Clicky

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลั

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลั ระดับป.โท/ป.เอก/ประกาศนียบัตรบัณฑิต

เปิดเหมือนปกติ

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน/ลาพัก สำหรับนักศึกษา ป.โท/ป.บัณฑิต ภาค 2/2565 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 (สำหรับนศ...
05/01/2023
หลักสูตรการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา :: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน/ลาพัก สำหรับนักศึกษา ป.โท/ป.บัณฑิต ภาค 2/2565 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 (สำหรับนศ.ที่ไม่ต้องรอผลสอบของภาค 1/2565)

นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนในภาค 2/2565 สามารถดูรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา ป.โท/ป.บัณฑิต ได้ที่ https://www.stou.ac.th/main/curriculums2.html

ตรวจสอบชุดวิชาที่เปิดการเรียนการสอนได้ที่
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/RG/filelink/2565-1/listReg2565.pdf

ตารางค่าใช้จ่ายการลงทะเบียนเรียน ระดับ ป.โท
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/filedoc/avoid.pdf

วิธีการลงทะเบียนเรียนผ่าน APP ธนาคารต่างๆ ได้ที่
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/RG/filelink/ktbnex&SCB-EASY&KMA.pdf

หลังชำระเงิน 15 วัน ให้นศ.ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเรียนได้ที่
https://regis.stou.ac.th/STOU/login.jsp

หากไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนเรียนให้รีบติดต่อสำนักบัณฑิตศึกษา
หมายเลข 02-504-7561 ถึง 7564 ในวันและเวลาราชการ

วิธีการลงทะเบียนเรียน/ลาพัก ผ่าน Application ธนาคาร
05/01/2023

วิธีการลงทะเบียนเรียน/ลาพัก ผ่าน Application ธนาคาร

ประชาสัมพันธ์ ด่วน! รับเพิ่มจำนวนจำกัดการเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์ รอบวันที่ 15-18 ธันวาคม 25...
29/11/2022

ประชาสัมพันธ์
ด่วน! รับเพิ่มจำนวนจำกัด
การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 หรือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หรือ
นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หรือ
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)
3. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการอบรมได้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ขาด / ลา / หรือมาสาย
โดยจะเปิดรับสมัครในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด
ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/WZA6wGAsbJRjxrKJ7
หมายเหตุ: 1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์ รอบวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565คุณสมบัติผู้สมัคร1. นั...
23/11/2022

ประชาสัมพันธ์
การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 หรือ
นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หรือ
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)
3. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการอบรมได้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ขาด / ลา / หรือมาสาย
โดยจะเปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด
ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/WZA6wGAsbJRjxrKJ7
หมายเหตุ: 1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์ รอบวันที่ 1-4 ธันวาคม 2565คุณสมบัติผู้สมัคร1. นักศ...
15/11/2022

ประชาสัมพันธ์
การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 1-4 ธันวาคม 2565
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 หรือ
นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หรือ
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)
3. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการอบรมได้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ขาด / ลา / หรือมาสาย
โดยจะเปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด
ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/LCi7XVEcS8xyayWr9
หมายเหตุ: 1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 12 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 รูปแบบออนไลน...
10/11/2022

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 12 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 รูปแบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์ รอบวันที่ 13-16 ตุลาคม 2565คุณสมบัติผู้สมัคร1. นัก...
12/09/2022

ประชาสัมพันธ์
การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 13-16 ตุลาคม 2565
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2564 หรือ
นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หรือ
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)
3. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการอบรมได้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ขาด / ลา / หรือมาสาย
โดยจะเปิดรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด
ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/VsAJt4CHgEBZx9MF7
หมายเหตุ: 1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ประจำปี 2565 มสธ.
06/09/2022

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ประจำปี 2565 มสธ.

สำนักบัณฑิตศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 ทุกท่าน เพื่อให้นักศึกษาทุกท่านมีความรู้ ...
24/08/2022

สำนักบัณฑิตศึกษาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 ทุกท่าน

เพื่อให้นักศึกษาทุกท่านมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการเรียนการสอนทางไกลและบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

สำนักบัณฑิตศึกษา ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายกิจกรรมปฏิสัมพันธ์บันฑิตศึกษา โทร 0 2504 7566-7

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครบทความการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ.ครั้งที่ 12 รูปแบบออนไลน์ รับสมัครบทความตั้งแต่บ...
22/08/2022

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครบทความการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ.
ครั้งที่ 12 รูปแบบออนไลน์ รับสมัครบทความตั้งแต่บัดนี้ - 2 กันยายน 2565 ทางhttps://grad-research.stou.ac.th/

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2565  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565  ดูรายละเอียดเพ...
12/07/2022
ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก ประจำปีการศึกษา 2565 (ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/65 วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565) (...
05/07/2022
ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University

แจ้งกำหนดการลงทะเบียนเรียน ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก ประจำปีการศึกษา 2565
(ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/65 วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2565)
(ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/65 วันที่ 2-31 มกราคม 2566)

- คู่มือลงทะเบียนเรียน นักศึกษา ป.โท/ป.บัณฑิต
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/RG/filelink/RGbook.pdf

- ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ป.โท/ป.บัณฑิต)
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/RG/filelink/2565-1/calenda2565.pdf

- คู่มือลงทะเบียนเรียน ป.เอก
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/RG/filelink/PhDRGbook.pdf

- ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 (ป.เอก)
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/RG/filelink/2565-1/calendaPhd2565.pdf

- เว็บไซต์ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

- แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโทภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 https://www.stou.ac.th/t...
04/07/2022
ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University

- แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/RG/filelink/2565-1/reg_fornew2565.pdf

- แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/RG/filelink/2565-1/Doc_fornew2565.pdf

- เว็บไซต์ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

แจ้งแนวปฏิบัติการสอบ และตรวจสอบรายชื่อ/ตารางสอบ ภาค 2/2564 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.stou.ac.th/thai/g...
28/06/2022

แจ้งแนวปฏิบัติการสอบ และตรวจสอบรายชื่อ/ตารางสอบ ภาค 2/2564 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/ ในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค 2/2564 หากไม่พบข้อมูล ให้ติดต่อฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษาเพื่อตรวจสอบโดยด่วน โทร. 02-504-7563

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์ รอบวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565คุณสมบัติผู้สมัคร1. ...
27/06/2022

ประชาสัมพันธ์
การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หรือ
นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หรือ
2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)
3. ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการอบรมได้ครบตามจำนวนชั่วโมงที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยไม่ขาด / ลา / หรือมาสาย

โดยจะเปิดรับสมัครในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เริ่มเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด
ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/hBAQFCADDYgppqyFA

หมายเหตุ: 1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร

26/05/2022

ช่องทางการเปลี่ยนที่อยู่ออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก เท่านั้น) https://sites.google.com/view/sh-grad-address/home

ข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://w...
17/05/2022

ข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://web4.stou.ac.th/congrats/

แนวปฏิบัติและการเตรียมตัวก่อนสอบ สำหรับการสอบซ่อมระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาค 1/2564 และการสอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโ...
25/04/2022

แนวปฏิบัติและการเตรียมตัวก่อนสอบ สำหรับการสอบซ่อมระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาค 1/2564 และการสอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท แผน ข ภาค 2/2564 >> คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >>https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A8.%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%202-2564.pdf

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์ รอบวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2565คุณสมบัติผู้สมัคร1. นั...
19/04/2022

ประชาสัมพันธ์
การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2565
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 หรือ นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายในปีการศึกษา 2564 หรือ
2. นักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)
โดยจะเปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เริ่มเวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด
ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/h7iWEQjQnyPiG3du6
หมายเหตุ: 1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร

05/04/2022
ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา - มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ข้อบังคับ/กฎระเบียบ/ประกาศ เกี่ยวกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/post.htm

[email protected] Truehits.net เพื่อความสะดวกในการเข้าชมรายงานและใช้งานหน้าเว็บ ควรเลือกใช้ IE7 ขึ้นไปเพื่อการแสดงผลที่ถูกต.....

