สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแล พินิจด้วยรัก พิทักษ์ด้วยใจ เพจสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจการและการดำเนินการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เพื่อเป็นที่รับทราบต่อประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในบทบาทและภารกิจของสถานพินิจฯจังหวัดนนทบุรี รวมถึงเพื่อการแลกเปลี่ยนและแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆอันจะเป็นสาธารณประโยชน์ ระหว่างประชาชนทั่วไปกับสถานพินิจฯจังหวัดนนทบุรี

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี  นำโดยนางนันทนา  พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจแ...
27/07/2021

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี นำโดยนางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันและแอลกอฮอล์...
09/07/2021

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันและแอลกอฮอล์เจลแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2564 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เชิญอาหารพระราชทานเลี้ยงเด็กและเยาวชน โดยมี นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนพระองค์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมความจงรักภักดีต...
08/07/2021

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ตามแนวทางจิตอาสา 904 ภายใต้โครงการ “กรมพินิจฯ ร้อยดวงใจ ทำความดีด้วยหัวใจ ถวายองค์ราชัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2564 นำโดย นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นการส่งเสริมการทำความดีและความสามัคคีในหน่วยงาน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์วิรัช ปานะรัตน์ และคุณอรอุมา สังขารมย์ คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯ จั...
01/07/2021

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์วิรัช ปานะรัตน์ และคุณอรอุมา สังขารมย์ คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมบริจาคแอลกอฮอล์ กระเป๋า และโรตีสายไหม ให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุม โดยมี นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์วิรัช ปานะรัตน์ และคุณอรอุมา สังขารมย์ คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี ได้ร่วมบริจาคแอลกอฮอล์ กระเป๋า และโรตีสายไหม ให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุม โดยมี นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2564 เพื...
29/06/2021

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2564 เพื่อให้เด็กและเยาวชนรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติดในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคี ที่ร่วมเป็น “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”และเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน โดยมี นายทรงฤทธิ์ ภูดวงขวา หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมอบของรางวัลการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เพื่อเฉลิ...
28/06/2021

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้ นายไพบูลย์ สุนทรประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ได้มอบสิ่งของบริจาคให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมของสถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2564 วัตถุประสงค์เพื่อ...
17/06/2021

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2564 วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความเคารพนอบน้อม ความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้สอน ร่วมอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยมี นายทรงฤทธิ์ ภูดวงขวา หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายอดิศักดิ์ กิจสดใส ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาส...
16/06/2021

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายอดิศักดิ์ กิจสดใส ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยร่วมมอบเงินบริจาคและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับเด็กและเยาวชน โดยมี นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี นำโดยนางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและ...
07/06/2021

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี นำโดยนางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 (เข็มแรก) ที่กำลังระบาดอยู่ในปัจจุบัน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564 โดยมี...
01/06/2021

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564 โดยมีนายทรงฤทธิ์ ภูดวงขวา หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดโครงการ และนางสาวกานต์ณภัส วันดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ให้กับเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนทุกคนห่างไกลจากการสูบบุหรี่และสารอันตรายของบุหรี่ รวมถึงได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่และยาสูบ

👉วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 คุณพีรพรรค พัฒนวงศ์ คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนประจำสถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี ได้มอบแอลกอฮอ...
24/05/2021

👉วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
คุณพีรพรรค พัฒนวงศ์ คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนประจำสถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี ได้มอบแอลกอฮอล์ชนิดเติม ปริมาณ 1 ลิตร จำนวน 10 แกลลอนและเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 100 หลอด ให้กับสถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ในการป้องกันโรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
โดยมี นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี รู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณในความเมตตาในครั้งนี้🙏❤💖

👉วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
คุณพีรพรรค พัฒนวงศ์ คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนประจำสถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี ได้มอบแอลกอฮอล์ชนิดเติม ปริมาณ 1 ลิตร จำนวน 10 แกลลอนและเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 100 หลอด ให้กับสถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี เพื่อใช้ในการป้องกันโรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
โดยมี นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้รับมอบ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี รู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณในความเมตตาในครั้งนี้🙏❤💖

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ตามนโยบาย 4 ฝึก ด้านการ...
24/05/2021

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ตามนโยบาย 4 ฝึก ด้านการฝึกจิต ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีนายทรงฤทธิ์ ภูดวงขวา หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้นำในการสวดมนต์ กิจกรรมจัดให้มีการสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายทรงฤทธิ์ ภูดวงขวา ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยา...
21/05/2021

