประชาชนที่พื้นที่ใด อย่าลืมมาแวะปรึกษากฎหมายและร่วมกิจกรรมที่บริเวณบูธสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ ได้

วันที่21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ท่านธนเสฏฐ์ อ่อนละเอียด รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลื...
21/10/2020

วันที่21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น.
ท่านธนเสฏฐ์ อ่อนละเอียด รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ได้ออกหน่วยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนนอกสถานที่
ณ ศูนย์คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ที่ทำการเทศบาลเมืองไร่ขิง ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

เมื่อบุคคลถึงแก่ความตายแล้วจะจัดการมรดกอย่างไร????  เรามาทราบความหมายของมรดกเสียก่อน มรดก คือ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายท...
12/10/2020

เมื่อบุคคลถึงแก่ความตายแล้วจะจัดการมรดกอย่างไร????

เรามาทราบความหมายของมรดกเสียก่อน

มรดก คือ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายที่มีอยู่ก่อนถึงแก่ความตาย รวมทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ เช่น กรรมสิทธิ์ในที่ดิน รถยนต์ ห้องชุด สิทธิการเช่าซื้อ ทรัพย์สินต่าง ๆ เงินฝากในธนาคาร เป็นต้น

ทายาทที่มีสิทธิรับมรดก
ทายาท มี 2 ประเภท คือ
1.ผู้รับพินัยกรรม คือ ทายาทที่มีสิทธิรับมรดกตามที่ผู้ตายกำหนดไว้ในพินัยกรรม

2.ทายาทโดยธรรมคือ ทายาทที่มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมาย มี 6 ลำดับ แต่ละลำดับมีสิทธิรับมรดกก่อนหลัง ดังต่อไปนี้
(1) ผู้สืบสันดาน
(2) บิดามารดา
(3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
(4) พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
(5) ปู่ ย่า ตา ยาย
(6) ลุง ป้า น้า อา

คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ ก็เป็นทายาทโดยธรรมของผู้ตายด้วย

ความหมายของผู้จัดการมรดก
ผู้จัดการมรดก คือ บุคคลซึ่งศาลมีคำสั่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก เพื่อทำหน้าที่รวบรวม ทำบัญชี และแบ่งปันทรัพย์สินซึ่งเป็นมรดกของผู้ตายให้ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย

คุณสมบัติของผู้จัดการมรดก
1.บรรลุนิติภาวะ ( มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ )
2.ไม่เป็นคนวิกลจริต
3.ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
4.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1.ทายาท (ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรม)
2.ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์มรดก
3.พนักงานอัยการ

หน้าที่ของผู้จัดการมรดก
ผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่ที่จะทำการอันจำเป็นเพื่อจัดการมรดกโดยทั่วไปและมีหน้าที่รวบรวมทรัพย์มรดกเพื่อแบ่งให้ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรม ตลอดจนชำระหนี้สินของเจ้ามรดกแก่เจ้าหนี้ ทำบัญชีทรัพย์มรดก และทำรายการแสดงบัญชีการจัดการและแบ่งมรดก โดยต้องจัดการไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่มรดก จะทำนิติกรรมใดๆ ที่เป็นปรปักษ์ต่อกองมรดกไม่ได้

หากผู้จัดการมรดกละเลยไม่ทำการตามหน้าที่ เช่น ปิดบังมรดกต่อทายาท หรือเบียดบังเป็นของตน หรือเพิกเฉยไม่แบ่งมรดกให้แก่ทายาท ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกหรือผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้ศาลมีคำสั่งถอนผู้จัดการมรดก เพราะเหตุผู้จัดการมรดกละเลยไม่ทำตามหน้าที่หรือเพราะเหตุอย่างอื่นที่สมควรก็ได้ และอาจมีความผิดอาญามีโทษจำคุกได้

ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี
การยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก ให้ยื่นต่อศาลที่ผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตาย ได้แก่ ศาลแพ่ง (กทม.), ศาลจังหวัด (ต่างจังหวัด)
หากผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศ ให้ยื่นต่อศาลที่ทรัพย์มรดกนั้นตั้งอยู่ในเขตศาล

**ในส่วนของพนักงานอัยการ หากท่านประสงค์ที่จะขอให้พนักงานอัยการช่วยเหลือในการจัดการมรดก ให้ติดต่อที่สำนักงานอัยการที่พื้นๆที่ คนตายมีภูมิลำเนา อยู่ในพื้นที่จังหวัดๆนั้น โดยเอกสารที่จะใช้ประกอบการพิจารณาปรากฏตามภาพด้านล่าง

09/10/2020
ในวันนี้(6ตุลาคม2563) ท่านจำเนียร คงถาวร อัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจัง...
06/10/2020

