กองป้องกันการบาดเจ็บ

กองป้องกันการบาดเจ็บ หน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินการเกี่ยวก?
(1)

เล่นน้ำทะเลช่วงมรสุม ร ะ วั ง !! แมงกะพรุนพิษ ⚠️⛈🌊🌎 Website : https://ddc.moph.go.th/dip/publishinfodetail.php?publish=1...
23/08/2023

เล่นน้ำทะเลช่วงมรสุม ร ะ วั ง !! แมงกะพรุนพิษ ⚠️⛈🌊

🌎 Website : https://ddc.moph.go.th/dip/publishinfodetail.php?publish=14576&deptcode=dip

#เล่นน้ำทะเล
#มรสุม
#แมงกะพรุน
#แมงกะพรุนพิษ
#กองป้องกันการบาดเจ็บ

😍คบกับเราจะไม่จมน้ำ... เพราะเราเป็นห่วง”🥰😊(EP: 4 #เพราะทะเลมันน่ากล้ว..จะให้ชัวร์ต้องใส่ชูชีพ✌️🌐 https://ddc.moph.go.th...
14/08/2023

😍คบกับเราจะไม่จมน้ำ... เพราะเราเป็นห่วง”🥰
😊(EP: 4 #เพราะทะเลมันน่ากล้ว..จะให้ชัวร์ต้องใส่ชูชีพ✌️
🌐 https://ddc.moph.go.th/dip/publishinfodetail.php...
💕ด้วยความห่วงใยจาก.. กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค
🌐 https://ddc.moph.go.th/dip
🌐 https://www.facebook.com/thaiinjury

12/08/2023

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

✨... ข่าวประชาสัมพันธ์ กองป้องกันการบาดเจ็บ 📣📣[RTI] การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ การขับเคลื่อนการแก้ปั...
08/08/2023

✨... ข่าวประชาสัมพันธ์ กองป้องกันการบาดเจ็บ 📣📣

[RTI] การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการตายและการบาดเจ็บในกลุ่มเด็กและเยาวชนด้วย TSY Program ครั้งที่ 2 ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม Zoom Meeting

🌎Website : https://ddc.moph.go.th/dip/news.php?news=36195&deptcode=dip

✨... ข่าวประชาสัมพันธ์ กองป้องกันการบาดเจ็บ 📣📣ประชุมบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดเชียงราย🌎Website : https:/...
08/08/2023

✨... ข่าวประชาสัมพันธ์ กองป้องกันการบาดเจ็บ 📣📣

ประชุมบูรณาการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดเชียงราย

🌎Website : https://shorturl-ddc.moph.go.th/g5hn4

เปิดความหมาย "ธง" สัญลักษณ์คำเตือนแต่ละสีบนชายหาด สรุปครบที่นี่
03/08/2023

เปิดความหมาย "ธง" สัญลักษณ์คำเตือนแต่ละสีบนชายหาด สรุปครบที่นี่

เปิดความหมาย "ธง" สัญลักษณ์คำเตือนแต่ละสีบนชายหาด สรุปครบที่นี่ ฐานเศรษฐกิจมัดรวมข้อมูลจากกองป้องกันการบ...

🎯🚩กรมควบคุมโรค เตือนนักท่องเที่ยว⚠️ช่วงมรสุมไม่ควรลงเล่นน้ำทะเล อาจเสี่ยงจมน้ำได้ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด 🎯 ...
03/08/2023

🎯🚩กรมควบคุมโรค เตือนนักท่องเที่ยว
⚠️ช่วงมรสุมไม่ควรลงเล่นน้ำทะเล อาจเสี่ยงจมน้ำได้
ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

🎯 https://shorturl-ddc.moph.go.th/MUISg

🎯 https://shorturl-ddc.moph.go.th/vSO47

01/08/2023

ค บ กั บ เ ร า ..จ ะ ไ ม่ จ ม น้ำ... เ พ ร า ะ เ ร า เ ป็ น ห่ ว ง” 😍

EP 6: 🌊ทะเล...น่ากลัวกว่าที่คิด ⚠️ อาจเสียชีวิตถ้าเจอคลื่นทะเลดูด (Rip Current)
🚩 https://shorturl-ddc.moph.go.th/avVld

😄ข่าวประชาสัมพันธ์ กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค
🌐 https://ddc.moph.go.th/dip
🌐https://www.facebook.com/thaiinjury

EP 9 คบกับเรา.. ไม่จมน้ำ เพราะเราเป็นห่วง>> ของเล่นลอยน้ำ กับ อุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำ >>❗⚠️อุปกรณ์ทั้ง 2 อย่างนี้อาจดู...
01/08/2023

