ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เปิดเหมือนปกติ

ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 7/2563 เพื่อพิจารณาร่างคำของบประมาณด้านเทคโนโ...
11/11/2020

ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 7/2563 เพื่อพิจารณาร่างคำของบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30-14.30 น. ณ ห้องประชุม 815 ชั้น 8 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลนำเสนอคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ ประจำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ประชุมปรึกษาหารือการเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ระหว่าง iLab Plus กับ โปรแกรม Co-Lab ร่วมกับ นางสาวนภวรรณ เจนใจ  ดร...
04/11/2020

ประชุมปรึกษาหารือการเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ระหว่าง iLab Plus กับ โปรแกรม Co-Lab ร่วมกับ นางสาวนภวรรณ เจนใจ ดร.พิไลลักษณ์ โอกาดะ นายชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์ และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข ณ ห้องประชุม 9810 ชั้น 8 อาคาร 9 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ท่านนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและมอบนโยบายด้าน I...
03/11/2020

ท่านนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและมอบนโยบายด้าน ICT ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม SE-310 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ท่านนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและติดตามการพัฒนาระบบศูนย์...
03/11/2020

ท่านนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและติดตามการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลาง ให้คำชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และประชุมร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์และผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ เรื่องแผนเกี่ยวกับไอทีของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม SE-310 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Microsoft ออกแพตช์ประจำเดือนกันยายน 2563 แก้ไขช่องโหว่ระดับวิกฤตหลายรายการ ยังไม่พบรายงานการโจ
12/09/2020
Microsoft ออกแพตช์ประจำเดือนกันยายน 2563 แก้ไขช่องโหว่ระดับวิกฤตหลายรายการ ยังไม่พบรายงานการโจ

Microsoft ออกแพตช์ประจำเดือนกันยายน 2563 แก้ไขช่องโหว่ระดับวิกฤตหลายรายการ ยังไม่พบรายงานการโจ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 บริษัท Microsoft ได้ออกแพตช์แก้ไขช่องโหว่ประจำเดือน โดยมีช่องโหว่ที่ถูกแก้ไขทั้งหมด 129 จุ....

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการใช้งานระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) และระบบใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (...
11/09/2020

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการใช้งานระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) และระบบใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (DMSc Payment) วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์พิเชฐ บัญญติ เป็นประธานในการประชุม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
12/08/2020

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบ...
10/08/2020

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus)
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร 8 ชั้น 8 ห้อง 801 โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม สาลี และนายวิเชียร ประดาสุข เป็นวิทยากรในการอบรม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 3 หลักสูตรอ...
04/08/2020

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 3 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ (AMS) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร 8 ชั้น 8 ห้อง 801 โดยมีนายปนิสภ์ วณิชชานนท์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากนางสาวชนิสา คุณาวุฒิ เป็นวิทยากรในการอบรมรุ่นที่ 2

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 3 หลักสูตรอ...
03/08/2020

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 3 หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารจัดการครุภัณฑ์ (AMS) ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ อาคาร 8 ชั้น 8 ห้อง 801 โดยมีนายปนิสภ์ วณิชชานนท์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากนางสาวชนิสา คุณาวุฒิ เป็นวิทยากรในการอบรมรุ่นที่ 1 โดยมีจำนวนทั้งหมด 3 รุ่นด้วยกัน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 2 หลักสูตรพ...
24/07/2020

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 2 หลักสูตรพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง “พรบ. คอมพิวเตอร์ฉบับ พ.ศ.2560 พรบ.ความมั่นคงทางไซเบอร์ กรณีศึกษาเรื่องที่ชาวกรมวิทย์ต้องรู้ และ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562” ณ อาคาร 8 ชั้น 8 ห้อง 801 โดยมี นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวตรี สุขศรี และ ดร. ชวิน อุ่นภัทร ให้ความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

15/07/2020
KM DMSc

เรื่องเล่าเร้าพลัง IT

เรื่องที่ ๒๓ ภาครัฐยุคดิจิทัล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ "KM Day กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์" โดยมีนายพรพิทักษ...
15/07/2020

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ "KM Day กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์" โดยมีนายพรพิทักษ์ ศรีจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ บรรยายเรื่องเล่าเร้าพลัง เรื่องภาครัฐยุคดิจิทัล ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนารหัสการตรว...
03/07/2020

