ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรม อบรมการใช้งานระบบขอรับบริการออนไลน์ (HelpDesk) ผ่านระบบ Zoo...
25/08/2023

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรม อบรมการใช้งานระบบขอรับบริการออนไลน์ (HelpDesk) ผ่านระบบ Zoom โดย นายอาคม สาลี เป็นผู้เปิดการอบรม

🎥วิดีโออบรมการใช้งานระบบขอรับบริการออนไลน์ (HelpDesk)
สามารถดาวน์โหลดได้ที่: https://bit.ly/3KY0nIJ
***กรุณาดาวน์โหลดภายใน 7 วัน หลังจากนั้นจะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ***

23/08/2023

ประกาศผล ผลสำเร็จการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปี 2566 : KMIS
การจัดการความรู้ (KM Day) ประจำปี 2566
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รางวัลชนะเลิศ
ศูนย์วิทยาศาตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณ (Saraban) หลักสูตร สำหรับ Admin, DIO และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่...
10/08/2023

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณ (Saraban) หลักสูตร สำหรับ Admin, DIO และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ผ่านระบบ ZOOM

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรม "ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบ...
19/07/2023

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรม "ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ" ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ และ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม NIH กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2566

เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังผ่าน zoom เพื่อทบทวนได้นะครับ
19/07/2023

เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังผ่าน zoom เพื่อทบทวนได้นะครับ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตรเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ในวันที่ 22 พฤษภาคม 256...
14/07/2023

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ หลักสูตรเปลี่ยนแปลงสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-16.30น. ผ่านออนไลน์ โปรแกรม Zoom กิจกรรมที่จัดขึ้น จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่

1) กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ “การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม” โดย นางสาวมัลลิกา คุณนิธิโภคา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

2) กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ “ความละอายและความไม่ทันต่อการทุจริต” โดย นางสาวสุพิชญา นุ่มนวล นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

3) กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ “การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG และจิตพอเพียงต้านทุจริต” และการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร โดย นายวิเชียร ประดาสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

https://itc.dmsc.moph.go.th/post-view/184

กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2566🚮ผู้อำนวยฯและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรมการทำควา...
04/07/2023

กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ปี 2566🚮
ผู้อำนวยฯและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรมการทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ภายในห้องปฏิบัติงานของศูนย์เทคโนฯ

#วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยปี2566 #กรมอนามัย #ฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

https://itc.dmsc.moph.go.th/post-view/182

กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดขึ้นดังนี้กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลาสติก โดยใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกและกิ...
03/07/2023

กิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดขึ้นดังนี้

กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้พลาสติก โดยใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก
และ
กิจกรรมรณรงค์การใช้วัสดุสำนักงานอย่างประหยัด

นายปนิสภ์ วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นบุคลากรผู้มีความโ...
23/06/2023

นายปนิสภ์ วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับยกย่องให้เป็นบุคลากรผู้มีความโดดเด่นด้านการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 ภายใต้กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคคลดีเด่น🏅🎉

https://itc.dmsc.moph.go.th/post-view/181

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได...
23/06/2023

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2566
ทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมคณะทำงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ในการตรวจสอบ ติดตาม ดูแล และประสานการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมย่อย รวมถึงห้องลองสื่อ และทดสอบความพร้อมของเอกสารที่จะนำเสนอในห้องประชุม

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ด้าน IT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่...
23/06/2023

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ด้าน IT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
เข้าร่วมสอบและผ่านเกณฑ์ได้ใบรับรอง CompTIA Security+ ในครั้งนี้ทุกท่านนะครับ!! 🎉🎉

ดูแลสื่อ Social Media ของหน่วยงานอย่างไรให้ปลอดภัย cr: ICT MOPH
09/06/2023

ดูแลสื่อ Social Media ของหน่วยงานอย่างไรให้ปลอดภัย cr: ICT MOPH

สื่อ Social Media ของหน่วยงาน...ดูแลอย่างไรให้ปลอดภัย !!!

08/06/2023

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
1 ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาโท) 3 อัตรา
2 ) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา
3 ) นายสัตวแพทย์ 1 อัตรา
4 ) นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
5 ) นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา
6 ) นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
7 ) นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
8 ) นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
9 ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
สมัครได้ทาง https://dmsc.thaijobjob.com/
ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการจัดอบรม KMภายในหน่วยงานในกิจกรรม "มามาะมาคุยกันหน่อย!" โดยมีคุ...
07/06/2023

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการจัดอบรม KM
ภายในหน่วยงานในกิจกรรม "มามาะมาคุยกันหน่อย!" โดยมี
คุณ ชุติมา โพธิ์ป้อม เล่าเรื่อง "เก็บหลักการ KM มาเล่าให้ฟัง "
และถอดรหัสความรู้จาก คุณ กนกพิชญ์ จันทร์สุวรรณ เรื่อง "การให้บริการที่ดี (Service Mind)"

สามารถอ่านเรื่อง "การให้บริการที่ดี (Service Mind)" ได้ที่
https://kis.dmsc.moph.go.th/news/3/detail/1949?searchYear=&searchAgency=&searchSdate=&searchEdate=&searchKeyword=

31/05/2023

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อ่านรายละเอียด https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/1891

31/05/2023

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาโท) 1 อัตรา
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรีด้านเคมี) 3 อัตรา
นักฟิสิกส์รังสี 3 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
นักจัดการงานทั่วไป 8 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา
นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
พนักงานประจำห้องทดลอง 13 อัตรา
พนักงานขับรถ 3 อัตรา
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/1894

สำหรับผู้ที่สนใจการใช้งาน Canva เพื่อจัดทำ Graphic เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สามารถเข้าไปเรียนได้นะครับ🥰
25/05/2023

