Burden of Disease [BOD]

Burden of Disease [BOD] เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพและการจัดการภาระโรคต่างๆ ที่รุมเร้าชีวิตมนุษย์ คณะทำงานศึกษาเครื่องชี้วัดภาระโรคและการบาดเจ็บ
มีหน่วยวัดเป็นปีที่สูญเสียจากความเจ็บป่วยความพิการ
และการตายก่อนวัยอันควร (Disability Adjusted Life Years: DALYs)
ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องชี้วัดที่สะท้อนปัญหาสุขภาพ
ของประชากรได้ครอบคลุมและมีหน่วยวัดเดียวกันระหว่างโรคต่างๆ
ซึ่งมีประโยชน์ในการจัดลำดับความสำคัญ
และการวางแผนการลงทุนทางสุขภาพ
รวมทั้งประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพของประชากรในช่วงเวลาต่างๆ

รายละเอียดของคณะทำงาน http://www.thaibod.net/about.html

iHPP Map
02/07/2021
iHPP Map

iHPP Map

หมายเหตุ :: ข้อมูลมาจากการศึกษาโครงการภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ.2547 และ 2552

28/04/2021

เชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดัชนีประเมินสุขภาพประชากรแบบองค์รวม “Summary Measures of Population Health (SMPH 2021)” 24 - 26 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดตามลิงค์ http://bodthai.net/smphworkshop2021/

เริ่มการค้นหา ภาระโรคจากความบกพร่องทางด้านโภชนาการ โภชนาการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ ความบกพร่องทางด้านโภนา...
02/04/2021

เริ่มการค้นหา ภาระโรคจากความบกพร่องทางด้านโภชนาการ
โภชนาการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ ความบกพร่องทางด้านโภนาการจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลทำให้เกิดภาระทางสุขภาพกับคนไทยทั้งประเทศ แผนงานพัฒนาดัชนีภาระโรค ได้เริ่มดำเนินการการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ. 2562 ซึ่งประเด็นความบกพร่องด้านโภชนาการเป็นประเด็นที่นักวิจัย นายรักษพล สนิทยา ทบทวนวรรณกรรมและ ได้นำเสนอข้อมูล การทบทวนเพื่อขอข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 9.30 – 12.30 ที่ผ่านมา โดยมีประเด็นของข้อมูลที่จะนำมาประมาณค่าภาระโรค และ ความเข้าใจเรื่องโรค ซึ่งได้รับข้อเสนอแนะจาก ผู้เชี่ยวชาญ คือ รศ.พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ พญ.สายพิณ โชติวิเชียร รศ.ดร.นิภา โรจน์รุ่งวศินกุล และ ผศ.พญ.สุดาทิพย์ โฆสิตะมงคล ซึ่งได้ให้ประเด็นข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ แหล่งข้อมูล ในการศึกษาดังกล่าว ในการประชุมปรึกษาหารือนี้นับเป็นก้าวแรกของการศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในระยะต่อไป
http://bodthai.net/?p=5726&preview=true

แผนงานพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ในวันที่ 25 มีนาคม...
27/03/2021
ประชุมผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง – Burden of Disease

แผนงานพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 17.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข

ประชุมผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง Share EmailTwitterFacebookGoogle +PinterestTumblrLinkedinVkontakte แผนงานพัฒนาดัชนีภาระโรคแห....

01/01/2021
เมื่อไม่มีอุบัติเหตุทางถนน ชีวิตที่มีสุขภาพดีของคนจะเพิ่มขึ้น http://bodthai.net/download/%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0...
02/11/2020

เมื่อไม่มีอุบัติเหตุทางถนน ชีวิตที่มีสุขภาพดีของคนจะเพิ่มขึ้น http://bodthai.net/download/%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%ad/#

เมื่อไม่มีอุบัติเหตุทางถนน ชีวิตที่มีสุขภาพดีของคนจะเพิ่มขึ้น http://bodthai.net/download/%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%82%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%ad/#

01/09/2020
ระบบข้อมูลภาระโรค

หนึ่งในเครื่องมือนำเสนอข้อมูลภาระโรค

ที่มา : แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย ภายใต้สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเ.....

