โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา

โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา เดิมชื่อ "โรงเรียนบ้านโพนตูม" ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2480 ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 231 หมู่ที่ 2 บ้านจอมศรี ตำบลก้านเหลือง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขุนสุทธิสารพิสุทธิ์ (ปาว บุนนาค) นายอำเภอนาแก ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นผู้ทำพิธีเปิดเรียน ที่ศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์ชัย บ้านโพนตูม ซื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลก้านเหลือง มี นายเล วงศ์พนาวัลย์ เป็นครูใหญ่คนแรก พ.ศ.2502 ย้ายจากศาลาการเปรียญวัดโพชัยธิ์บ้านโพนตูม มาอยู่ที่ดิน ของโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา (ปัจจุบัน) มีเนื้อที่ทั้งหมด 42 ไร่ 2 งาน โดย นายดี-นางตาดำ เชื้อสิงนวล , นายใส เชื้อสิงนวล และชาวบ้านบริจาคที่ดินดังกล่าว และขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ วันที่ 13 พฤษภาคม 2526 ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ โดย กปจ.นครพนม ให้ความเห็นชอบเปลี่ยนนามโรงเรียน จากโรงเรียนบ้านโพนตูม มาเป็น โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านในเขตบริการทั้ง 5 หมู่บ้าน วันที่ 16 พฤษภาคม 2534 ได้รับอนุมัติจาก สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น
(61)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู แ...
18/12/2020

วันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน "ศรีโพนทองเกมส์" โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน กำนันเอกศักดิ์ ตานาม เป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าวได้ผ่านไปด้วยดี ด้วยความสนุกสนาน รู้รัก สามัคคี ของนักเรียนนักกีฬาทุกคน⚽️🏀🏐🏓⛹️‍♂️

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง...
04/12/2020

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา มีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ที่ได้ร่วมต้อนรับ นางสาวเพ็ญรัตน์ คัดทะจันทร์ ในโอกาสที่ท่านย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา โดยมี
คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก อ.ท่าอุเทนและครอบครัว เดินทางมาส่งและให้กำลังใจอย่างอบอุ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์บัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2563 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกา...
14/10/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2563 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 )
(พิจารณาจากเกณฑ์รายได้ครัวเรือนและเกณฑ์สถานะครัวเรือนจากค่า PMT)
ผู้ปกครอง/นักเรียน สามารถตรวจสอบรายชื่อของนักเรียนได้ตามเอกสารที่แนบ
โรงเรียนจะมอบเงินให้นักเรียน ในวันเสาร์ ที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา เวลา 08.30 เป็นต้นไป
ให้ผู้ปกครองนำบัตรประชาชนตัวจริงมารับเงินด้วยนะคะ/ขอบคุณค่ะ

ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีจัดสรรงบประมาณปี 2563 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 )
(พิจารณาจากเกณฑ์รายได้ครัวเรือนและเกณฑ์สถานะครัวเรือนจากค่า PMT)
ผู้ปกครอง/นักเรียน สามารถตรวจสอบรายชื่อของนักเรียนได้ตามเอกสารที่แนบ
โรงเรียนจะมอบเงินให้นักเรียน ในวันเสาร์ ที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีโพนทองวิทยา เวลา 08.30 เป็นต้นไป
ให้ผู้ปกครองนำบัตรประชาชนตัวจริงมารับเงินด้วยนะคะ/ขอบคุณค่ะ

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เครือข่ายนากลาง 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นท...
31/08/2020

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เครือข่ายนากลาง 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์เครือข่ายนากลาง 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2

จดหมายข่าว
26/08/2020

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวฉบับพิเศษ
24/07/2020

จดหมายข่าวฉบับพิเศษ

จดหมายข่าว
17/07/2020

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว วันที่ 3 กรกฎาคม 63
03/07/2020

จดหมายข่าว วันที่ 3 กรกฎาคม 63

เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่านนี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6ให้ผู้ปกครองเปิดให...
09/05/2020

เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน
นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6
ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...
อนุบาลปีที่ 2
หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/2JQP9Wr
หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/3aWE4iG
หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/3aU1cyk
หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2VcvkOE
หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2UYr4DH

อนุบาลปีที่ 3
หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/34nYQ8b
หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/2VhGUb8
หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/2wqknRc
หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2JXdBp3
หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2JTVX5P