สำหรับผู้ที่สนใจการใช้งาน Canva เพื่อจัดทำ Graphic เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สามารถเข้าไปเรียนได้นะครับ🥰

สำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญท่านที่สนใจอบรม เรื่อง "การใช้โปรแกรม Canva และการจัดทำ e book" เพื่อให้บุคลากรสามารถนำ ICT (Information and Communication Technology) หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล และการสื่อสาร มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ตอบสนองนโยบายกรม Digital Transformation ในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ทางระบบ zoom

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศในปีนี้อีกครั้งนะครับ! 🎉🎉หากท่านใดอยากทราบว่าปี 65 นี้ มีใครได้ร...
25/05/2023

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศในปีนี้อีกครั้งนะครับ! 🎉🎉

หากท่านใดอยากทราบว่าปี 65 นี้ มีใครได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น คนดีศรีกรม และ บุคลากรดีเด่น ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สามารถเข้ารับชมได้ที่ Facebook กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
หรือลิงค์นี้นะครับ! : https://www.facebook.com/DMScNews/posts/588601173309641

24/05/2023

📣การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31
ขยายเวลาลงทะเบียน (ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566)

#ลงทะเบียนฟรี รายละเอียด คลิก👇
https://www3.dmsc.moph.go.th/post-view/1856

ขอแนะนำ ‼️"OCSC Learning Portal ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ" โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน...
24/05/2023

ขอแนะนำ ‼️

"OCSC Learning Portal ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ"
โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง สามารถเรียนรู้ทักษะต่างๆ ทั้งด้านที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ ด้านการบริหาร และที่สำคัญยังมีด้านที่เกี่ยวกับดิจิทัลด้วยนะ🥰

💻 สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ที่เว็บไซต์
https://learningportal.ocsc.go.th/learningportal/courses
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเรียน

ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่เข้ารับบริการหน่วยงานภาครัฐทุกท่าน!ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และ คุณภาพในการให้บริกา...
11/05/2023

ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่เข้ารับบริการหน่วยงานภาครัฐทุกท่าน!

ทำแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และ คุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐที่ท่านเข้ารับบริการ ของสำนักงาน ก.พ.

เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติราชการและสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนในอนาคต

โดยสามารถตอบแบบสอบถามได้ผ่านทาง URL :
https://survey2.ocsc.go.th/esurvey/index.php/495373?newtest=Y
หรือสแกน QR Code ตามภาพด้านล่างนี้เลยครับ 😁

10/05/2023
09/05/2023
25/04/2023

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขยายเวลารับลงทะเบียน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31 Smart Medical Sciences : Health for Wealth วิทยาศาสตร์การแพทย์ชาญฉลาด เพื่อสุขภาพที่ดี และเศรษฐกิจมั่งคั่ง ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
https://register.dmsc.moph.go.th/66/registeringdmsc.php

กิจกรรมบริจาคสิ่งของ "เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมให้น้องๆมูลนิธิบ้านนกขมิ้น"ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคร...
24/03/2023

กิจกรรมบริจาคสิ่งของ "เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมให้น้องๆมูลนิธิบ้านนกขมิ้น"

ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ! 😁🙏

https://itc.dmsc.moph.go.th/post-view/166

📄Infographic เรื่อง ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกโจมตีด้วยไวรัสเรียกค่าไถ่ (Ransomeware)https://itc.dmsc.moph.go.th/post-view/16...
20/03/2023

📄Infographic เรื่อง
ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกโจมตีด้วยไวรัสเรียกค่าไถ่ (Ransomeware)

https://itc.dmsc.moph.go.th/post-view/165

10/03/2023
ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รวมกันบริจากสิ่งของ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นค่าเทอมแก่น้องๆหนูๆที่🕊 "มูลนิธิบ้านนกขมิ้...
02/03/2023

ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รวมกันบริจากสิ่งของ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นค่าเทอมแก่น้องๆหนูๆที่
🕊 "มูลนิธิบ้านนกขมิ้น" 🕊
ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

โดยสิ่งของที่สามารถบริจากได้ ได้แก่
👚 เสื้อผ้า ทุกเพศ ทุกวัย ทุกประเภท
📒 หนังสือ กระเป๋า รองเท้า
📺 เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ทั้งดีและเสีย
🧸 ของเล่น ของใช้จิปาถะ
✏️ อุปกรณ์การเรียน
🥫 อาหารแห้ง ข้าวสาร อาหารกระป๋อง

ท่านสามารถบริจากได้ตั้งแต่ วันนี้ - วันที่ 10 มีนาคม 2566

ณ บริเวณหน้าห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

มาร่วมกันบริจากเยอะๆนะครับ!! 👧🧒

https://itc.dmsc.moph.go.th/post-view/164

14/02/2023
ประกาศเจตนารมณ์การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566https://itc.dmsc.moph.go.th/post-view/160
17/01/2023

ประกาศเจตนารมณ์การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

https://itc.dmsc.moph.go.th/post-view/160

27/12/2022

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ ประกาศนโยบาย "งดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)" ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัว ในทุกโอกาส ขอให้แสดงความปรารถดีต่อกันด้วยบัตรอวยพร สมุดอวยพร และอวยพรผ่านสื่อออนไลน์ หรือทำกิจกรรมจินอาสาแทน

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1/2566https://itc.dmsc.moph.go.th/post-view/159
19/12/2022

จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1/2566

https://itc.dmsc.moph.go.th/post-view/159

19/12/2022

ที่อยู่

88/7 บำราศนราดูร ถ. ติวานนท์ ต. ตลาดขวัญ อ. เมือง จ. นนทบุรี
Non Buri
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6629511453

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์:

แชร์


#}