Clicky

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ

เพจสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจการและการดำเนินการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อเป็นที่รับทราบต่อประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในบทบาทและภารกิจของสถานพินิจฯจังหวัดนนทบุรี รวมถึงเพื่อการแลกเปลี่ยนและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆอันจะเป็นสาธารณประโยชน์ ระหว่างประชาชนทั่วไปกับสถานพินิจฯจังหวัดนนทบุรี

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ติดตามภายหลังปล่อยและ...
25/08/2022

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ติดตามภายหลังปล่อยและมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่สำหรับเครือข่ายผู้ติดตามเด็กและเยาวชนภายหลังการปล่อย ตามแนวทางของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัว และ เพื่อให้เด็กและเยาวชนและครอบครัวสามารถสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี และ สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ตามแนวคิด Good Lives Model ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการดำเนินงาน 2 ประการ คือ การลดความเสี่ยงที่จะกระทำผิด ควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้รับการบำบัดบรรลุเป้าหมายชีวิต และเป้าหมายหลักที่สำคัญของ GLM คือ การจัดให้เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดมีทักษะต่างๆ ที่จะทำให้เยาวชนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีทัศนคติที่ดี ตลอดจนมีทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็น ในการนำไปสู่การใช้ชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิม

12/08/2022
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อให้...
11/08/2022

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ ระลึกถึงคุณของมารดา และร่วมกันเฉลิมพระเกียรติถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนางวรัญรัชญ์ เอี่ยมศรีปลั่ง คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนประจำสถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้มีการตรวจคัดกรองโควิด-19 ก่อนเข้าอย่างเข้มงวด

ข่าว : กุญญ์นภัส
ภาพ : ณิชชามน

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ฝ่ายการศึกษาอบรมและฝึกวิชาชีพ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมเสริม...
10/08/2022

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 ฝ่ายการศึกษาอบรมและฝึกวิชาชีพ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านอาชีพ ธุรกิจขายอาหารเดียว (ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การประกอบอาชีพอิสระ สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมรายได้ต่อไปในอนาคต

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการอบรม  การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเด็กแ...
08/08/2022

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเด็กและเยาวชนและมาตรการความมั่นคงปลอดภัย ในการป้องกันและระงับเหตุร้ายและการใช้ความรุนแรงในสถานที่ควบคุม เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันเหตุเยาวชนหลบหนี การก่อเหตุจลาจลหรือทะเลาะวิวาทในสถานควบคุม โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมจัดกิจกรรม มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน...
06/08/2022

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมจัดกิจกรรม มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่ 70 และยุติธรรมพบประชาชน จ.นนทบุรี ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ นายโกมล พรมเพ็ง รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในงานได้มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก โดยก่อนเข้างานมีการคัดกรองโควิด-19 อย่างเข้มงวด

27/07/2022
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายการศึกษาอบรมและฝึกวิชาชีพ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมเสริ...
23/07/2022

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ฝ่ายการศึกษาอบรมและฝึกวิชาชีพ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านอาชีพ ธุรกิจขายอาหารเดียว เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การประกอบอาชีพอิสระ สามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมรายได้ต่อไปในอนาคต

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 พบกับเราในงานได้ที่บูธของ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี นะคะ
22/07/2022

วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 พบกับเราในงานได้ที่บูธของ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี นะคะ

⚖️สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี⚖️📣เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายผู้ติดตามหลังปล่อย📣 📌📌...
19/07/2022

⚖️สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี⚖️
📣เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายผู้ติดตามหลังปล่อย📣
📌📌คุณสมบัติ:📌📌
1.1 มีอายุตั้งแต่25ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
1.2 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.3ประกอบอาชีพโดยสุจริตและมีคุณธรรม จริยธรรม
1.4เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนที่เด็กและเยาวชนมีถิ่นที่อยู่อาศัย
1.5 เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
1.6 ไม่มีประวัติเป็นผู้กระทำความรุนแรง แก่เด็ก เยาวชน หรือสตรี
1.7 ไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

📌📌สมัครได้ที่: 📌📌
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ,ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)
เอกสารในการสมัคร:
1 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
2.สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ
3.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวและสกุล(ถ้ามี)
4.สำเนาวุฒิการศึกษาและใบรับรอง
หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร : 02-5250376-9
(ในวันและเวลาราชการ)

13/07/2022
12/07/2022
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 25...
12/07/2022

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 โดยมี นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีกิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย นั่งสมาธิ และเวียนเทียน ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ข่าว : กุญญ์นภัส
ภาพ : ณิชชามน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดประทานอาหารกลางวันพร้อมด้วยเครื่องอุป...
11/07/2022

