กิจกรรมนิเทศ ส่งเสริม และพัฒ

กิจกรรมนิเทศ ส่งเสริม และพัฒ นิเทศ ให้คำปรึกษาด้านการจัดการอาชีวศึกษา

เปิดเหมือนปกติ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายใน Live ก.ค.ศ. Forum วันที่ 9 พ.ย.64 ได้ที่ลิงก์นี้👉👉👉 shorturl.at/lvK37
09/11/2021
นำเสนอ สอศ 091164.pdf

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายใน Live ก.ค.ศ. Forum วันที่ 9 พ.ย.64 ได้ที่ลิงก์นี้

👉👉👉 shorturl.at/lvK37

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา's post
21/10/2021

Photos from ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา's post

Photos from กิจกรรมนิเทศ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา by เศรษฐพัส's post
21/07/2021

Photos from กิจกรรมนิเทศ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา by เศรษฐพัส's post

10/07/2021

#เป็นกำลังใจให้ครูทั่วจักรวาล

03/07/2021

วารสารวิจัยและนวัตกรรมการอาชีวศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564
- -
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :https://bit.ly/3y75Iom

24/06/2021
23/06/2021
22/06/2021
18/06/2021
17/06/2021
16/06/2021
15/06/2021
14/06/2021
11/06/2021
Photos from กิจกรรมนิเทศ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา by เศรษฐพัส's post
09/06/2021

Photos from กิจกรรมนิเทศ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา by เศรษฐพัส's post

Photos from กิจกรรมนิเทศ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา by เศรษฐพัส's post
08/06/2021

Photos from กิจกรรมนิเทศ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาชีวศึกษา by เศรษฐพัส's post

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ดร.ภรภิพัด มูลไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเ...
07/06/2021

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ดร.ภรภิพัด มูลไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะศึกษานิเทศก์ ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Microsoft Teams เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน การดำเนินงาน และเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2564 ร่วมกับ สำนักบริหารอาชีวะเอกชน หน่วยศึกษานิเทศก์และ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาทั้ง 5 ภาค จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ดร.ภรภิพัด มูลไชย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะศึกษานิเทศก์ ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน โปรแกรม Microsoft Teams เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน การดำเนินงาน และเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2564 ร่วมกับ สำนักบริหารอาชีวะเอกชน หน่วยศึกษานิเทศก์และ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาทั้ง 5 ภาค จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

Photos from สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา's post
02/06/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา's post

Photos from สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา's post
02/06/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา's post

Photos from สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา's post
02/06/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา's post

Photos from สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา's post
02/06/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา's post

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เข้าร่วม อบรม การวัดและประเมินผลออนไลน์ โดย สมาคมนักวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย หัวข้อ เวลา 09...
29/05/2021

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เข้าร่วม อบรม การวัดและประเมินผลออนไลน์ โดย สมาคมนักวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย หัวข้อ
เวลา 09.00 - 12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยายและฝึกปฏิบัติ
-แนวคิดและหลักการในการวัดและประเมินการเรียนรู้ในบริบทชั้นเรียนออนไลน์
-แนวคิดการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน (การวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ / Formative and Summative Assessment / การประเมินตามสภาพจริงและการประเมินภาคปฏิบัติ)
-หลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการวัดและประเมินออนไลน์
-กรณีศึกษาการวัดและประเมินผลในการสอนออนไลน์
13.00 – 16.00 น. ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ
การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนและการให้ข้อมูลย้อนกลับ
- หลักการสร้างเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อการประเมินการเรียนรู้ (Holistic Rubrics /Analytic Rubrics / Single – point Rubrics)
- การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)

วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เข้าร่วม อบรม การวัดและประเมินผลออนไลน์ โดย สมาคมนักวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย หัวข้อ
เวลา 09.00 - 12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยายและฝึกปฏิบัติ
-แนวคิดและหลักการในการวัดและประเมินการเรียนรู้ในบริบทชั้นเรียนออนไลน์
-แนวคิดการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน (การวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียนรู้ / Formative and Summative Assessment / การประเมินตามสภาพจริงและการประเมินภาคปฏิบัติ)
-หลักการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับการวัดและประเมินออนไลน์
-กรณีศึกษาการวัดและประเมินผลในการสอนออนไลน์
13.00 – 16.00 น. ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บรรยายและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ
การกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนและการให้ข้อมูลย้อนกลับ
- หลักการสร้างเกณฑ์การให้คะแนนเพื่อการประเมินการเรียนรู้ (Holistic Rubrics /Analytic Rubrics / Single – point Rubrics)
- การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. นายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ          ...
28/05/2021