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดการอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนารหัสการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แก่บุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการพัฒนารหัสมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม 815 ชั้น 8 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีนายปนิสภ์ วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทนประธานในการเปิดประชุมครั้งนี้

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ ...
10/06/2020

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3/2563 ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 815 ชั้น 8 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยมีนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยมีการรายงานความคืบหน้าการจัดทำ Big Data, รหัสมาตรฐานห้องปฏิบัติการ, Mobile Application และระบบชำระเงินและพิมพ์ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

27/05/2020

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563

https://itc.dmsc.moph.go.th/post-view/120

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น.ศูนย์เทคโนโลยีสารเสนทศ ได้ดำเนินการประชุม Kick Off โครงการพัฒนาระบบข้อม...
15/05/2020

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 - 16.00 น.ศูนย์เทคโนโลยีสารเสนทศ ได้ดำเนินการประชุม Kick Off โครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์: ระบบสารสนเทศห้องปฏิบัติการ ณ อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 9810 และผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings กับคณะกรรมการฯ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และความต่อเนื่องในการให้บริการระบบรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ (iLab Plus) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น.ศูนย์เทคโนโลยีสารเสนทศ ได้ดำเนินการปรึกษาหารือข้อมูลกับกองแผนงานและวิชา...
15/05/2020

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 - 12.00 น.ศูนย์เทคโนโลยีสารเสนทศ ได้ดำเนินการปรึกษาหารือข้อมูลกับกองแผนงานและวิชาการ ในเรื่องการติดตามแผนงาน งบประมาณ งานวิจัย และนวัตกรรม เพื่อนำมาจัดทำ Big Data ตามโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อไป

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารเสนทศ ได้ดำเนินการปรึกษาหารือข้อมูลกับกองคลัง และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ใ...
15/05/2020

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารเสนทศ ได้ดำเนินการปรึกษาหารือข้อมูลกับกองคลัง และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในด้านการเงิน บัญชี และ PMQA เพื่อนำมาจัดทำ Big Data ตามโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่อไป

แจ้งเตือน! Email ไวรัสกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขไม่มีนโยบายส่งข้อมูล COVIT-19 ทาง Email ห...
05/03/2020

แจ้งเตือน! Email ไวรัส
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขไม่มีนโยบายส่งข้อมูล COVIT-19 ทาง Email หากพบเห็น Email ในลักษณะนี้ซึ่งจะใช้เนื้อหาเกี่ยวกับข่าวที่กำลังเป็นกระแสสังคม อย่างกรณี Corona Virus (Covid 19) ซึ่งจะเรียกว่าเป็น Hoax Email โดยจากรูปจะเห็นว่ามีการใช้เนื้อหาชวนเชื่อและแนบไฟล์มาเพื่อต้องการให้ผู้อ่านเปิดไฟล์แนบที่เป็น Malware จำพวก Trojans หรือ Ransomware

ให้ผู้รับ Email ลบทันทีและห้ามคลิ๊กเปิดไฟล์แนบโดยเด็ดขาด!

ถ้าเจออีเมล แจ้งเตือน "ข้อมูลด่วน CoronaVirus" ไม่ใช่ของกระทรวงสาธารณสุข นะคะ อย่าคลิก!

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในหลักสูตรอบร...
25/02/2020

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร RESTful API with PHP โดยมีการอบรมตั้งแต่วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีผู้เข้าร่วมอบรมจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 33 คน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร RESTful API with PHP โดยมีการอบรมตั้งแต่วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีผู้เข้าร่วมอบรมจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 33 คน

เตือนมัลแวร์เรียกค่าไถ่ ชื่อไวรัสโคโรนา credit.thaicert
30/01/2020
ระวังภัย พบมัลแวร์เรียกค่าไถ่แพร่กระจายผ่านอีเมลโดยอ้างชื่อไวรัสโคโรน่า

เตือนมัลแวร์เรียกค่าไถ่ ชื่อไวรัสโคโรนา credit.thaicert

เป็นเรื่องปกติที่ผู้ประสงค์ร้ายมักจะฉวยโอกาสนำเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชน เช่น ข่าวอุบัติเหตุ หร...