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดประทานอาหารกลางวันพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคและบริโภค ทรงพระกรุณาให้ผู้เชิญอาหารประทานและข้าราชบริพารถวายงานในพระองค์ นำอาหารมาประทานให้แก่เด็กและเยาวชนที่ควบคุมในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2565 ในการนี้ นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบอาหารประทานพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคและบริโภค

ข่าว : กุญญ์นภัส
ภาพ : ณิชชามน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานและทำบุญอา...
08/07/2022

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานและทำบุญอาคารสำนักงาน ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ข่าว : กุญญ์นภัส
ภาพ : ณิชชามน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี นำโดย นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จ...
04/07/2022

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี นำโดย นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE และร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ข่าว : กุญญ์นภัส
ภาพ : ณิชชามน

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยมี นางน...
01/07/2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยมี นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการฝึกกาย ตามนโยบาย 4 ฝึก ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เด็กและเยาวชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย เสริมสร้างความสามัคคีและปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล เซปักตะกร้อ และเกมนันทนาการต่างๆ

ข่าว : กุญญ์นภัส
ภาพ : ณิชชามน

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการ ฝึกวินัยสร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจ...
29/06/2022

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการ ฝึกวินัยสร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2565 โดยมี นางสาวเนาวรัตน์ เรืองมี หัวหน้าส่วนคดี ผู้แทน ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ ในการเป็นประธานเปิดโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความพร้อมทางด้านจิตใจ อารมณ์ พร้อมที่จะก้าวเดินต่อไปในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถยอมรับหรอืปรับใช้การเผชิญกับเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อสภาพจิตใจของเยาวชนได้

ข่าว : กุญญ์นภัส
ภาพ : ณิชชามน

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ...
28/06/2022

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 โดยมี นางสาวเนาวรัตน์ เรืองมี หัวหน้าส่วนคดี ผู้แทน ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ วัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้เด็กและเยาวชนรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน

ข่าว : กุญญ์นภัส
ภาพ : ณิชชามน

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการดำเนินงานตามนโยบา...
28/06/2022

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม รอบปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี โดยมี นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับและรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้

ข่าว : กุญญ์นภัส
ภาพ : ณิชชามน

วันที่ 23 มิถุนายน  2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 โดยมี นางนัน...
23/06/2022

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 โดยมี นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อครูผู้มีพระคุณที่ได้ถ่ายทอดความรู้วิชาการและวิชาชีพต่างๆ และเป็นการร่วมสืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทยสืบไป

ข่าว : กุญญ์นภัส
ภาพ : ณิชชามน

วันที่ 22 มิถุนายน  2565 คุณอนงค์ วรวรรณปรีชา ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ และคุณอัญชัญ กุศล คณะกรรมการสงเครา...
22/06/2022

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 คุณอนงค์ วรวรรณปรีชา ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ และคุณอัญชัญ กุศล คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ ได้เข้าทำกิจกรรมการฝึกวิชาชีพระยะสั้น การทำขนมกล้วย และการทำคุกกี้ ให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริม พัฒนาครอบครัวให้มีรายได้ภายหลังการปล่อยตัว ลดปัญหาความเครียดระหว่างการถูกควบคุมตัว

ข่าว / ภาพ : กุญญ์นภัส

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประช...
13/06/2022

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ได้ที่ลิงก์ https://opdc22.bitco.ltd/
หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง #ทุกความเห็นมีความหมาย #อำนวยความสะดวก

03/06/2022
วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายสมชาย ขานสระน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน...
02/06/2022

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายสมชาย ขานสระน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี เข้าจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดย จัดเลี้ยงอาหารพิเศษและร่วมกันมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่เด็กและเยาวชน โดยมี นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เข้ารับการตรวจประเมินรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการบริ...
01/06/2022

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เข้ารับการตรวจประเมินรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม (สภม.) โดยมี นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี นำเสนอการตรวจประเมิน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายเอกชน มูลนิธิพระพร เครือข่ายด้านสาธารณสุขจากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี คลองมะสง และคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ เข้าร่วมรับการประเมินในครั้งนี้

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 โดยมี...
31/05/2022

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 โดยมี นางนันนา พันธ์ุชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพและโทษของบุหรี่และกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ ก่อนที่จะเกิดโรคอันมีผลจากการสูบบุหรี่

ข่าว : กุญญ์นภัส
ภาพ : ณิชชามน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทุรี ได้จัดโครงการโรงอาหารสะอาด คุณภาพปลอดภัย สร้างสุขอ...
27/05/2022