ในวันนี้(6ตุลาคม2563) ท่านจำเนียร คงถาวร อัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยท่านธนเสฏฐ์ อ่อนละเอียด รองอัยการจังหวัด และนายพณวรรธน์ สุพรรณโท ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบกรณีที่มีผู้ร้องซึ่งเป็นเด็กอายุ15ปี ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือว่าอาศัยอยู่กับมารดาซึ่งสุขภาพไม่แข็งแรง บ้านพักไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ บริเวณ ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้รับความเดือดร้อน

โดยทางคณะอัยการพร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูลและเจ้าหน้าที่อบต.หินมูล ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ความว่า บ้านที่อยู่อาศัยของผู้ทูลเกล้าฯ อยู่ด้านในเป็นที่ดินตาบอดต้องเดินผ่านที่ดินแปลงของผู้อื่นอีกจำนวน5แปลง และเชิญเจ้าของที่ดินข้างเคียงมาร่วมพูดคุย และทางคณะอัยการได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปรากฏว่าคู่กรณีทุกฝ่ายสามารถตกลงกันได้และเจ้าของที่ดินข้างเคียงที่เกี่ยวข้องตกลงยินยอมให้ผู้ร้องใช้ทางตามที่ได้ตกลงกันเพื่อออกสู่ทางสาธารณะต่อไป

รวมภาพถ่ายกิจกรรม การประกาศผลการประกวดภาพยนต์สั้น  หัวข้อ "ป้องกันการรังแก =ป้องกันอาชญากรรม"STOP BULLYING" ณ เทศบาลนครน...
24/09/2020

รวมภาพถ่ายกิจกรรม การประกาศผลการประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อ "ป้องกันการรังแก =ป้องกันอาชญากรรม"STOP BULLYING" ณ เทศบาลนครนครปฐม วันที่ 22 กันยายน 2563

รวมภาพถ่ายกิจกรรม การประกวดภาพยนต์สั้น "STOP BULLYING" ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
24/09/2020

รวมภาพถ่ายกิจกรรม การประกวดภาพยนต์สั้น "STOP BULLYING" ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

ขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสด (live) พิธีมอบรางวัลการแข่งขันการประกวดภาพยนต์สั้นในหัวข้อ ป้องกันการรังแก=ป้องกันอาชญากร...
21/09/2020

ขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสด (live)
พิธีมอบรางวัลการแข่งขันการประกวดภาพยนต์สั้นในหัวข้อ ป้องกันการรังแก=ป้องกันอาชญากรรม(Stop bullying)
ในวันที่ 22 กันยายน 2563
ตั้งแต่เวลา 10.00 นาฬิกา
ณ ห้องประชุมเทศบาลนครนครปฐม ชั้น3 ที่ทำการเทศบาลนครนครปฐม

รางวัล POPULAR VIEWS   ทีมที่มีจำนวนผู้เข้าชมทาง YOUTUBE มากที่สุดได้แก่ ทีม สุภาพบุรษหยุด  BULLYINGจากโรงเรียน ภ.ป.ร.รา...
20/09/2020

รางวัล POPULAR VIEWS
ทีมที่มีจำนวนผู้เข้าชมทาง YOUTUBE มากที่สุดได้แก่
ทีม สุภาพบุรษหยุด BULLYING
จากโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย
ในพระบรมราชูปภัมภ์
จำนวนยอดผู้เข้าชม ณ เวลา ปิดการนับคะแนน. จำนวน 13,129 คน

ทั้งนี้ขอให้ทีมที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมเทศบาลนครนครปฐม และขอขอบคุณทุกทีมที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

แผนที่การเดินทางมาเทศบาลนครนครปฐม
18/09/2020

แผนที่การเดินทางมาเทศบาลนครนครปฐม

ประกาศผลรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น จำนวน ๔ รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑  รางวัลรองชนะเลิศอัน...
17/09/2020

ประกาศผลรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น จำนวน ๔ รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ และ เนื่องด้วยทุกทีมให้ความร่วมมือกับสำนักงานอัยการเป็นอย่างดี
สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม จึงได้สนับสนุนรางวัลชมเชยอีก ๒ รางวัล เป็นทุนการศึกษา รางวัลละ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรมอบให้กับทีมที่ได้ผลคะแนนในลำดับที่ ๔ ในระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และในระดับประถมศึกษา อีกระดับละ ๑ รางวัล

หมายเหตุ รายชื่อโรงเรียนดังกล่าวทั้ง ๘ โรงเรียนที่ประกาศนี้ ยังมิได้มีการจัดลำดับรางวัลแต่อย่างใด โดยลำดับรับรางวัลต่างๆจะแจ้งในวันพิธีมอบรางวัล วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเทศบาลนครนครปฐม

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดนครปฐม's cover photo
16/09/2020

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดนครปฐม's cover photo

หลักเกณฑ์รางวัล popular views ..อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามfacebookสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามผล...
16/09/2020

หลักเกณฑ์รางวัล popular views
.
.
อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามfacebookสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามผลการประกวดการแข่งขัน รวมถึงข่าวสารและกิจกรรมของสำนักงานอัยการต่อไป

15/09/2020

เนื่องด้วยทุกทีมให้ความร่วมมือกับสำนักงานอัยการเป็นอย่างดี
จึงเห็นควรให้มีรางวัล
Popular views
เพิ่ม1รางวัล โปรดติดตามกติกาพรุ่งนี้(16 ก.ย.63)

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดนครปฐม's cover photo
15/09/2020

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดนครปฐม's cover photo

15/09/2020

โรงเรียนมารีอุปถัมภ์ ทีม super mu film

15/09/2020

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ทีม DSU Production

15/09/2020

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ทีม satit team

15/09/2020

โรงเรียนเทศบาล5

15/09/2020

วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ ทีม PBAC NEWS

15/09/2020

โรงเรียนวัดดอนยายหอม(หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์)
ทีมดอนยายหอมฟิล์ม

15/09/2020

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน

15/09/2020

โรงเรียนวัดบางแขมประถม 4 ทีมวันพีช

15/09/2020

โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์(สาครตาลสุวรรณาคม)

15/09/2020

โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (สีมารัตน์วิทยา 2)

15/09/2020
ขอเชิญทุกท่านโปรดรับชมการถ่ายทอดสด (live) การแข่งขันการประกวดภาพยนต์สั้นในหัวข้อ ป้องกันการรังแก=ป้องกันอาชญากรรม(Stop b...
14/09/2020

ขอเชิญทุกท่านโปรดรับชมการถ่ายทอดสด (live)
การแข่งขันการประกวดภาพยนต์สั้นในหัวข้อ ป้องกันการรังแก=ป้องกันอาชญากรรม(Stop bullying)
ในวันที่ 15 กันยายน 2563
ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 นาฬิกา
ณ ห้องประชุมอภิรมย์ฤดี ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

สำหรับโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวดจำนวน 21 ทีมมีดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาและปวช.จำนวน 9 ทีมจาก
1​วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒน บริหารธุรกิจ
(ทีม PBAC NEWS)
2​โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย(ทีมสุภาพบุรุษหยุด Bullying)
3​โรงเรียนเทศบาล 5 วัดพระปฐมเจดีย์ (Beauty&Bull)
4​โรงเรียนราชินีบูรณะ (ทีม The Ricker of RN)
5​โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (มัธยมศึกษา) ทีม Satit Team
6​โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร(มัธยมศึกษา) ทีม DSU Production
7​โรงเรียนคงทองวิทยา
8​โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4(ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์)
9​โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ ทีม "Super MU Film"

​โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน12ทีม​จาก
1​โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (สีมารัตน์วิทยา 2)
2​โรงเรียนวัดเดชานุสรณ์ (สาครตาลสุวรรณาคม)
3​โรงเรียนวัดบางแขม ประถม 4 ทีมวันพีช
4​โรงเรียนวัดบางแขม ประถม 5 ทีมปุยนุ่น
5​โรงเรียนวัดบางแขม ประถม 6 ทีมหนอนชาเขียว
6​โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน
7​โรงเรียนวัดดอนยายหอม (หลวงพ่อเงินอุปถัมป์) ทีมดอนยายหอมฟิล์ม
8​โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว ทีม BULLY SIX
9​โรงเรียนบ้านลานแหลม (สรนุวัตรราษฏร์อุทิศ) ทีม สื่อสร้างสรรค์โรงเรียนบ้านลานแหลม
10​โรงเรียนบำรุงวิทยา มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย เรื่อง ทางออก
11​โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม เรื่อง BULLY เรื่อง (ไม่) เล็ก
12​โรงเรียนพระตำหนัก สวนกุหลาบ มหามงคล P.S.M.TEAM

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นางจำเนียร คงถาวร อัยการจังหวัดฯคุ้มครองสิทธิจังหวัดนครปฐม ร่วมออกหน่วย "อัยการคลายทุกข์ เพิ่มสุข...
20/08/2020

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นางจำเนียร คงถาวร อัยการจังหวัดฯคุ้มครองสิทธิจังหวัดนครปฐม ร่วมออกหน่วย "อัยการคลายทุกข์ เพิ่มสุขให้แก่ประชาชน" กับจังหวัดนครปฐมพบประชาชน ณ วัดบัวหวั่น ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดนครปฐม
20/08/2020

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดนครปฐม

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดนครปฐม's cover photo
20/08/2020

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯจังหวัดนครปฐม's cover photo

ที่อยู่

เลขที่1 ถนนหน้าพระ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
Nakhon Pathom
73000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

034258536

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Pathom

แสดงผลทั้งหมด