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. นายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากร อบรมออนไลน์ เรื่อง อบรมการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน แบบออนไลน์ ตามโครงการ นิเทศ ติดตาม พัฒนาความเป็นเลิศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (Excellent Vocational School) โดยใช้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชนเป็นฐาน ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งในการอบรมออนไลน์ครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. นายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากร อบรมออนไลน์ เรื่อง อบรมการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน แบบออนไลน์ ตามโครงการ นิเทศ ติดตาม พัฒนาความเป็นเลิศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (Excellent Vocational School) โดยใช้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชนเป็นฐาน ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งในการอบรมออนไลน์ครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. นายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ          ...
27/05/2021

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. นายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากร อบรมออนไลน์ เรื่อง อบรมการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน แบบออนไลน์ ตามโครงการ นิเทศ ติดตาม พัฒนาความเป็นเลิศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (Excellent Vocational School) โดยใช้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชนเป็นฐาน ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งในกาอบรมออนไลน์ครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา ภาคเช้า ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ จ.ศรีสะเกษ
ภาคบ่าย ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. นายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากร อบรมออนไลน์ เรื่อง อบรมการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน แบบออนไลน์ ตามโครงการ นิเทศ ติดตาม พัฒนาความเป็นเลิศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (Excellent Vocational School) โดยใช้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชนเป็นฐาน ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งในกาอบรมออนไลน์ครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา ภาคเช้า ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ จ.ศรีสะเกษ
ภาคบ่าย ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. นายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ          ...
25/05/2021

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. นายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากร อบรมออนไลน์ เรื่อง อบรมการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน แบบออนไลน์ ตามโครงการ นิเทศ ติดตาม พัฒนาความเป็นเลิศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (Excellent Vocational School)
โดยใช้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชนเป็นฐาน ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งในการอบรมออนไลน์ครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา ภาคเช้า ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ภาคบ่าย ได้แก่ วิทยาลัยจาฏพัจน์ศึกษาสงเคราะห์ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. นายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากร อบรมออนไลน์ เรื่อง อบรมการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน แบบออนไลน์ ตามโครงการ นิเทศ ติดตาม พัฒนาความเป็นเลิศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (Excellent Vocational School)
โดยใช้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชนเป็นฐาน ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งในการอบรมออนไลน์ครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา ภาคเช้า ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน จ.อุบลราชธานี
ภาคบ่าย ได้แก่ วิทยาลัยจาฏพัจน์ศึกษาสงเคราะห์ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. 16.00 น. นายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม...
24/05/2021

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. 16.00 น. นายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากร อบรมออนไลน์ เรื่อง อบรมการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน แบบออนไลน์ ตามโครงการ นิเทศ ติดตาม พัฒนาความเป็นเลิศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (Excellent Vocational School) โดยใช้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชนเป็นฐาน ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งในการอบรมออนไลน์ครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย จ.อุบลราชธานี

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. 16.00 น. นายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากร อบรมออนไลน์ เรื่อง อบรมการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน แบบออนไลน์ ตามโครงการ นิเทศ ติดตาม พัฒนาความเป็นเลิศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (Excellent Vocational School) โดยใช้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชนเป็นฐาน ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งในการอบรมออนไลน์ครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพลาญข่อย จ.อุบลราชธานี

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. 16.00 น. นายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ           ...
21/05/2021