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวน
https://bit.ly/34yLMxb
https://bit.ly/2JTMOdj
https://bit.ly/2yEAzPt
https://bit.ly/2xeftqM
https://bit.ly/2Rpaf2B
https://bit.ly/3e9TUby
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การดำเนินการของจำนวน
https://bit.ly/39RMxSZ
https://bit.ly/2JQSWmD
https://bit.ly/34pWeXn
https://bit.ly/2y4EuVK
https://bit.ly/3c7TYXJ
https://bit.ly/2Xi1WJA
https://bit.ly/3c3y7jX
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต
https://bit.ly/3b0yzPW
https://bit.ly/3c79v9U
https://bit.ly/2Rpzcuw
https://bit.ly/2RqM83l
https://bit.ly/2xY0Isi
https://bit.ly/2Va0K8o
https://bit.ly/2JPYRZ4
https://bit.ly/39XCoE4

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
https://bit.ly/3e9VR84
https://bit.ly/2JOiwZH
https://bit.ly/39QADbS
https://bit.ly/34m444B
https://bit.ly/3e2tZTj

ประถมศึกษาปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยที่ 1
https://bit.ly/3c8NSpJ
https://bit.ly/3c7W6Pd
https://bit.ly/2yNhtXE
https://bit.ly/2xfLij6
https://bit.ly/3c3A1kB

ประถมศึกษาปีที่ 1 ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา
https://bit.ly/2UV6hRh
https://bit.ly/2RpxUQj
https://bit.ly/2XlZcef
https://bit.ly/3e8YtmA
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษาไทย
https://bit.ly/2VjeNsc
https://bit.ly/34lSnuu
https://bit.ly/3ei9O3U
https://bit.ly/2XmvjKQ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
https://bit.ly/2Xp6Xjs
https://bit.ly/2y0l44g
https://bit.ly/3aU7zBK
https://bit.ly/2JTQYCe
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
https://bit.ly/34o7i7r
https://bit.ly/2UVVerd
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน
https://bit.ly/3e7IvZM
https://bit.ly/2UTh4LR
https://bit.ly/3aVNkUj

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ 1
https://bit.ly/2JQ1wlw
https://bit.ly/3aVa6LL
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11627
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11628
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11629

ประถมศึกษาปีที่ 2 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชและสัตว์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11656
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11657
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11660
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11668
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11674
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11675
ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาอังกฤษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Selfv
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/26
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/693
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/709

ประถมศึกษาปีที่ 2 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/28
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/547
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/557
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/576

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาคณิตศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/76
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2356
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2364
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2396
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3315

ประถมศึกษาปีที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/70
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1203
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1205
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1206

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2715
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2727
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2750
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2760

ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/37
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/90
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/193
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/787

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/46
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/279
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/104
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/323
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/351
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/203
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัด
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4997
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4998
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5001
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5005
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5006

ประถมศึกษาปีที่ 4 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/43
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2335
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/761
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/777
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่างๆของพืช
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3485
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4266
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4267
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4668
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4669
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4811
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4812
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4813
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสง
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5029
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/5043

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/93
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/684
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3460
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4324
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4853
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4939

ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/39
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/688
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2607
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3106
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4262

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาคณิตศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15961
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15962
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/15963
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17162
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/17164

ประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11708
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11711
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11720
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11722
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11724
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11726
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11733
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11735
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/11739

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/79
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/281
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2038
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2043
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2107

ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/155
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2097
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/2100
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4831
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4935

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาคณิตศาสตร์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/199
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/204
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1510
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1513
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1519
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1520
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1521

ประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/206
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/530
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1555
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1561
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3387
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3389
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3391
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/3392
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1740
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1743
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1747
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสาร
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1703
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1722

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาอังกฤษ
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/216
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/190
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1640
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1644
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1668
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1670

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาษาไทย
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/4314
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1432
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1442
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1452
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1456
http://dltv.ac.th/teachplan/episode/1492

หลังวันที่​ 1​ พฤษภาคม​ 2563​ แจ้งผู้เดินทาง​เข้ามาเพื่อ​พักอาศัย​ในจังหวัด​นครพนม​ ปฏิบัติ​ตามคำแนะนำ​อย่า​งเคร่​งครัด​...
29/04/2020

หลังวันที่​ 1​ พฤษภาคม​ 2563​ แจ้งผู้เดินทาง​เข้ามาเพื่อ​พักอาศัย​ในจังหวัด​นครพนม​ ปฏิบัติ​ตามคำแนะนำ​อย่า​งเคร่​งครัด​ ตามหลักเกณฑ์​ ดังนี้...