การตายส่วนเกิน (excess death) คือ การตายที่เพิ่มขึ้นจากการตายตามปกติในอดีตในช่วงเวลาเดียวกัน ในระหว่างการระบาดของโรค  สะ...
01/09/2020
การตายส่วนเกินของคนไทย ในช่วงการระบาดของโควิด (ระหว่าง 26 กุมภาพันธ์ – 27 พฤษภาคม 2563) – Burden of Disease

การตายส่วนเกิน (excess death) คือ การตายที่เพิ่มขึ้นจากการตายตามปกติในอดีตในช่วงเวลาเดียวกัน ในระหว่างการระบาดของโรค สะท้อนถึงการตายทั้งหมดที่เป็นผลจากสถานการณ์การระบาดทั้งจากโควิด-19 และการตายที่อาจเป็นผลจากการควบคุมการเดินทาง/ปิดเมือง (lockdown)

การตายส่วนเกินของคนไทย ในช่วงการระบาดของโควิด (ระหว่าง 26 กุมภาพันธ์ – 27 พฤษภาคม 2563) Share EmailTwitterFacebookGoogle +PinterestTumblrLinkedinVkontakte ดา....

แผนงานพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการและความคิดเห็นในการจัดอบรม หลักสูตร เรื่อง ดัชนี...
27/08/2020
แบบสำรวจความต้องการและความคิดเห็นในการจัดอบรม หลักสูตร เรื่อง ดัชนีประเมินสุขภาพประชา

แผนงานพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการและความคิดเห็นในการจัดอบรม
หลักสูตร เรื่อง ดัชนีประเมินสุขภาพประชากรแบบองค์รวม ของแผนงานภาระโรคแห่งประเทศไทย เพื่อนำมาวิเคราะห์ในการจัดอบรมดังกล่าว

มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระโรคแห่งประเทศไทย ได้รับงบประมาณส....

การคาดการณ์ผลกระทบทางอ้อมจากการระบาดของโรค COVID-19 ต่อการตายที่เพิ่มขึ้นของมารดาและเด็ก ใ
13/08/2020
การคาดการณ์ผลกระทบทางอ้อมจากการระบาดของโรค COVID-19 ต่อการตายที่เพิ่มขึ้นของมารดาและเด็ก ใ

การคาดการณ์ผลกระทบทางอ้อมจากการระบาดของโรค COVID-19 ต่อการตายที่เพิ่มขึ้นของมารดาและเด็ก ใ

การคาดการณ์ผลกระทบทางอ้อมจากการระบาดของโรค COVID-19 ต่อการตายที่เพิ่มขึ้นของมารดาและเด็ก ในประเทศรายได้ปานก....

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย : ด้านสถิติ และ ด้านระบาดวิทยา
11/08/2020
ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย : ด้านสถิติ และ ด้านระบาดวิทยา – Burden of Disease

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย : ด้านสถิติ และ ด้านระบาดวิทยา

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย : ด้านสถิติ และ ด้านระบาดวิทยา Share EmailTwitterFacebookGoogle +PinterestTumblrLinkedinVkontakte มูลนิธิเพื่อก...

สถานการณ์การดำเนินนโยบายควบคุมคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
24/07/2020
รายงานสถานการณ์การดำเนินนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2551-2561 –

สถานการณ์การดำเนินนโยบายควบคุมคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

หน่วยระบาดวิทยา อาคารบริหาร ชั้น 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.ส....

“มะเร็ง” เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้คนทั่วโลก และมีแนวโน้มว่า จะมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี
05/02/2020
10 ปี คนไทยกับการสูญเสียปีสุขภาวะจากมะเร็ง – Burden of Disease

“มะเร็ง” เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้คนทั่วโลก และมีแนวโน้มว่า จะมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี

10 ปี คนไทยกับการสูญเสียปีสุขภาวะจากมะเร็ง Share EmailTwitterFacebookGoogle +PinterestTumblrLinkedinVkontakte ดาวน์โหลด :71 ปีที่พิมพ์/เผยแพร่ :April 10, 2019 Download Apri...

หนึ่งในการสูญเสียของคนไทยในปี 2557 จากการทำร้ายตัวเอง
29/08/2019
สถิติคนไทยทำร้ายตัวเอง 2557 – Burden of Disease

หนึ่งในการสูญเสียของคนไทยในปี 2557 จากการทำร้ายตัวเอง

สถิติคนไทยทำร้ายตัวเอง 2557 Share EmailTwitterFacebookGoogle +PinterestTumblrLinkedinVkontakte ดาวน์โหลด :22ปีที่พิมพ์/เผยแพร่ :April 10, 2019Download April 10, 2019

เพิ่มกิจกรรมทางกายลดการตายก่อนวัยอันควร
02/05/2019
เพิ่มกิจกรรมทางกายเพื่อลดภาระโรค – Burden of Disease

เพิ่มกิจกรรมทางกายลดการตายก่อนวัยอันควร

เพิ่มกิจกรรมทางกายเพื่อลดภาระโรค Share EmailTwitterFacebookGoogle +PinterestTumblrLinkedinVkontakte ดาวน์โหลด :7ปีที่พิมพ์/เผยแพร่ :April 10, 2019Download April 10, 2019

