Clicky

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสร

โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสร "องค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"

เปิดเหมือนปกติ

05/03/2022

👉ประกาศ👈 การเปิดรับสมัคร นักเรียนชั้น อ.1 -ม.3 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์

👉👉รับสมัครตั้งแต่ 7-31 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สมัครได้ด้วยตนเอง ที่ห้องธุรการ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์
สอบถามเพิ่มเติม โทร 036 -371340

** เอกสารที่ผู้ปกครองต้องเตรียม **
1 รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1.5” จำนวน 3 รูป
2 สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด)
3 สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร, บิดาและมารดา
4 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร,บิดาและมารดา
5 ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
6 สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

วันที่ 19 มกราคม 2565 นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสวัสดิกา...
19/01/2022

วันที่ 19 มกราคม 2565
นายสุนทร เข็มนาค นายกเทศมนตรีตำบลหนองแค คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ในวันเปิดเรียนรูปแบบ On-site

ขอบคุณภาพจากเพจเทศบาลตำบลหนองแค

28/10/2021

เริ่มเปิดเรียนเทอม 2 วันที่ 1 พ.ย.64 ในรูปแบบที่ครูประจำวิชากำหนด โดยยังไม่มีการมาเรียนที่โรงเรียน

แจ้งผู้ปกครองเพื่อรับทราบเริ่มโอนแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์มีจำนวนนักเรียน 1,361คน  ค่ะ
14/09/2021

แจ้งผู้ปกครองเพื่อรับทราบ

เริ่มโอนแล้วนะคะ
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์มีจำนวนนักเรียน 1,361คน ค่ะ

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียน รร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ เพื่อทราบแนวทางการดำเนินการโครงการให้ความช่วยเหลื...
09/09/2021

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองและนักเรียน รร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ เพื่อทราบ

แนวทางการดำเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 (เงินช่วยเหลือคนละ2,000บาท)
🏫รร.ในสังกัด อปท.จะได้รับตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย. 2564 เป็นต้นไป

09/09/2021

เลื่อนกำหนดการเปิดเรียนเป็น 1 พ.ย.64 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

25/08/2021

เลื่อนกำหนดการเปิดเรียนเป็น 13 ก.ย.64 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

10/08/2021

เลื่อนกำหนดการเปิดเรียนเป็น 30 ส.ค.64 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

30/07/2021

เลื่อนกำหนดการเปิดเรียนเป็น 16 ส.ค.64 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

16/07/2021

เลื่อนกำหนดการเปิดเรียนเป็น 2 ส.ค.64 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

02/07/2021

เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ on site
(เรียนที่โรงเรียน)
จันทร์ที่ 19 ก.ค.64

09/06/2021
เรียนผู้ปกครองทุกท่าน    ช่วงการระบาดของโรคโควิด 19  การเปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564  ทางโรงเรียนได้ดำเนินการ...
25/05/2021

เรียนผู้ปกครองทุกท่าน

ช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 การเปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 ทางโรงเรียนได้ดำเนินการและขอความร่วมมือดังนี้

1. เลื่อนวันเปิดเทอมเป็นวันที่ 14 มิ.ย.64 ตามคำสั่งของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2. ระหว่างนี้ให้ผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อของบุตรหลาน พร้อมสแกนคิวอาร์โค้ด เข้าร่วมกลุ่มไลน์ของห้องเรียนเพื่อรับทราบข่าวสารจากครูประจำชั้น

3. เนื่องจากจำนวนนักเรียนต่อห้องมีจำนวนมากจึงได้มีการแบ่งกลุ่มนักเรียน ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยสลับกันมาเรียน โดย

กลุ่มที่ 1 มาเรียนสัปดาห์แรก
กลุ่มที่ 2 มาเรียนสัปดาห์ที่ 2 สลับกันไป

ในช่วงที่หยุด ให้นักเรียนทำการบ้านหรือเรียนตามวิธีการสอนของคุณครูแต่ละวิชา

4. การมาโรงเรียนใช้มาตราการป้องกันควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อนักเรียน คลิ้กที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/18dvFqdCEvy0pRQ5LV9lw4NnDMywd2kWG?usp=sharing

22/05/2021

เลื่อนเปิดเทอมเป็น
14 มิ.ย.2564

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post
13/05/2021

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post

03/05/2021

เลื่อนกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลไปก่อน ถ้าสรุปวันได้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post
10/04/2021

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post
30/03/2021

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post
30/03/2021

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post
25/03/2021

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post
24/03/2021

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post
24/03/2021

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post
24/03/2021

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post
23/03/2021

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post
22/03/2021

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post
20/03/2021

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post
20/03/2021

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post
19/03/2021

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post
18/03/2021

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post

13/03/2021

รับสมัครผู้ช่วยแม่ครัว 1 ตำแหน่ง เพศหญิง ไม่จำกัดวุฒิ สนใจโทร 036-371340
เวลาราชการ

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post
05/03/2021

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post
04/03/2021

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post
03/03/2021

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post
27/02/2021

Photos from โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์'s post

ที่อยู่

ถนน เทศบาล 3
Nong Khae
18140

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

036-371340

เว็บไซต์

http://www.t4nongkhae.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Nong Khae บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลหนองและบุคลากรคณะครูกลุ่มเทศบาลตำบลหนองแคทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมางานพระราชพิธีพระทานเพลิงศพ คุณพ่อไมตรี คชวราฤทธิ์
กิจกรรมเปิดบ้านการศึกษาร.ร.ท.4 ครั้งที่19 มี2โพส 2EP นะครับ ตามลิงค์เลยครับ https://www.facebook.com/บ้านนายเบิร์ด-หนองแค-สระบุรี-103623141411779/
ฝากท่านผอ.รร.จัดการให้หน่อยนะคะ อยู่ดีๆมาด่าลูกสาวแม่ค่ะ ลูกสาวแม่ยังไม่คิดเรื่องแบบนี้ค่ะ เขาสนใจเรียน เขาเรียนดีเรียนเก่งค่ะ เขาเคยเรียนที่เทศบาล4 เด็กผู้ชายคนนี้อยู่ๆก้อแชทมาด่า ฝากคุณครูและผู้ปกครองอบรมสั่งสอนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
รับบัณฑิตน้อย ร.ร.ท.4 ไปดูรูปได้ตามลิงค์ด้านล่างนะครับ มี3EP https://www.facebook.com/บ้านนายเบิร์ด-หนองแค-สระบุรี-103623141411779/
ทำอาหารอร่อยดีนะ
ชั้นป.2 ทัศนศึกษาค่ายวิทยาศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
วิทย์-คอม สวนดุสิต เป็นมากกว่าศิษย์ และอาจารย์ ถ้าน้อง ๆ ชอบเล่นเกม สร้างงานมัลติมีเดีย หรืองานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รีบสมัครกันเข้ามานะครับ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงรวมกันร (Admission 1) ตั้งแต่ วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562 สนใจ สอบถาม โทร. 02-244-5690 , 02-244-5555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://entrance.dusit.ac.th/ กิจกรรมในหลักสูตรที่ http://comsci.sci.dusit.ac.th/ น้อง ๆ ม.6 หรือ น้องปี1 ที่สนใจเป็นน้องใหม่ เข้ามาที่ QR-Code นี้นะครับ เว็บไชต์หลักสูตร Com-Sci รายละเอียดรอบรับตรงร่วมกัน ถาม-ตอบ กับ รุ่นพี่ จะมีรุ่นพี่คอยแนะนำ การเรียน การสอน หอพักและรายละเอียดต่าง ๆ มาเป็น ครอบครัววิทย์-คอม สวนดุสิต กันนะครับ