EP 9 คบกับเรา.. ไม่จมน้ำ เพราะเราเป็นห่วง
>> ของเล่นลอยน้ำ กับ อุปกรณ์ความปลอดภัยทางน้ำ >>
❗⚠️อุปกรณ์ทั้ง 2 อย่างนี้อาจดูคล้ายกัน แต่อุปกรณ์ลอยน้ำแบบเป่าลมบางชนิด
มีความลื่น และสามารถแตกรั่วได้ง่าย ทำให้เด็กที่ใช้ เสี่ยงต่อการจมน้ำ ❗⚠️

คบกับเราจะไม่จมน้ำ... เพราะเราเป็นห่วง”🥰 . 1: เที่ยวทะเล ต้องรู้จัก “ธง”,⛳️มารู้จักสัญลักษณ์ ⛳️สีของธง คำเตือนในการเล่นน...
01/08/2023

คบกับเราจะไม่จมน้ำ... เพราะเราเป็นห่วง”🥰
. 1: เที่ยวทะเล ต้องรู้จัก “ธง”,⛳️
มารู้จักสัญลักษณ์ ⛳️สีของธง คำเตือนในการเล่นน้ำทะเลให้ปลอดภัย

🌐https://ddc.moph.go.th/dip/publishinfodetail.php...

🥰 ด้วยความห่วงใยจาก.. กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค
🌐 https://ddc.moph.go.th/dip
🌐 https://www.facebook.com/thaiinjury

⚠️ แนะประชาชน เตรียมความพร้อม ก่อนน้ำท่วม !! 🌧️💦🌊ด้วยความห่วงใยจากกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 🫶🏻🌎Website : https:/...
27/07/2023

⚠️ แนะประชาชน เตรียมความพร้อม ก่อนน้ำท่วม !! 🌧️💦🌊
ด้วยความห่วงใยจากกองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค 🫶🏻

🌎Website : https://ddc.moph.go.th/dip/publishinfodetail.php?publish=14530&deptcode=dip

วันนี้ (26 กรกฏาคม 2566) กรมควบคุมโรค โดย กองป้องกันการบาดเจ็บ ได้จัดประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานสถานการณ์การป้องกันการจมน...
26/07/2023

วันนี้ (26 กรกฏาคม 2566) กรมควบคุมโรค โดย กองป้องกันการบาดเจ็บ ได้จัดประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานสถานการณ์การป้องกันการจมน้ำโลก (Global Status Report for Drowning Prevention) ครั้งที่ 1 โดยมี นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ และมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

26/07/2023

คุณคงไม่คิดว่าการจมน้ำเป็นปัญหาทางสาธารณสุขใช่ไหม?
แต่ถ้าบอกว่าในประเทศไทยการจมน้ำเป็นสาเหตุการตายอันดับสองของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี คุณจะคิดว่ามันเป็นปัญหาหรือไม่?
ถ้าบอกว่าคนไทยจมน้ำปีละประมาณ 3560 คน (หรือ 10 คนต่อวัน ในจำนวนนี้เป็นเด็ก 2 คน) คุณจะบอกว่าเป็นประเด็นหรือไม่?
ถ้าฉันบอกว่าทั่วโลกมีคนจมน้ำตายปีละ 236,000 คน คุณเห็นด้วยหรือไม่ว่ามันคือปัญหา ?

26/07/2023
2 5 ก ร ก ฎ า ค ม ข อ ง ทุ ก ปี วั น ป้ อ ง กั น ก า ร จ ม น้ำ โ ล ก(World Drowning Prevention Day 2023)🎯กระทรวงสาธารณสุ...
25/07/2023

2 5 ก ร ก ฎ า ค ม ข อ ง ทุ ก ปี
วั น ป้ อ ง กั น ก า ร จ ม น้ำ โ ล ก
(World Drowning Prevention Day 2023)

🎯กระทรวงสาธารณสุขห่วงใย กระตุ้นคนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการจมน้ำ รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กและประชาชนทั่วไปมีทักษะความปลอดภัยทางน้ำ ... 🚩ซึ่ง 10 ปีที่ผ่าน ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำเฉลี่ยปีละ 3,640 คน หรือวันละ 10 คน❗

😘อ่านข่าวเพื่อสื่อมวลชนได้ตาม link ด้านล่างนี้ค่ะ
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/195464/

25 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันป้องกันการจมน้ำ โลก (World Drowning Prevention Day 2023)
25/07/2023