ปิดการอบรมในวันที่ 3 ของ ทีมสัมภาษณ์ โครงการศึกษาสาเหตุการตายของประชากรไทย ตัวแทนจาก 9 จังหวัด โดยมีการทดลองสัมภาษณ์กรณี...
29/04/2019

ปิดการอบรมในวันที่ 3 ของ ทีมสัมภาษณ์ โครงการศึกษาสาเหตุการตายของประชากรไทย ตัวแทนจาก 9 จังหวัด โดยมีการทดลองสัมภาษณ์กรณีตัวอย่างของญาติผู้เสียชีวิต และ ร่วมอภิปราย อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเก็บข้อมูลที่จะนำมาซึ่งการพัฒนา

Burden of Disease [BOD]
27/04/2019

Burden of Disease [BOD]

เก็บภาพบรรยากาศวันที่ 2 ของการอบรมทีมภาคสนาม 9 จังหวัด เตรียมพร้อมพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย

เก็บภาพบรรยากาศวันที่ 2 ของการอบรมทีมภาคสนาม 9 จังหวัด เตรียมพร้อมพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย
27/04/2019

เก็บภาพบรรยากาศวันที่ 2 ของการอบรมทีมภาคสนาม 9 จังหวัด เตรียมพร้อมพัฒนาคุณภาพข้อมูลสาเหตุการตาย

การอบรมการวินิจฉัยสาเหตุการตายจากข้อมูลเวชระเบียน สำหรับแพทย์ และ การอบรมทีมสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลภาคสนามโครงการศึกษาสาเหตุ...
25/04/2019

การอบรมการวินิจฉัยสาเหตุการตายจากข้อมูลเวชระเบียน สำหรับแพทย์ และ การอบรมทีมสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลภาคสนาม

โครงการศึกษาสาเหตุการตายของประชากรไทย มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ได้รับเกียรติจาก นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการจัดอบรมการวินิจฉัยสาเหตุการตายจากข้อมูลเวชระเบียน สำหรับแพทย์ และ การอบรมทีมสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลภาคสนาม ในวันที่ -25 – 27 เมษายน 2562 ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต มีวัตถุประสงค์การจัดอบรมเพื่อศึกษาความถูกต้องและแบบแผนการให้สาเหตุการตายของประชากรไทย ทั้งจากข้อมูลเวชระเบียน และ การเก็บข้อมูลภาคสนาม ในพื้นที่ 9 จังหวัด โดยการสนับสนุนจาก กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ สำนักงานกองหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

เตรียม รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และอย่าลืมดูแลสุขภาพท่านด้วยนะคะ https://bit.ly/2X3NP7s
11/04/2019
โรคภัยในผู้สูงวัย 60+ – Burden of Disease

เตรียม รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และอย่าลืมดูแลสุขภาพท่านด้วยนะคะ
https://bit.ly/2X3NP7s

โรคภัยในผู้สูงวัย 60+ Share EmailTwitterFacebookGoogle +PinterestTumblrLinkedinVkontakte ดาวน์โหลด :2ปีที่พิมพ์/เผยแพร่ :April 10, 2019Download April 10, 2019

รู้ไหม ทำไม #คนไทยตายก่อนแก่  มาดู 5 อันดับสาเหตุการสูญเสียปีสุขภาวะจากจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในกลุ่มคนไทยวัยทำงานอ...
19/02/2019

รู้ไหม ทำไม #คนไทยตายก่อนแก่
มาดู 5 อันดับสาเหตุการสูญเสียปีสุขภาวะจากจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
ในกลุ่มคนไทยวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปี กัน
(ข้อมูล BOD ปี 2557)

--
ข้อมูลโดย Burden of Disease [BOD]
สร้างสรรค์โดย Good Factory
สนับสนุนโดย IHPP และ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

#คนไทยตายเพราะปาก 👄75% ของปีสุขภาวะที่สูญเสียไปจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของคนไทย มาจาก #พฤติกรรมการกินเสพม...
18/02/2019

#คนไทยตายเพราะปาก 👄
75% ของปีสุขภาวะที่สูญเสียไปจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของคนไทย มาจาก #พฤติกรรมการกินเสพ
มาดูกันสิว่า ปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ มีอะไรบ้าง
--
ข้อมูลโดย Burden of Disease [BOD]
สร้างสรรค์โดย Good Factory
สนับสนุนโดย IHPP และ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

เมื่อคนไทย ป่วยง่าย ตายไว  เราจะช่วยกัน #ลดเสี่ยง #เลี่ยงโรค ได้อย่างไรมารู้จักปัจจัยทีส่งผลต่อภาระโรค และแง้มดูข้อมูล14...
15/02/2019