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายทรงฤทธิ์ ภูดวงขวา ตำแหน่ง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้ประสานติดต่อกับเครือข่าย คุณอัครินทร์ ปูรีหรือ “หรั่ง พระนคร” อดีตเยาวชนกรมพินิจฯ ที่ปัจจุบันประสบความสำเร็จในการทำกีต้าร์และเป็นคนดีของสังคมอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นหลัง ซึ่งมีความประสงค์บริจาคหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังในเรือนจำ ตลอดจนน้องๆ ในสถานพินิจฯ โดยได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จำนวน 42,500 ชิ้น (17 ลัง) และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 8 ลังใหญ่ และประสงค์ให้นำไปแบ่งปันจ่ายแจกให้กับสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ ในละแวกใกล้เคียง
ในการนี้ นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้ดำเนินการส่งต่อให้กับ ศูนย์ฝึกสิรินธร, ศูนย์ฝึกบ้านอุเบกขา, ศูนย์ฝึกบ้านกาญจนา,ศูนย์ฝึกบ้านมุทิตา, ศูนย์ฝึกเขต ๒ จังหวัดราชบุรี, โรงเรียนบ้านฟ้าใส, สถานพินิจฯ จังหวัดปทุมธานี,เรือนจำจังหวัดฉะเชิงเทรา และเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามเจตนารมณ์ ของคุณหรั่ง พระนคร ต่อไป
และทางสถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี รู้สึกซาบซึ้งและขอขอบคุณในความเมตตาในครั้งนี้
#หรั่งพระนคร🙏❤💖

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย ร่วมกับโรงพยาบาลไทรน้อย เข้ามาดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อคัดกรองและเก...
20/05/2021

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอไทรน้อย ร่วมกับโรงพยาบาลไทรน้อย เข้ามาดำเนินการตรวจเชิงรุกเพื่อคัดกรองและเก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal Swab (SPS+TS) ของเจ้าหน้าที่ทุกคนและเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมดูแล จำนวน 14 ราย เพื่อตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการดูแลด้านความปลอดภัยจากโรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

📌ผลตรวจแจ้งเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2564 เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน ผลเป็นลบทุกรายนะคะ❤💖

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายการศึกษา อบรม และฝึกวิชาชีพ สถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น การทำกล้วย...
17/05/2021

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ฝ่ายการศึกษา อบรม และฝึกวิชาชีพ สถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น การทำกล้วยกรอบ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิธีการแปรรูปอาหารไว้รับประทานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมที่มีอยู่ในท้องถิ่น

กิจกรรมของเด็กและเยาวชน ช่วงปิดภาคเรียน กศน. ฝ่ายการศึกษาอบรมและฝึกวิชาชีพ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุ...
13/05/2021

กิจกรรมของเด็กและเยาวชน ช่วงปิดภาคเรียน กศน. ฝ่ายการศึกษาอบรมและฝึกวิชาชีพ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดกิจกรรมวิชาชีพสานเส้นพลาสติก เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมถึงได้เรียนรู้วิชาชีพงานฝีมือเพื่อสร้างอาชีพเสริมได้

📌ท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ฝีมือเด็กและเยาวชน สามารถติดต่อทางเพจได้นะคะ

อย่าลืม!! สวมหน้ากากป้องกันโควิดด้วยนะคะ
07/05/2021

อย่าลืม!! สวมหน้ากากป้องกันโควิดด้วยนะคะ

❤💖
05/05/2021

❤💖

❤💖

01/05/2021
วันที่ 29-30 เมษายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะการเรียนรู้สู่อาชีพ ปร...
30/04/2021

วันที่ 29-30 เมษายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการแข่งขันทักษะการเรียนรู้สู่อาชีพ ประจำปี 2564 วัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่แสดงความสามารถตามความสนใจและความถนัดของตนเอง เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความรู้ ความสามารถด้านทักษะการคิด ทักษะการเขียน ทักษะความคิดสร้างสรรค์ และทักษะด้านอาชีพ โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขัน คัดลายมือแบบอาลักษณ์ เขียนเรียงความ และวาดภาพระบายสี

วันที่ 26 เมษายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้รับอนุเคราะห์หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จากคุณปณฐ...
27/04/2021

วันที่ 26 เมษายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้รับอนุเคราะห์หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จากคุณปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนประจำสถานพินิจฯ กรุงเทพมหานคร และคุณทินกร ศรีเทา กรรมการสงเคราะห์
ทั้งนี้ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณในความเมตตาของท่านมา ณ โอกาสนี้

วันที่ 26 เมษายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้รับอนุเคราะห์หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จากคุณปณฐ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนประจำสถานพินิจฯ กรุงเทพมหานคร และคุณทินกร ศรีเทา กรรมการสงเคราะห์
ทั้งนี้ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณในความเมตตาของท่านมา ณ โอกาสนี้

📣ขอความร่วมมือ....ประชาชนที่มาติดต่อราชการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยนะคะ👉ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรื...
26/04/2021

📣ขอความร่วมมือ....ประชาชนที่มาติดต่อราชการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยนะคะ

👉ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
👉รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยอย่างน้อย 1-2 เมตร
👉สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน

❤เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน❤

📣ขอความร่วมมือ....ประชาชนที่มาติดต่อราชการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยนะคะ

👉ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
👉รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยอย่างน้อย 1-2 เมตร
👉สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน

❤เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน❤

วันที่ 23 เมษายน 2564  นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี และนางสาวกฤติมา บ...
23/04/2021

วันที่ 23 เมษายน 2564 นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี และนางสาวกฤติมา บุญธนาวัฒน์ หัวหน้าส่วนคดี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ ร่วมใจมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค ให้แก่โรงพยาบาลบางบัวทอง 2 เพื่อส่งต่อให้กับแพทย์ บุคลากรในโรงพยาบาล และผู้ติดเชื้อโควิด-19

❤️❤️เราจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน❤️❤️

📣ประชาสัมพันธ์...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ รายละเอียดกดลิงค์⬇️https://djop.thaijobjob.c...
19/04/2021

📣ประชาสัมพันธ์...กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ

รายละเอียดกดลิงค์⬇️
https://djop.thaijobjob.com/

วันที่ 14 -15 เมษายน 2564 นายปัญญา  จันทร์ละออ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมด้วยนางสาวอารีรัตน์ จงก...
15/04/2021

วันที่ 14 -15 เมษายน 2564 นายปัญญา จันทร์ละออ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมด้วยนางสาวอารีรัตน์ จงกล เลขานุการกรม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรฯ ได้สนับสนุนอาหารพิเศษ ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นและมาม่าไก่อบ ให้กับเด็กและเยาวชนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 14 -15 เมษายน 2564 นายปัญญา จันทร์ละออ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมด้วยนางสาวอารีรัตน์ จงกล เลขานุการกรม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรฯ ได้สนับสนุนอาหารพิเศษ ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นและมาม่าไก่อบ ให้กับเด็กและเยาวชนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 5 เมษายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันเหตุเ...
05/04/2021

วันที่ 5 เมษายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันเหตุเยาวชนหลบหนีและก่อจลาจลในสถานควบคุม เพื่อเป็นการป้องกันเหตุมิให้เกิดขึ้นมีแนวทางการแก้ไขเหตุระหว่างเกิดเหตุและการแก้ไขหลังเหตุยุติอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องสามารถปฏิบัติได้ทันท่วงทีเป็นการสร้างองค์ความรู้และการสร้างความตระหนักให้เกิดความตื่นตัวในการปฏิบัติงานด้านการควบคุมดูแลเด็กและเยาวชน

วันที่ 3-4 เมษายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศั...
03/04/2021

วันที่ 3-4 เมษายน 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทรน้อย ได้จัดสอบปลายภาคประจำภาคเรียนที่ 2/2563 ให้กับเด็กและเยาวชนที่ได้ลงทะเบียนเรียน โดยมีนายจักรพันธ์ พงศ์วรารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี นางสาวฉัฐรส หู้เต็ม ผู้อำนวยการฯ กศน.อำเภอไทรน้อยพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจเด็กและเยาวชนในการสอบครั้งนี้

วันที่ 9 มีนาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้ทำบุญอาคารสำนักงาน ถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพ...
10/03/2021

วันที่ 9 มีนาคม 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้ทำบุญอาคารสำนักงาน ถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความสิริมงคลแก่หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน

วันที่ 2 มีนาคม 2564 ฝ่ายการศึกษา อบรม และฝึกวิชาชีพ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี ได้นำเด็กและเยาวช...
02/03/2021

วันที่ 2 มีนาคม 2564 ฝ่ายการศึกษา อบรม และฝึกวิชาชีพ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจฯ จังหวัดนนทบุรี ได้นำเด็กและเยาวชนเก็บเกี่ยวผลผลิตผักปลอดสารพิษโฮโดรโปนิกส์ (น้ำนิ่ง) โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนับตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (น้ำนิ่ง) จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต และสามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระได้จริงอีกหนึ่งวิชาชีพภายหลังได้รับการปล่อยตัว

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี 2564 โดยมี...
25/02/2021

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้จัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์ ประจำปี 2564 โดยมี นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักใช้เวลาว่างทำกิจกรรมสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความสามัคคี มีความอดทน สร้างความผูกพันธ์ระหว่างเพื่อนเยาวชน ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอาหารว่าง เครื่องดื่มและของรางวัลต่างๆ จากคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ

ที่อยู่

148 หมู่6 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี โทร 02 525 0376 - 9
Non Buri
11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66818320477

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กแลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Non Buri

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอขอบคุณแม่แว่น แม่ออย แม่ตุ้ม และพ่อทุกคน ที่ให้ทั้งข้อคิด ความรู้ต่างๆผมจะไม่ลืมทุกคำสอนครับ
คิดถึงเพื่อนๆ.✌️
คิดถึงเพื่อนๆที่อยู่ข้างในจั๋ง. #คนติดไม่ท้อคนรอไม่ทิ้ง #สู้ๆน่ะ✌️
คิดถึงลูกจัง!! 😘😘😘
1 สิงหาคม 60 ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่สรุปงานรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม 2560