25 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันป้องกันการจมน้ำ โลก (World Drowning Prevention Day 2023)

😁💦พ รุ่ ง นี้ เ ร า มี นั ด กั น น ะ ค ะวั น ที่ 2 5 ก ร ก ฎ า ค ม 2 5 6 6 วั น ป้ อ ง กั น ก า ร จ ม น้ำ โ ล ก [World...
24/07/2023

😁💦พ รุ่ ง นี้ เ ร า มี นั ด กั น น ะ ค ะ
วั น ที่ 2 5 ก ร ก ฎ า ค ม 2 5 6 6
วั น ป้ อ ง กั น ก า ร จ ม น้ำ โ ล ก
[World Drowning Prevention Day]

👉ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม / เชียร์ชมการประกวดโยนเชือกช่วยคนตกน้ำของประเทศไทย🏆🥉
👉และร่วมเรียนรู้ / ฝึกปฏิบัติการ CPR ช่วยคนตกน้ำ
🎯 ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ...
พ บ กั น กั น พ รุ่ ง นี้ ค๊ า 💕🥰
#วันป้องกันจมน้ำโลก2566

21/07/2023

📢นั บ ถ อ ย ห ลั ง 3 วั น จ ะ ถึ ง ....
🚩 2 5 ก ร ก ฎ า ค ม วั น ป้ อ ง กั น ก า ร จ ม น้ำ โ ล ก
(World Drowning Prevention Day 2023)🇹🇭

ขอเชิญเด็กและประชาชนทั่วไป ร่วมแชร์สิ่งที่ทำ พร้อมรูปถ่ายแสดงหลักฐานและโพสต์ใต้ comment ใน facebook
🌝 พร้อมติด #วันป้องกันการจมน้ำโลก
https://www.facebook.com/photo?fbid=587230973588912&set=a.243352484643431

ลุ้นรับของที่ระลึก 10 รางวัล

💦🚩จมน้ำเสียชีวิตทั่วโลกปีละ 236,000 คน ประเทศไทยปีละ 3,640 คน หรือวันละกว่า 10 คน❗วั น ป้ อ ง กั น ก า ร จ ม น้ำ โ ล ก...
21/07/2023

💦🚩จมน้ำเสียชีวิตทั่วโลกปีละ 236,000 คน
ประเทศไทยปีละ 3,640 คน
หรือวันละกว่า 10 คน❗

วั น ป้ อ ง กั น ก า ร จ ม น้ำ โ ล ก
[World Drowning Prevention Day]
วั น ที่ 2 5 ก ร ก ฎ า ค ม 2 5 6 6 นี้
พร้อมใจร่วมกันรณรงค์ปองกันการจมน้ำ

ประชุมส่งเสริมความรอบรู้ป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม ครัังที่ 1ศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี 🧓🏼👵🏼🛒 ht...
21/07/2023

ประชุมส่งเสริมความรอบรู้ป้องกันการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้ม ครัังที่ 1

ศูนย์คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี 🧓🏼👵🏼

🛒 https://shorturl.at/svEMN

ขยะกำพร้าคืออะไรรรรรรรร ??? ♻️☢️ #องค์กรรักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม #กองป้องกันการบาดเจ็บ
21/07/2023

ขยะกำพร้าคืออะไรรรรรรรร ??? ♻️☢️

#องค์กรรักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม
#กองป้องกันการบาดเจ็บ

วิธีการแยกขยะก่อนทิ้ง 🟢🔴 #องค์กรรักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม #กองป้องกันการบาดเจ็บ
20/07/2023

วิธีการแยกขยะก่อนทิ้ง 🟢🔴
#องค์กรรักโลกรักษ์สิ่งแวดล้อม
#กองป้องกันการบาดเจ็บ

วั น ป้ อ ง กั น ก า ร จ ม น้ำ โ ล ก [World Drowning Prevention Day]วั น ที่  2 5 ก ร ก ฎ า ค ม 2 5 6 6 นี้ 👉ขอเชิญช...
20/07/2023

วั น ป้ อ ง กั น ก า ร จ ม น้ำ โ ล ก
[World Drowning Prevention Day]
วั น ที่ 2 5 ก ร ก ฎ า ค ม 2 5 6 6 นี้

👉ขอเชิญชวนทุกท่าน ทุกเครือข่าย ทุกหน่วยงาน เข้าร่วม / เชียร์ชมการประกวดโยนเชือกช่วยคนตกน้ำของประเทศไทย🏆🥉
👉และร่วมเรียนรู้ / ฝึกปฏิบัติการ CPR ช่วยคนตกน้ำ
🎯 ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

#วันป้องกันจมน้ำโลก2566

✨... ข่าวประชาสัมพันธ์ กองป้องกันการบาดเจ็บ 📣📣เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ศปถ.เขตคลองเตย ว...
19/07/2023

✨... ข่าวประชาสัมพันธ์ กองป้องกันการบาดเจ็บ 📣📣

เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ศปถ.เขตคลองเตย วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

🌎Website : https://shorturl-ddc.moph.go.th/xj5y5

19/07/2023
✨... ข่าวประชาสัมพันธ์ กองป้องกันการบาดเจ็บ 📣📣[RTI] ประชุมเชิงปฏิบัติการการอ่านตาราง 56 รายงานของระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ...
19/07/2023

✨... ข่าวประชาสัมพันธ์ กองป้องกันการบาดเจ็บ 📣📣

[RTI] ประชุมเชิงปฏิบัติการการอ่านตาราง 56 รายงานของระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury surveillance : IS) ครั้งที่ 2

🌎Website : https://shorturl-ddc.moph.go.th/aPZCQ

😁💦นั บ ถ อ ย ห ลั ง อี ก ไ ม่ กี่ วั น ข้ า ง ห น้ า วั น ป้ อ ง กั น ก า ร จ ม น้ำ โ ล ก [World Drowning Prevention D...
18/07/2023

😁💦นั บ ถ อ ย ห ลั ง อี ก ไ ม่ กี่ วั น ข้ า ง ห น้ า
วั น ป้ อ ง กั น ก า ร จ ม น้ำ โ ล ก [World Drowning Prevention Day]
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นี้

👉ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม / เชียร์ชมการประกวดโยนเชือกช่วยคนตกน้ำของประเทศไทย🏆🥉

👉และร่วมเรียนรู้ / ฝึกปฏิบัติการ CPR ช่วยคนตกน้ำ

🎯 ณ สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ...

เ ร า มี นั ด กั น น ะ ค ะ💕🥰

#วันป้องกันจมน้ำโลก2566
https://www.facebook.com/reel/945116953381963

✨... ข่าวประชาสัมพันธ์ กองป้องกันการบาดเจ็บ 📣📣กองป้องกันการบาดเจ็บ ประกาศเจตนารมณ์ เพื่อเป็นต้นแบบของหน่วยงานภาครัฐ ในกา...
14/07/2023

✨... ข่าวประชาสัมพันธ์ กองป้องกันการบาดเจ็บ 📣📣

กองป้องกันการบาดเจ็บ ประกาศเจตนารมณ์ เพื่อเป็นต้นแบบของหน่วยงานภาครัฐ ในการลด คัดแยก และจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี (Organization Government : OG) 🌳🌿🌏

🌎Website : https://ddc.moph.go.th/dip/news.php?news=35666&deptcode=

🎯วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 กองป้องกันการบาดเจ็บ จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโยนเชือกช่วยคนตกน้ำและดูแลความปลอดภัยทางน...
14/07/2023

🎯วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 กองป้องกันการบาดเจ็บ จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดโยนเชือกช่วยคนตกน้ำและดูแลความปลอดภัยทางน้ำฯ ในกิจกรรมการประกวดโยนเชือกช่วยคนตกน้ำ ครั้งที่ 2 ของประเทศไทย 💦ในวันป้องกันการจมน้ำโลก 🌐 (World Drowning Prevention Day) ประเทศไทย ปี 2566 👉ผ่านระบบ cisco webex Meeting ผ่านระบบ cisco webex Meeting

🙏ขอขอบคุณ "สมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ" คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมในครั้งนี้

🌐 https://shorturl-ddc.moph.go.th/GR2aU

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองป้องกันการป้องกันการบาดเจ็บ.. ✨ประชุมคณะทำงานองกรณ์รักโรค รักสิ่งแวดล้อมและคณะทำงานอนุรักษ์พลังงาน ...
14/07/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองป้องกันการป้องกันการบาดเจ็บ.. ✨
ประชุมคณะทำงานองกรณ์รักโรค รักสิ่งแวดล้อมและคณะทำงานอนุรักษ์พลังงาน 🌳🌿🌏

ที่อยู่

กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค อาคาร 10
Nonthaburi
11000

เบอร์โทรศัพท์

+6625903955

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองป้องกันการบาดเจ็บผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Nonthaburi

แสดงผลทั้งหมด
#}