NCSC UK แจกอีบุ๊ก CyBOK สำหรับใช้ประกอบการเรียนรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
02/01/2020
NCSC UK แจกอีบุ๊ก CyBOK สำหรับใช้ประกอบการเรียนรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

NCSC UK แจกอีบุ๊ก CyBOK สำหรับใช้ประกอบการเรียนรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (National Cyber Security Centre) ของสหราชอาณาจักร ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่ง....

วิธีติดตั้ง windows 10 แท้ ทุกขั้นตอนจบในหน้าเดียว Step by stephttps://www.thaihowuse.com/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0...
22/10/2019
ติดตั้ง windows 10 แท้กันดีกว่าทุกขั้นตอนในหน้าเดียว step by step

วิธีติดตั้ง windows 10 แท้ ทุกขั้นตอนจบในหน้าเดียว Step by step
https://www.thaihowuse.com/%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87-windows-10-%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%89-step-by-step/

ติดตั้ง windows 10 แท้ วินโด้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะได้รับการอัพเดพอย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพและความความปลอยภัย...

16/10/2019
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สบส. กระทรวงสาธารณสุข

Digital Forensics
โดย พ.ต.อ.อมรชัย ลีลาขจรจิตร ผู้กำกับการ กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.)
ให้เกียรติเป็นวิทยากรฯ cr: ##กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

การอบรม Digital Forensics และ พ.ร.บ. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

วิธีแก้ปัญหา Windows 10 ต้องกดเปลี่ยนภาษา 2 ครั้ง https://www.youtube.com/watch?v=5tCvijNKsOs
08/10/2019
วิธีแก้กดเปลี่ยนภาษา 2 ครั้ง ลบภาษาออกไม่ได้ใน Windows 10

วิธีแก้ปัญหา Windows 10 ต้องกดเปลี่ยนภาษา 2 ครั้ง https://www.youtube.com/watch?v=5tCvijNKsOs

วิธีแก้กดเปลี่ยนภาษา 2 ครั้ง ลบภาษาออกไม่ได้ในวินโดวส์ 10 Bug นี้ส่วนใหญ่เกิดกับเครื่องที่ลงวินโดวส์แบบ Clean ไม.....

วิธีแก้ปัญหา Windows 10 ต้องกดเปลี่ยนภาษา 2 ทีมีคนสอบถามเข้ามาทาง Thaiware หลายคนมากๆ สำหรับปัญหาของระบบปฏิบัติการ Micro...
08/10/2019
วิธีแก้ปัญหา Windows 10 ต้องกดเปลี่ยนภาษา 2 ครั้ง

วิธีแก้ปัญหา Windows 10 ต้องกดเปลี่ยนภาษา 2 ที
มีคนสอบถามเข้ามาทาง Thaiware หลายคนมากๆ สำหรับปัญหาของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 ที่เวลาสลับเปลี่ยนภาษาต้องกดกันถึง 2 ครั้ง ซึ่งเป็นเรื่องน่ารำคาญใจเป็นอย่างมาก ในการเปลี่ยนภาษาแต่ละครั้ง

สาเหตุส่วนใหญ่ปัญหานี้มักเกิดจากการที่ตัว Windows มีค่าเลย์เอาท์ของภาษาอยู่ทั้งหมด 3 ภาษา ซึ่งมักจะเป็น

1.EN : English - United Kingdom (UK Keyboard) หรือ
2.EN : English - United States (US Keyboard) หรือ
3.ไทย US : Thai US Keyboard หรือ
4.ไทย TH : Thai Kedmanee Keyboard
การแก้ก็ไม่ยากเท่าไหร่ เราขอเสนอ 2 วิธี เลือกทำตามที่ถนัด หรือทำวิธีแรกแล้วไม่หาย ก็ลองวิธีสองดู

https://tips.thaiware.com/1046.html

วิธีแก้ปัญหา Windows 10 ต้องกดเปลี่ยนภาษา 2 ครั้งถึงจะได้ หลังอัพเดทตัว Windows 10 April 2018

กองปราบปราม
04/10/2019

กองปราบปราม

🔴 ใช้โซเชียลมีเดียอย่างไรให้ปลอดภัย

❓จะทำอย่างไร เมื่อโซเชียลมีเดียกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนในปัจจุบัน และโจรผู้ร้ายก็หันมาก่อเหตุร้ายผ่านทางโซเชียลมีเดียกันมากขึ้น