1.​ บุคคล​ที่​เดินทาง​มาจาก​พื้นที่​เสี่ยง​ จังหวัด​เสี่ยง​ ให้​ Home​ Quarantine (กักตัว​ 14​ วัน)
2.​ บุคคล​ที่มาจากจังหวัด​อื่น​ Self-Isolation โดยแยกตัว​ สังเกต​อาการไข้​ ไอ​ จาม​ มีน้ำมูกหรือเหนื่อย​หอบทุกวัน​ และหลีกเลี่ยง​การใกล้​ชิดผู้​อื่น​ ในที่พำนักหรือที่พักอาศัย​จนครบ​ 14​ วัน​ นับจาก​วันที่​เดินทาง​กลับมา​ภูมิลำเนา

ทั้งนี้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงและจังหวัดเสี่ยง​สามารถปรับเปลี่ยนได้​ หากมีสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่ดีขึ้น

หลังวันที่​ 1​ พฤษภาคม​ 2563​ แจ้งผู้เดินทาง​เข้ามาเพื่อ​พักอาศัย​ในจังหวัด​นครพนม​ ปฏิบัติ​ตามคำแนะนำ​อย่า​งเคร่​งครัด​ ตามหลักเกณฑ์​ ดังนี้...

1.​ บุคคล​ที่​เดินทาง​มาจาก​พื้นที่​เสี่ยง​ จังหวัด​เสี่ยง​ ให้​ Home​ Quarantine (กักตัว​ 14​ วัน)
2.​ บุคคล​ที่มาจากจังหวัด​อื่น​ Self-Isolation โดยแยกตัว​ สังเกต​อาการไข้​ ไอ​ จาม​ มีน้ำมูกหรือเหนื่อย​หอบทุกวัน​ และหลีกเลี่ยง​การใกล้​ชิดผู้​อื่น​ ในที่พำนักหรือที่พักอาศัย​จนครบ​ 14​ วัน​ นับจาก​วันที่​เดินทาง​กลับมา​ภูมิลำเนา

ทั้งนี้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงและจังหวัดเสี่ยง​สามารถปรับเปลี่ยนได้​ หากมีสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่ดีขึ้น

จดหมายข่าวฉบับที่ 79
01/03/2020

จดหมายข่าวฉบับที่ 79

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หน่วยพั...
29/02/2020

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 (นพค 22)เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่านทักษะต่างๆในวิชาลูกเสือ โดยมีกิจกรรมทักษะลูกเสือ การเดินทางไกล การผจญภัยตามฐานต่าง ๆ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกตามศักยภาพของแต่ละคนอย่างมีความสุข

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 22 (นพค 22)เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงผ่านทักษะต่างๆในวิชาลูกเสือ โดยมีกิจกรรมทักษะลูกเสือ การเดินทางไกล การผจญภัยตามฐานต่าง ๆ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงออกตามศักยภาพของแต่ละคนอย่างมีความสุข

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
24/02/2020

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

จดหมายข่าวฉบับที่ 78
22/02/2020

จดหมายข่าวฉบับที่ 78

วันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน กีฬา-กรีฑา นักเรียน สพฐ.เกมส์ ประจำปีการศ...
22/02/2020

วันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน กีฬา-กรีฑา นักเรียน สพฐ.เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นาแกวังยางเกมส์ 2020 โดยมีนายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน

วันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน กีฬา-กรีฑา นักเรียน สพฐ.เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 นาแกวังยางเกมส์ 2020 โดยมีนายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการ สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน

จดหมายข่าวฉบับที่ 77
15/02/2020

จดหมายข่าวฉบับที่ 77

จดหมายข่าวฉบับที่ 76
08/02/2020

จดหมายข่าวฉบับที่ 76

ประกาศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยาเรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
05/02/2020