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง  ...
05/04/2022
ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

ประชาสัมพันธ์ "ขอเชิญส่งวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล ประจำปี 2565" เปิดรับตั้งแต่บัดนี้- 31มี....
01/03/2022

ประชาสัมพันธ์ "ขอเชิญส่งวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล ประจำปี 2565" เปิดรับตั้งแต่บัดนี้- 31มี.ค.2565

ด่วน!!  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์ รอบวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2565โดยจะ...
25/02/2022

ด่วน!!
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดรับสมัคร
การอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2565

โดยจะเปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หรือ นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หรือ
2. นักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)
ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/RLsttWzuUro4vkWA8
หมายเหตุ: 1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

23/02/2022
ด่วน!! ประชาสัมพันธ์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์ รอบวันที่ 10 – 13 มีน...
23/02/2022

ด่วน!! ประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดรับสมัคร
การอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2565

โดยจะเปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 – 16.00 น.
ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หรือ นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หรือ
2. นักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)

ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/RLsttWzuUro4vkWA8
หมายเหตุ: 1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์ รอบวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2565คุณสมบัติผู้สมัคร1. น...
21/02/2022

ประชาสัมพันธ์
การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2565
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หรือ นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หรือ
2. นักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)
โดยจะเปิดรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 – 16.00 น.
ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด

ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/RLsttWzuUro4vkWA8
หมายเหตุ: 1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   https://...
14/02/2022
ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Sukhothai Thammathirat Open University

ประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์ รอบวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2565คุณสมบัติผู้สมัคร...
17/01/2022

ประชาสัมพันธ์
การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563 หรือนักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 หรือ
2. นักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)

โดยจะเปิดรับสมัครในวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 9.30 – 16.00 น.
ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด

ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/9K63eGVEvrx1pdzX7

หมายเหตุ: 1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร

15/12/2021
www.stou.ac.th

ตรวจสอบรายชื่อสอบไล่ภาค 1/2564 ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สัมฤทธิบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต ปริญญาเอก ตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา โทร 02504 7560-4 โดยด่วน ตรวจสอบได้ที่ https://bit.ly/3oW3yGl

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์สมัครเรียนทุกระดับการศึกษาได้ทุกวัน "ลดขั้นตอน สะดว...
04/12/2021

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์สมัครเรียนทุกระดับการศึกษาได้ทุกวัน "ลดขั้นตอน สะดวก รวดเร็ว"
สมัครเรียนล่วงหน้า ได้ที่ : https://web4.stou.ac.th/portal/
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2504 7788
#สมัครเรียนล่วงหน้า #มสธ

30/11/2021

เว็บไซต์ข้อมูลการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/

แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนและแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/form/default.asp

คู่มือการลงทะเบียนเรียน
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/RG/filelink/2564-1/RGbook64.pdf

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/RG/filelink/2564-1/calenda2564.pdf

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564
https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/RG/filelink/2564-1/calendaPhd2564.pdf

การสอบระดับบัณฑิตศึกษาชุดวิชาประมวลความรู้ (ป.โท แผน ข.) ภาค 3/2563-1/2564 และสอบซ่อม ป.บัณฑิต 2/2563📍 วันซ้อมสอบเสมือนจ...
15/11/2021

การสอบระดับบัณฑิตศึกษาชุดวิชาประมวลความรู้ (ป.โท แผน ข.) ภาค 3/2563-1/2564 และสอบซ่อม ป.บัณฑิต 2/2563

📍 วันซ้อมสอบเสมือนจริง วันที่ 22 พ.ย.64
ภาคทฤษฎี 16.30-18.00 น.
ภาคประยุกต์ 18.30-20.00 น.
สอบซ่อม ป.บัณฑิต 16.30-18.00 น.

📌 วันสอบจริง วันที่ 27-28 พ.ย. 64
เวลา 09.00-12.00 น.

