สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแ

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแ, หน่วยงานราชการ, 167 หมู่ 8 ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม, Nakhon Phanom.
(1)

เปิดเหมือนปกติ

ขอบพระคุณ ธนาคารกรุงไทยค่ะ
21/12/2020

ขอบพระคุณ ธนาคารกรุงไทยค่ะ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมกว่า 1 ล้านบาท

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องแพงพนม ชั้น 4 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานต้อนรับคณะผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งนำโดยนายอดิชัย สาทิภักดี ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารทีมย่อย Segmentation พร้อมคณะ ในโอกาสเข้ามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม จำนวนทั้งสิ้น 1,500,000 บาท แบ่งเป็นปีละ 300,000 บาท รวมระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2563-2567

นอกจากนี้ทางธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ยังได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ University Application (U APP) ต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมหารือถึงรายละเอียดของการนำแอพพลิเคชั่นดังกล่าวมาใช้กับมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่ง University Application (U APP) เป็นแอพพลิเคชั่นที่สามารถเชื่อมระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับทุกมิติดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ทั้งนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายและคล่องตัว ด้วย Virtual ID เพื่อยืนยันตัวตนและใช้แทนบัตรนักศึกษาหรือบุคลากร รวมถึงการสแกน QR Code เพื่อเช็กชื่อเข้าชั้นเรียน เช็กตารางการเดินรถเพื่อวางแผนการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย อัพเดทข่าวสารและกิจกรรม แจ้งเตือนตารางเรียนหรือการยกเลิกชั้นเรียน และสามารถลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาได้ทุกที่ รวมทั้งชำระค่าสินค้าและบริการแบบไม่ต้องใช้เงินสด โดยสามารถทำรายการและเลือกชำระเงินผ่าน University Application พร้อมรับสิทธิประโยชน์ที่เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ในยุค New Normal ทั้งนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้แทนธนาคารกรุงไทย จะได้พูดคุยในรายละเอียดเชิงลึกถึงความเป็นไปได้ที่จะนำ University Application มาใช้ให้เกิดประโยชน์และสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยในลำดับต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี

Nakhon Phanom University Thailand
16/12/2020

Nakhon Phanom University Thailand

วันนี้ ( 16 ธันวาคม 2563) เวลา 14.12 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายสุเมธ แย้มนุ่น ประธานคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม และพสกนิกรชาวจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้า ฯ รับเสด็จ

ในปีนี้ มหาวิทยาลัยนครพนม มีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาตรี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมจำนวน 1,033 คน จากคณะเกษตรและเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการบินนานาชาติ วิทยาลัยธาตุพนม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีนครพนม และวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยนครพนม จัดการเรียนการสอนรวมจำนวน 91 หลักสูตร จำแนกเป็น หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 หลักสูตร หลักสูตรอาชีวศึกษา 36 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 55 หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 8 หลักสูตร และหลักสูตรปริญญาเอก 2 หลักสูตร มีนักศึกษารวมจำนวน 10,087 คน มีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนครพนมจำนวน 18 หน่วยงาน ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์สังคมพหุวัฒนธรรมชั้นนำแห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

โดยในโอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท แก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนม ความสำคัญตอนหนึ่งว่า บัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้ว โดยปรกติก็ย่อมมีความมุ่งหวังตั้งใจที่จะได้ประกอบอาชีพการงานตามสาขาวิชาที่ได้อุตสาหะเล่าเรียนมา ความมุ่งหวังตั้งใจดังนั้นแม้จะเป็นสิ่งที่ดีก็จริง แต่ถ้าปักใจยึดมั่นจนเกินไป ก็อาจกลายเป็นการปิดกั้นโอกาสในการทำงานของตนโดยใช่เหตุได้ บัณฑิตทั้งหลายเมื่อมีโอกาสได้ทำงานใด ไม่ว่าจะตรงกับสาขาวิชาที่เล่าเรียนมาหรือไม่ก็ตาม ก็ควรศึกษาเรียนรู้งานนั้นให้เข้าใจ แล้วตั้งใจพยายามนำความรู้ความคิดที่มีอยู่ มาปรับใช้กับงานให้เต็มกำลังความสามารถ ขอให้บัณฑิตเชื่อมั่นว่า คนเราถ้ามีความรู้จริง มีความสามารถจริง และมีความตั้งใจจริงแล้ว ไม่ว่าจะทำงานใดก็ทำได้ ทั้งจะประสบความสำเร็จที่ดีได้อย่างแน่นอน

ภาพ/ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองกลาง(กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

Nakhon Phanom University Thailand
16/12/2020

Nakhon Phanom University Thailand

Nakhon Phanom University Thailand
15/12/2020

Nakhon Phanom University Thailand

ม.นครพนม จัดซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยนครพนม จัดซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ เวลา 06.00 น. บัณฑิตได้รวมตัวกันเพื่อบันทึกภาพหมู่บัณฑิต ณ จุดรวมบัณฑิต สนามฟุตบอลคณะเกษตรและเทคโนโลยี จากนั้นเวลา 10.00 น. บัณฑิตได้ตั้งขบวนเข้าแถวตรวจเครื่องแต่งกาย วัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปยังอาคารศรีโคตรบูรณ์ เพื่อทำการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 โดยปีนี้มีบัณฑิตมหาวิทยาลัยนครพนมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 1,033 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาโท จำนวน 23 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 1,010 คน

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมมอบช่อดอกไม้ให้แก่ผู้ที่มีผลการเรียนสูงสุด จำนวน 16 คน และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ตัวแทนบัณฑิต จำนวน 2 คน

โอกาสนี้ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยส่วนต่าง ๆ ในการเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพุธ ที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์

ส่วนการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมได้ดำเนินการตั้งจุดคัดกรองบุคคลอย่างเข้มงวด ตั้งแต่บัณฑิต ญาติบัณฑิต ตลอดจนผู้เข้าร่วมภายในงาน ทั้งนี้หากพบบุคคลใดที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (COVID-19) จะไม่สามารถเข้ามายังบริเวณภายในพิธีในวันที่ 16 ธันวาคมนี้ได้

ภาพ/ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี

🎊🎊 Congratulations ขอแสดงความยินดีกับพี่ ๆ บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่  8 ด้วยนะคะ 🎉🎉🎊🎈🎁#บัณฑิตใหม่ป...
14/12/2020

🎊🎊 Congratulations ขอแสดงความยินดีกับพี่ ๆ บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 8 ด้วยนะคะ 🎉🎉🎊🎈🎁

#บัณฑิตใหม่ป้ายแดง #พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม #รุ่นที่8 #มหาวิทยาลัยนครพนม #เด็กพัฒน์ #บ้านเอกพัฒน์ #14122563

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรน้อง ๆ รอการกลับ...
11/12/2020

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

น้อง ๆ รอการกลับมาของพี่บัณฑิตนะคะ ขอให้พี่ ๆ เดินทางปลอดภัย แล้วพบกันค่ะ 💚

Nakhon Phanom University Thailand
09/12/2020

Nakhon Phanom University Thailand

ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง ข้อปฏิบัติของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ>> https://www.npu.ac.th/?page=event_news&news_id=1607506033

Nakhon Phanom University Thailand
08/12/2020

Nakhon Phanom University Thailand

มหาวิทยาลัยนครพนมเปิดรับสมัครงาน จำนวน 100 อัตรา
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 - 25 ธันวาคม 2563

คุณสมบัติเบื้องต้น
1.บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี จบปีการศึกษา 2560-2562 (ไม่จำกัดสาขา) จำนวน 50 อัตรา ค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน
2.ประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดวุฒิ) จำนวน 25 อัตรา ค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน
3.นักศึกษา (กำลังศึกษา) จำนวน 25 อัตรา ค่าจ้าง 5,000 บาท/เดือน

ช่องทางการสมัคร
1.ดาวน์โหลดใบสมัครโดย SCAN QR CODE
หรือคลิกลิ้งค์ https://drive.google.com/folderview?id=1I7w6-ZHgXVTfqWiKLrGWNSKo6RmbAKr2
2.สมัครด้วยตนเองในพื้นที่ที่จะปฏิบัติงาน

พื้นที่ปฏิบัติงาน
1. ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
2. ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
3. ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
4. ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
5. ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม

ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน 5 ตำบล
1. ตำบลเรณู และ ตำบลโคกหินแฮ่
: อ.จุฑามาศ ใจสบาย โทร 087-5992856
2. ตำบลท่าค้อ : ผศ.ดร.ถนอม ทาทอง โทร 063-5369616
3. ตำบลบ้านผึ้ง : อ.ธนพัฒน์ สุระนรากุล โทร 087-7755663
4. ตำบลนาหว้า : อ.อังศุมาลิน สมเทพ โทร 094-3619689

📢 ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดกิจกรรมงานราตรีบัณฑิต รุ่นที่ 8 🎓ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแ...
07/12/2020

📢 ขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดกิจกรรมงานราตรีบัณฑิต รุ่นที่ 8 🎓

ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต 🎉

📣 งานจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ร้านอาหารคิดเช่นโขง เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

✔️ รายละเอียดการแต่งกาย
ชื่อตรีม #ดูนางให้ดูเสื้อ
- เสื้อสีดำ = โสด
- เสื้อสีขาว = มีแฟนแล้ว
- เสื้อสีแดง = แค่พี่น้อง
- เสื้อสีน้ำเงิน = แอบ...

#ขอบคุณค่ะ #มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตกันนะคะ 🎉 #แล้วพบกันค่ะ #congratulations

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
07/12/2020

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

“ประกาศ”
ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคน ทุกสาขาวิชา ให้มายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาที่ งานทะเบียนและประมวลผล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 7 - 18 ธ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยมีเอกสารแนบดังนี้
เอกสารประกอบการยื่นเรื่องขอสําเร็จการศึกษา
1. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.1) จํานวน 1 ฉบับ
4. ใบเสร็จค่าประกันของเสียหาย 1,000 บาท เทอม 1/2560 (หากไม่มีให้ไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันและนําใบบันทึกประจําวันนั้นมายื่นแทนใบเสร็จค่าประกันของเสียหายตัวจริง)
5. รูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว (พร้อมเขียนชื่อด้านหลังรูปทุกใบ) จํานวน 6 ใบ 6. ใบคําร้องขอสําเร็จการศึกษา NPU.R25 สามารถรับได้ที่งานทะเบียนฯ จํานวน 1 ฉบับ
7. ใบคําร้องขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา NPU.R27 สามารถรับได้ที่งานทะเบียนฯ จํานวน 1 ฉบับ
8. สําหรับนักศึกษา กยศ. ให้ยื่นแบบฟอร์มสําหรับผู้กู้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ด้วย สามารถรับได้ที่งานทะเบียนฯ จํานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ : 1. สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.1) ต้องรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคน ต้องมายื่นเอกสารทําเรื่องขอสําเร็จการศึกษาทุกคน ภายในวันที่ 7 - 18 ธ.ค. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ของทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

📌พรุ่งนี้แล้วนะคะ ในการเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ทุกระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 .น้องๆ สามารถดูร...
30/11/2020

📌พรุ่งนี้แล้วนะคะ ในการเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ทุกระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
.
น้องๆ สามารถดูรายละเอียดและเกณฑ์การรับสมัครและสาขาวิชาที่เปิดรับตามลิงค์ด้านล่างแต่ละระดับได้เลยจ้า

1) ระดับปริญญาตรี รอบแฟ้มสะสมผลงาน (TCAS'1) : http://admission.npu.ac.th/?p=610
.
2) ระดับปริญญาตรี ระดับปริญาตรี (เทียบโอน) และ 2 ปีต่อเนื่อง (สำหรับน้องๆ ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) : http://admission.npu.ac.th/?p=617

3) ระดับอาชีวศึกษา ( ปวช. และ ปวส.) : http://admission.npu.ac.th/?p=623
.
น้องๆ สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 🌐 http://admission.npu.ac.th/
.
☎️ สอบถามโทร.เพิ่มเติม 0 4253 2477-8 ต่อ 704 (พี่นัด) ต่อ 408 (พี่เอก)
📢NPU Talk : พูดคุย พี่น้องๆ ชาว NPU : https://bit.ly/3ftdwsf

#มหาวิทยาลัยนครพนม #NPU #NPUfamily #เรียนต่อมหาวิทยาลัยนครพนม

📌 พรุ่งนี้ เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ระบบรับสมัครจะเปิดให้น้อง ๆ สามารถสมัครได้นะคะ
.
น้องๆ สามารถดูรายละเอียดและเกณฑ์การรับสมัครและสาขาวิชาที่เปิดรับตามลิงค์ด้านล่างแต่ละระดับได้เลยจ้า

1) ระดับปริญญาตรี รอบแฟ้มสะสมผลงาน (TCAS'1) : http://admission.npu.ac.th/?p=610
.
2) ระดับปริญญาตรี ระดับปริญาตรี (เทียบโอน) และ 2 ปีต่อเนื่อง (สำหรับน้องๆ ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) : http://admission.npu.ac.th/?p=617

3) ระดับอาชีวศึกษา ( ปวช. และ ปวส.) : http://admission.npu.ac.th/?p=623
.
น้องๆ สามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป 🌐 http://admission.npu.ac.th/
.
☎️ สอบถามโทร.เพิ่มเติม 0 4253 2477-8 ต่อ 704 (พี่นัด) ต่อ 408 (พี่เอก)
📢NPU Talk : พูดคุย พี่น้องๆ ชาว NPU : https://bit.ly/3ftdwsf

#มหาวิทยาลัยนครพนม #NPU #NPUfamily #เรียนต่อมหาวิทยาลัยนครพนม

Nakhon Phanom University Thailand
26/11/2020

Nakhon Phanom University Thailand

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 (รอบบ่าย)
ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์)
--------------------
ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ดำเนินการลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ที่ http://reggraduate.npu.ac.th/
--------------------
สำหรับกำหนดการฝึกซ้อม และรายละเอียดต่าง ๆ โปรดติดตามที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนครพนม https://www.npu.ac.th/congratulations/

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนครพนม
26/11/2020

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนครพนม

“พี่จอน” ธนาวุฒิ ดีบุดชา

เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของครอบครัวพัฒนาสังคมฯ

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัวรับสมัครจ้างเหมาบริการจากบุคคลภายนอกตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒน...
11/11/2020

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
รับสมัครจ้างเหมาบริการจากบุคคลภายนอก

ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม จำนวน 4 อัตรา
วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี

ผู้สนใจ สามารถสมัครได้ที่ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
(รับสมัครในเวลาราชการ 08.30 - 16.00 น.)

ตราบใดที่สังคมต้องการการพัฒนา ตราบนั้นนักพัฒนาไม่มีวันตกงาน#dek64 #เรียนต่อ #tcas64
10/11/2020

ตราบใดที่สังคมต้องการการพัฒนา ตราบนั้นนักพัฒนาไม่มีวันตกงาน

#dek64 #เรียนต่อ #tcas64

เรียนสาขานี้ ตำแหน่งงานมีมากมาย ตราบใดที่สังคมต้องการการพัฒนา ตราบนั้นนักพัฒนาไม่ตกงาน #dek64 #tcas64
09/11/2020

เรียนสาขานี้ ตำแหน่งงานมีมากมาย
ตราบใดที่สังคมต้องการการพัฒนา ตราบนั้นนักพัฒนาไม่ตกงาน

#dek64 #tcas64

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนครพนม
08/11/2020

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนครพนม

นายธนวัฒน์ ลครไชย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมการประชุมผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่ คนไทยมีดี”
โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(วว.)
โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จังหวัดชลบุรี (Gisda)

นายธนวัฒน์ ลครไชย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมการปร...
07/11/2020

นายธนวัฒน์ ลครไชย นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม

เป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมการประชุมผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่ คนไทยมีดี”
โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(วว.)
โรงแรมเมาท์เทนบีช พัทยา และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จังหวัดชลบุรี (Gisda)

“พี่จอน” ธนาวุฒิ ดีบุดชา เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของครอบครัวพัฒนาสังคมฯ
04/11/2020

“พี่จอน” ธนาวุฒิ ดีบุดชา

เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของครอบครัวพัฒนาสังคมฯ

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนครพนมได้รับเกียรติจากสภานักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยาน...
04/11/2020

วันที่ 31 ตุลาคม 2563
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนครพนม

ได้รับเกียรติจากสภานักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ร่วมจัดกิจกรรม ”พัฒนาศักยภาพด้านความคิดของนักเรียนให้เคารพเพื่อนมนุษย์ : เล่าเดย์ เล่ากันวันเดียว”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับมือเมื่อถูก bully เพื่อส่งเสริมทัศนคติที่ดี และลดการกลั่นแกล้งของผู้คนในสังคม

ขอขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการฯ นายสุทัศน์ วังกะธาตุ ที่ให้เกียรติต้อนรับและมอบเกียรติบัตรให้กับทีมวิทยากรนะคะ และขอขอบคุณสภานักเรียนฯ ที่เห็นศักยภาพของพี่ ๆ นักศึกษาค่ะ

Nakhon Phanom University Thailand
27/10/2020

Nakhon Phanom University Thailand

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 (รอบบ่าย)
ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์)
--------------------
ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ดำเนินการลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ที่ http://reggraduate.npu.ac.th/
--------------------
สำหรับกำหนดการฝึกซ้อม และรายละเอียดต่าง ๆ โปรดติดตามที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนครพนม https://www.npu.ac.th/congratulations/

มาแล้วเกณฑ์การรับสมัคร มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับ ด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (TCAS รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2...
10/10/2020

มาแล้วเกณฑ์การรับสมัคร มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับ ด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (TCAS รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2564
.
น้องสามารถสมัครได้ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 21 มกราคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ทางเว็บไซต์ http://admission.npu.ac.th
.
ศึกษารายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครได้ที่นี้ : http://admission.npu.ac.th/admis/?p=2117
.
NPU Talk : พูดคุย พี่น้องๆ ชาว NPU
📢 https://line.me/ti/g2/V_jrC1v5EPMQmM5LMDllmA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

#มหาวิทยาลัยนครพนม #NPU #NPUfamily #เรียนต่อมหาวิทยาลัยนครพนม #ปริญญาตรี #TCAS64 #แฟ้มสะสมผลงาน

มาแล้วเกณฑ์การรับสมัคร มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับ ด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (TCAS รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2564
.
น้องสามารถสมัครได้ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 21 มกราคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ทางเว็บไซต์ http://admission.npu.ac.th
.
ศึกษารายละเอียดเกณฑ์การรับสมัครได้ที่นี้ : http://admission.npu.ac.th/admis/?p=2117
.
NPU Talk : พูดคุย พี่น้องๆ ชาว NPU
📢 https://line.me/ti/g2/V_jrC1v5EPMQmM5LMDllmA?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

#มหาวิทยาลัยนครพนม #NPU #NPUfamily #เรียนต่อมหาวิทยาลัยนครพนม #ปริญญาตรี #TCAS64 #แฟ้มสะสมผลงาน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
07/10/2020

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ในวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสวรรยา ยศสุรีย์ ว่าที่บัณฑิตฯ ที่ผ่านการสอบค...
06/10/2020

สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสวรรยา ยศสุรีย์ ว่าที่บัณฑิตฯ ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร 💚

#เรียนดีมีงานทำ #dek64 #เรียนต่อ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของสนง.พมจ.มุกดาหาร
และให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 ของทุกตำแหน่ง มารายงานตัว ทำสัญญาจ้าง วันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.

ชุมชนคนนครพนม Nakhon Phanom Community
05/10/2020

ชุมชนคนนครพนม Nakhon Phanom Community

นครพนมเมืองสะอาด!! จบงานไหลเรือไฟ ขยะหายวับทันที! แทบไม่เหลือไว้ให้ดูต่างหน้า จะถ่ายไปด่าก็ถ่ายไม่ทันเด้อเพราะชาวเมืองนี้รักสะอาดมาก ไม่แพ้เมืองญี่ปุ่น สิงคโปร์เขาเด้อ!!!
.
นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่เทศบาล ชาวเมืองนครพนม ร่วมใจกันดูแลบ้านเมืองให้น่าอยู่ทุกภาคส่วน คนละไม้ละมือแค่ทิ้งให้ถูกที่ก็ช่วยกันได้แล้ว ซวดๆๆ ทุกท่านเด้อ!!! ถ้ายังเหลือขยะจากงานไหลเรือไฟ แอบลักทิ้งลักซ่อนตรงไหนบอกได้ จะได้พากันไปช่วยเก็บ
.
สานต่อทุกปีจนเป็นวัฒนธรรม! กับการปลูกจิตสำนึกรักความสะอาดของชาวเมืองนครพนม นอกจากจะมีกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งในเทศบาลเมืองทุกวันอาทิตย์แล้ว ช่วงงานเทศกาลออกพรรษาไหลเรือไฟ ซึ่งเป็นงานที่มีนักท่องเที่ยวเยอะจากทั่วสารทิศ ร้านค้าทั้งท้องถิ่นและคาราวานสินค้าขาจรที่มาทำมาหากิน ก็ทำให้ขยะก็เยอะตามไปด้วย แต่ชาวนครพนมไม่ย่อท้อช่วยกันทำบ้านเมืองให้สะอาดเสมอ ปีนี้ก็ได้เห็นภาพส่งต่อกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วยกันดูแลรักษาบ้านของเราครับ
.
ขอขอบคุณ!!!
- นักเรียนโรงเรียนปิยะฯ, นพว. และโรงเรียนต่างๆ บางกลุ่มรวมตัวอาสามากันเอง บางกลุ่มเพื่อนๆ ครูบาอาจารย์ชวนมา ช่วยกันถือถุงดำถุงใหญ่ เดินรอบงานวันไหลเรือไฟทั้ง 3 วันที่มีนักท่องเที่ยวเยอะ เพื่อรับฝากขยะต่างๆ ไปทิ้ง ช่วยให้ปริมาณขยะบริเวณอัฒจันทร์ชมเรือไฟ, บริเวณจัดงาน และตลอดแนวแม่น้ำโขงมีขยะน้อยลง เจ้าหน้าที่ทำงานเบาขึ้น
.
- นักศึกษา ม.นครพนม กลุ่มชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เป็นแกนนำอาสาทุกปีออกมาร่วมกันเดินเก็บขยะทั่วงาน รวมทั้งน้องๆ นักศึกษาอาสาสมัครที่รวมกลุ่มมากันเองด้วยใจ ปีนี้ก็ยังมาเช่นเคย
.
- อาสาสมัคร จากชาวเมือง และหน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการและองค์กรท้องถิ่น ที่มาช่วยกันดูแลเก็บขยะต่อเนื่องทุกวัน มีขยะมากหรือน้อยก็มาเก็บเรียบ
- ร้านค้าต่างๆ ร้านท้องถิ่น ร้านถนนคนเดิน หลายร้าน นำถังขยะมาตั้งป้ายรับฝากทิ้งขยะจากนักท่องเที่ยว เพื่อนำไปทิ้งยังที่ทิ้งขยะอีกต่อ
.
- เจ้าหน้าที่เทศบาล ทั้งเจ้าหน้าที่เก็บกวาดขยะ และเจ้าหน้าที่รถเก็บขยะ อยู่รอจนงานเลิก ปีนี้ทำงานรวดเร็วฉับไว เต็มที่ อยู่กันตั้งแต่ดึกจนถึงเช้า คนมาวิ่งปั่นจักรยานตอนเช้าแทบไม่เจอขยะ สุดยอดหลายๆ บ้านเฮา
.
- และที่ขาดไม่ได้ ชาวเมืองนครพนมทุกท่านที่ช่วยกันคนละไม้คนละมือ ทั้งการเก็บขยะของตัวเองไปทิ้งให้ถูกที่ ไม่มักง่าย และยังช่วยกันเก็บขยะของคนอื่นที่ทิ้งไว้นำไปทิ้งให้ด้วย บ้านเฮาจึงสะอาดสะอ้านน่าดูชมครับ
.
🙏 สมัครเข้ากลุ่มชุมชนคนนครพนม พูดคุย ฝากข่าว แจ้งข่าว ร้องเรียน ติดตามงานบุญ หมอลำ คอนเสิร์ต โครงการพัฒนา และความเป็นไปของจังหวัด : https://fb.com/groups/Nakhon.Phanom.Province/ 🙏
.
บ้านเราขอให้ส่งต่อนิสัยและจิตสำนึกรักความสะอาดช่วยกันดูแลบ้านเกิดต่อๆ ไป ความเป็นจังหวัดนิยมบ้านเฮาไม่ใช่แค่ไว้พูดอวดขะเจ้าสื่อๆ แต่ทำด้วยมือด้วยใจ แม้เรื่องเล็กๆ น้อยๆ เช่นเรื่องขยะก็สามารถช่วยกันได้ ทำดีแล้วทำกันต่อไปและทำให้ดียิ่งขึ้น ส่งต่อความคิดและการกระทำสู่ลูกหลาน ไม่จำเป็นว่าแค่ออกมาร่วมกิจกรรมทำบ้านเมืองสะอาดทุกวันอาทิตย์ แต่ทำได้ทุกเมื่อทุกเวลา บ้านเมืองนครพนมของเรา คนอยู่ก็จะได้รู้สึกน่าอยู่ คนมาเที่ยวก็จะได้อยากมาเที่ยว มองไปทางไหนก็งามตาเด้อพี่น้องเด้อ
.
ภาพประกอบรีโพสต์จาก สุรศักดิ์ สุรภารัศมี, สุรชัย สูตรสุวรรณ, Chomnaphus Aki Khamentkit และงานประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองนครพนม

ที่อยู่

167 หมู่ 8 ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม
Nakhon Phanom
48000

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Phanom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📢แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 📌ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ และ สมาชิกชมรมทุกคนเข้าร่วม ''ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4'' ณ โรงเรียนบ้านนากระแต้ ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ร่วมกับนักศึกษาสาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ ผู้ที่มีใจรักในการทำจิตอาสาสามารถสมัครกันเข้ามาได้เลยนะคะ 📌รายละเอียดสอบถามได้ที่ทางเพจชมรมนักศึกษาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือเบอร์โทรศัพท์ 0957709521 (แฟลชไดร์ฟ) ได้ทุกเวลา มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและส่งต่อความสุขให้ชุมชนของเรากันนะคะ🙏💚