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทุรี ได้จัดโครงการโรงอาหารสะอาด คุณภาพปลอดภัย สร้างสุขอนามัยแก่เด็กและเยาวชน โดยมี นางนันนา พันธ์ุชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวพรรณี อิ่มเอม ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ จากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี คลองมะสง เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.256...
20/05/2022

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ณ บริเวณพื้นที่ข้าง ตึกอำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี นำโดย นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 50 ต้น ได้แก่ ขนุน กัลปพฤกษ์ อินทนิล และต้นมะขาม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้เป็นเจ้...
19/05/2022

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบเป็นกองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี โดยทอดถวาย ณ วัดกลางบางซื่อ จังหวัดนนทบุรี

04/05/2022
ฝ่ายการศึกษาอบรมและฝึกวิชาชีพ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านอาชีพ ธุรกิจข...
23/04/2022

ฝ่ายการศึกษาอบรมและฝึกวิชาชีพ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านอาชีพ ธุรกิจขายเครื่องดื่ม เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การประกอบอาชีพอิสระ เป็นอาชีพเสริมรายได้ต่อไปในอนาคต 🧋🥤

วันที่ 12 เมษายน 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการวันสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอา...
12/04/2022

วันที่ 12 เมษายน 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการวันสงกรานต์ วันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลได้ร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ของไทย เสริมสร้างและปลูกฝังประเพณีอันดีงามให้แก่เด็กและเยาวชน และลดความตึงเครียดจากการที่ต้องอยู่ห่างไกลครอบครัว โดยมี นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวอวยพรและให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชน

ข่าว : กุญญ์นภัส
ภาพ : ณิชชามน

วันจักรี 6 เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
06/04/2022

วันจักรี 6 เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

05/04/2022
เมื่อเด็กหรือเยาวชน "ถูกจับ" และ "ดำเนินคดีอาญา"
21/03/2022
เมื่อเด็กหรือเยาวชน "ถูกจับ" และ "ดำเนินคดีอาญา"

เมื่อเด็กหรือเยาวชน "ถูกจับ" และ "ดำเนินคดีอาญา"

ในการดำเนินคดีอาญากับเด็กและเยาวชนนั้น มีขั้นตอนที่แตกต่างจากผู้ใหญ่อย่างมาก เพราะเป็นที่ยอมรับโดยทั่....

วันที่ 10 มีนาคม 2565 ฝ่ายการศึกษาอบรมและฝึกวิชาชีพ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมเสริม...
10/03/2022

วันที่ 10 มีนาคม 2565 ฝ่ายการศึกษาอบรมและฝึกวิชาชีพ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านอาชีพ การปลูกผักปลอดสารพิษโฮโดรโปนิกส์ (น้ำนิ่ง) และการทำสลัดโรล เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การประกอบอาชีพอิสระ และการนำผลิตผลที่ได้จากการเรียนมาต่อยอดเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้ต่อไปในอนาคต

วันที่ 5-6 มีนาคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศั...
05/03/2022

วันที่ 5-6 มีนาคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรน้อย ได้จัดสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ให้กับเด็กและเยาวชนที่ได้ลงทะเบียนเรียน โดยมีนายจักรพันธ์ พงศ์วรารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี เข้าเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจเด็กและเยาวชนในการสอบครั้งนี้

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมี นายทร...
22/02/2022

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมี นายทรงฤทธิ์ ภูดวงขวา หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ให้เด็กและเยาวชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องและทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ข่าว : กุญญ์นภัส
ภาพ : ณิชชามน

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายปัญญา  จันทร์ละออ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการฟ...
18/02/2022

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นายปัญญา จันทร์ละออ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการฟังธรรมวันมาฆบูชา เพื่อลดละเลิกยาเสพติด ประจำปี 2565 ณ สถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี โดยท่านได้ให้โอวาทและชี้แนะให้เยาวชนปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานแรกรับ ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันมาฆบูชาและนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิต โดยมีการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ การฝึกเจริญสมาธิ และการเวียนเทียน ตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

ข่าว : ธนัญญา
ภาพ : ณิชชามน

เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 นายปัญญา จันทร์ละออ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เข้า...
17/02/2022

เมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2565 นายปัญญา จันทร์ละออ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ปี 2565 โดยนางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ ท่านได้มอบนโยบายของอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รวมถึงแนะนำแนวทางในการปฏิบัติราชการ

ข่าว : ธนัญญา
ภาพ : ณิชชามน

วันที่ 28 มกราคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์กับกรมพินิจและคุ้มครอ...
28/01/2022

วันที่ 28 มกราคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์กับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 70 ปี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนไทย โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมแสดงความยินดี ชมนิทรรศการและกล่าวให้โอวาทแก่บุคลากรของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

วันที่ 11 มกราคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี นา...
11/01/2022

วันที่ 11 มกราคม 2565 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี นายทรงฤทธิ์ ภูดวงขวา หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกวดออกแบบโลโก้ การประกวดเรียงความ การระบายสีโลโก้วันเด็กแห่งชาติบนเฟรมผ้าใบ การแสดงโฟล์คซอง วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองและพร้อมที่จะประพฤติตนไปในทางที่เหมาะสม ได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านต่างๆ ได้รับความเพลิดเพลินและเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียด

ข่าว : กุญญ์นภัส
ภาพ : ณิชชามน

📣ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสหวิชาชีพประจำสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี รายละเอี...
04/01/2022

📣ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสหวิชาชีพประจำสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามประกาศแนบ

วันที่ 2 มกราคม 2565 นายปัญญา จันทร์ละออ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนายฉัตธิชัย รอดสุทธิ์ ผู...
02/01/2022

วันที่ 2 มกราคม 2565 นายปัญญา จันทร์ละออ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนายฉัตธิชัย รอดสุทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล นายยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองนรา ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน และนางสาวพงศชา แสงหิรัญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ โดยมีนางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนประจำสถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี ได้มอบของขวัญปีใหม่และจัดเลี้ยงหมู...
30/12/2021

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนประจำสถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี ได้มอบของขวัญปีใหม่และจัดเลี้ยงหมูกระทะให้กับเด็กและเยาวชน โดยมี นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ คณะกรรมการสงเคราะห์ได้เยี่ยมเด็กและเยาวชนผ่านระบบออนไลน์เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชน
สถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี รู้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณในความเมตตาของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้🙏

ข่าว : กุญญ์นภัส
ภาพ : ธนัญญา

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ...
29/12/2021

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดความสนุกสนาน ผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกังวลระหว่างควบคุมตัว ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น การแข่งขันประกวดการทำการ์ดส่งความสุข การเขียนเรียงความ และการแสดงของเด็กและเยาวชน

ข่าว/ภาพ : กุญญ์นภัส

📣เชิญทุกท่านที่สนใจ ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์วิชาชีพเด็กและเยาวชน     ตะกร้าสานพลาสติก ลดราคาพิเศษ 10-15% จากราคาปกติ เนื่องใ...
24/12/2021

📣เชิญทุกท่านที่สนใจ ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์วิชาชีพเด็กและเยาวชน
ตะกร้าสานพลาสติก ลดราคาพิเศษ 10-15% จากราคาปกติ เนื่องในเทศกาลปีใหม่
- ตะกร้า เล็ก ราคา 170 บ. ลดเหลือ 150 บาท
- ตะกร้า กลาง ราคา 200 บ. ลดเหลือ 170 บาท
- ตะกร้า ใหญ่ ราคา 250 บ. ลดเหลือ 210 บาท
รายได้จากการจำหน่ายเพื่อเป็นรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาชีพให้กับเด็กและเยาวชนต่อไป

🙏ขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนค่ะ

📣แจ้งแนวทางการเปิดญาติเยี่ยมแบบใกล้ชิดเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
20/12/2021

📣แจ้งแนวทางการเปิดญาติเยี่ยมแบบใกล้ชิด
เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

ที่อยู่

148 หมู่6 ต. ทวีวัฒนา อ. ไทรน้อย จ.
Non Buri
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66818320477

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Non Buri

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอขอบคุณแม่แว่น แม่ออย แม่ตุ้ม และพ่อทุกคน ที่ให้ทั้งข้อคิด ความรู้ต่างๆผมจะไม่ลืมทุกคำสอนครับ
คิดถึงเพื่อนๆ.✌️
คิดถึงเพื่อนๆที่อยู่ข้างในจั๋ง.
#คนติดไม่ท้อคนรอไม่ทิ้ง #สู้ๆน่ะ✌️
คิดถึงลูกจัง!!
😘😘😘
1 สิงหาคม 60 ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่สรุปงานรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม 2560
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Non Buri (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักงาน ก.พ. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพท สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ Ministry of Health (Thailand) Ministry of Public Health FDA Thai สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ  ก สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนท Nanthaburi Nonthaburi Province กองการศึกษาฯ อบจ.นนทบุรี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณส DPHI ศูนย์นวัตกรรมด้านสุขภาพแล กองโรคจากการประกอบอาชีพและ