🖊 การเตรียมตัวก่อนสอบ และตารางสอบ ดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/30s6pgJ
🟨 แบบฟอร์มขอทำบัตรเข้าสอบออนไลน์ (ชั่วคราว) ระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา) https://reg.stou.ac.th/forms/gradyellowcard.aspx

📲 ขั้นตอนการสอบออนไลน์ ระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับโทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet https://www.youtube.com/watch?v=CLkcTk8nQ3s

💻 ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams สำหรับ Computer PC หรือ Notebook https://www.youtube.com/watch?v=mBd24l3XFxk

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 11 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบอออนไลน์
05/11/2021

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 11
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบอออนไลน์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ประจำปี 2564
03/11/2021

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ประจำปี 2564

29/10/2021
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์ รอบวันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน 2564 สำหรับนักศึกษาปริญญ...
18/10/2021

ประชาสัมพันธ์
การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน 2564
สำหรับนักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563
และนักศึกษาปริญญาเอกที่ยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษเท่านั้น

จะเปิดรับสมัครในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 – 16.00 น. ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด

ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/9K63eGVEvrx1pdzX7

หมายเหตุ: 1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิร
Non Buri
11120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

แนวปฏิบัติและการเตรียมตัวก่อนสอบ สำหรับการสอบซ่อมระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ภาค 1/2564 และการสอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท แผน ข ภาค 2/2564 >> คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >>https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A8.%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%202-2564.pdf
ประชาสัมพันธ์
การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2565
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 หรือ นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายในปีการศึกษา 2564 หรือ
2. นักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)
โดยจะเปิดรับสมัครในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เริ่มเวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด
ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/h7iWEQjQnyPiG3du6
หมายเหตุ: 1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร
ข้อบังคับ/กฎระเบียบ/ประกาศ เกี่ยวกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/post.htm
ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
ประชาสัมพันธ์ "ขอเชิญส่งวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกรางวัล ประจำปี 2565" เปิดรับตั้งแต่บัดนี้- 31มี.ค.2565
ด่วน!!
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดรับสมัคร
การอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2565

โดยจะเปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เริ่มเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หรือ นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หรือ
2. นักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)
ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/RLsttWzuUro4vkWA8
หมายเหตุ: 1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
ด่วน!! ประชาสัมพันธ์
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดรับสมัคร
การอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2565

โดยจะเปิดรับสมัครในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 – 16.00 น.
ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หรือ นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หรือ
2. นักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)

ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/RLsttWzuUro4vkWA8
หมายเหตุ: 1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
ประชาสัมพันธ์
การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 10 – 13 มีนาคม 2565
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หรือ นักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หรือ
2. นักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)
โดยจะเปิดรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 – 16.00 น.
ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด

ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/RLsttWzuUro4vkWA8
หมายเหตุ: 1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร
ประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Masters/
ประชาสัมพันธ์
การเปิดรับสมัครการอบรมเข้มพิเศษภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน์
รอบวันที่ 10 – 13 กุมภาพันธ์ 2565

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาปริญญาโทที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563 หรือนักศึกษาปริญญาเอกที่ต้องส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 หรือ
2. นักศึกษาที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด (ผู้สมัครต้องแนบผลคะแนนภาษาอังกฤษที่ไม่ผ่านเกณฑ์ลงในแบบฟอร์มรับสมัคร)

โดยจะเปิดรับสมัครในวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 9.30 – 16.00 น.
ทั้งนี้ระบบจะปิดรับสมัครทันทีที่จำนวนผู้สมัครครบตามกำหนด

ช่องทางสำหรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าอบรม ตามลิงก์นี้ https://forms.gle/9K63eGVEvrx1pdzX7

หมายเหตุ: 1. ค่าสมัครจำนวน 3,000 บาท ชำระผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น
2. ขั้นตอนการชำระค่าสมัครจะปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการสมัคร
ตรวจสอบรายชื่อสอบไล่ภาค 1/2564 ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท สัมฤทธิบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิต ปริญญาเอก ตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูลหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อ ฝ่ายทะเบียนและวัดผลบัณฑิตศึกษา โทร 02504 7560-4 โดยด่วน ตรวจสอบได้ที่ https://bit.ly/3oW3yGl
x

Non Buri บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

BKK บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ด้วยน สื่อสารองค์กร สำนักงาน ป․ป․ท Ministry of Justice (Thailand) Software Park Thailand โรงเรียนคลองเกลือ STOU e-Learning CIB Training Center - ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญช กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือ Immigration Bureau CCIB News Analysis Center ศูนย์วิเคราะห์ข่าว ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการท BMTA 166 สำนักพัฒนาระบบราชการกลาโหม O สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน M-WIT MWA Thailand