📣 วันนี้กองปราบขอแนะนำข้อปฏิบัติในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างปลอดภัย ดังต่อไปนี้

🔶️ ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้เฉพาะคนที่รู้จักกันเข้าถึงข้อมูลของเราในโซเชียลมีเดีย
🔶️ ตั้งรหัสผ่านให้แข็งแรง เพื่อให้ยากต่อการคาดเดา
🔶️ ไม่รับเพื่อนที่ไม่รู้จักกัน
🔶️ ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น ที่อยู่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลบัตรเครดิต
🔶️ คิดให้ดีก่อนจะโพสต์อะไร
🔶️ ระวังการคลิกเข้าไปดูเนื้อหาแปลกๆ เพราะอาจเป็นการอนุญาตให้ติดตั้งมัลแวร์ หรือไวรัสลงในอุปกรณ์ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายในภายหลัง

🙏 ขอใหุ้ทกท่านใช้โซเชียลมีเดียด้วยความระมัดระวัง มีสติ และไม่ประมาท เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

#ใช้โซเชียลมีเดียอย่างปลอดภัย #โซเชียลมีเดีย #SocialMedia #กองปราบ #กองปราบปราม #CSD

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรรณ ตามโครงการบำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูล
24/09/2019

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรรณ ตามโครงการบำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบสารบรรรณ ตามโครงการบำรุงรักษาระบบงานและฐานข้อมูล

ETDA Thailand
15/09/2019

ETDA Thailand

ไม่แค่เพียงอีเมล ใครก็ไม่รู้ที่อินบ็อกซ์หรือส่งเมสเสจ ประเภทเรื่องสำคัญ เรื่องด่วน เรื่องอันตราย เรื่องไม่ดีกับเรา พร้อมลิงก์มาให้เราเปิด เปิดเข้าไปก็หน้าตาคล้ายเว็บที่เรารู้จัก แต่ให้เรากรอกอีเมล และพาสเวิร์ดลงไป คุณก็ตกเป็นเหยื่อเขาแล้ว เพราะฉะนั้น เช็กให้ดี ๆ ก่อนจะเปิดลิงก์ใด ๆ และอย่าหลวมตัวกรอกข้อมูลสำคัญลงไปเด็ดขาด
#ThaiCERT #ไทยเซิร์ต #เอ็ตด้า #ส่งเสริมธุรกรรมออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัย

การโพสต์ถือเป็นการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบ ควรระมัดระวังนะค่ะ
10/08/2019

การโพสต์ถือเป็นการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบ ควรระมัดระวังนะค่ะ

กฎหมาย กับการโพสต์

เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้กฎหมาย การโพสต์หรือแชร์ข้อมูลเท็จ และทำให้ผู้อื่นเสียหาย มีความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ส่วนการโพสต์กลั่นแกล้งผู้อื่น มีความผิดฐานหมิ่นประมาท

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส symantec endpoint protection วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562เวลา ...
25/07/2019

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม การใช้งาน
โปรแกรมป้องกันไวรัส symantec endpoint protection
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562เวลา 9.00-16.30
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 805 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Microsoft ออกแพตช์แก้ไขช่องโหว่ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 มี 2 ช่องโหว่ที่ถูกใช้โจมตีแล้ว ควรรีบอัปเ
10/07/2019
Microsoft ออกแพตช์แก้ไขช่องโหว่ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 มี 2 ช่องโหว่ที่ถูกใช้โจมตีแล้ว ควรรีบอัปเ

Microsoft ออกแพตช์แก้ไขช่องโหว่ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 มี 2 ช่องโหว่ที่ถูกใช้โจมตีแล้ว ควรรีบอัปเ

Microsoft ออกแพตช์แก้ไขช่องโหว่เป็นประจำทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน โดยแพตช์ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 นี้แก้ไขช่องโหว....

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Big Data ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.30 ...
20/06/2019

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Big Data ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 805 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Big Data ระหว่างวันที่ 19 - 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.30 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 805 ชั้น 8 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ที่อยู่

88/7 บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Non Buri

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

029511453

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Non Buri

แสดงผลทั้งหมด