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. 16.00 น. นายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากร อบรมออนไลน์ เรื่อง อบรมการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน แบบออนไลน์ ตามโครงการ นิเทศ ติดตาม พัฒนาความเป็นเลิศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (Excellent Vocational School)
โดยใช้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชนเป็นฐาน ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งในการอบรมออนไลน์ครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจรักไทย น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. 16.00 น. นายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวิทยากร อบรมออนไลน์ เรื่อง อบรมการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน แบบออนไลน์ ตามโครงการ นิเทศ ติดตาม พัฒนาความเป็นเลิศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (Excellent Vocational School)
โดยใช้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชนเป็นฐาน ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งในการอบรมออนไลน์ครั้งนี้มีผู้เข้าอบรม จำนวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยบริหารธุรกิจรักไทย น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ                       ...
21/05/2021

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นคณะกรรมการ ผู้ดำเนินรายการ การ Focus group การขับเคลื่อนโครงการศีกษาวิจัยค่าใช้จ่ายรายหัว เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มที่ 2 ค่าวัสดุฝึก หนังสือเรียน สื่อดิจิทัล อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบผู้เรียน ผ่าน ระบบ zoom ร่วมกับคณะผู้วิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชตุพน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นคณะกรรมการ ผู้ดำเนินรายการ การ Focus group การขับเคลื่อนโครงการศีกษาวิจัยค่าใช้จ่ายรายหัว เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลุ่มที่ 2 ค่าวัสดุฝึก หนังสือเรียน สื่อดิจิทัล อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบผู้เรียน ผ่าน ระบบ zoom ร่วมกับคณะผู้วิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชตุพน และวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือเกณฑ์ PA ทั้ง 4 สายงาน1. สายงา...
21/05/2021
v9-2564.pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) หรือเกณฑ์ PA ทั้ง 4 สายงาน

1. สายงานการสอน (ว 9/2564) ตำแหน่งครู
Download : https://drive.google.com/file/d/1u5MnHf9Tl4QK461WW4uS-fiENKFItfrl/view?usp

2.สายงานบริหารสถานศึกษา (ว 10/2564) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
Download : https://drive.google.com/file/d/1UFUI7tW3i5fzXQrC_eXKYPTpyan2Fh2B/view?usp

3.สายงานนิเทศการศึกษา (ว 11/2564) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
Download : https://drive.google.com/file/d/1W4lE-SYD0Vv8x4Ozl24U_JU592Flgg75/view?usp

4.สายงานบริหารการศึกษา (ว 12/2564) ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
Download : https://drive.google.com/file/d/1s9Nukoy6YLWBSreDhgxw1LgXtC6G9_uj/view?usp

ประชุมออนไลน์ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการศีกษาวิจัยค่าใช้จ่ายรายหัวเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประกาศนีย...
19/05/2021

ประชุมออนไลน์ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการศีกษาวิจัยค่าใช้จ่ายรายหัวเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564

ประชุมออนไลน์ คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการศีกษาวิจัยค่าใช้จ่ายรายหัวเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564

โครงการ  นิเทศ ติดตาม พัฒนาความเป็นเลิศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (Excellent Vocational School)โดยใช้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอ...
19/05/2021

โครงการ นิเทศ ติดตาม พัฒนาความเป็นเลิศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (Excellent Vocational School)
โดยใช้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชนเป็นฐาน ปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมที่ 1 อบรมการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน แบบออนไลน์
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

โครงการ นิเทศ ติดตาม พัฒนาความเป็นเลิศสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน (Excellent Vocational School)
โดยใช้ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชนเป็นฐาน ปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมที่ 1 อบรมการดำเนินงานและเกณฑ์การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเอกชน แบบออนไลน์
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

ที่อยู่

สุรนารี
Nakhon Ratchasima
30000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66828653571

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กิจกรรมนิเทศ ส่งเสริม และพัฒผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กิจกรรมนิเทศ ส่งเสริม และพัฒ:

ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก

เปิดเทอมใหม่ แบบ R New - Normal

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nakhon Ratchasima

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

7 เรื่องที่ครูต้องรู้ ก่อนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แม้หลายคนจะเป็นครูมานาน แต่เมื่อเกิดวิกฤตโรคระบาด สถานะของครูทุกคนตอนนี้แทบไม่ต่างกัน เราล้วนเป็นครูสอนออนไลน์หน้าใหม่ หลายเรื่องที่เคยทำได้เมื่อสอนในห้องเรียนจริง อาจต้องทิ้งไว้ชั่วคราวเมื่อสอนออนไลน์ 1. หลีกเลี่ยงการให้เกรด ครูควรปรับวิธีการการประเมินผลนักเรียนได้หลายรูปแบบ และให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูความก้าวหน้าของนักเรียนและให้ความช่วยเหลือ โดยไม่จำเป็นต้องมุ่งที่การให้คะแนน ให้เกรดอย่างเดียว สิ่งที่ครูต้องคำนึงคือ นักเรียนอาจประสบปัญหาหลายอย่าง เช่น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว หรือมีปัญหาสุขภาพ ที่ส่งผลต่อการเรียนของพวกเขาได้ 2. ใส่ใจห่วงใยให้มากขึ้น ส่งข้อความส่วนตัวไปหานักเรียนแต่ละคน ถามไถ่ว่าพวกเขายังสบายดีและปลอดภัยอยู่หรือเปล่า เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆ ที่ครูใช้แสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยที่มีต่อลูกศิษย์ นำการเรียนรู้ด้วยความรักความเอาใจใส่มีความสำคัญมากในช่วงนี้ 3. เรียนครั้งละหลายชั่วโมง ไม่ได้แปลว่าดีเสมอไป การที่นักเรียนต้องนั่งอยู่หน้าจอนานๆ เพื่อเรียนออนไลน์กลับไม่ได้ส่งผลดีอย่างที่เราคิด ในช่วงเริ่มต้น ครูควรทดลองดูก่อนว่า สอนครั้งหนึ่งนานเท่าไร นักเรียนยังมีสมาธิดีอยู่ และตามบทเรียนได้ทัน จากนั้นค่อยปรับระยะเวลาให้เหมาะสม ลดทอนช่วงเวลาที่อยู่หน้าจอ ให้โอกาสนักเรียนในการเรียนรู้จากแหล่งที่พวกเขาสนใจ และบูรณาการหลายๆ เรื่อง ใช้ช่วงเวลาที่พบกันออนไลน์ให้มีประโยชน์โดยไม่จำเป็นต้องยาวนาน 4. การสอนออนไลน์ไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกคน บางครั้งการสอนรูปแบบนี้ก็ไม่ได้ต่างจากการสร้างเครื่องบิน ในขณะที่เครื่องกำลังบินอยู่ มีทั้งความเสี่ยงและเรื่องที่คาดเดาไม่ได้ การทำงานของครูจึงต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความแตกต่างด้านการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด 5. ให้เวลากับการพุดคุยส่วนตัวมากขึ้น การสอนแบบตัวต่อตัวยังคงเป็นรูปแบบการสอนที่ดีที่สุดในห้องเรียนจริง เช่นเดียวกับการสอนออนไลน์ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้สนทนาส่วนตัวกับครู บอกเล่าถึงปัญหาที่เขาอาจไม่กล้าบอกในห้องเรียนออนไลน์รวม 6. ทำทุกอย่างให้ง่ายเข้าไว้ ถ้าครูใช้เวลาเกิน 15-20 วินาที หรืออธิบายว่าอยากให้นักเรียนทำอะไร เกิน 2-3 ประโยคแล้ว พวกเขายังไม่เข้าใจ ครูต้องเปลี่ยนวิธี วางแผนให้ชัดเจนว่าจะสอนอะไรบ้าง แล้วอธิบายให้นักเรียนฟังแบบง่ายที่สุด 7. เมตตาต่อตนเอง นักเรียน และเพื่อนครู ทุกคนต่างก็พยายามอย่างที่สุดในสถานการณ์นี้ หลายสิ่งหลายอย่างอาจดูวุ่นวายในช่วงแรกๆ ครูต้องไม่กดดันตัวเองจนเกินไป เห็นใจว่านักเรียนแต่ละคนก็มีความแตกต่าง ที่อาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวเช่นกัน อ้างอิง Larry Ferlazzo. (2020). 7 Tips For Remote Teaching. https://educathai.com/knowledge/articles #ทุกการเรียรู้มันคือประสบการณ์