ประกาศ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

✌️✌️❤️
31/01/2020

✌️✌️❤️

จดหมายข่าวฉบับที่ 75
31/01/2020

จดหมายข่าวฉบับที่ 75

จดหมายข่าวฉบับที่ 74
10/01/2020

จดหมายข่าวฉบับที่ 74

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่สำคัญซึ...
10/01/2020

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อให้เห็นถึง
ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่สำคัญซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โดยปีนี้มีคำขวัญว่า “เด็กไทยยุคใหม่
รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียนได้แสดงออก กิจกรรมการละเล่นต่างๆ
การแจกขนม ของกินสำหรับเด็กๆ ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้ปกครอง จากหน่วยงานต่างๆ สร้างความสนุก
ความประทับใจ ให้แก่นักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เป็นอย่างมาก

วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อให้เห็นถึง
ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่สำคัญซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โดยปีนี้มีคำขวัญว่า “เด็กไทยยุคใหม่
รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียนได้แสดงออก กิจกรรมการละเล่นต่างๆ
การแจกขนม ของกินสำหรับเด็กๆ ซึ่งได้รับบริจาคจากผู้ปกครอง จากหน่วยงานต่างๆ สร้างความสนุก
ความประทับใจ ให้แก่นักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เป็นอย่างมาก

จดหมายข่าวฉบับที่ 72
09/01/2020

จดหมายข่าวฉบับที่ 72

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2563
03/01/2020

กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2563

จดหมายข่าวฉบับที่ 73
03/01/2020

จดหมายข่าวฉบับที่ 73

จดหมายข่าวฉบับที่ 71
21/12/2019

จดหมายข่าวฉบับที่ 71

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2562 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากรทางการ...
20/12/2019

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2562 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เกมส์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าวได้ผ่านไปด้วยดีด้วยความสนุกสนาน รู้รัก สามัคคี ของนักเรียนนักกีฬาทุกคน

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2562 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายหนองบ่อก้านเหลืองคำพี้เกมส์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าวได้ผ่านไปด้วยดีด้วยความสนุกสนาน รู้รัก สามัคคี ของนักเรียนนักกีฬาทุกคน

จดหมายข่าวฉบับที่ 70
06/12/2019

จดหมายข่าวฉบับที่ 70

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเ...
05/12/2019

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 5 ธันวาคม 2562

Photos from โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา's post
01/12/2019

Photos from โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา's post

วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากรทางก...
27/11/2019

วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในศรีโพนทองเกมส์ โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน สจ.นาวิน นามเรือง เป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าวได้ผ่านไปด้วยดีด้วยความสนุกสนาน รู้รัก สามัคคี ของนักเรียนนักกีฬาทุกคน

วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา นำโดย นายเกรียงศักดิ์ ปาพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายในศรีโพนทองเกมส์ โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน สจ.นาวิน นามเรือง เป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าวได้ผ่านไปด้วยดีด้วยความสนุกสนาน รู้รัก สามัคคี ของนักเรียนนักกีฬาทุกคน

ที่อยู่

231
Nakhon Phanom
48130

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 09:00 - 15:00
อาทิตย์ 09:00 - 15:00

เบอร์โทรศัพท์

081-0483-089

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนศรีโพนทองวิทยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Phanom

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีใครเคยเรียนกับครูเดชาแน่คับด้วยบอกผมหน่อยนะคับ
ฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ อบรมทำผลงานค3-ค4 ส22มิย จ.สกลรร.อิมพีเรียล อ23 มิย รร.มุกดาหารแกน ค4วิจัย2ชิ้นสอนเขียนR&Dเริ่ม9โมงโทรดร.เอ๋ 0854569589
ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ม.6, ม.3 และ ป.6 ------------------------------------------ ข้อสอบ O-NET ม.6, ม.3 และ ป.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ และเฉลยวิธีทำสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย http://www.onet-online.virtual-exam.com
ขออนุญาตฝากร้านเปิดใหม่ครับหน้าวัดใต้ อ.โพนทอง จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบในการขายเครื่องดื่ม ขนม และเบเกอรี่ทุกชนิดครับ ให้คำปรึกษาในการเปิดร้านสำหรับคุณพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านด้วยความยินดี และเต็มใจให้บริการ ราคาถูกสุดๆ ^__^ 💈เปิดทุกวัน07.00-19.00น. สอบถามโท062-9479749/064-8969868 https://m.facebook.com/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A-119845102006390/#~!/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A-119845102006390/