เมื่อคนไทย ป่วยง่าย ตายไว
เราจะช่วยกัน #ลดเสี่ยง #เลี่ยงโรค ได้อย่างไร
มารู้จักปัจจัยทีส่งผลต่อภาระโรค และแง้มดูข้อมูล
14 อันดับ ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อปีสุขภาวะของคนไทย

--
ข้อมูลโดย Burden of Disease [BOD]
สร้างสรรค์โดย Good Factory
สนับสนุนโดย IHPP และ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

เบาหวาน ไม่เบาหวิว!  #โปรแรงแซงทุกโค้ง  หากคุณเป็นคนไทย อายุ 45 ปีขึ้นไป  เคยมีประวัติโรคเบาหวานในครอบครัว คุณอาจมีโอกาส...
15/02/2019

เบาหวาน ไม่เบาหวิว! #โปรแรงแซงทุกโค้ง
หากคุณเป็นคนไทย อายุ 45 ปีขึ้นไป เคยมีประวัติโรคเบาหวานในครอบครัว คุณอาจมีโอกาส #ปุ๊บปั๊บรับโชค
ตรวจสอบสิทธิพิเศษวันนี้ เพื่อสละสิทธิในวันหน้า คลิก!
--
ข้อมูลโดย Burden of Disease [BOD]
สร้างสรรค์โดย Good Factory
สนับสนุนโดย IHPP และ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

เมื่อ "อัตราการเจ็บป่วย" หรือ "จำนวนผู้เสียชีวิต" เพียงอย่างเดียวไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาวะสุขภาพของประชากรที่แท้จริง...
13/02/2019

เมื่อ "อัตราการเจ็บป่วย" หรือ "จำนวนผู้เสียชีวิต"
เพียงอย่างเดียวไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงภาวะสุขภาพของประชากรที่แท้จริงได้ ... เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ... สถานการณ์สุขภาพคนไทย ตรงไหนเร่งด่วน ?

--
ข้อมูลโดย Burden of Disease [BOD]
สร้างสรรค์โดย Good Factory
สนับสนุนโดย IHPP และ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

ผลกระทบสุขภาพของคนไทยจากฝุ่นพิษ
25/01/2019
ฝุ่นพิษในอากาศกับผลกระทบสุขภาพคนไทย – Burden of Disease

ผลกระทบสุขภาพของคนไทยจากฝุ่นพิษ

ฝุ่นพิษในอากาศกับผลกระทบสุขภาพคนไทย Share EmailTwitterFacebookGoogle +PinterestTumblrLinkedinVkontakte ดาวน์โหลด :1ปีที่พิมพ์/เผยแพร่ :January 25, 2019Download January 25, 2019

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย
16/01/2019
แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาค

จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่าย

แผนงานการพัฒนาดัชนีภาระทางสุขภาพเพื่อการพัฒนานโยบาย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายเพื่อพ.....

ลดปัจจัยเสี่ยง ลดภาระโรค
01/01/2019
ภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย พ.ศ. 2557 – Burden of Disease

ลดปัจจัยเสี่ยง ลดภาระโรค

ภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงของประชากรไทย พ.ศ. 2557 Share EmailTwitterFacebookGoogle +PinterestTumblrLinkedinVkontakte ดาวน์โหลด :20ปีที่พิมพ์/เผยแพร่ :December 21, 2018Download De...

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในส...
01/01/2019

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ.

เดินทางอย่างมีสติและระมัดระวัง ลดการสูญเสียจากการบาดเจ็บทางท้องถนน
27/12/2018
การสูญเสียจากการบาดเจ็บทางท้องถนน 2557 – Burden of Disease

เดินทางอย่างมีสติและระมัดระวัง ลดการสูญเสียจากการบาดเจ็บทางท้องถนน

การสูญเสียจากการบาดเจ็บทางท้องถนน 2557 Share EmailTwitterFacebookGoogle +PinterestTumblrLinkedinVkontakte ดาวน์โหลด :58ปีที่พิมพ์/เผยแพร่ :February 28, 2018Download March 29, 2018

การประชุมวิชาการ “คุณภาพข้อมูลการตายและแนวทางการพัฒนา” – Burden of Disease
22/10/2018
การประชุมวิชาการ “คุณภาพข้อมูลการตายและแนวทางการพัฒนา” – Burden of Disease

การประชุมวิชาการ “คุณภาพข้อมูลการตายและแนวทางการพัฒนา” – Burden of Disease

การประชุมวิชาการ “คุณภาพข้อมูลการตายและแนวทางการพัฒนา” Share EmailTwitterFacebookGoogle +PinterestTumblrLinkedinVkontakte   สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภ...

ที่อยู่

Non Buri

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Burden of Disease [BOD]ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Burden of Disease [BOD]:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Non Buri บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด