สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14 สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14

เปิดเหมือนปกติ

รอบรั้วชลประทาน
13/11/2020

รอบรั้วชลประทาน

พิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 29

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2563) เวลา 14.30 น. นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีปิดและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 29 ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ในการนี้ นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 101 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการ และเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ให้มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อราชการ รวมถึงสร้างการทำงานเป็นทีมและพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน

เรารักชลประทาน
12/11/2020

เรารักชลประทาน

กรมชลประทานเตรียมรับสมัครพนักงานราชการทั่วไปเกือบ 400 อัตรา

กรมชลประทาน เตรียมแผนรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 391 อัตรา และพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ) จำนวน 6 อัตรา รวมทั้งสิ้น จำนวน 397 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,280 – 19,500 บาท จะเปิดรับสมัครช่วงเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ปี 2563
นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทาน ได้หารือแผนดำเนินการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 22 ตำแหน่ง จำนวน 391 อัตรา ประกอบ
ไปด้วย กลุ่มงานบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 41 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี) กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป จำนวน 14 ตำแหน่ง 300 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน เจ้าพนักงานการเกษตร นายช่างชลประทาน นายช่างโยธา นายช่างสำรวจ นายช่างเครื่องกล นายช่างไฟฟ้า นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร นายช่างภาพ นายช่างศิลป์ พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ได้แก่ นักประชาสัมพันธ์ บรรณารักษ์ และนิติกร
กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ จำนวน 3 ตำแหน่ง 40 อัตรา ได้แก่ วิศวกรชลประทาน วิศวกรโยธา นักวิชาการคอมพิวเตอร์
และรับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ประกอบไปด้วย กลุ่มงานบริการ (คนพิการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา ได้แก่ เจ้าพนักงานธุรการ และ
กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป (คนพิการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ได้แก่ ผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ ในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจากคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา และไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของแต่ละตำแหน่งอีกด้วย
กรมชลประทาน ขอเชิญชวนผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถติดตามประกาศรับสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ประมาณเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ปี 2563 เข้าไปที่เว็บไซต์กรมชลประทาน http://hr.rid.go.th>พนักงานราชการ>ปี2563>หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” หรือ http://rid.thaijobjob.com >ปี2563>หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนก่อน และเมื่อผ่านแล้ว จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ หรือ สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านในแต่ละครั้งจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชี จะเรียกมารายงานตัวตามลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ และให้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดต่าง ๆ ตามที่กำหนด นายสุชาติ ฯ กล่าว

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
12 พฤศจิกายน 2563

สถาบันพัฒนาการชลประทาน วิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน
11/11/2020

สถาบันพัฒนาการชลประทาน วิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครน้องๆ ม.4-ม.6 สายวิทย์ ที่มีคุณพ่อหรือคุณแม่ทำอาชีพเกษตร และเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานหรืออยู่ในพื้นที่ชลประทาน เข้าร่วมสนุกในค่ายยุวชลกร ทำความรู้จักงานชลประทาน แล้วมีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกผ่านระบบ TCAS เพื่อต่อปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน ณ วิทยาลัยการชลประทาน รับทุนการศึกษา 4 ปีอีกด้วย (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

รอบรั้วชลประทาน
11/11/2020

รอบรั้วชลประทาน

กรมชลประทาน ขอแสดงความยินดีกับ นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
11/11/2020

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน

การประชุม คณะทำงาน ศึกษา วิเคราะห์ ในการจัดทำและแก้ไขปรับปรุงระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ.2558

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) เป็นประธานการประชุม คณะทำงาน ศึกษา วิเคราะห์ ในการจัดทำและแก้ไขปรับปรุงระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วยคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เพื่อสรุปผลการสำรวจความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไข ปรับปรุงระเบียบประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2558 ณ ห้อง 300 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน ชั้น 3 กรมชลประทาน สามเสน

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

รอบรั้วชลประทาน
10/11/2020

รอบรั้วชลประทาน

ชป.เดินหน้าเก็บกักน้ำต่อเนื่อง หลังฝนเริ่มลดลง ตามนโยบายรัฐบาล

สายวันนี้(10 พ.ย. 63) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ VDO Conference ไปยังผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรน้ำ และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น รวมไปถึงสำนักงานชลประทานเครือข่าย SWOC ทั้ง 17 แห่งทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ(SWOC) อาคารหม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังการประชุมฯว่า ปัจจุบัน (10 พ.ย. 63) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ มีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกันทั้งสิ้น 48,350 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 64 ของความจุอ่างฯ มีน้ำใช้การได้ประมาณ 24,420 ล้าน ลบ.ม. เฉพาะ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 12,688 ล้าน ลบ.ม หรือร้อยละ 51 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันประมาณ 5,992 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 33 ของปริมาณน้ำใช้การได้รวมกัน

ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า พายุโซนร้อน “เอตาว” ซึ่งจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วกลายเป็นพายุดีเปรสชัน และหย่อมความกดอากาศต่ำตามลำดับ และคาดว่าจะสลายตัวบริเวณประเทศกัมพูชา ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยมากนัก อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการให้โครงการชลประทานทุกแห่งบริหารจัดการน้ำโดยเน้นเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ให้มากที่สุด ในส่วนของภาคใต้ขอให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในช่วงเดือน พ.ย. 63 – ม.ค. 64 นี้ รวมทั้งเตรียมพร้อมโครงการบรรเทาอุทกภัยต่างๆ ในพื้นที่ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจในเขตจัวหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด

อนึ่ง ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งนี้ ให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาขาดแคลนน้ำให้ได้มากที่สุด พร้อมวอนพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำต้นทุนน้อยต้องช่วยกันประหยัดน้ำ โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำแม่กลอง ที่มีปริมาณน้ำต้นทุนอยู่อย่างจำกัด สามารถสนับสนุนการใช้น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศ เป็นหลักเท่านั้น ด้วยปริมาณน้ำต้นทุนอยู่ในเกณฑ์น้อยทำให้ไม่สามารถส่งน้ำสนับสนุนการทำนาปรังได้ จึงขอให้เกษตรกรหันมาทำการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน เพื่อลดความเสียหายต่อผลผลิต สำหรับข้าวนาปี 2563 ที่มีบางส่วนปลูกล่าช้านั้น กรมชลประทานจะช่วยเหลือพื้นที่เหล่านี้ด้วยการใช้น้ำท่าในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ให้ข้าวที่กำลังออกรวงได้รับความเสียหาย เพื่อให้มีน้ำเพียงพอใช้ในช่วงฤดูแล้งนี้

นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังได้สนองนโยบายรัฐบาล ตามมาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำ โดยก่อนเข้าสู่ฤดูแล้ง จะเร่งเก็บกักน้ำก่อนสิ้นสุดฤดูฝนปี 2563 ให้ได้มากที่สุด พร้อมกับวางแผนสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมไปถึงการประปาส่วนภูมิสาขาต่างๆ และประปาท้องถิ่นด้วย พร้อมติดตามและกำกับการใช้น้ำให้เป็นไปตามแผน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

สำหรับการเตรียมพร้อมด้านอื่นๆ กรมชลประทานได้มีการเตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ รถบรรทุกน้ำ และกำลังเจ้าหน้าที่ ที่พร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่อาจจะประสบกับปัญหาภัยแล้ง กระจายอยู่ตามสำนักงานชลประทานทั่วประเทศ ซึ่งสามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ตลอดเวลา สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วน 1460

******************************

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
10 พฤศจิกายน 2563

กรมอุตุนิยมวิทยา
09/11/2020

กรมอุตุนิยมวิทยา

04.00 น. ของวันนี้ (9 พ.ย. 63) พายุดีเปรสชัน (พายุระดับ2) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “เอตาว” (พายุระดับ 3) แล้ว มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้เคลื่อนตัว
ทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าพายุจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนใต้ในช่วงวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน และหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชา ส่งผลให้ภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออก มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางกับมีลมแรง ขอให้เกษตรกรบริเวณดังกล่าวเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย (เอตาว (ETAU) หมายถึง เมฆฝน [ภาษาพื้นเมืองของเกาะปาเลา(Palua)] สหรัฐอเมริกา)

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน
06/11/2020

สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน

วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานจัดรูปที่ดินกลางได้จัดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6 /2563 โดยมีนายกิตติพร ฉวีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วน /ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าข้อสั่งการของผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ในการประชุมสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ครั้งที่ 5/2563 ที่ผ่านมา
ตลอดจนรายงานผลงานก่อสร้าง สำรวจ ออกแบบ ตามตัวชี้วัด และความก้าวหน้าเตรียมความพร้อมการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 ตามตัวชี้วัดกองทุนจัดรูปที่ดิน และแผนการปฏิบัติงานในปี 2564 ข้อสังเกตของกลุ่มตรวจสอบภายใน ความรู้เรื่องกฎหมายจัดรูปที่ดิน การเผยแพร่ภาพข่าวกิจกรรมของ สจจ. 1 – 35 และการรวบรวมข้อมูลส่งกองพัสดุ รวมทั้งรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ อุปสรรค ในการดำเนินงานของสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 1-35 โดยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางประชุม ณ ห้อง 300 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน ชั้น 3 กรมชลประทาน สามเสน และเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 1-35 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM Meeting
สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง...พัฒนางานเพื่อคนไทย

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14's post
04/11/2020

Photos from สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14's post

กรมอุตุนิยมวิทยา
03/11/2020

กรมอุตุนิยมวิทยา

คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า
ตั้งแต่วันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2563

📣บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ตลอดช่วง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็นและมีลมแรง โดยในช่วงวันที่ 5 - 7 พ.ย. 63 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนบางแห่งกับมีลมแรง เนื่องจาก พายุโซนร้อน “โคนี” (พายุระดับ 3) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง ในช่วงวันที่ 4 - 5 พ.ย. 2563 และจะอ่อนกำลังลงในระยะต่อไป ทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน

📣สำหรับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

📣อนึ่ง พายุโซนร้อน “อัสนี” (พายุระดับ 3) บริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ จะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันที่ 6 พ.ย. 63 และจะเคลื่อนเข้าใกล้อ่าวตังเกี๋ยในช่วงวันที่ 7-8 พ.ย. 63 โดยไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทย

📣ข้อควรระวัง ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนไว้ด้วย และประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย

รอบรั้วชลประทาน
02/11/2020

รอบรั้วชลประทาน

กรมชลฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 29 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.00 น. นายอเนก ก้านสังวอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 29 โดยมีข้าราชการที่บรรจุใหม่เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 101 คน ณ ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สำหรับการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการบรรจุใหม่เข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน ปรัชญา บทบาทหน้าที่ของการเป็นข้าราชการ การสร้างวินัย การสร้างทีม และความสามัคคี การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกราชการ การจัดการความรู้ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน หน่วยงาน และประเทศชาติ โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้การฝึกอบรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 - 13 พฤศจิกายน 2563 โดยแบ่งเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ด้วยการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ณ ห้องประชุมอาคาร NEWMASIP สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นการฝึกกิจกรรมร่วมกับชุมชน ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ และการฝึกภาคสนามที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

สวท.นครพนม FM 90.25 MHz
29/10/2020

สวท.นครพนม FM 90.25 MHz

ปริมาณ​ฝนสะสมจังหวัด​นครพนม​ ตั้งแต่​เวลา​ 07.00​ น.​วานนี้ถึง​ 07.00​ น.วันนี้​ 29​ ตุลาคม​ 2563

กรมอุตุนิยมวิทยา
28/10/2020

กรมอุตุนิยมวิทยา

27/10/2020

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2563 นายจตุรงค์ หนูรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14 พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้จัดพิธีทำบุญประจำปี ณ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14 โดยกิจกรรมทำบุญในครั้งนี้ประกอบด้วยพิธีย้ายศาลพระภูมิ เจ้าที่ ในช่วงเช้า จากนั้น ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคลและร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ ผู้ร่วมงานได้รับประทานอาหารร่วมกัน

26/10/2020
กรมอุตุนิยมวิทยา
26/10/2020

กรมอุตุนิยมวิทยา

กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย
ประจำวันที่ 25 ตุลาคม 2563
ข้อมูล ณ เวลา 17.30 น. ครับ

กรมอุตุนิยมวิทยา
21/10/2020

กรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 2
พายุโซนร้อนกำลังแรง "โซเดล" (พายุระดับ 4)

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14's cover photo
20/10/2020

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14's cover photo

กรมอุตุนิยมวิทยา
19/10/2020

กรมอุตุนิยมวิทยา

#คาดหมายลักษณะอากาศ7วันข้างหน้า
วันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2563

🎯ในช่วงวันที่ 20 - 21 ต.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้

🎯ในช่วงวันที่ 22 - 25 ต.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็นและมีลมแรง ในขณะที่ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง

🎯อนึ่ง พายุดีเปรสชัน (พายุระดับ 2) บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน (พายุระดับ3) และจะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่ 20-21 ต.ค. 63 หลังจากนั้นจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งเวียดนามในช่วงวันที่ 23-24 ต.ค. 63 และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับ

🎯🎯ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 22-25 ต.ค. 63 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย และขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย

กรมอุตุนิยมวิทยา
16/10/2020

กรมอุตุนิยมวิทยา

กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย
ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2563
ข้อมูล ณ เวลา 05.30 น.

รอบรั้วชลประทาน
16/10/2020

รอบรั้วชลประทาน

ชป.เดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยทั่วประเทศ

กรมชลประทาน ระดมเครื่องจักรเครื่องมือเดินหน้าเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วม พร้อมเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำหลังพายุ “นังกา” ขึ้นฝั่งที่เวียดนาม

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนหนักต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้หลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ประสบปัญหาอุทกภัย กรมชลประทาน ได้เร่งให้ความช่วยเหลือด้วยการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด อาทิ

ที่ จังหวัดนครราชสีมา ยังคงมีน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำลำน้ำบริบูรณ์ ชุมชนบ้านลำเชียงไกร สำนักงานชลประทานที่ 8 ทำการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในลำน้ำบริบูรณ์ บริเวณประตูระบายน้ำจอหอ 3 เครื่อง และที่ลำน้ำลำตะคอง บริเวณ ประตูระบายน้ำข่อยงาม 3 เครื่อง พร้อมทั้งกำจัดผักตบชวาบริเวณใต้สะพานรถไฟ ท้ายประตูระบายน้ำจอหอ พร้อมนำรถแบคโฮ 5 คัน เข้าขุดลอกคลองสาบใหญ่ฝั่งขวา บริเวณประตูระบายน้ำโพธิ์เตี้ย ต.หมื่นไวย อ.เมืองนครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ลงสู่ลำน้ำบริบูรณ์ รวมทั้งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ 10 เครื่อง บริเวณ อ.โชคชัย ที่สถานีวัดน้ำ M.173 และบริเวณ อ.พิมาย ที่สถานี M.184 เพื่อเร่งการระบายน้ำอีกทางหนึ่งด้วย

จังหวัดสระแก้ว ปริมาณน้ำที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำคลองพระสทึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คาดว่าจะส่งผลกระทบน้ำเข้าท่วมหมู่บ้านใน 8 ตำบล 3 อำเภอ ที่อาศัยอยุ่บริเวณริมคลองพระสทึง ได้แก่ อ.เมืองสระแก้ว ที่ ต.สระแก้ว ต.สระขวัญ และต.ศาลาลำดวน อ.เขาฉกรรจ์ ที่ ต.เขาฉกรรจ์ ต.พระเพลิง และต.หนองหว้า และอ.วังน้ำเย็น ที่ ต.ตาหลังใน และต.ทุ่งมหาเจริญ โครงการชลประทานสระแก้ว ได้ทำการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำช่วยเร่งการระบาย ที่บริเวณสะพานบ้านแก่งสีเสียด ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว จำนวน 4 เครื่อง พร้อมแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงสถานการณ์

จังหวัดเพชรบุรี มีฝนตกหนักน้ำไหลหลากในพื้นที่ รวม 4 อำเภอ ได้แก่ อ.หนองหญ้าปล้อง อ.ชะอำ อ.แก่งกระจาน และ อ.ท่ายาง ประชาชนได้รับผลกระทบ 238 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว แต่ยังคงมีพื้นที่ลุ่มต่ำที่ยังมีผลกระทบ สำนักงานชลประทานที่ 14 ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในอำเภอเมืองเพชรบุรี 27 เครื่อง (สำรอง 8 เครื่อง) เครื่องผลักดันน้ำ 30 เครื่อง (สำรอง 30 เครื่อง) รถแบ็คโฮ 5 คัน รถเครน 1 คัน และรถบรรทุก 8 คัน ในจุดเสี่ยงต่าง ๆ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนกองทัพเรือติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่สะพานวัดคุ้งตำหนัก 20 ลำ พร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดรโฟล 24 นิ้ว จำนวน 2 ชุด และเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดรโฟล 42 นิ้ว อีกจำนวน 1 ชุด รวมทั้งเตรียมกระสอบทรายเพื่อใช้อุดท่อระบายน้ำ และวางแนวตลอดลำน้ำที่จะเข้าสู่ตัวเมือง

จังหวัดชลบุรี เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ อำเภอพนัสนิคม ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือน หมู่ที่ 3, 4 และหมู่ที่ 8 ตำบลหน้าพระธาตุ สำนักงานชลประทานที่ 9 ได้เร่งระบายน้ำลงคลองพานทอง เพื่อบรรเทาอุทกภัยและเตรียมความพร้อมรองรับน้ำฝนที่คาดว่าจะตกเพิ่ม ที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปริมาณน้ำจากคลองระบมและคลองสียัดจำนวนมากไหลลงคลองท่าลาด ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งคลองท่าลาด และพื้นที่ก่อสร้างสถานีผลิตน้ำการประปาส่วนภูมิภาค ต.เกาะขนุน อ.พนมทวนสารคาม โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จึงทำการผันน้ำในคลองเข้าสู่ระบบคลองชลประทานท่าลาด และกระจายลงพื้นที่ตามคลองธรรมชาติ รวมทั้งทำการลดระดับน้ำในพื้นที่โดยใช้อาคารชลประทานตามริมแม่น้ำบางปะกง ปัจจุบันสามารถช่วยตัดยอดน้ำได้ประมาณ 0.4 ล้าน ลบ.ม. พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

จังหวัดอุบลราชธานี น้ำในลำน้ำมูลเริ่มเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ชุมชน บริเวณชุมชนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 (ชุมชนวังแดง) เขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี สูงประมาณ 60 - 70 เซนติเมตร โครงการชลประทานอุบลราชธานี นำกระสอบทราย จำนวน 500 ใบ วางแนวกั้นน้ำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อเร่งสูบน้ำออกจากชุมชน

ทั้งนี้ ของให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ชลประทานบริการประชาชนได้ตลอดเวลา

ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
15 ตุลาคม 2563

ที่อยู่

สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14
Nakhon Phanom
48110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 14:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Phanom

แสดงผลทั้งหมด